Vyhláška č. 231/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 1.augusta 2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania

Platnosť od 12.08.2016
Účinnosť od 01.10.2016 do12.09.2018
Zrušený 251/2018 Z. z.
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2016 okrem čl. I prvého bodu, druhého bodu, siedmeho bodu, ôsmeho bodu a pätnásteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2016.

OBSAH

231

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

z 1. augusta 2016,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 47 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 4 časti A sa za písmeno D vkladá nové písmeno E, ktoré znie:

E.25 INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE
1.2561 Minformačné a sieťové technológie2694 M2)
”.

Doterajšie písmená E až X sa označujú ako písmená F až Y.

2. V prílohe č. 4 časti A písmene F sa vypúšťa riadok 2.

3. V prílohe č. 4 časti A sa písmeno W dopĺňa riadkom 6, ktorý znie:

6.7670 Mpedagogický asistent2), 4)
”.

4. V prílohe č. 4 časti A písmene X sa za riadok 42 vkladá nový riadok 43, ktorý znie:

43.8284 Mdizajn a tvarovanie skla2), 3)
”.

Doterajšie riadky 43 až 59 sa označujú ako riadky 44 až 60.

5. V prílohe č. 4 časti A sa písmeno Y dopĺňa riadkom 10, ktorý znie:

10.9245 Mochrana osôb a majetku2)
”.

6. V prílohe č. 4 časti C sa písmeno B dopĺňa riadkom 8, ktorý znie:

8.2493 Lpredaj a servis vozidiel
”.

7. V prílohe č. 5 sa za písmeno A vkladá nové písmeno B, ktoré znie:

B.25 INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE
1.2563 Q počítačové systémy2695 Q2)
”.

Doterajšie písmená B až J sa označujú ako písmená C až K.

8. V prílohe č. 5 písmene C sa vypúšťa riadok 2.

9. V prílohe č. 5 sa za písmeno C vkladá nové písmeno D, ktoré znie:

D.28 TECHNICKÁ A APLIKOVANÁ CHÉMIA
1.2839 Qmanažérstvo kvality v chemickom labratóriu1)
”.

Doterajšie písmená D až K sa označujú ako písmená E až L.

10. V prílohe č. 5 písmeno F znie:

F.37 DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
1.3764 Qlogistika a manažment v cestnej preprave3764 Q2)
”.

11. V prílohe č. 5 sa za písmeno F vkladá nové písmeno G, ktoré znie:

G.39 ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ ODBORY
1.3963 Qpožiarna ochrana3963Q1), 3)
”.

Doterajšie písmená G až L sa označujú ako písmená H až M.

12. V prílohe č. 5 písmene M sa za riadok 9 vkladajú nové riadky 10 a 11, ktoré znejú:

10.8258 Qfilmová a mediálna tvorba2), 4)
11.8259 Qanimovaná tvorba2), 4)
”.

Doterajšie riadky 10 až 13 sa označujú ako riadky 12 až 15.

13. V prílohe č. 5 písmene M sa za riadok 12 vkladá nový riadok 13, ktorý znie:

13.8275 Qinteriérový dizajn2), 4)
”.

Doterajšie riadky 13 až 15 sa označujú ako riadky 14 až 16.

14. V prílohe č. 7 riadok 3 znie:

3.22 HutníctvoRepubliková únia zamestnávateľovAsociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky a Slovenská obchodná a priemyselná komora
”.

15. V prílohe č. 7 sa za riadok 5 vkladá nový riadok 6, ktorý znie:

6.25 Informačné a komunikačné technológieRepubliková únia zamestnávateľovSlovenská obchodná a priemyselná komora a Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
”.

Doterajšie riadky 6 až 30 sa označujú ako riadky 7 až 31.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2016 okrem čl. I prvého bodu, druhého bodu, siedmeho bodu, ôsmeho bodu a pätnásteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2016.


Peter Plavčan v. r.