Vyhláška č. 129/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov

Platnosť od 17.05.2019
Účinnosť od 01.07.2019

OBSAH

129

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

z 30. apríla 2019,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 21 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení vyhlášky č. 341/2015 Z. z., vyhlášky č. 283/2017 Z. z. a vyhlášky č. 361/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Ak sa úver podľa odseku 1 písm. a) poskytuje manželom podľa § 6 ods. 4 písm. a) zákona (ďalej len „mladomanželia“), časť úveru vo výške

a) do 15 000 eur vrátane sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %,

b) nad 15 000 eur sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 2 %.

(3) Na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) druhého bodu a tretieho bodu zákona staršieho ako tri roky možno poskytnúť mladomanželom úver vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 50 000 eur na byt, pričom časť úveru vo výške

a) do 15 000 eur vrátane sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %,

b) nad 15 000 eur sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 2 %.“.

Doterajšie odseky 2 až 18 sa označujú ako odseky 4 až 20.

2. V § 2 ods. 4 písm. b) sa slová „§ 10 ods. 20“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 22“.

3. V § 2 ods. 12 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 11“ a slová „v odsekoch 4 až 8“ sa nahrádzajú slovami „v odsekoch 6 až 10“.

4. V § 2 ods. 13 a 14 sa slová „v odsekoch 4 až 9“ nahrádzajú slovami „v odsekoch 6 až 11“.

5. V § 2 ods. 15 sa slová „odsekov 11 a 12“ nahrádzajú slovami „odsekov 13 a 14“.

6. V § 2 sa za odsek 15 vkladá nový odsek 16, ktorý znie:

(16) Na stavebnú úpravu bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa § 6 ods. 1 písm. c) štvrtého bodu zákona možno poskytnúť mladomanželom úver vo výške 100 % obstarávacej ceny, najviac 30 000 eur na byt, pričom časť úveru vo výške

a) do 15 000 eur vrátane sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %,

b) nad 15 000 eur sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 2 %.“.

Doterajšie odseky 16 až 20 sa označujú ako odseky 17 až 21.

7. V § 6 ods. 1 písm. k) sa za slová „tretieho bodu“ vkladajú slová „a štvrtého bodu“.

8. V § 6 ods. 2 písm. a) sa slová „§ 10 ods. 14“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 16“.

9. V § 6 ods. 2 písm. b) sa za slová „písm. a) druhého bodu“ vkladajú slová „a tretieho bodu“.

10. V § 6 ods. 2 písm. f) sa slová „§ 10 ods. 20“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 22“.

11. V § 6 ods. 2 písm. i) treťom bode sa slová „§ 10 ods. 14“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 16“.

12. V § 6 ods. 2 písm. j) sa slová „§ 10 ods. 17“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 19“.

13. V § 6 ods. 2 písm. v) sa za slová „tretieho bodu“ vkladajú slová „a štvrtého bodu“.

14. V § 8 písm. b) sa slová „§ § 10 ods. 14“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 16“.

15. V § 8 písm. c) sa slová „§ 10 ods. 14“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 16“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2019.


Arpád Érsek v. r.