Vyhláška č. 329/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení neskorších predpisov

Platnosť od 27.08.2021
Účinnosť od 01.10.2021
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2021, okrem čl. I bodov 1, 3, 4, 8 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2021.

329

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

z 25. augusta 2021,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení neskorších predpisov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 47 písm. a) a b) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení vyhlášky č. 245/2019 Z. z. a vyhlášky č. 200/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠5a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2021

Žiak strednej školy, ktorý začal štúdium v študijnom odbore alebo učebnom odbore podľa predpisov účinných do 30. septembra 2021, dokončí štúdium v príslušnom študijnom odbore alebo príslušnom učebnom odbore podľa predpisov účinných do 30. septembra 2021.“.

2. V prílohe č. 4 písmene G riadok 10 znie:

10.2980 Hpracovník v potravinárstve
– výroba trvanlivých potravín
2952 L1010
“.

3. V prílohe č. 4 písmene G riadky 11 až 13 znejú:

11.2988 Hmliekar a syrár2987 H 012952 L1210
12.2989 Hpivovarník a sladovník2987 H 022952 L1210
13.2990 Hliehovarník a vinár2987 H 032952 L1210
“.


4. V prílohe č. 4 písmene N riadok 14 znie:

14.4580 H 05chovateľ – chov oviec a kôz4580 H 034512 L
6403 L
1210
“.

5. V prílohe č. 5 časti A sa písmeno H dopĺňa riadkom 11, ktorý znie:

11.2958 Mkontrolór potravín2)
“.

6. V prílohe č. 5 časti A písmene P riadku 25 stĺpci Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov sa vkladá označenie „4234 M“.

7. V prílohe č. 5 časti A písmene P riadku 27 stĺpci Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov sa vkladá označenie „4239 M“.

8. V prílohe č. 5 časti A písmene R sa za riadok 7 vkladá nový riadok 8, ktorý znie:

8.5356 Mzdravotnícky asistent5361 M2), 5)
“.

Doterajšie riadky 8 až 11 sa označujú ako riadky 9 až 12.

9. V prílohe č. 5 časti A písmene R sa vypúšťa riadok 10.

Doterajšie riadky 11 a 12 sa označujú ako riadky 10 a 11.

10. V prílohe č. 5 časti B písmene D riadku 1 stĺpci Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov sa vkladá označenie „2734 K“.

11. V prílohe č. 5 časti B písmene K sa za riadok 2 vkladá nový riadok 3, ktorý znie:

3.3667 Ktechnik vodár vodohospodár10101)
“.

Doterajší riadok 3 sa označuje ako riadok 4.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2021, okrem čl. I bodov 1, 3, 4, 8 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2021.


Branislav Gröhling v. r.