Vyhláška č. 206/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka, jatočne opracovaných tiel oviec, o odbornej príprave a o osvedčení o odbornej spôsobilosti

(v znení č. 372/2007 Z. z.)

Čiastka 92/2007
Platnosť od 27.04.2007
Účinnosť od 01.09.2007

206

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

zo 4. apríla 2007

o klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka, jatočne opracovaných tiel oviec, o odbornej príprave a o osvedčení o odbornej spôsobilosti

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 7 ods. 5 a 7 zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení zákona č. 596/2006 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Jatočne opracované telá hovädzieho dobytka sa zatrieďujú do týchto kategórií:

a) teľatá T jatočne opracované telo zvieraťa
bez ohľadu na pohlavie staršie ako
dva týždne s hmotnosťou zvieraťa
pred zabitím do 150 kg a s vlast-
nosťami a charakteristikami teľa-
cieho mäsa,
b) mladý dobytok M jatočne opracované telo ostatných
zvierat bez ohľadu na pohlavie
s hmotnosťou pred zabitím vyššou
ako 150 kg a vo veku do 12 mesia-
cov vrátane,
c) mladé býky A jatočne opracované telo mladých
nekastrovaných zvierat samčieho
pohlavia vo veku od 13 mesiacov do
24 mesiacov,
d) býky B jatočne opracované telo ostatných
nekastrovaných zvierat samčieho
pohlavia vo veku nad 24 mesiacov,
e) voly C jatočne opracované telo kastrova-
ných zvierat samčieho pohlavia,
f) kravy D jatočne opracované telo zvierat sa-
mičieho pohlavia, ktoré sa otelili,
g) jalovice E jatočne opracované telo zvierat sa-
mičieho pohlavia, ktoré sa ešte ne-
otelili.

(2) Jatočne opracované telo

a) mladého dobytka, mladých býkov, býkov, volov, kráv a jalovíc je celé telo zabitého zvieraťa po vykrvení, vyvrhnutí, bez kože, symetricky rozdelené na dve jatočné polovice, bez hlavy oddelenej od trupu pred prvým krčným stavcom, bez nôh oddelených v zápästnom a pätovom kĺbe, bez miechy, bez orgánov hrudnej, brušnej a panvovej dutiny vybratých aj s prirasteným lojom, bez pohlavných orgánov, bez obličiek, obličkového a panvového loja, ak ide o býky a voly bez mieškového loja, ak ide o samice bez vemena a prirasteného vemenného loja, bez blanitej a mäsitej časti bránice, bez podkožného loja nad vrchným šálom, bez chvosta oddeleného medzi posledným krížovým stavcom a prvým chvostovým stavcom, bez krčnej cievy aj s prirasteným lojom,

b) teliat je celé telo s obličkou, bez kože, bez hlavy oddelenej od trupu pred prvým krčným stavcom, bez nôh oddelených v zápästnom a pätovom kĺbe, bez orgánov hrudnej, brušnej a panvovej dutiny, bez krčnej cievy aj s prirasteným lojom.

(3) Jatočne opracované telá oviec sa zaraďujú do týchto kategórií:

a) ovce do
12 mesiacov
s jatočnou
hmotnosťou
nad 13 kg
L mliečne jahňatá,
jahňatá z výkrmu,
jarky a barančeky,
b) ovce nad
12 mesiacov
S jarky, barančeky,
bahnice, barany
a škopy.

(4) Jatočne opracované telo oviec je celé telo zabitého zvieraťa po vykrvení, vyvrhnutí, bez kože, bez hlavy oddelenej od trupu pred prvým krčným stavcom, bez nôh oddelených v zápästnom a pätovom kĺbe, bez časti chvosta oddeleného medzi šiestym a siedmym chvostovým stavcom, bez orgánov hrudnej, brušnej a panvovej dutiny vybratých aj s prirasteným lojom, bez pohlavných orgánov, a ak ide o bahnice, bez vemena. Obličky a obličkový tuk sú súčasťou jatočne opracovaného tela oviec.

(5) Hmotnosť jatočne opracovaného tela je hmotnosť jatočne opracovaného tela hovädzieho dobytka a oviec zistená vážením v teplom stave po zabití, opracovaní a vykonaní veterinárnej prehliadky najneskôr do 60 minút od vykrvovacieho vpichu. Hmotnosť sa zaokrúhľuje na celé kilogramy, ak ide o hovädzí dobytok, a na 0,5 kg, ak ide o ovce. Pri vážení elektronickými váhami sa hmotnosť uvádza v desatinách kilogramu.

(6) Prepočítaná hmotnosť v živom stave je hmotnosť jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka zistená vážením v teplom stave po zabití vynásobená koeficientom

a) u teliat 1,66
b) u mladého dobytka 1,80
c) u mladých býkov, býkov a volov 1,82
d) u kráv 1,94
e) u jalovíc 1,94

§ 2

(1) Jatočne opracované telá hovädzieho dobytka a jatočne opracované telá oviec sa pri prevzatí na bitúnok označujú1) tak, aby bola známa ich identita až do ukončenia zabitia, veterinárnej prehliadky, klasifikácie a zatriedenia do triedy kvality.

(2) Sprievodným dokladom každého kusa jatočne opracovaného tela hovädzieho dobytka určeného na zabitie je pas.2) V dokladoch o prevzatí dodávky jatočne opracovaného tela hovädzieho dobytka sa uvádzajú údaje o spôsobe ustajnenia a čase nakládky na farme ako podklad na manipuláciu s nimi na bitúnku pred zabitím z dôvodu obmedzenia výskytu tmavého mäsa (DFD).

(3) Trieda kvality je výsledná trieda hodnotenia jatočne opracovaného tela hovädzieho dobytka alebo výsledná trieda hodnotenia jatočne opracovaného tela oviec určená kombináciou triedy mäsitosti a triedy pretučnenosti.

(4) Mäsitosť je vývin svalového tkaniva, najmä pleca, chrbta a stehna v pomere k ostatným častiam jatočne opracovaného tela.

(5) Pretučnenosť je vývin tukového tkaniva, tukové pokrytie a množstvo zásobného tuku.

(6) Jatočný hovädzí dobytok a jatočné ovce sa dodávajú na bitúnok čisté a pred dodaním na bitúnok sa 12 hodín nekŕmia.

§ 3

(1) Jatočný hovädzí dobytok sa po zabití zatrieďuje do príslušnej kategórie jatočne opracovaného tela hovädzieho dobytka, pričom sa zohľadňujú údaje uvedené v sprievodných dokladoch.

(2) Zatriedenie jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka do jednotlivých tried mäsitosti a pretučnenosti sa vykonáva vizuálne po konečnej úprave jatočne opracovaného tela a veterinárnej prehliadke pri vážení.

(3) Jatočné polovice toho istého jatočne opracovaného tela hovädzieho dobytka sa zatrieďujú do tried mäsitosti a tried pretučnenosti podľa znakov uvedených v prílohe č. 1.

(4) Zatriedenie jatočne opracovaného tela hovädzieho dobytka do tried kvality sa vykonáva kombináciou označenia kategórie jatočne opracovaného tela hovädzieho dobytka, triedy mäsitosti a triedy pretučnenosti.

(5) Jatočne opracované telá oviec sa zatrieďujú do jednotlivých kategórií podľa veku zvierat a do tried kvality posúdením triedy mäsitosti a triedy pretučnenosti podľa znakov uvedených v prílohe č. 2.

(6) Súčasťou klasifikácie a zatriedenia jatočne opracovaného tela do tried kvality je aj posúdenie správnosti rozdelenia a opracovania jatočného tela podľa § 1.

§ 4

(1) Označenie triedy kvality na jatočne opracovanom tele hovädzieho dobytka a jatočne opracovanom tele oviec sa vykonáva ihneď po klasifikácii a zatriedení zdravotne nezávadnou, nezmývateľnou, nerozmazateľnou farbou alebo spôsobom uvedeným v odseku 4.

(2) Označenie triedy kvality jatočne opracovaného tela hovädzieho dobytka sa vykonáva na obidvoch poloviciach v oblasti hrudnej a bedrovej tak, že najskôr sa označí písmenom kategórie a následne písmenom triedy mäsitosti a číslicou triedy pretučnenosti. Písmená a číslice sú vysoké najmenej 20 mm, ľahko čitateľné a nerozmazateľné. Okrem označenia triedy kvality sa označí jatočne opracované telo hovädzieho dobytka aj odtlačkom pečiatky, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 prvom bode. Vyhotovené dokumenty sa potvrdzujú odtlačkom pečiatky, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 druhom bode.

(3) Označenie triedy kvality jatočne opracovaného tela oviec sa vykonáva na vnútornej strane obidvoch stehien tak, že najskôr sa označí písmenom kategórie a následne písmenom triedy mäsitosti a číslicou triedy pretučnenosti. Písmená a číslice sú vysoké najmenej 20 mm, ľahko čitateľné a nerozmazateľné. Okrem označenia triedy kvality sa označí jatočne opracované telo oviec aj odtlačkom pečiatky, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 prvom bode. Vyhotovené dokumenty sa potvrdzujú odtlačkom pečiatky, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 druhom bode.

(4) Označenie odtlačkom pečiatky možno nahradiť etiketou s rozmermi najmenej 5 x 10 cm. Na etikete okrem označenia kategórie jatočne opracovaného tela, triedy mäsitosti a triedy pretučnenosti sa uvádza identifikačné číslo klasifikátora, číslo bitúnku, identifikačné číslo jatočného zvieraťa, pohlavie, číslo chovateľa, dátum narodenia, dátum zabitia a hmotnosť jatočne opracovaného tela. Etikety možno skladovať a pripevňovať len v schválených zariadeniach,3) ktoré zabíjajú zvieratá.

§ 5

(1) O vykonanej klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka a jatočne opracovaných tiel oviec na bitúnku sa vyhotoví protokol o klasifikácii podľa vzorov uvedených v prílohách č. 4 a 5.

(2) Protokol o klasifikácii sa vystavuje pre celú skupinu dodaných jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka a jatočne opracovaných tiel oviec od jedného dodávateľa za každý deň.

(3) Originál protokolu o klasifikácii sa odovzdáva dodávateľovi. Prvé vyhotovenie protokolu o klasifikácii sa uchováva u klasifikátora najmenej jeden rok od dátumu vyhotovenia protokolu. Druhé vyhotovenie protokolu o klasifikácii sa zasiela v elektronickej podobe do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat podľa pokynov Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat. Tretie vyhotovenie protokolu sa zasiela bitúnku, na ktorom sa klasifikácia vykonala.

§ 6

(1) Prihlášku na odbornú prípravu klasifikátora predkladá uchádzač na tlačivách podľa vzorov uvedených v prílohách č. 6 a 7 Slovenskému centru poľnohospodárskeho výskumu v Nitre (ďalej len „poverená organizácia“) s označením na obálke „Kurz klasifikátorov“.

(2) Dátum a miesto konania odbornej prípravy klasifikátorov sa oznámi uchádzačovi. Odbornú prípravu klasifikátorov tvorí teoretická časť a praktický výcvik a ukončuje sa záverečnou odbornou skúškou. Organizáciu skúšky upraví skúšobný poriadok poverenej organizácie. Na účely overovania odbornej pripravenosti sa zriaďuje skúšobná komisia.

§ 7

(1) Po úspešnom absolvovaní skúšky skúšobná komisia vydá absolventovi osvedčenie o odbornej spôsobilosti na klasifikáciu jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka alebo jatočne opracovaných tiel oviec s prideleným identifikačným číslom (ďalej len „osvedčenie") na dobu piatich rokov. Vzory osvedčení sú uvedené v prílohách č. 8 a 9.

(2) Po uplynutí platnosti osvedčenia možno opakovane absolvovať odbornú prípravu a zložiť skúšky na predĺženie platnosti osvedčenia vždy na ďalších päť rokov.

§ 8

Pre držiteľov osvedčenia okrem odbornej prípravy podľa § 6 sa uskutočňuje každý rok priebežná odborná príprava.

§ 9

Osvedčenie vydané podľa doterajšej vyhlášky sa považuje za osvedčenie vydané podľa tejto vyhlášky.


§ 10

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 463/2004 Z. z. o klasifikácii jatočného hovädzieho dobytka, jatočných tiel oviec a o vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 487/2005 Z. z.

§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2007.


Miroslav Jureňa v. r.


Príloha č. 1

k vyhláške č. 206/2007 Z. z.

TRIEDY MÄSITOSTI A TRIEDY PRETUČNENOSTI JATOČNE OPRACOVANÉHO TELA HOVÄDZIEHO DOBYTKA A ICH ZNAKY

Tabuľka 1

Triedy mäsitosti – profily jatočne opracovaného tela hovädzieho dobytka a vývin hlavných mäsitých častí

Trieda
mäsitosti
Opis  Doplňujúce znaky
S všetky profily sú
extrémne vyklenuté
(konvexné), výborne
vyvinutá svalovina
stehno: veľmi výrazne
zaguľatené,
svaly od seba
výrazne
oddelenéchrbát: široký a silne
vyklenutý až
k plecuplece: výrazne
vyklenuté,
zaguľatené
vrchný šál silne vyklenutý nad panvovou
sponou, spodný šál silne vyklenutý
E všetky profily sú
vyklenuté až silne
vyklenuté, výborne
vyvinutá svalovina
stehno: silne dorzálne
a laterálne
vyklenutéchrbát: široký a silne
vyklenutý až
k plecuplece: výrazne
vyklenuté
vrchný šál silne vyklenutý nad panvovou
sponou, spodný šál silne vyklenutý
U takmer vyklenuté
profily, veľmi dobre
vyvinutá svalovina
stehno: dorzálne
a laterálne
vyklenutéchrbát: široký a dobre
vyklenutý až
k plecuplece: vyklenuté
vrchný šál vyklenutý nad panvovou sponou,
spodný šál vyklenutý
R takmer zarovnané
profily, dobre vyvinutá
svalovina
stehno: dobre vyvinutéchrbát: ešte dostatočne
klenutý, pri
pleci menej
širokýplece: dobre vyvinuté
vrchný a spodný šál sú slabo vyklenuté
O zarovnané až mierne
prehĺbené (konkávne)
profily, priemerne
vyvinutá svalovina
stehno: stredne
vyvinutéchrbát: stredne vyvinutýplece: stredne vyvinuté
až ploché
spodný šál zarovnaný, hrboly sedacích
a bedrových kostí a tŕne bedrových a hrudných
stavcov vystupujú
p všetky profily
prehĺbené až silne
prehĺbené, slabo
vyvinutá svalovina
stehno: slabo vyvinutéchrbát: slabo vyvinutý
a úzky
s viditeľnými
kosťamiplece: slabo vyvinuté,
ploché,
s viditeľným
kostným
podkladom
hrboly sedacích a bedrových kostí výrazne
vystupujú rovnako ako tŕne stavcov

Tabuľka 2

Triedy pretučnenosti – vrstva loja na povrchu jatočne opracovaného tela hovädzieho dobytka a v hrudnej dutine

Trieda
pretučnenosti
Opis Doplňujúce znaky
1 žiadna alebo veľmi malá vrstva podkožného
loja
hrudná dutina bez tukového pokrytia
2 slabá vrstva podkožného loja, svalovina
takmer na všetkých častiach tela dobre
viditeľná
medzirebrová svalovina v hrudnej dutine je
zreteľne viditeľná
3 stredne vyvinutá vrstva podkožného loja,
svalovina je takmer všade pokrytá lojom
okrem stehna a pleca, dutina hrudná je
slabo pokrytá lojom
medzirebrová svalovina v hrudnej dutine je
ešte viditeľná
4 silná vrstva podkožného loja, svalovina
čiastočne na stehne a pleci ešte viditeľná,
v dutine hrudnej sú výrazné ložiská loja
medzirebrová svalovina v hrudnej dutine je
pokrytá lojom najmä vo ventrálnej časti, na
povrchu stehna sú zreteľné pruhy loja
5 veľmi silná vrstva podkožného loja, celý
povrch tela je pokrytý súvislou vrstvou loja,
v hrudnej dutine sú výrazné ložiská loja
a stehno je takmer celé pokryté lojom
medzirebrová svalovina v hrudnej dutine je
silne pokrytá lojom, presvitá len nepatrne pri
chrbtici

Príloha č. 2

k vyhláške č. 206/2007 Z. z.

TRIEDY KVALITY JATOČNE OPRACOVANÝCH TIEL OVIEC A ICH ZNAKY

Tabuľka 1

Triedy mäsitosti – profily jatočne opracovaného tela oviec a vývin hlavných mäsitých častí

Trieda
mäsitosti
Opis
S plece: extrémne vyklenuté, veľmi široké
chrbát: extrémne vyklenutý, veľmi široký
zadná časť: zdvojené svalstvo, profily extrémne vyklenuté (superkonvexné)
E plece: výrazne vyklenuté
chrbát: výrazne vyklenutý, široký
zadná časť: všetky profily veľmi vyklenuté
U plece: vyklenuté
chrbát: vyklenutý, široký až k plecu
zadná časť: takmer vyklenuté profily
R plece: dobre vyvinuté
chrbát: dobre vyvinutý, ale zužuje sa k plecu
zadná časť: takmer rovné profily
O plece: mierne vyvinuté až ploché
chrbát: mierne vyvinutý
zadná časť: mierne prehĺbené profily
P plece: ploché s vystupujúcimi kosťami, úzke
chrbát: úzky s vystupujúcimi kosťami
zadná časť: všetky profily prehĺbené až veľmi prehĺbené (superkonkávne)

Tabuľka 2

Triedy pretučnenosti – vrstva tuku na povrchu jatočne opracovaného tela oviec, v hrudnej dutine a brušnej dutine

Trieda
pretučnenosti
Opis
1 povrch tela: žiadna alebo len veľmi malá vrstva podkožného tuku
hrudná dutina: žiadne alebo len veľmi malé množstvo tuku medzi rebrami
brušná dutina: žiadna alebo len veľmi malá vrstva tuku na obličkách
2 povrch tela: malá vrstva podkožného tuku pokrýva časť jatočne opracovaného tela, môže byť
menej viditeľná na končatinách
hrudná dutina: medzirebrová svalovina zreteľne viditeľná
brušná dutina: veľmi malá vrstva tuku obaľuje časť obličiek
3 povrch tela: žiadna alebo len veľmi malá vrstva podkožného tuku
hrudná dutina: medzirebrová svalovina je ešte viditeľná
brušná dutina: malá vrstva tuku obaľuje časť alebo celé obličky
4 povrch tela: žiadna alebo len veľmi malá vrstva podkožného tuku
hrudná dutina: medzirebrová svalovina je takmer súvisle pokrytá vrstvou tuku
brušná dutina: obličky obalené tukom
5 povrch tela: veľmi výrazná vrstva podkožného tuku, miestami viditeľné ložiská tuku
hrudná dutina: medzirebrová svalovina je pokrytá vrstvou tuku, tukové ložiská viditeľné
na rebrách
brušná dutina: obličky obalené výraznou vrstvou tuku

Príloha č. 3

k vyhláške č. 206/2007 Z. z.

Vzor 03 - Odtlačok pečiatky

Príloha č. 4

k vyhláške č. 206/2007 Z. z.

Vzor 04 - Protokol o klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka

Príloha č. 5

k vyhláške č. 206/2007 Z. z.

Vzor 05 - Protokol o klasifikácii jatočne opracovaných tiel oviec s hmotnosťou vyššou ako 13 kg

Príloha č. 6

k vyhláške č. 206/2007 Z. z.

Vzor 06 - Prihláška na odbornú prípravu klasifikátorov jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka

Príloha č. 7

k vyhláške č. 206/2007 Z. z.

Vzor 07 - Prihláška na odbornú prípravu klasifikátorov jatočne opracovaných tiel oviec

Príloha č. 8

k vyhláške č. 206/2007 Z. z.

Vzor 08 - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na klasifikáciu jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka

Príloha č. 9

k vyhláške č. 206/2007 Z. z.

Vzor 09 - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na klasifikáciu jatočne opracovaných tiel oviec

Poznámky pod čiarou

1) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2003 č. 3652/2003-100 o označovaní hovädzieho dobytka, o evidencii hovädzieho dobytka a o vedení centrálneho registra hovädzieho dobytka (oznámenie č. 19/2004 Z. z.).
§ 19 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

2) § 11výnosu zo 17. decembra 2003 č. 3652/2003-100 (oznámenie č. 19/2004 Z. z.).

3) § 41 zákona č. 39/2007 Z. z.