Oznámenie č. 159/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej znacky pre výrobkovú skupinu Nepálené murovacie materiály

Čiastka 74/2004
Platnosť od 27.03.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2004 a stráca účinnosť 1. apríla 2007.

159

OZNÁMENIE

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 9 zákona č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov vydalo

výnos z 1. marca 2004 č. 1/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre výrobkovú skupinu Nepálené murovacie materiály.

Výnos ustanovuje osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre výrobkovú skupinu Nepálené murovacie materiály.

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2004 a stráca účinnosť 1. apríla 2007.

Úplné znenie výnosu je uverejnené vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v čiastke č. 2/2004.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, v Slovenskej agentúre životného prostredia, na krajských úradoch životného prostredia a obvodných úradoch životného prostredia.