Zákon č. 554/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z. a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

(v znení č. r1/c11/2002 Z. z.)

Čiastka 218/2001
Platnosť od 22.12.2001
Účinnosť od 30.12.2001

554

ZÁKON

zo 4. decembra 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z. a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 4 sa slová „časť projektovej dokumentácie stavieb“ nahrádzajú slovami „projektovú dokumentáciu stavieb pre stavebné konanie“.

2. V § 5 ods. 5 sa slovo „čiastkovú“ vypúšťa.

3. V § 14b sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

4. V § 15 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).

5. V § 17 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).

6. V § 43a ods. 1, 2 a 3 sa slová „31. decembra 2001“ nahrádzajú slovami „31. marca 2002“.

7. V § 43a ods. 3 za slovami „skúšky podľa tohto zákona“ sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.

8. Za § 43b sa vkladá § 43c, ktorý znie:

㤠43c

Osobám, ktoré boli zapísané pred 1. augustom 2000 do registra odborne spôsobilých technikov pre činnosť projektovania stavieb na základe odbornej spôsobilosti,20) vydá Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ktoré je tiež podmienkou na účely vydania živnostenského oprávnenia.“.

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č.194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z. a zákona č. 279/2001 Z. z. sa dopĺňa takto:

V prílohe č. 2 SKUPINA 213 – Stavebníctvo por. č. 11 sa v stĺpci Živnosť dopĺňajú slová „Projektovanie stavieb“, v stĺpci Preukaz spôsobilosti sa dopĺňajú slová „osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky“ a v stĺpci Poznámka sa dopĺňajú slová „§ 43c zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 554/2001 Z. z.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. decembra 2001.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.