Nariadenie vlády č. 213/2016 Z. z.Nariadenie vlády, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2011 Z. z. o hodnotení chemického stavu útvaru podzemných vôd

Platnosť od 14.07.2016
Účinnosť od 15.07.2016

OBSAH

213

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 15. júna 2016, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2011 Z. z. o hodnotení chemického stavu útvaru podzemných vôd

Vláda Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 1 písm. i) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2011 Z. z. o hodnotení chemického stavu útvaru podzemných vôd sa mení takto:

1. V § 1 ods. 2 písm. c) sa slová „odsekov 8 a 9“ nahrádzajú slovami „odsekov 7 a 8“.

2. V § 1 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 7 a 8.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. júla 2016.


Robert Fico v. r.