Vyhláška č. 451/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 558/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody

Čiastka 138/2011
Platnosť od 10.12.2011 do30.06.2013
Účinnosť od 01.01.2012 do30.06.2013
Zrušený 133/2013 Z. z.

451

VYHLÁŠKA

Mnisterstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z 30. novembra 2011,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 558/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 558/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 odsek 1 znie:

(1) Značka zhody so sprievodnými údajmi sa pripojí viditeľne, čitateľne a nezmazateľne na stavebný výrobok alebo na štítok, ktorý je k nemu pripojený. Ak to povaha stavebného výrobku neumožňuje alebo nezaručuje, značka zhody so sprievodnými údajmi sa pripojí na obal alebo sprievodnú dokumentáciu stavebného výrobku.“.

2. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠7a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012

Preukazovanie zhody výrobkov, ktoré sú touto vyhláškou dotknuté, sa vykoná predpísaným spôsobom do 1. júna 2012.“.

3. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠9a

Záverečné ustanovenie k úpravam účinným od 1. januára 2012

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.3)“.

4. V prílohe č. 1 skupiny výrobkov č. 0503 a 0504 znejú:

„05030504
Kamenivo do nestmelených materiálov a hydraulicky stmelených materiálov na konštrukcie ciest

Hydraulicky stmelené zmesi a nestmelené zmesi na konštrukcie ciest a iných dopravných plôch
Podľa účelu:
na konštrukcie ciest s dopravným zaťažením tried I, II, III a IV10a) a konštrukcie letiskových dráh2+
na konštrukcie ciest s dopravným zaťažením tried V a VI10a)4

“.

5. Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

10a) STN 73 6114:1997 Vozovky pozemných komunikácií. Základné ustanovenia pre navrhovanie.“.

6. V prílohe č. 1 názov skupiny výrobkov č. 0515 znie:

„Záchytné systémy na ochranu chodcov.“.

7. V prílohe č. 1 v skupine výrobkov č. 0517 sa v názve skupiny slovo „reflexné“ nahrádza slovom „smerové“.

8. V prílohe č. 1 názov skupiny výrobkov č. 0518 znie:

„Prefabrikované vodorovné dopravné značky a retroreflexné dopravné gombíky na vodorovné dopravné značenie.“.

9. V prílohe č. 1 sa za skupinu výrobkov č. 0705 vkladá skupina výrobkov č. 0706, ktorá znie:

„0706Prefabrikované dielce mostných ríms        2+

“.

10. V prílohe č. 1 názov skupiny výrobkov č. 2403 znie:

„Strešné vodotesné systémy nanášané na mieste liatym asfaltom alebo nástrekom peny.“.

11. V prílohe č. 1 v názve skupiny výrobkov č. 2605 sa na konci pripájajú tieto slová: „medzi priestormi s rovnakým prostredím“.

12. V prílohe č. 1 v skupine výrobkov č. 2903 sa systém preukazovania zhody „2+“ nahrádza systémom „3“.

13. V prílohe č. 1 v skupine výrobkov č. 3102 sa systém preukazovania zhody „2+“ nahrádza systémom „4“.

14. V prílohe č. 1 sa za skupinu výrobkov č. 3802 vkladá skupina výrobkov č. 3803, ktorej názov znie:

„Elektrické nízkonapäťové rozvádzače na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu.“.

15. V prílohe č. 2 štvrtom bode poznámka k písmenu a) znie:

a) Tvar a veľkosť písmen označenia CE upravuje príloha II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93. Tvar a veľkosť písmen slovenskej značky zhody CSK, spôsoby vyhotovenia a zabezpečenia proti opätovnému použitiu upravuje § 18, 19 a príloha k zákonu č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


Ján Figeľ v. r.