Vyhláška č. 200/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení vyhlášky č. 245/2019 Z. z.

Platnosť od 21.07.2020
Účinnosť od 01.09.2020

OBSAH

200

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

zo 7. júla 2020,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení vyhlášky č. 245/2019 Z. z.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 47 písm. a) a b) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení vyhlášky č. 245/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 3 písmene I riadku 1 stĺpci Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov sa vkladá označenie „6468 F“.

2. V prílohe č. 4 písmene G riadku 3 stĺpci Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov sa vkladá označenie „2956 H“.

3. V prílohe č. 4 písmene N sa vypúšťa riadok 7.

Doterajšie riadky 8 až 16 sa označujú ako riadky 7 až 15.

4. V prílohe č. 4 písmene N riadku 13 stĺpci Kód sa označenie „4580 H“ nahrádza označením „4580 H 02“.

5. V prílohe č. 4 písmene N riadku 14 stĺpci Kód sa označenie „4580 H“ nahrádza označením „4580 H 03“.

6. V prílohe č. 4 písmene N riadku 15 stĺpci Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov sa vkladá označenie „4582 H“ a stĺpci 1. ročník sa číslo „10“ nahrádza číslom „7“.

7. V prílohe č. 5 časti A písmene P sa za riadok 24 vkladá nový riadok 25, ktorý znie:


25.4234 Mpodnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat2)
“.

Doterajšie riadky 25 až 27 sa označujú ako riadky 26 až 28.

8. V prílohe č. 5 časti A písmene P sa za riadok 26 vkladá nový riadok 27, ktorý znie:


27.4239 Mfloristika2)
“.

Doterajšie riadky 27 a 28 sa označujú ako riadky 28 a 29.

9. V prílohe č. 5 časti A písmene T riadku 10 stĺpci Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov sa vkladá označenie „6336 M“.

10. V prílohe č. 5 časti A písmene U riadku 2 stĺpci Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov sa vkladá označenie „6858 M“.

11. V prílohe č. 5 časti A písmene V riadku 1 stĺpci Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov sa vkladá označenie „7218 M“.

12. V prílohe č. 5 časti B sa za písmeno C vkladá nové písmeno D, ktoré znie:


D.27TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
1.2734 Ktechnik sklárskej výroby10101)
“.

Doterajšie písmená D až O sa označujú ako písmená E až P.

13. V prílohe č. 5 časti B písmene I riadku 2 stĺpci Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov sa vkladá označenie „3349 K“.

14. V prílohe č. 5 časti B písmene P riadku 16 stĺpci Poznámka sa za odkaz „1)“ vkladá čiarka a odkaz „5)“.

15. V prílohe č. 5 časti B vysvetlivke k odkazu 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a škole umeleckého priemyslu.“.

16. V prílohe č. 5 časti C písmene C sa vypúšťa riadok 5.

17. V prílohe č. 5 časti C písmene K sa vypúšťa riadok 2.

18. V prílohe č. 6 písmene H sa vypúšťajú riadky 1 až 3.

Doterajšie riadky 4 a 5 sa označujú ako riadky 1 a 2.

19. V prílohe č. 6 vysvetlivke k odkazu 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a škole umeleckého priemyslu.“.

20. V prílohe č. 8 časti A riadku 7 stĺpci Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov sa vkladá označenie „8613 M“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2020.


Branislav Gröhling v. r.