Redakčné oznámenie č. r1/c11/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 554/2001 Z. z.

Čiastka 11/2002
Platnosť od 16.01.2002

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 554/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z. a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

V čl. II za slovami „SKUPINA 213 – Stavebníctvo“ majú byť namiesto slov „por. č. 10“ správne uvedené slová „por. č. 11“.