Vyhláška č. 520/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa určujú skupiny stavebných výrobkov a podrobnosti o preukazovaní zhody

Čiastka 207/2001
Platnosť od 19.12.2001 do31.03.2004
Účinnosť od 01.01.2002 do31.03.2004
Zrušený 158/2004 Z. z.

520

VYHLÁŠKA

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z 15. októbra 2001,

ktorou sa určujú skupiny stavebných výrobkov a podrobnosti o preukazovaní zhody

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 413/2000 Z. z., (ďalej len „zákon") ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška ustanovuje

a) skupiny stavebných výrobkov podľa použitia stavebného výrobku na zamýšľaný účel v stavbe,

b) podrobnosti preukazovania zhody stanovením postupov a metód preukazovania zhody stavebných výrobkov.

§ 2

(1) Skupinu stavebných výrobkov tvoria stavebné výrobky podľa rovnakého účelu použitia z hľadiska funkcie v stavbe. Zoznam skupín stavebných výrobkov s určením postupu a metódy preukazovania zhody sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Ak sa na stavebný výrobok určený výrobcom alebo dovozcom na trvalé a pevné zabudovanie do stavby vzťahuje aspoň jedna zo základných požiadaviek na stavby podľa § 2 zákona, potom sa rovnako postupuje v konaniach podľa zákona.

(3) Ak stavebný výrobok možno z hľadiska jeho použitia v stavbe zaradiť do dvoch alebo viacerých skupín výrobkov podľa prílohy č. 1, rozhodujúcim je účel jeho použitia v stavbe.

(4) Zoznam stavebných výrobkov, ktoré sa bez skúšania považujú za nehorľavé, je uvedený v prílohe č. 2.

§ 3

(1) Ak technická norma1) prevzatá do sústavy slovenských technických noriem ustanovuje iný postup preukazovania zhody, môže výrobca použiť postup uvedený v slovenskej technickej norme.1)

(2) Preukazovanie zhody postupom určeným v harmonizovanej európskej norme vykonáva výrobca a autorizovaná osoba podľa harmonizovanej slovenskej technickej normy.1)

(3) Preukazovanie zhody pre stavebné výrobky nehorľavé, neľahko horľavé a ťažko horľavé z materiálov, pre ktoré charakteristika z hľadiska reakcie na oheň

a) nie je náchylná na zmenu počas výroby a pri výrobe sa nepoužívajú prostriedky na znižovanie horľavosti výrobku, alebo

b) je náchylná na zmenu počas výroby a pri výrobe sa používajú prostriedky na znižovanie horľavosti výrobku, sa vykoná podľa platných technických špecifikácií s príslušnými hraničnými hodnotami indexu šírenia plameňa, odkvapkávania a odpadávania.

§ 4

(1) Vyhlásenia zhody výrobcom, certifikáty zhody a technické osvedčenia vydané do 31. decembra 2001 platia počas doby ich platnosti.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2002.


István Harna v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 520/2001 Z. z.

ZOZNAM SKUPÍN STAVEBNÝCH VÝROBKOV, POSTUPY A METÓDY PREUKAZOVANIA ZHODY

Číslo skupiny Skupina výrobkov Postup a metóda preukázania zhody podľa
1 2 3
01- Výrobky na úpravu podložia stavieb a zemných konštrukcií
0101 Geosyntetiká (membrány a textílie), geotextflie, geokompozity, geomriežky, geomembrány, geobunky a geosiete používané ako bariéry proti prenikaniu kvapalín a plynov, ako ochranné vrstvy, na drenáž a/alebo filtráciu a na vystuženie v cestách, železniciach, základoch a stenách, drenážnych systémoch, pri kontrole erózie, v nádržiach a priehradách, kanáloch, tuneloch a podzemných stavbách, pri likvidácii alebo uskladnení tekutého a tuhého odpadu § 6 ods. 1 písm. b) zákona
0102 Geosyntetiká (membrány a textílie), geokompozity, geomriežky, geomembrány a geosiete používané ako ochranná vrstva pri ostatných stavbách § 6 ods. 1 písm. a) zákona
02- Výrobky na kotvenie do hornín a nosných vrstiev zemín
0201 Zemné a horninové kotvy § 6 ods. 1 písm. c) zákona
03- Výrobky pre oporné múry
0301 Prvky oporných múrov z betónu1) § 6 ods. 1 písm. b) zákona
0302 Kamenivo pre gabióny § 6 ods. 1 písm. b) zákona
0303 Siete pre gabióny § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
04- Výrobky pre základové konštrukcie
0401 Pilóty betónové,1) kovové a z konštrukčného dreva2) § 6 ods. 1 písm. b) zákona
0402 Pilóty z lepeného dreva a z konštrukčného dreva3) § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
0403 Podzemné izolácie proti vlhkosti a vode § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
0404 Podzemné izolácie proti radónu § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
05- Výrobky pre cesty, chodníky, pre letiskové a iné dopravné plochy
0501 Asfalty § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
0502 Asfaltové zmesi § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
0503 Betóny pre cementobetónové kryty § 6 ods. 1 písm. d) zákona
0504 Doplnkové výrobky pre betónové1^ vozovky § 6 ods. 1 písm. a) zákona
0505 Dlažbové prvky zahŕňajúce dlažbové kocky, dlaždice, obrubníky, sklobetónové svetlíky, podlahy z kovových platní, tuhé podlahové krytiny, bridlice, mozaiky, pálené dlaždice, terazzo dlaždice a platne z mrežového plechu alebo roštov § 6 ods. 1 písm. a) zákona
0506 Zvodidlá, nárazové vankúše, premiestniteľné bariéry a laná § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
0507 Bezpečnostné systémy pre chodcov vrátane mostných ríms (obslužných chodníkov) § 6 ods. 1 písm. c) zákona
0508 Protihlukové steny § 6 ods. 1 písm. c) zákona
0509 Bariéry proti oslneniu § 6 ods. 1 písm. c) zákona
0510 Dopravná svetelná signalizácia a trvalé výstražné svetlá § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
0511 Trvalé dopravné značky a dopravné zariadenia § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
0512 Trvalé výstražné zariadenia vrátane zariadení na plašenie zveri § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
0513 Reflexné smerové stĺpiky a signalizačné stĺpiky § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
0514 Trvalé označovacie pásy a predformované značky na vodorovné dopravné značky § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
0515 Cestné nátery na vodorovné dopravné značky - za horúca nanášané termoplasty, za studená nanášané plasty, syntetické a vodorozpustné nátery vrátane predmiešaných sklených guľôčok alebo uvedené na trh s označením typov a dávkovania posypu sklenými guľôčkami, s protišmykovým posypom alebo bez neho § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
0516 Sklené guľôčky a protišmykové materiály ako posypy náterov vodorovných dopravných značiek § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
0517 Tlmiace a pražiace prvky na železničných priecestiach § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
06- Výrobky pre železničné a električkové trate
0601 Kamenivo do podkladových vrstiev konštrukcie podvalového podložia a konštrukcie koľajového lôžka § 6 ods. 1 písm. d) zákona
0602 Podvaly betónové,1) kovové a z rasteného dreva2) § 6 ods. 1 písm. b) zákona
0603 Podvaly z lepeného a z rasteného dreva3) § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
0604 Panely betónové1) bez vystrojenia § 6 ods. 1 písm. b) zákona
0605 Panely betónové1) s vystrojením § 6 ods. 1 písm. d) zákona
0606 Koľajnice, drobné koľajivo a výhybky, antivibračné podložky a obloženia koľajníc § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
0607 Stĺpy a stožiare trakčných vedení § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
07- Výrobky pre mosty
0701 Mostné prvky z betónu,1) z kovu alebo z konštrukčného dreva2) § 6 ods. 1 písm. b) zákona
0702 Mostné prvky z lepeného dreva alebo z konštrukčného dreva3) § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
0703 Uzávery dilatačných spojov § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
0704 Výrobky a systémy na hydroizolační mostoviek § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
08- Stĺpy a stožiare
0801 Stĺpy na verejné osvetlenie § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
0802 Stožiare pre nadzemné elektrické vedenia § 6 ods. 1 písm. b) zákona
0803 Stožiare a iné prefabrikované stavebné časti zariadení lanovej dopravy § 6 ods. 1 písm. c) zákona
09- Výrobky na odpadovú a povrchovú (dažďovú) vodu
0901 Rúry, potrubné zostavy, nádrže, detektory netesností, zariadenia proti pretekaniu, armatúry, tvarovky, spojky, tesnenia spojov a tesniace krúžky, ochranné kanály a rúrové vedenia, bezpečnostné príslušenstvo v zariadeniach na odvádzanie odpadových a povrchových vôd § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
0902 Zostavy, prvky a vybavenie pre domové čistiarne odpadových vôd § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
0903 Zostavy pre čerpacie stanice a prečerpávacie zariadenia odpadových vôd na použitie vnútri budov § 6 ods. 1 písm. c) zákona
0904 Vstupné šachty a revízne komory vrátane stúpadiel, rebríkov a zábradlí § 6 ods. 1 písm. c) zákona
0905 Nádrže septikov a žúmp § 6 ods. 1 písm. c) zákona
0906 Lapače a odlučovače ropných látok a tukov § 6 ods. 1 písm. c) zákona
0907 Vpusty, poklepy a vtokové mreže na použitie na vozovkách, parkoviskách a spevnených plochách mimo budov § 6 ods. 1 písm. c) zákona
0908 Rámové priepusty z betónu1) § 6 ods. 1 písm. b) zákona
0909 Prefabrikované kanály a žľaby na použitie mimo budov a v inžinierskych stavbách vrátane ciest § 6 ods. 1 písm. c) zákona
10- Ložiská pre konštrukcie pozemných a inžinierskych stavieb
1001 Ložiská pre konštrukcie pozemných a inžinierskych stavieb, kde v prípade porušenia ložiska sa stavby alebo ich časti dostanú do stavu za hranicu použiteľnosti a medzných stavov § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
1002 Ložiská pre ostatné konštrukcie § 6 ods. 1 písm. c) zákona
11- Kamenivo a plnivá do betónu a mált
1101 Prírodné kamenivo do betónov a mált vrátane injektážnych mált a do asfaltových zmesí, povrchových úprav, hydraulicky nestmelených a stmelených zmesí pre konštrukcie dopravných plôch a ostatné inžinierske stavby § 6 ods. 1 písm. d) zákona
1102 Umelé kamenivo a filery vrátane tepelnoizolačných plnív, do betónov a mált, vrátane injektážnych mált, a do asfaltových zmesí a povrchových úprav pre konštrukcie dopravných plôch a ostatné inžinierske stavby § 6 ods. 1 písm. c) zákona
12- Cementy, vápna a iné spojivá
1201 Cementy a zmesné cementy na prípravu betónu, malty, injektážnej (zálievkovej) malty a ostatných zmesí § 6 ods. 1 písm. d) zákona
1202 Špeciálne cementy (odolné voči nízkym teplotám - biele cementy, cementy odolné voči šíre, voči morskej vode, nízko alkalické cementy, hlinitano-vápenaté cementy, cestné cementy) a cementy na murovanie, na prípravu betónu, malty, injektážnej (zálievkovej) malty a ostatných zmesí § 6 ods. 1 písm. d) zákona
1203 Stavebné vápna vrátane páleného vápna, dolomitického vápna a hydraulického vápna na prípravu betónu, malty, injektážnej (zálievkovej) malty a ostatných zmesí § 6 ods. 1 písm. b) zákona, bez priebežných inšpekcií
1204 Hydraulické spojivá pre cestné účely na výrobu zmesí do podkladových vrstiev dopravných plôch § 6 ods. 1 písm. b) zákona
13- Betóny, malty, injektážne zmesi, prísady a prímesi
1301 Betóny triedy C 12/15 (B 15) a vyšších tried § 6 ods. 1 písm. d) zákona
1302 Vodostavebné betóny § 6 ods. 1 písm. d) zákona
1303 Striekané betóny § 6 ods. 1 písm. d) zákona
1304 Injektážne zmesi a cementové suspenzie § 6 ods. 1 písm. d) zákona
1305 Priemyselne vyrábané malty na murovanie § 6 ods. 1 písm. b) zákona
1306 Priemyselne vyrábané malty na základné a povrchové omietky § 6 ods. 1 písm. c) zákona
1307 Prísady a prímesi do betónov, mált a injektážnych zmesí § 6 ods. 1 písm. d) zákona
14- Výrobky na vystužovanie a predpínanie betónu
1401 Tyče, prúty, vrúbkovaná pásová oceľ, zvárané siete a priestorová (priehradová) výstuž § 6 ods. 1 písm. d) zákona
1402 Vlákna na spevnenie betónov, mált a injektážnych zmesí (rozptýlená výstuž) § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
1403 Predpínacie výrobky - najmä drôty, laná, tyče so závitmi, rebierkové, ploché alebo hladké a predpínacie káble § 6 ods. 1 písm. d) zákona
1404 Systémy pre dodatočné predpínanie konštrukcií (okrem rúrok a puzdier) § 6 ods. 1 písm. d) zákona
1405 Rúrky a puzdra na ochranu alebo vedenie predpínacích výrobkov § 6 ods. 1 písm. a) zákona
15- Kovové profily, ploché kovové výrobky, odliatky a výkovky
1501 Za tepla valcované, za studená tvarované alebo inak vyrobené kovové prierezy (profily) rôznych tvarov (T, L, H, U, Z, I), žľaby, duté profily, rúrky, ploché výrobky (dosky, plechy, pásy), tyče (okrem výstužných a predpínacích), odliatky a výkovky, nechránené alebo chránené proti korózii náterom, na použitie v kovových stavebných konštrukciách alebo v stavebných konštrukciách s kombináciou kovu a iných materiálov § 6 ods. 1 písm. b) zákona
16- Murovacie prvky a príbuzné výrobky
1601 Murovacie prvky nenosné určené na použitie v stenách, stĺpoch a v priečkach § 6 ods. 1 písm. a) zákona
1602 Murovacie prvky nosné určené na použitie v stenách, stĺpoch a priečkach vrátane stropných vložiek § 6 ods. 1 písm. b) zákona
1603 Murovacie prvky s tepelnoizolačnými materiálmi ukladané na povrchy, ktoré môžu byť vystavené pôsobeniu ohňa v stenách a priečkach - nehorľavé - nevyžadujúce skúšanie, stredne horľavé alebo ľahko horľavé § 6 ods. 1 písm. a) zákona
1604 Murovacie prvky s tepelnoizolačnými materiálmi ukladané na povrchy, ktoré môžu byť vystavené pôsobeniu ohňa, na použitie v stenách a v priečkach2) § 6 ods. 1 písm. c) zákona
1605 Murovacie prvky s tepelnoizolačnými materiálmi ukladané na povrchy, ktoré môžu byť vystavené pôsobeniu ohňa, na použitie v stenách a v priečkach3) § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
1606 Preklady, trámy, konzoly, výložníky, držiaky, podperné uholníky na použitie v stenách, stĺpoch a v priečkach § 6 ods. 1 písm. c) zákona
1607 Spony, napínacie pásky, klieštiny a výstuhy úložných škár na použitie v stenách, stĺpoch a v priečkach § 6 ods. 1 písm. c) zákona
17- Zabudované debnenia
1701 Nosné trvalé betónové1) debniace dosky § 6 ods. 1 písm. b) zákona
1702 Nenosné trvalé debniace zostavy, ktoré sa vypĺňajú obyčajným betónom a kde je to potrebné železobetónom, na báze dutých blokov alebo panelov vyrobených z izolačných materiálov alebo z kombinácie izolačných a ostatných materiálov § 6 ods. 1 písm. c) zákona
18- Nosné prvky rámových, stropných a strešných konštrukcií budov
1801 Prefabrikované nosníky, stĺpy a dosky z betónu,1) z murovacích prvkov alebo kovové - nechránené alebo chránené proti korózii náterom, zvárané alebo nezvárané, alebo z konštrukčného dreva2) na rámové, stropné a strešné konštrukcie budov § 6 ods. 1 písm. b) zákona
1802 Nosníky, stĺpy a dosky z lepeného lamelového dreva alebo z konštrukčného dreva3) na rámové, stropné a strešné konštrukcie budov § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
19- Zostavy budov a domov
1901 Zostavy domov s drevenou rámovou alebo zrubovou konštrukciou § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
20- Drevené panely pre budovy
2001 Povrchovo neupravené, upravené a dyhované alebo povlakom potiahnuté panely na báze dreva - prvky na vnútorné alebo vonkajšie použitie2) § 6 ods. 1 písm. b) zákona
2002 Povrchovo neupravené, upravené a dyhované alebo povlakom potiahnuté panely na báze dreva aj ako nenosné prvky na vnútorné alebo vonkajšie použitie3) § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
21- Tepelnoizolačné výrobky a systémy na steny
2101 Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy - nehorľavé podľa prílohy č. 2 vyhlášky nevyžadujúce skúšanie, stredne alebo ľahko horľavé § 6 ods. 1 písm. b) zákona
2102 Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy2) § 6 ods. 1 písm. c) zákona
2103 Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy3) § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
2104 Doskové a rolované tepelnoizolačné výrobky a tepelnoizolačné výrobky (napr. tepelnoizolačné peny) formované pri aplikácii na stavbe - nehorľavé podľa prílohy č. 2 vyhlášky - nevyžadujúce skúšanie, stredne alebo ľahko horľavé § 6 ods. 1 písm. a) zákona
2105 Doskové a rolované tepelnoizolačné výrobky a tepelnoizolačné výrobky (napr. tepelnoizolačné peny) formované pri aplikácii na stavbe2) § 6 ods. 1 písm. c) zákona
2106 Doskové a rolované tepelnoizolačné výrobky a tepelnoizolačné výrobky (napr. tepelnoizolačné peny) formované pri aplikácii na stavbe3) § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
2107 Prefabrikované mechanicky upevňované prvky (vetures) na vonkajšiu tepelnú izoláciu stien § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
2108 Priemyselne vyrábané tepelnoizolačné betóny a malty § 6 ods. 1 písm. c) zákona
22- Zostavy ľahkých obvodových stien
2201 Zostavy ľahkých kompozitných obvodových stien ľubovoľnej horľavosti s príslušnými hraničnými hodnotami indexu šírenia plameňa, odkvapkávania a odpadávania a z materiálov, pre ktoré charakteristika z hľadiska reakcie na oheň nie je náchylná na zmenu počas výroby § 6 ods. 1 písm. c) zákona
2202 Zostavy ľahkých kompozitných obvodových stien3) § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
23- Konštrukčné4) zasklenia stien a striech
2301 Zasklenia tesnené tmelom, s mechanickým prenosom všetkých účinkov vrátane vlastnej hmotnosti do tesniaceho podporného rámu a následne do konštrukcie, ktoré sa používajú ako fasády a strechy § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
24- Strešné samonosné zostavy
2401 Samonosné priesvitné strešné zostavy (okrem zostáv na báze skla) a strešné kompozitné panely - nehorľavé podľa prílohy č. 2 vyhlášky - nevyžadujúce skúšanie, stredne alebo ľahko horľavé § 6 ods. 1 písm. a) zákona
2402 Samonosné priesvitné strešné zostavy (okrem zostáv na báze skla) a strešné kompozitné panely2) § 6 ods. 1 písm. c) zákona
2403 Samonosné priesvitné strešné zostavy (okrem zostáv na báze skla) a strešné kompozitné panely3) § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
25- Strešné skladané krytiny
2501 Ploché a tvarované plechy, strešné krytiny keramické a betónové,1) vláknocementové, bridlicové a kamenné § 6 ods. 1 písm. c) zákona
2502 Šindle a vlnovky3) § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
2503 Šindle a vlnovky ostatné § 6 ods. 1 písm. c) zákona
26- Strešné membrány (povlakové krytiny) a iné strešné hydroizolačné plošné výrobky
2601 Vodotesné vrstvy, strešné podklady, vrstvy parozábrany, paropriespustné fólie, vodotesné fólie, strešné fólie a v tekutom stave aplikované strešné vodotesné zostavy3) § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
2602 Vodotesné vrstvy, strešné podklady, vrstvy parozábrany, paropriespustné fólie, vodotesné fólie, strešné fólie a v tekutom stave aplikované strešné vodotesné zostavy - ostatné § 6 ods. 1 písm. c) zákona
2603 Zostavy mechanicky upevnených pružných vodotesných povlakových krytín vrátane systému na upevňovanie, spájanie a lemovanie, pripadne aj s tepelnou izoláciou § 6 ods. 1 písm. b) zákona
2604 Asfaltové krytiny s posypom § 6 ods. 1 písm. c) zákona
27- Príslušenstvo striech a iné výrobky pre strechy
2701 Odkvapové žľaby a zvody - podľa prílohy č. 2 vyhlášky nehorľavé, stredne alebo ľahko horľavé § 6 ods. 1 písm. a) zákona
2702 Odkvapové žľaby a zvody2) § 6 ods. 1 písm. c) zákona
2703 Odkvapové žľaby a zvody3) § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
2704 Strešné prístupové systémy, lávky a opierky na nohy, rímsy a odkvapové dosky, mechanické upevňovacie prvky pre strešnú krytinu, stúpacie plošiny, protisnehová ochrana a ostatné príslušenstvo striech § 6 ods. 1 písm. c) zákona
2705 Strešné dlaždice § 6 ods. 1 písm. c) zákona
28- Dvere, vráta (brány) a kovania
2801 Dvere, vráta (brány) s kovaním alebo bez neho, drevené len pre vnútorné priestory § 6 ods. 1 písm. c) zákona
2802 Dvere, vráta (brány) s kovaním alebo bez neho, pre deliace konštrukcie požiarnych úsekov a pre únikové cesty § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
2803 Stavebné kovania súvisiace s dverami a vrátami (bránami) v deliacich konštrukciách požiarnych úsekoch a v únikových cestách § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
2804 Dvere a vráta (brány) s kovaním alebo bez neho pre iné použitie z hľadiska vlastností, najmä hlučnosti, úspory energie, tesnosti a bezpečnosti používania § 6 ods. 1 písm. c) zákona
29- Okná, strešné okná a strešné svetlíky
2901 Okná s kovaním alebo bez neho, pre deliace konštrukcie požiarnych úsekov a únikové cesty § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
2902 Okná s kovaním alebo bez neho, ostatné § 6 ods. 1 písm. c) zákona
2903 Strešné okná - podľa prílohy č. 2 vyhlášky nehorľavé, stredne alebo ľahko horľavé § 6 ods. 1 písm. a) zákona
2904 Strešné okná2) § 6 ods. 1 písm. c) zákona
2905 Strešné okná3) § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
2906 Strešné svetlíky - podľa prílohy č. 2 vyhlášky nehorľavé, stredne alebo ľahko horľavé § 6 ods. 1 písm. a) zákona
2907 Strešné svetlíky2) § 6 ods. 1 písm. c) zákona
2908 Strešné svetlíky3) § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
2909 Profily na okná, dvere, markízy z dreva, plastov a iných materiálov § 6 ods. 1 písm. c) zákona
30- Okenice a rolety
3001 Okenice a rolety s kovaním alebo bez neho, na vonkajšie použitie § 6 ods. 1 písm. a) zákona
31- Špecifické výrobky zo skla
3101 Ploché alebo zakrivené sklené tabule, profilované sklo s drôtenou vložkou alebo bez nej a izolačné sklené diely na sklené zostavy - ako výrobky špecificky určené na dosiahnutie požiarnej odolnosti alebo ako výrobky, na ktoré sa vzhľadom na zamýšľané použitie vzťahujú predpisy o reakcii na oheň § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
3102 Stenové panely zo sklených blokov § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
3103 Ploché alebo zakrivené sklené tabule, izolačné sklené diely a stenové panely zo sklených blokov na zasklenie odolné voči strelám a explózii § 6 ods. 1 písm. c) zákona
3104 Profilované sklo s drôtenou vložkou alebo bez nej, na ktoré sa vzhľadom na zamýšľané použitie vzťahujú predpisy o bezpečnosti pri používaní § 6 ods. 1 písm. c) zákona
3105 Ploché alebo zakrivené sklené tabule, profilované sklo s drôtenou vložkou alebo bez nej, izolačné sklené diely, sklené bloky a stenové panely zo sklených blokov so špecifikáciami týkajúcimi sa úspory tepla a/alebo redukcie hluku § 6 ods. 1 písm. c) zákona
3106 Ploché alebo zakrivené sklené tabule, profilované sklo s drôtenou vložkou alebo bez nej a izolačné sklené diely na sklené zostavy - ostatné § 6 ods. 1 písm. a) zákona
32- Prefabrikované schodiskové zostavy
3201 Schodiskové zostavy3) § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
3202 Schodiskové zostavy ostatné § 6 ods. 1 písm. c) zákona
33- Zostavy priečok
3301 Zostavy priečok z materiálov podliehajúcim nariadeniam o nebezpečných látkach a náchylné na riziko z hľadiska bezpečnosti pri používaní § 6 ods. 1 písm. c) zákona
3302 Zostavy priečok pre požiarne deliace konštrukcie ľubovolnej hodnoty požiarnej odolnosti § 6 ods. 1 písm. c) zákona
3303 Zostavy priečok - podľa prílohy č. 2 vyhlášky nehorľavé, stredne alebo ľahko horľavé § 6 ods. 1 písm. a) zákona
3304 Zostavy priečok2) § 6 ods. 1 písm. c) zákona
3305 Zostavy priečok3) § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
34- Sadrové výrobky na steny, priečky a stropy
3401 Sadrokartón, tvarovky, stropné prvky a sadrové omietky vrátane príslušných doplnkových výrobkov v stenách, priečkach alebo stropoch určených na ochranu konštrukčných ) prvkov proti požiaru a/alebo na oddelenie požiarnych úsekov v stavbe § 6 ods. 1 písm. c) zákona
3402 Sadrokartón spolu s príslušnými doplnkovými výrobkami na spevnenie drevených rámov stien zaťažených vetrom alebo drevených strešných konštrukcií § 6 ods. 1 písm. a) zákona
3403 Sadrokartón a stropné prvky s tenkou povrchovou úpravou, vláknité sadrové dosky a kompozitné panely (vrstvené)2) § 6 ods. 1 písm. c) zákona
3404 Sadrokartón a stropné prvky s tenkou povrchovou úpravou, vláknité sadrové dosky a kompozitné panely (vrstvené)3) § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
3405 Sadrokartón, tvarovky, stropné prvky a sadrové omietky vrátane príslušných doplnkových prvkov, v stenách, priečkach alebo stropoch na iné použitie § 6 ods. 1 písm. a) zákona
35- Výrobky na tuhé podlahy
3501 Dlažbové prvky, podlahové krytiny, mozaiky, krycie mriežky alebo platne, podlahový kameň, na vnútorné použitie vrátane vnútorných verejných dopravných prevádzok - podľa prílohy č. 2 vyhlášky nehorľavé, stredne alebo ľahko horľavé § 6 ods. 1 písm. a) zákona
3502 Dlažbové prvky, podlahové krytiny, mozaiky, vlysky a parkety, krycie mriežky alebo platne, tuhé laminátové podlahy, výrobky na báze dreva, na vnútorné použitie vrátane vnútorných verejných dopravných prevádzok ) § 6 ods. 1 písm. c) zákona
3503 Dlažbové prvky, podlahové krytiny, mozaiky, vlysky a parkety, krycie mriežky alebo platne, tuhé laminátové podlahy, výrobky na báze dreva, na vnútorné použitie vrátane vnútorných verejných dopravných prevádzok3) § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
36- Liate podlahy
3601 Vyrovnávacie hmoty na podlahy a na vnútorné komunikácie3) § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
3602 Vyrovnávacie hmoty na podlahy a na vnútorné komunikácie ostatné § 6 ods. 1 písm. c) zákona
3603 Vyrovnávacie hmoty na vonkajšie komunikácie a podlahy § 6 ods. 1 písm. a) zákona
37- Zvýšené podlahy
3701 Zostavy nosných prvkov a dutinových podláh na vnútorné použitie vrátane verejných dopravných prevádzok - podľa prílohy č. 2 vyhlášky nehorľavé, stredne alebo ľahko horľavé § 6 ods. 1 písm. a) zákona
3702 Zostavy nosných prvkov a dutinových podláh na vnútorné použitie vrátane verejných dopravných prevádzok2) § 6 ods. 1 písm. c) zákona
3703 Zostavy nosných prvkov a dutinových podláh na vnútorné použitie vrátane verejných dopravných prevádzok3) § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
38- Pružné a textilné podlahové krytiny
3801 Pružné podlahové krytiny dodávané ako dlaždice, platne alebo v zrolovanej forme - textilné, plastové, gumové, linoleové, korkové, antistatické platne, pružné laminátové podlahy a pružné dlaždice - nehorľavé - nevyžadujúce skúšanie, stredne horľavé alebo ľahko horľavé, na vnútorné použitie § 6 ods. 1 písm. a) zákona
3802 Pružné podlahové krytiny dodávané ako dlaždice, platne alebo v zrolovanej forme - textilné, plastové, gumové, linoleové, korkové, antistatické platne, pružné laminátové podlahy a pružné dlaždice2) na vnútorné použitie § 6 ods. 1 písm. c) zákona
3803 Pružné podlahové krytiny dodávané ako dlaždice, platne alebo v zrolovanej forme - textilné, plastové, gumové, linoleové, korkové, antistatické platne, pružné laminátové podlahy a pružné dlaždice3) na vnútorné použitie § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
3804 Homogénne a heterogénne pružné podlahové krytiny dodávané ako dlaždice, platne alebo v zrolovanej forme - textilné, plastové, gumové, linoleové, korkové, antistatické platne, pružné laminátové podlahy a pružné dlaždice, na vonkajšie použitie § 6 ods. 1 písm. a) zákona
39- Výrobky na povrchové úpravy stien a stropov vrátane obkladov a zavesených podhľadov
3901 Omietky (omietkové zmesi) na steny, priečky alebo stropy, určené na ochranu konštrukčných4) častí proti požiaru a/alebo na požiarne oddeľovanie (úseky) v budove § 6 ods. 1 písm. c) zákona
3902 Omietky (omietkové zmesi) na fasády § 6 ods. 1 písm. c) zákona
3903 Omietky (omietkové zmesi) na steny, priečky alebo stropy ostatné § 6 ods. 1 písm. a) zákona
3904 Obkladačky, šindle, obvodové plášte, obkladové dosky a panely ako vnútorné alebo vonkajšie, na ktoré sa vzťahujú predpisy pre nebezpečné látky § 6 ods. 1 písm. c) zákona
3905 Skladané obklady na vonkajšie povrchové úpravy stien - podľa prílohy č. 2 vyhlášky nehorľavé, stredne alebo ľahko horľavé § 6 ods. 1 písm. a) zákona
3906 Skladané obklady na vonkajšie povrchové úpravy stien2) § 6 ods. 1 písm. c) zákona
3907 Skladané obklady na vonkajšie povrchové úpravy stien3) § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
3908 Obklady v rolovanej forme ako vnútorné povrchové úpravy stien a stropov - podľa prílohy č. 2 vyhlášky nehorľavé, stredne alebo ľahko horľavé § 6 ods. 1 písm. a) zákona
3909 Obklady v rolovanej forme na vnútorné povrchové úpravy stien a stropov2) § 6 ods. 1 písm. c) zákona
3910 Obklady v rolovanej forme na vnútorné povrchové úpravy stien a stropov3) § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
3911 Obkladačky, obklady a panely ako vnútorné alebo vonkajšie povrchové úpravy stien alebo povrchové úpravy stropov - podľa prílohy č. 2 tejto vyhlášky nehorľavé, stredne horľavé alebo ľahko horľavé § 6 ods. 1 písm. a) zákona
3912 Obkladačky, obklady a panely na vnútorné alebo vonkajšie povrchové úpravy stien alebo povrchové úpravy stropov2) § 6 ods. 1 písm. c) zákona
3913 Obkladačky, obklady a panely na vnútorné alebo vonkajšie povrchové úpravy stien alebo povrchové úpravy stropov3) § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
3914 Obkladové prvky a panely z krehkých materiálov na vnútorné alebo vonkajšie povrchové úpravy stien alebo stropov, ktoré podliehajú požiadavkám na ochranu pred úrazmi spôsobenými ostrými predmetmi § 6 ods. 1 písm. c) zákona
3915 Panely na vnútorné alebo vonkajšie povrchové úpravy stien alebo stropov, pôsobiace súčasne ako nosné časti stien alebo stropov § 6 ods. 1 písm. c) zákona
3916 Panely ako kompletné prvky vnútorných alebo vonkajších povrchových úprav stien alebo stropov určené na požiarnu ochranu stien a stropov § 6 ods. 1 písm. c) zákona
3917 Zavesené podhľady (zostavy) ako kompletné prvky povrchových úprav určené na požiarnu ochranu stropov ľubovoľnej požiarnej odolnosti v interiéri i v exteriéri § 6 ods. 1 písm. c) zákona
3918 Zavesené podhľady (zostavy) pre stropy v interiéri a v exteriéri, ktoré podliehajú požiadavkám na bezpečnosť pri používaní alebo podliehajú predpisom pre nebezpečné látky § 6 ods. 1 písm. c) zákona
3919 Zavesené podhľady (zostavy) pre stropy v interiéri a v exteriéri - podľa prílohy č. 2 vyhlášky nehorľavé, stredne alebo ľahko horľavé § 6 ods. 1 písm. a) zákona
3920 Zavesené podhľady (zostavy) pre stropy v interiéri a v exteriéri2) § 6 ods. 1 písm. c) zákona
3921 Zavesené podhľady (zostavy) pre stropy v interiéri a v exteriéri3) § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
3922 Obkladové prvky a panely zavesených podhľadov pre stropy v interiéri a v exteriéri, ktoré podliehajú požiadavkám na bezpečnosť pri používaní § 6 ods. 1 písm. c) zákona
3923 Nosné profily a závesné rámy na upevnenie obkladov stien alebo stropov, alebo zavesených podhľadov - podľa prílohy č. 2 vyhlášky nehorľavé, stredne alebo ľahko horľavé § 6 ods. 1 písm. a) zákona
3924 Nosné profily a závesné rámy na upevnenie obkladov stien alebo stropov, alebo zavesených podhľadov2) § 6 ods. 1 písm. c) zákona
3925 Nosné profily a závesné rámy na upevnenie obkladov stien alebo stropov, alebo zavesených podhľadov3) § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
3926 Kovové rámy pre zavesené stropy (s veľkými zaťaženiami), chránené alebo nechránené proti korózii náterom, zvárané alebo nezvárané na použitie v rámových konštrukciách § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
40- Konštrukčné ) spojovacie prvky, materiály a tmely
4001 Konštrukčné spojovacie prvky pre kovové stavebné konštrukcie - nity, svorníky, čapy a skrutky s maticami a podložkami § 6 ods. 1 písm. d) zákona
4002 Spojovacie prostriedky pre výrobky z konštrukčného dreva - spony na drevo, delené prstencové spony, záchytky, valcovité oceľové a drevené spojovacie články, skrutky do dreva, závitové svorníky a klince § 6 ods. 1 písm. c) zákona
4003 Šmykové dosky, styčníkové dosky s tŕňmi a spojovacie dosky s klincami § 6 ods. 1 písm. b) zákona
4004 Kovové kotvy do betónu (typy určené pre ľahké systémy) na upevnenie a/alebo na podoprenie do betónu takých prvkov, ako sú ľahké zavesené stropné podhľady a inštalácia § 6 ods. 1 písm. b) zákona
4005 Kovové kotvy na použitie do betónu (vysokozaťažené typy) určené na upevnenie a/alebo na podporu betónových konštrukčných4) prvkov alebo ťažkých častí, ako sú obklady a zavesené stropy § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
4006 Kovové injektované (zalievané) kotvy používané do muriva na upevnenie a/alebo podoprenie muriva, konštrukčných4) prvkov, ktoré prispievajú ku stabilite stavby, alebo ťažkých prvkov, ako je obvodový plášť a inštalácie § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
4007 Plastové kotvy do betónu a muriva na použitie v zostavách, ako sú napr. fasádne zostavy vrátane tepelnoizolačných zostáv, a to na upevňovanie alebo podoprenie prvkov prispievajúcich k stabilite týchto zostáv § 6 ods. 1 písm. b) zákona
4008 Materiály na zváranie na použitie v kovových konštrukciách stavieb § 6 ods. 1 písm. d) zákona
4009 Konštrukčné tmely a lepidla na použitie v pozemných a inžinierskych stavbách vrátane použitia na krytiny a obklady3) § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
4010 Konštrukčné tmely a lepidla na použitie v pozemných a inžinierskych stavbách vrátane použitia na krytiny a obklady - ostatné § 6 ods. 1 písm. c) zákona
41- Potrubia, nádrže a príslušenstvo na vodu
4101 Rúry, potrubné zostavy, čerpadlá, nádrže, detektory netesností, zariadenia proti pretekaniu, armatúry, tvarovky, spojky, tesnenia spojov a tesniace krúžky, ochranné kanály a rúrové vedenia, bezpečnostné príslušenstvo v zariadeniach na prívod a rozvod vody, ostatné zariadenia na zachytávanie, úpravu, dodávanie a akumuláciu pitnej a úžitkovej vody § 6 ods. 1 písm. d) zákona
4102 Rúry, potrubné zostavy, čerpadlá, nádrže, detektory netesností, zariadenia proti pretekaniu, armatúry, tvarovky, spojky, tesnenia spojov a tesniace krúžky, ochranné kanály a rúrové vedenia, bezpečnostné príslušenstvo v zariadeniach na prívod a rozvod vody, ostatné zariadenia na úpravu, dodávanie a akumuláciu kvapalín okrem pitnej a úžitkovej vody § 6 ods. 1 písm. c) zákona
42- Potrubia, nádrže a príslušenstvo na plyn a palivá
4201 Rúry, potrubné zostavy, čerpadlá, nádrže, nádoby, detektory netesností, zariadenia proti pretekaniu, armatúry, lepidla, spojky, tesnenia spojov a ploché tesnenia, ochranné kanály a potrubia, ventily a kohúty, bezpečnostné príslušenstvo v zariadeniach na dopravu, rozvod a uskladnenie plynu a paliva na vykurovanie a klimatizáciu § 6 ods. 1 písm. d) zákona
43- Výrobky na rozvod elektrickej energie, elektrické zariadenia a bleskozvody
4301 Materiály elektroinštalačné úložné na napätie do 1000 V, 50 Hz vrátane ich ochrany § 6 ods. 1 písm. c) zákona
4302 Časti a súčasti pre elektrické rozvody, zostavy prístrojov na automatickú reguláciu a riadenie určené pre stavby vrátane kontrolných zariadení na napätie do 1000 V, 50 Hz § 6 ods. 1 písm. c) zákona
4303 Zabezpečovacie a svetelné zariadenia v budovách § 6 ods. 1 písm. c) zákona
4304 Bleskozvody a ich príslušenstvo § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
4305 Silové vodiče a káble na pevné uloženie § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
44- Domové komíny
4401 Prefabrikované komíny (viacpodlažné prvky), dymovody a plášte vetracích šácht (prvky alebo tvarovky), viaczložkové komíny (prvky alebo tvarovky), jednoplášťové komínové tvarovky, zostavy voľne stojacich komínov a pripájanie komínov § 6 ods. 1 písm. b) zákona
4402 Komínové hlavy § 6 ods. 1 písm. a) zákona
45- Vykurovacie zariadenia, solárne systémy a príslušenstvo
4501 Vykurovacie telesá bez vlastného zdroja energie - najmä radiátory, konvektory, teplovzdušné konvektory vrátane jednotkových ventilátorov, vykurovacie lišty a štrbiny, stropné sálavé panely a ďalšie stacionárne vykurovacie telesá, stenové a podlahové vykurovacie zariadenia § 6 ods. 1 písm. c) zákona
4502 Vykurovacie telesá a spotrebiče spaľujúce elektrickú energiu, tuhé a kvapalné palivá - najmä kotly, kachle a pece na kvapalné palivá, bytové kuchynské sporáky, priestorové vykurovacie telesá, vykurovacie vložky a saunové pece § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
4503 Blokové výmenníkové stanice § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
4504 Čerpadlá pre vykurovacie systémy vrátane tepelných čerpadiel a zariadenia na spätné získavanie tepla § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
4505 Zariadenia solárnych systémov § 6 ods. 1 písm. c) zákona
4506 Tepelnoizolačné systémy, potrubia a príslušenstvo na rozvod teplonosných médií § 6 ods. 1 písm. c) zákona
46- Zariadenia na klimatizáciu a na úpravu vzduchu
4601 Výrobky pre klimatizačné a vzduchotechnické zariadenia vrátane kondenzačných, blokových a združených chladiacich jednotiek § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
4602 Zariadenia na odsávanie, čistenie a sušenie vzduchu (okrem domácich spotrebičov s pohyblivým elektrickým prívodom) a vzduchové clony § 6 ods. 1 písm. c) zákona
47- Ohrievače vody
4701 Elektrické ohrievače vody prietokové, zásobníkové a kombinované, pevne a trvalo zabudované v stavbe § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
48- Sanitárne zariadenia na osobnú potrebu
4801 Kúpacie a sprchovacie vane, sprchovacie a kúpacie priehradky a ohrady § 6 ods. 1 písm. c) zákona
4802 Vírivé kúpele, umývadlá, dresy s výlevkou, bidety § 6 ods. 1 písm. c) zákona
4803 Komunálne žľaby § 6 ods. 1 písm. a) zákona
49- Sanitárne zariadenia ostatné
4901 Záchodové misy, pisoáre, splachovacie nádrže § 6 ods. 1 písm. c) zákona
4902 Zemné, chemické a kompostovacie záchody, macerovacie a drepové toalety § 6 ods. 1 písm. a) zákona
4903 Stavebnicové verejné toalety a prefabrikované toalety - podľa prílohy č. 2 vyhlášky nehorľavé, stredne alebo ľahko horľavé § 6 ods. 1 písm. a) zákona
4904 Stavebnicové verejné toalety a prefabrikované toalety2) § 6 ods. 1 písm. c) zákona
4905 Stavebnicové verejné toalety a prefabrikované toalety3) § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
50- Materiály a výrobky na ochranu pred požiarom a požiarne zariadenia
5001 Materiály a výrobky na ochranu pred požiarom - najmä nátery, povlaky alebo obloženia (okrem sadrových výrobkov, výrobkov z minerálnej vlny, prefabrikovaných železobetónových prvkov, omietok a výrobkov na úpravu vnútorných a vonkajších povrchov stien a povrchov stropov) § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
5002 Výrobky na zabránenie alebo obmedzenie šírenia požiaru - najmä požiarne klapky, potrubia s požiarnou odolnosťou, požiarne upchávky v stenách a stropoch pri prestupe káblov a potrubí, špeciálne uzávery na použitie v požiarnych úsekoch § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
5003 Dymové závesy, klapky, potrubia, ventilačné jednotky na nútené vetranie, ventilačné jednotky na prirodzené vetranie, ovládacie panely a panely na havarijné spúšťanie vrátane zdroja energie § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
5004 Ventilačné zariadenia na odvod tepla a splodín horenia, tlakové diferenčné zostavy, autonómne dymové detektory/poplachové zariadenia § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
5005 Zariadenia na potlačenie výbuchu § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
51- Hasiace systémy a ich komponenty
5101 Hadicové zariadenia na prvý zásah, suché a mokré protipožiarne hydrantové zostavy, sprinklerové a hmlové zariadenia, penové zariadenia, práškové zariadenia, plynové hasiace zariadenia, detektory/spínače prietoku vody, tlakové detektory/spínače, uzatváracie armatúry, prívodné potrubia, požiarne čerpadlá a skupiny čerpadiel, hubice, sprinklery a výtokové armatúry § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
52- Zostavy a komponenty zariadení požiarnej signalizácie
5201 Kombinované zariadenia požiarnej signalizácie a poplachovej signalizácie, zostavy na ohlasovanie požiarov § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
5202 Hlásiče dymu, tepla a plameňa, ústredne požiarnej signalizácie, zariadenia na prenos poplachového signálu vrátane ochrany proti skratu prenosových ciest, poplachové zariadenia, vstupné a výstupné zariadenia, tlačidlové hlásiče a súvisiace zdroje energie § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
5203 Detektory, jednotky na potlačenie výbuchu, indikátory výbuchu, výrobky na uvoľnenie tlaku výbuchu § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
53- Náterové a penetračné látky a systémy
5301 Náterové a penetračné látky a systémy na ochranu (aj biologickú) konštrukčných častí stavieb vrátane výstuže, proti korózii a degradácii § 6 ods. 1 písm. c) zákona
5302 Systémy na ochranu kovových potrubných systémov a nádrží proti korózii § 6 ods. 1 písm. c) zákona
54- Zvukoizolačné a antivibračné výrobky
5401 Zostavy na tlmenie vibrácií a hluku do plávajúcich podláh § 6 ods. 1 písm. c) zákona
5402 Zostavy na tlmenie vibrácií a hluku na steny § 6 ods. 1 písm. c) zákona
5403 Antivibračné prvky na upevňovanie inštalácií § 6 ods. 1 písm. c) zákona
55- Výrobky na opravy betónových1) konštrukcií
5501 Výrobky na opravy betónových1) konštrukcií, napr. na vypĺňanie dutín, tmelenie trhlín a pod. § 6 ods. 1 písm. c) zákona
5502 Výrobky na dodatočné zosilnenie betónových1) konštrukcií, napr. kovové alebo kompozitné lamely lepené na upravený povrch nosníkov a pod. § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok
56- Zvláštne výrobky
5601 Prefabrikované silá z betónu(len na sypké materiály) § 6 ods. 1 písm. b) zákona
5602 Prefabrikované výrobky z betónu1) pre málo namáhané a nenosné časti stavieb5) okrem rúr a nádrží, napr. plotové prefabrikáty, bunky transformátorových staníc, telekomunikačné skrine, malé krabicové vpusty, prvky nenosných stien a pod. § 6 ods. 1 písm. a) zákona
5603 Prefabrikované inštalačné bytové jadrá s požiarnym uzáverom § 6 ods. 1 písm. d) zákona, bez kontrolných skúšok

Poznámky:
1) Výraz „betónové“ alebo „z betónu“ - materiálová charakteristika výrobku vyrobeného z hutného, ľahkého alebo autoklávového prevzdušneného betónu s výstužou alebo bez výstuže.
2) § 3 ods. 3 písm. a) vyhlášky.
3) § 3 ods. 3 písm. b) vyhlášky.
4) Výraz „konštrukčný“ - použitý v spojení na určenie výrobku ako časť konštrukcie stavby zabezpečujúcej stabilitu stavby (nosný prvok) alebo na použitie ako samonosný prvok, ktorý prenáša aj vonkajšie zaťaženie (napr. zaťaženie od vetra).
5) Slovné spojenie „málo namáhané a nenosné časti stavby“ - vzťahuje sa na časti stavby, pri ktorých sa v prípade havárie predpokladá, že nespôsobia zrútenie celej stavby alebo jej časti, neprípustné deformácie stavby alebo zranenie osôb.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 520/2001 Z. z.

ZOZNAM SKUPÍN STAVEBNÝCH VÝROBKOV, KTORÉ SA BEZ SKÚŠANIA POVAŽUJÚ ZA NEHORĽAVÉ

Stavebný výrobok Poznámky
Expandovaný íl zahŕňa aj všetky stavebné výrobky z hliny.
Expandovaný perliť &nbsp
Expandovaný vermikulit &nbsp
Minerálna vlna &nbsp
Penové sklo &nbsp
Betón zahŕňa výrobky z centrálne miešaného betónu a prefabrikované vystužené a predpäté výrobky.
Kamenivo do betónu (prírodné hutné a pórovité prírodné ťažké kamenivo, s výnimkou integrálnej tepelnej izolácie) výrobky môžu obsahovať prímesi (napr. práškový úletový -elektrárenský popolček), farbivá a iné materiály. Zahŕňa aj prefabrikované výrobky.
Autoklávované betónové stavebné dielce stavebné prvky vyrobené z hydraulického spojiva ako je cement a/alebo vápno, kombinované s jemným materiálom [kremičitanový materiál, práškový lietajúci (elektrárenský) popolček, vysokopecná troska] a napeňovacie prísady. Zahŕňa prefabrikované dielce.
Vláknocement &nbsp
Cement &nbsp
Vápno &nbsp
Vysokopecná troska (práškový úletový popolček - napr. elektrárenský) &nbsp
Prírodné kamenivo &nbsp
Železo, oceľ a nehrdzavejúca oceľ &nbsp
Meď a medené zliatiny &nbsp
Zinok a zinkové zliatiny &nbsp
Hliník a hliníkové zliatiny &nbsp
Olovo &nbsp
Sadra a malty na báze sadry môže zahŕňať prísady (retardéry, plnivá, vlákna, farbivá, vápno, látky viažuce vodu a vzduch a plastifikátory (zvláčňovadlá), hutné plnivo (napr. prírodný alebo drvený piesok) alebo ľahčené plnivo (napr. perliť alebo vermikulit).
Malta s anorganickými spojivami omietkové malty a podlahové potery zložené z jednej alebo viacerých spojív, napr. cement, vápno, murársky cement a sadra.
Tehliarske výrobky (na báze vypálenej hliny) stavebné prvky z ílu alebo iných ílovitých materiálov s pieskom alebo bez piesku, nosiče alebo iné prísady. Zahŕňa tehly, škridle, obkladové a šamotové stavebné dielce (napr. komínové vložky).
Vápenopieskové výrobky stavebné prvky vyrobené zo zmesi vápna a prírodných kremičitých materiálov (piesok, kremičitý piesok alebo drvina alebo ich zmes). Môžu obsahovať farebné pigmenty.
Výrobky z prírodného kameňa a bridlice opracovaný alebo neopracovaný dielec vyrobený z kameňa (magmatickej, sedimentovanej alebo premenenej horniny) alebo bridlice.
Sadrové výrobky zahŕňa tvarovky a iné dielce zo síranu vápenatého a vody, ktoré môžu obsahovať vlákna, plnivá a iné prísady a môžu byť farbené pigmentmi.
Terazzo zahŕňa prefabrikované terazzové prvky a liatu terazzovú zmes na podlahy.
Sklo zahŕňa teplom spevnené sklo, sklo s chemickými spevňovacími prímesami, laminované (lepené, vrstvené) a drôtené sklo.
Sklená keramika sklená keramika pozostávajúca z kryštalickej a zvyškovej sklenej fázy.
Keramika zahŕňa nasucho lisované a vytláčané lisované výrobky, glazované alebo neglazované (napr. obklady, dlažby).

Všeobecné poznámky

a) Výrobky môžu byť vyrobené iba z jedného uvedeného materiálu alebo aj z viacerých uvedených materiálov. Výrobky zhotovené spojením jedného materiálu alebo viacerých uvedených materiálov sa považujú za nehorľavé bez skúšky, ak hmotnosť alebo objem organického spojiva neprekročí 0,1 %.

Výrobky v tvare dosiek (napr. izolačné materiály) s jednou organickou vrstvou alebo s viacerými organickými vrstvami alebo výrobky obsahujúce organický materiál (s výnimkou spojiva), ktorý nie je homogénne rozptýlený, sa z tohto zoznamu vylučujú.

Žiadny z uvedených výrobkov nesmie obsahovať viac ako 1 % hmotnosti alebo objemu homogénne rozptýleného organického materiálu.

b) Výrobky z betónu, resp. betónové výrobky sú stavebné výrobky, ktorých materiálová charakteristika je daná obyčajným, ľahkým alebo ťažkým betónom, ako aj z betónu prostého, vystuženého alebo predpätého.

Poznámky pod čiarou

1) § 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.