521

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 16. augusta 2007

o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Touto vyhláškou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na čistenie a udržiavanie pieskoviska a najvyššie prípustné množstvo vybraných indikátorov mikrobiálneho a parazitárneho znečistenia piesku v pieskovisku určeného na hranie detí.

§ 2

Čistenie a udržiavanie pieskoviska

(1) Prevádzkovateľ pieskovisko čistí, prekopáva, prehrabáva a polieva pitnou vodou (§ 17 zákona) alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie (§19 ods. 4 zákona) najmenej raz za dva týždne počas sezóny; o čistení a udržiavaní pieskoviska musí viesť záznamy.

(2) Na účely tejto vyhlášky sa sezónou rozumie obdobie od 1. marca do 30. novembra kalendárneho roka.

§ 3

Najvyššie prípustné množstvo vybraných indikátorov mikrobiálneho a parazitárneho znečistenia piesku v pieskovisku

Piesok v pieskovisku nesmie prekročiť najvyššie prípustné množstvo vybraných indikátorov mikrobiálneho a parazitárneho znečistenia piesku v pieskovisku určenom na hranie detí.

IndikátorNajvyššie prípustné množstvo kolónie
tvoriacich jednotiek (KTJ) v 1 g vzorky
Vysvetlivky
Termotolerantné
koliformné baktérie
750 Platí pre techniky očkovania rozterom na povrch pri očkovanom množstve 0,2 ml prvého desiatkového riedenia.
150 Platí pre techniky očkovania zalievaním vzorky do kultivačnej pôdy pri očkovanom množstve 1,0 ml prvého desiatkového riedenia.
Fekálne streptokoky 750 Platí pre techniky očkovania rozterom na povrch pri očkovanom množstve 0,2 ml prvého desiatkového riedenia.
150 Platí pre techniky očkovania zalievaním vzorky do kultivačnej pôdy pri očkovanom množstve 1,0 ml prvého desiatkového riedenia.
Salmonella sp.
Geohelminty
(vajíčka, larvy)
Negatívny nález Piesok detských pieskovísk nesmie neobsahovať žiadne baktérie rodu Salmonella sp. v 50 g odobratej vzorky.
Negatívny nález Vajíčka geohelmintov patogénnych pre ľudí v 15 g vzorky.

§ 4

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2007.


v z. Daniel Klačko v. r.