Oznámenie č. 196/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12587/2006-SL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe označovania hraníc kúpeľných území, území s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie a ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a klimatických podmienok vhodných na liečenie

Čiastka 46/2013
Platnosť od 10.07.2013
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

196

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 53 písm. d) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos z 13. júna 2013 č. S01892-OL-2013, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12587/2006-SL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe označovania hraníc kúpeľných území, území s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie a ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a klimatických podmienok vhodných na liečenie (oznámenie č. 175/2006 Z. z.).

Cieľom je zosúladiť podrobnosti o spôsobe označovania ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov s novou právnou úpravou v oblasti prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd ustanovenou v novele zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Výnos bude uverejnený v čiastke č. 14/2013 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.