Vyhláška č. 177/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 27/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob platby úhrady za odber vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja a sadzby úhrad v znení vyhlášky č. 541/2008 Z. z.

Čiastka 41/2013
Platnosť od 28.06.2013
Účinnosť od 01.07.2013

OBSAH

177

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 13. júna 2013,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 27/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob platby úhrady za odber vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja a sadzby úhrad v znení vyhlášky č. 541/2008 Z. z.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. c) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 27/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob platby úhrady za odber vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja a sadzby úhrad v znení vyhlášky č. 541/2008 Z. z. sa mení takto:

1. V § 1 ods. 2 sa slová „sa na každý účel využitia prírodného liečivého zdroja“ nahrádzajú slovami „alebo prírodnej minerálnej vody sa pre každé povolenie využívať zdroj“.

2. V § 1 odsek 3 znie:

„ (3) Variabilný symbol pre platbu za odber vody z prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja je číslo, ktoré pozostáva z čísla povolenia využívať zdroj a z posledného dvojčíslia roku jeho vydania.“.

3. V § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená c) až f).

4. Príloha sa vypúšťa.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2013.


Zuzana Zvolenská v. r.