Vyhláška č. 265/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 119/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru

Platnosť od 29.09.2020
Účinnosť od 01.10.2020

265

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

zo 14. septembra 2020,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 119/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 2 písm. h) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 230/2005 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 119/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 sa slová „po získaní potrebných informácií od orgánu štátnej vodnej správy na základe projektovej dokumentácie, poznatkov z obchôdzky“ nahrádzajú slovami „po získaní potrebných informácií z projektovej dokumentácie vodnej stavby, z manipulačného poriadku vodnej stavby, informácií od orgánu štátnej vodnej správy, vlastníka, správcu a užívateľa vodnej stavby, poznatkov z obchôdzky“.

2. V § 3 ods. 1 písm. c) sa slová „rozhodnutia orgánu štátnej vodnej správy“ nahrádzajú slovami „vyjadrenia hlavného zamestnanca dohľadu“ a za slová „počas overovacej prevádzky“ sa vkladajú slová „na základe súhlasného stanoviska orgánu štátnej vodnej správy“.

3. V § 3 ods. 2 sa slová „Na účely dohľadu sa pri odkaliskách“ nahrádzajú slovami „Pri odkaliskách sa na účely dohľadu“.

4. V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

m) aktuálnosť hydrologických podkladov z hľadiska bezpečnosti vodnej stavby počas jej povodňového zaťaženia podľa § 9 ods. 7 písm. h).“.

5. V § 4 ods. 2 písm. b) sa slovo „uskutočnenia“ nahrádza slovami „výstavby alebo zmeny“.

6. V § 4 ods. 3 sa slová „prehliadok dohľadu“ nahrádzajú slovami „technicko-bezpečnostných prehliadok“.

7. V § 4 ods. 4 sa slovo „uskutočnenia“ nahrádza slovom „výstavby“.

8. V § 4 ods. 5 písm. e) sa vypúšťa slovo „prípravy“.

9. V § 4 ods. 9 sa slová „odseku 1 písm. l)“ nahrádzajú slovami „odseku 5 písm. e)“.

10. V § 5 úvodnej vete sa slová „hlavný zamestnanec dohľadu, obsahuje“ nahrádzajú slovami „odborne spôsobilá osoba na výkon dohľadu nad vodnou stavbou príslušnej kategórie a primerane ku kategórii vodnej stavby obsahuje“.

11. V § 5 písm. b) sa vypúšťajú slová „nad rámec technických noriem a“.

12. V § 6 ods. 1 sa slová „na výkon dohľadu“ nahrádzajú slovami „na výkon dohľadu nad vodnou stavbou príslušnej kategórie“, slovo „odsúhlasiť“ sa nahrádza slovom „pripomienkovať“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a z pripomienok hlavného zamestnanca dohľadu“.

13. V § 7 ods. 1 sa za slovom „zaťaženia“ vypúšťa čiarka a slová „ktorá sa určuje na všetky merania a sledované javy alebo skutočnosti“.

14. V § 7 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

15. V § 7 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Kritickým javom sa rozumie jav, ktorého vznik spôsobuje obavy o bezpečnosť vodnej stavby.

(4) Výber merných zariadení a sledovaných javov, na ktorých je potrebné určiť medzné hodnoty, kritické hodnoty a kritické javy, určuje hlavný zamestnanec dohľadu pre konkrétnu vodnú stavbu vždy individuálne.“.

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 9.

16. V § 7 odsek 5 znie:

(5) Určenie medzných hodnôt a kritických hodnôt pre merania na merných zariadeniach sa vykoná primerane ku kategórii vodnej stavby I. a II. kategórie na základe výpočtov a matematického modelovania, ktoré musia byť vypracované prehľadne, jednoznačne a musia umožňovať spätnú kontrolu, pre vodné stavby III. a IV. kategórie na základe analýzy typu a stavu vodnej stavby a jej objektov. Pri prevádzkovanej vodnej stavbe sa využijú výsledky predchádzajúcich meraní a pozorovaní v závislosti od ich dostupnosti. Primerane ku kategórii vodnej stavby sa výpočty vykonávajú v profiloch telesa vodnej stavby, ktoré majú reprezentatívny charakter, pričom sa zohľadňujú geologické a geotechnické charakteristiky podložia vodnej stavby a jej blízkeho okolia. Zohľadní sa aj geometrické usporiadanie profilu telesa vodnej stavby a vonkajšie a vnútorné zaťaženia, ktoré pôsobia na vodnú stavbu, a taktiež sa zohľadnia pripomienky hlavného zamestnanca dohľadu. Pri líniových stavbách, akými sú ochranné hrádze a hrádze kanálov, sa zohľadnia zmeny geologického prostredia a zmeny tvaru telesa vodnej stavby.“.

17. V § 7 ods. 6 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 5“ a za slová „prevádzkovaní podľa“ sa vkladá slovo „platného“.

18. V § 7 odsek 8 znie:

(8) Medzné hodnoty, kritické hodnoty a kritické javy určuje odborne spôsobilá osoba na výkon dohľadu alebo projektant. Ak medzné hodnoty, kritické hodnoty a kritické javy určuje projektant alebo odborne spôsobilá osoba, ktorá nie je hlavným zamestnancom dohľadu, hlavný zamestnanec dohľadu pripomienkuje navrhnuté medzné hodnoty, kritické hodnoty a kritické javy.“.

19. V § 8 ods. 1 a § 9 ods. 5 a 7 sa za slovo „obsahuje“ vkladajú slová „primerane ku kategórii vodnej stavby“

20. V § 8 ods. 1 písm. a) sa slovo „uskutočnenia“ nahrádza slovom „výstavby“.

21. V § 9 ods. 7 písmeno h) znie:

h) zhodnotenie bezpečnosti vodnej stavby na základe aktualizácie hydrologických podkladov a aktualizácie hladín pri povodňových stavoch zaťaženia, pričom sa vyžaduje na technicko-bezpečnostný dohľad aktualizácia hydrologických podkladov pri stavbách I. a II. kategórie aspoň raz za 10 rokov a pri stavbách III. a IV. kategórie aspoň raz za 20 rokov,“.

22. V § 10 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

(8) Pri odkaliskách v etape trvalej existencie je minimálna početnosť ohliadok určená v Programe technicko-bezpečnostného dohľadu, najmenej však

a) raz týždenne, ak ide o vodné stavby I. kategórie,

b) raz mesačne, ak ide o vodné stavby II. kategórie,

c) raz za štvrťrok, ak ide o vodné stavby III. kategórie.“.

Doterajšie odseky 8 až 14 sa označujú ako odseky 9 až 15.

23. V § 10 ods. 10 sa slová „odsekov 5 a 8“ nahrádzajú slovami „odsekov 5 a 9“.

24. V § 10 ods. 12 sa slová „okamžite a vlastníkovi vodnej stavby zasiela najneskôr“ nahrádzajú slovami „bezodkladne po doručení a vlastníkovi vodnej stavby zasiela vyhodnotenie najneskôr“.

25. V § 10 odsek 13 znie:

(13) Ak vodná stavba pozostáva z viacerých objektov, ktoré majú viacerých vlastníkov, hlavný zamestnanec dohľadu zasiela spoločné vyhodnotenie mesačných hlásení všetkým vlastníkom objektov vodnej stavby.“.

26. V § 11 ods. 1 sa slová „obsluhy stavby“ nahrádzajú slovami „vykonávaných podľa Programu dohľadu“.

27. V § 11 ods. 3 sa slová „podľa § 10 ods. 11“ nahrádzajú slovami „podľa § 10 ods. 12“.

28. V § 12 odsek 7 znie:

(7) Pri vodných stavbách I. a II. kategórie sa k technicko-bezpečnostnej prehliadke predkladá písomné vyjadrenie hlavného zamestnanca dohľadu poverenej organizácie, ktoré tvorí prílohu záznamu z technicko-bezpečnostnej prehliadky. Hlavný zamestnanec dohľadu poverenej organizácie zašle svoje vyjadrenie vlastníkovi vodnej stavby do troch pracovných dní od vykonania technicko-bezpečnostnej prehliadky.“.

29. V § 14 ods. 2 písm. d) sa slovo „manipulačný“ nahrádza slovami „platný manipulačný“.

30. V § 14 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Súčasťou výkonu dozoru je aj

a) účasť na obhliadke vodnej stavby alebo lokality výstavby v súvislosti s vypracovaním odborného posudku a návrhu na zaradenie vodnej stavby, návrhu na preradenie vodnej stavby, návrhu na nezaradenie vodnej stavby do príslušnej kategórie alebo návrhu na vyradenie vodnej stavby z príslušnej kategórie,

b) poskytnutie informácií odborne spôsobilým osobám na výkon technicko-bezpečnostného dohľadu,

c) vydanie stanoviska k možnosti nahradenia dohľadu počas overovacej prevádzky dohľadom počas výstavby vodnej stavby alebo zmeny vodnej stavby,

d) vydanie stanoviska k možnosti vyradenia vodnej stavby zo zoznamu kategorizovaných vodných stavieb, ak nespĺňa kritériá pre kategorizáciu vodných stavieb podľa predpisov účinných od 15. januára 2015,

e) vydanie stanoviska k možnosti vyradenia vodnej stavby zo zoznamu kategorizovaných vodných stavieb, ak je pre ňu určený faktor rizika škôd menší ako tri body,

f) účasť na technicko-bezpečnostnej prehliadke.“.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

31. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠15a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2020

Vlastník vodnej stavby, ktorá je kategorizovaná podľa predpisov účinných do 30. septembra 2020, môže požiadať ministerstvo o vyradenie vodnej stavby zo zoznamu kategorizovaných vodných stavieb, ak

a) pre jeho vodnú stavbu nie je určený faktor rizika škôd väčší ako päť bodov, pričom faktor rizika je výlučne súčtom faktora rizika priamych škôd na vodnej stavbe a faktora rizika škôd na úžitku z prerušenia prevádzky vodnej stavby, a k žiadosti doloží aktualizovaný posudok,

b) vodná stavba nespĺňa kritériá pre kategorizáciu vodných stavieb podľa predpisov účinných od 15. januára 2015 a k žiadosti doloží súhlasné stanovisko príslušného orgánu štátnej vodnej správy,

c) pre jeho vodnú stavbu je určený faktor rizika škôd menší ako tri body a k žiadosti doloží súhlasné stanovisko príslušného orgánu štátnej vodnej správy.“.

32. V prílohe č. 1 sa v bodoch 3.1 a 5. slovo „rekonštrukciu“ nahrádza slovom „opravu“.

33. V prílohe č. 1 tabuľka č. 2 znie:

„Tabuľka č. 2

Ohrození obyvatelia trvalé alebo dočasne žijúci v dosahu prielomovej vlnyD - postup prielomovej vlny v km
Zóna (1)
D = 0 - 5 km
Zóna (2)
D = 5,01 - 20 km
Zóna (3)
D >20 km
Smer a výška vlny Zd (m)→ ZD≥1,5
0,5<ZD<1,5
↑ ZD≥1,5
0,5<ZD<1,5
→ ZD≥1,5
0,5<ZD<1,5
↑ ZD≥1,5
0,5<ZD<1,5
→ ZD≥1,5
0,5<ZD<1,5
↑ ZD≥1,5
0,5<ZD<1,5
počet bodov
< 5 osôb4 21,5 13 1,51 0,51 0,5-
5-10 osôbS 42,5 1,55,5 31,5 12,5 11 0,5
11 - 20 osôb16 S5 2,511 5,53,5 1,55 2,51,5 1
21 - 50 osôb40 2012 628 148.5 412 63,5 2
51-100 osôb80 4024 1256 2817 8,524 127 3,5
Obyvatelia obce s 30 až 50 príz domami *, á = 1 rodina170 8550 25120 6036 1850 2515 7,5
Obyvatelia obce s 51 až 80 príz, domami*, á = 1 rodina270 13580 40190 9560 3080 4025 12
Obyvatelia obce s 81 až 150 priz. domami*, á = 1 rodina480 240145 70340 170100 50145 7045 22
Obyvatelia obce so 151 až 300 príz domami*, á = 1 rodina1000 500300 150700 350200 100300 150100 50
Veľké obce a mestá (počet bodov prenásobíť počtom obyvateľov v tisícoch)1000 500300 150700 350200 100300 150100 50

* Pri viacposchodových domoch sa uvažuje s počtom rodín žijúcich na prízemí.“.

34. V prílohe č. 1 druhom bode poslednej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a zohľadniť sa môžu aj výsledky iných výpočtov rozsahu zaplavenia alebo rozsah vyhlásených inundačných území“.

35. V prílohe č. 1 bod 4.3 znie:

4.3 Environmentálne škody

Hodnotia sa individuálne a určujú sa v eurách. Ich sumu je možné určiť podľa tabuľky č. 7.

120 000, – eur = 1 bod“.

Vypúšťa sa odkaz 2 vrátane poznámky pod čiarou.

36. V prílohe č. 1 sa na konci bodu 4.3 pripája tabuľka č. 7, ktorá znie:

„Tabuľka č. 7

Enviromentálne škody vyčíslené na 1ha pozemkov
1ha pozemkov:mimo chránených územív CHKO a inak environmentálne cenných a chránených územiachv národných parkochv bezzásahových zónach národných parkov
lúky a pasienky0,1 bodu0,2 bodu0,3 bodu0,4 bodu
esy, háje a parky0,25 bodu0,5 bodu0,75 bodu1 bod
mokrade a cenné biotopy0,5 bodu1,0 bodu1,5 bodu2 body

“.

37. V prílohe č. 1 piatom bode sa za slová „b) ak neexistujú rezervy, zhodnotí sa individuálne odhadom strát v priemyselnej výrobe za obdobie pol roka...................................................................... 120 000,– eur = 1 bod.“ vkladajú slová

„Protipožiarne nádrže

Straty spôsobené nemožnosťou použiť zásobu vody na hasenie sa hodnotia individuálne v eurách s prihliadnutím na hodnotu požiarom ohrozeného majetku a so zreteľom na náklady na zabezpečenie náhradného zdroja vody na hasenie....... 120 000,– eur = 1 bod.

Ak nie je možné individuálne hodnotenie škôd alebo ak je individuálne hodnotenie neefektívne, je možné uvažovať s hodnotou 0,1 bodu za každých 10 000 m3 zásobného objemu protipožiarnej vody, najviac však 2 body.“.

38. V prílohe č. 1 siedmom bode sa slová „1 ≤ F < 15“ nahrádzajú slovami „3 ≤ F < 15“ a slová „*Ak je F ≤ 3“ sa nahrádzajú slovami „* Ak je 3 ≤ F ≤ 5“.

39. V prílohách č. 2 až 5 sa za slová „Bezpečnostné zariadenie vodnej stavby“ vkladá čiarka a slová „ak ide o ochranné hrádze výška bezpečnostného prevýšenia koruny (v m)“.

40. V prílohách č. 2 až 5 sa slová „opravy – rekonštrukcie“ nahrádzajú slovom „opravy“.

41. Slovo „rekonštrukcia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky vrátane príloh nahrádza slovom „zmena“ v príslušnom tvare.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2020.


Ján Budaj v. r.