Oznámenie č. 419/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov

Čiastka 112/2015
Platnosť od 22.12.2015
Účinnosť do 31.12.2019
Zrušený 443/2019 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

419

OZNÁMENIE


Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vydalo podľa § 35 ods. 3 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-99-36/2015-OdL o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov.

Výnos ustanovuje požadované študijné odbory alebo učebné odbory stredného vzdelania a študijné odbory vysokoškolského vzdelania, ktoré sú potrebné na výkon štátnej služby profesionálneho vojaka v príslušnom hodnostnom zbore, príslušnej vojenskej odbornosti, jej špecializácii alebo na výkon príslušnej funkcie. Výnos zároveň ustanovuje aj požadovanú odbornú spôsobilosť na výkon niektorých odborných činností osobitne vo vojenskom zdravotníctve.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Výnos je uverejnený v čiastke 78/2015 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky. Výnos je uverejnený aj na webovom sídle Ministerstva obrany Slovenskej republiky www.mosr.sk.