Vyhláška č. 247/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou

(v znení č. 97/2018 Z. z.)

Platnosť od 13.10.2017
Účinnosť od 01.04.2018

247

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 9. októbra 2017,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. aa) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 150/2017 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška sa nevzťahuje na pramenitú vodu, pramenitú vodu a prírodnú minerálnu vodu vhodnú na prípravu stravy pre dojčatá, prírodnú minerálnu vodu a prírodnú liečivú vodu.1)

§ 2

(1) Ukazovatele kvality pitnej vody a ich limity sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Rozsah analýz a početnosť odberov vzoriek pitnej vody na kontrolu kvality pitnej vody sa v miestach podľa § 3 ods. 1 určuje v programe monitorovania podľa prílohy č. 2.

(3) Pri výbere ukazovateľov kvality pitnej vody podľa odseku 2 sa pri každom systéme zásobovania zohľadňujú miestne podmienky. Do programu monitorovania sa doplnia aj ukazovatele, ktoré sú potrebné na posúdenie vplyvu rozvodných vodovodných sietí na kvalitu pitnej vody.

(4) Kontrolu kvality pitnej vody možno vykonávať odberom a analýzou bodových vzoriek pitnej vody alebo kontinuálnymi meraniami.

(5) Mimoriadna kontrola kvality pitnej vody sa vykonáva

a) pred začatím využívania nového vodovodu alebo jeho nového úseku,

b) z nových rozvodov pitnej vody pred kolaudáciou stavby alebo zmenou v užívaní stavby,2)

c) pred začatím sezónneho využívania vodovodu alebo jeho úseku,

d) pred začatím sezónneho využívania zdroja pitnej vody určeného na zásobovanie pitnou vodou,

e) pri podozrení na znečistenie pitnej vody alebo vzniku situácie, ktorá môže nepriaznivo ovplyvniť kvalitu pitnej vody.

(6) Mimoriadna kontrola kvality pitnej vody podľa odseku 5 písm. a) až d) sa vykonáva v rozsahu minimálnej analýzy podľa prílohy č. 2; pri mimoriadnej kontrole kvality pitnej vody podľa odseku 5 písm. e) sa zisťujú organizmy alebo látky, ktorých prítomnosť možno predpokladať.

(7) Pred začatím využívania nového zdroja pitnej vody na hromadné zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva úplná analýza pitnej vody podľa prílohy č. 2; hromadné zásobovanie pitnou vodou je zásobovanie pitnou vodou najmenej 50 osôb alebo zásobovanie s priemernou dennou produkciou najmenej 10 m3 pitnej vody vypočítanou ako priemer za kalendárny rok. Požiadavky na hromadné zásobovanie sa uplatňujú aj pri dodávaní pitnej vody alebo používaní pitnej vody v rámci podnikania alebo vo verejnom záujme.

(8) Pred začatím využívania nového zdroja pitnej vody na individuálne zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva minimálna analýza pitnej vody podľa prílohy č. 2; individuálne zásobovanie pitnou vodou je zásobovanie pitnou vodou menej ako 50 osôb alebo zásobovanie s priemernou dennou produkciou menej ako 10 m3 pitnej vody vypočítanou ako priemer za kalendárny rok. Ak sa zdroj pitnej vody na individuálne zásobovanie pitnou vodou využíva v rámci podnikania alebo vo verejnom záujme, vykonáva sa úplná analýza pitnej vody podľa prílohy č. 2.

§ 3

(1) Pri kontrole kvality pitnej vody v zásobovanej oblasti musia byť limity ukazovateľov kvality pitnej vody podľa § 17 ods. 2 zákona dodržané v mieste

a) používanom na odber pitnej vody z rozvodnej vodovodnej siete a vnútri priestorov alebo budovy, kde pitná voda vyteká z kohútikov bežne slúžiacich na ľudskú spotrebu,

b) odberu pitnej vody z verejnej studne, ak je pitná voda dodávaná z verejnej studne,

c) plnenia pitnej vody do obalov spotrebiteľského balenia,

d) používania pitnej vody na výrobu potravín v potravinárskom podniku,3)

e) odberu pitnej vody z cisterny, ak je pitná voda pri náhradnom zásobovaní dodávaná cisternami.

(2) Vzorky pitnej vody na kontrolu kvality pitnej vody sa odoberajú tak, aby reprezentovali kvalitu pitnej vody vo vodovode a boli rovnomerne rozložené v čase a priestore.

(3) Vzorky pitnej vody možno odoberať z rozvodných vodovodných sietí alebo na odtoku z úpravne, ak je preukázané, že nedôjde k ich nepriaznivej zmene a zhoršeniu zdravotnej bezpečnosti pitnej vody.

(4) Vzorky na analýzu mikrobiologických ukazovateľov kvality pitnej vody sa odoberajú a podliehajú manipulácii podľa technickej normy.4)

(5) Vzorky pitnej vody na kontrolu kvality pitnej vody podľa odseku 1 sa z vodovodných kohútikov používaných spotrebiteľmi na odber pitnej vody odoberajú pre vybrané chemické ukazovatele kvality pitnej vody, najmä pre meď, olovo a nikel, bez predchádzajúceho vypúšťania; odoberie sa náhodná denná vzorka v objeme jeden liter alebo sa použijú metódy pevne stanoveného času stagnácie, ak tieto lepšie zohľadňujú miestne podmienky a neposkytujú vyšší počet vyhovujúcich výsledkov.

(6) Vzorky pitnej vody na kontrolu kvality pitnej vody sa odoberajú podľa technickej normy.5)

(7) Ukazovatele kvality pitnej vody sa stanovujú metódami, ktorých minimálne výkonnostné charakteristiky sú určené v prílohe č. 4.

§ 4

(1) Program monitorovania obsahuje

a) rozsah a početnosť kontroly kvality vody v zdroji pitnej vody, v priebehu jej úpravy, akumulácie a distribúcie,

b) rozsah a početnosť kontroly kvality pitnej vody v miestach podľa § 3 ods. 1 písm. a) až d),

c) údaje o zdroji pitnej vody, rozsahu a systéme zásobovania pitnou vodou,

d) prehľad technológií použitých na úpravu pitnej vody vrátane dokladov o výrobkoch určených na styk s pitnou vodou, látkach a zmesiach určených na chemickú úpravu pitnej vody a biocídnych výrobkoch určených na dezinfekciu pitnej vody.

(2) Program monitorovania môže obsahovať aj údaje o kontrole funkčnosti a stave údržby zariadení alebo informácie o kontrole povodia, odberoch vody, úpravárenskej, akumulačnej a distribučnej infraštruktúre pitnej vody.

(3) Ak sa na chemickú úpravu pitnej vody používajú látky alebo zmesi, ktoré nie sú uvedené v technických normách,6) súlad látok alebo zmesí sa preukazuje dokladom o ich registrovaní a klasifikácii.7)

(4) Ak sa na dezinfekciu pitnej vody používajú biocídne výrobky, ktoré nie sú uvedené v technických normách,8) súlad výrobkov sa preukazuje dokladom o ich autorizácii.9)

(5) Pitná voda sa nemusí dezinfikovať, ak

a) spĺňa dlhodobo v zdroji limity ukazovateľov kvality pitnej vody,

b) nehrozí jej kontaminácia v zdroji, v priebehu úpravy, akumulácie a distribúcie.

§ 5

(1) Manažment rizík pri zásobovaní pitnou vodou je založený na všeobecných zásadách manažmentu rizík, ktoré sú ustanovené v technických normách10) a ktoré sa týkajú bezpečnosti zásobovania pitnou vodou a usmernení pre riadenie rizík a krízové riadenie; pri manažmente rizík sa zohľadňujú aj výsledky monitorovania vykonané pre vodné útvary využívané na hromadné zásobovanie pitnou vodou,11) ktoré poskytujú priemerne viac ako 100 m3 pitnej vody za deň.

(2) Na základe výsledkov manažmentu rizík pri zásobovaní pitnou vodou sa rozsah ukazovateľov alebo početnosť odberov vzoriek pitnej vody na kontrolu kvality pitnej vody v monitorovacom programe zvýši, ak

a) odbery vzoriek vody neposkytujú dostatočné informácie o splnení požiadaviek na kvalitu pitnej vody,

b) je na preukázanie zdravotnej bezpečnosti pitnej vody potrebná kontrola ďalších látok a mikroorganizmov, ktoré nie sú ustanovené v prílohe č. 1, alebo

c) je potrebné preukázať účinnosť opatrení na kontrolu rizík v systéme dodávania pitnej vody.

(3) Rozsah ukazovateľov alebo početnosť odberov vzoriek pitnej vody na kontrolu kvality pitnej vody v monitorovacom programe podľa príloh č. 1 a 2 možno znížiť, okrem ukazovateľa Escherichia coli, na základe výsledkov manažmentu rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

(4) Početnosť odberov vzoriek pitnej vody možno znížiť alebo ukazovateľ možno z rozsahu monitorovania vylúčiť, ak manažment rizík pri zásobovaní pitnou vodou potvrdí, že nie je pravdepodobné nepriaznivé ovplyvnenie kvality pitnej vody niektorým z faktorov ovplyvňujúcich zásobovanie pitnou vodou.

(5) Pri znížení rozsahu alebo početnosti monitorovania sa pri výbere miest a početnosti odberov vzoriek pitnej vody zohľadňuje pôvod, zmeny a dlhodobý vývoj hodnôt ukazovateľa.

(6) Početnosť odberov vzoriek pitnej vody pre vybraný ukazovateľ podľa prílohy č. 2 možno v monitorovacom programe znížiť, ak výsledky analýz vzoriek pitnej vody odobratých v pravidelných intervaloch počas obdobia najmenej troch rokov z miest odberu reprezentatívnych pre celú zásobovanú oblasť dosahujú menej ako 60 % limitnej hodnoty ukazovateľa.

(7) Ukazovatele podľa prílohy č. 2 možno z programu monitorovania vylúčiť, ak výsledky

a) analýz vzoriek pitnej vody odobratých v pravidelných intervaloch počas obdobia najmenej troch rokov z miest odberu reprezentatívnych pre celú zásobovanú oblasť dosahujú menej ako 30 % limitnej hodnoty ukazovateľa a

b) manažmentu rizík pri zásobovaní pitnou vodou zohľadnili výsledky monitorovania zdrojov pitnej vody a potvrdili ochranu zdravia ľudí pred nepriaznivými účinkami kontaminovanou pitnou vodou.

§ 6

(1) Pre analytické metódy na kontrolu kvality pitnej vody možno ako alternatívy k špecifikovaným výkonnostným charakteristikám „limit kvantifikácie“ a „neistota merania“ používať do 31. decembra 2018 výkonnostné charakteristiky „správnosť“, „presnosť“ a „detekčný limit“.

(2) Ukazovatele č. 48 chlorečnany a č. 51 halooctové kyseliny sa nezahŕňajú do analýz pitnej vody do 31. decembra 2018.

§ 7

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.


§ 8

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2017.


Tomáš Drucker v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 247/2017 Z. z.

UKAZOVATELE KVALITY PITNEJ VODY A ICH LIMITY

A. Mikrobiologické a biologické ukazovatele

Por.
číslo
UkazovateľSymbolLimitJednotkaDruh limituPoznámky
1Escherichia coliEC0
0
0
KTJ/100 ml
KTJ/10 ml
KTJ/250 ml
NMH
NMH
NMH
HZ
IZ
BPV
Pri stanovení metódou najpravdepodobnejšieho počtu
v tekutom kultivačnom médiu je možné vyjadriť výsledok v KTJ/objem aj ako MPN/objem.
2Koliformné baktérieKB0
0
0
KTJ/100 ml
KTJ/10 ml
KTJ/250 ml
MH
MH
MH
HZ
IZ
BPV
Pri stanovení metódou najpravdepodobnejšieho počtu
v tekutom kultivačnom médiu je možné vyjadriť výsledok v KTJ/objem aj ako MPN/objem.
3EnterokokyEK0
0
0
KTJ/100 ml
KTJ/10 ml
KTJ/250 ml
NMH
NMH
NMH
HZ
IZ
BPV
Pri stanovení metódou najpravdepodobnejšieho počtu
v tekutom kultivačnom médiu je možné vyjadriť výsledok v KTJ/objem aj ako MPN/objem.
4Pseudomonas aeruginosaPA0KTJ/250 mlNMHBPV
Pri stanovení metódou najpravdepodobnejšieho počtu
v tekutom kultivačnom médiu je možné vyjadriť výsledok v KTJ/objem aj ako MPN/objem.
5Kultivovateľné mikroorganizmy
pri 22 °C
KM22200
500
100
KTJ/ml
KTJ/ml
KTJ/ml
MH
MH
MH
HZ
IZ
BPV
6Kultivovateľné mikroorganizmy
pri 36 °C
KM3650
100
20
KTJ/ml
KTJ/ml
KTJ/ml
MH
MH
MH
HZ
IZ
BPV
7Živé organizmyŽO0
0
jedince/ml
jedince/ml
MH
MH
HZ
IZ
Pre pitné vody nezabezpečené dezinfekciou je limit pre bezfarebné bičíkovce 10 jedincov/ml.
8Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)VB0
0
jedince/ml
jedince/ml
MH
MH
HZ
IZ
9Mikromycéty stanoviteľné mikroskopickyMM0
0
jedince/ml
jedince/ml
MH
MH
HZ
IZ
10Mŕtve organizmyMO30
30
jedince/ml
jedince/ml
MH
MH
HZ
IZ
11Železité a mangánové baktérieŽMB10
10
pokryvnosť poľa v %
pokryvnosť poľa v %
MH
MH
HZ
IZ
12AbiosestónAB10
10
pokryvnosť poľa v %
pokryvnosť poľa v %
MH
MH
HZ
IZ
13Clostridium perfringens (vrátane spór)CP0
0
KTJ/100 ml
KTJ/100 ml
MH
MH
HZ
IZ
Zisťuje sa v pitnej vode upravovanej z povrchových vôd alebo z podzemných vôd ovplyvnených povrchovými vodami. Pri nedodržaní limitu sa stanovuje, či nie je ohrozené zdravie ľudí prítomnosťou mikroorganizmov, napríklad kryptosporídie.

B. Fyzikálne a chemické ukazovatele

a) Anorganické ukazovatele

Por. čísloUkazovateľSymbolLimitJednotkaDruh limituPoznámky
14AntimónSb5,0µg/lNMH
15ArzénAs10,0µg/lNMH
16BórB1,0mg/lNMH
17DusičnanyNO3-50,0mg/lNMHSúčet pomerov koncentrácie dusičnanov delený 50 a koncentrácie dusitanov delený 3 musí byť menší alebo sa musí rovnať 1 ([dusičnany]/50 + [dusitany]/3 ≤ 1). Koncentrácia dusitanov v pitnej vode na výstupe z úpravne musí byť nižšia ako 0,10 mg/l.
18DusitanyNO2-0,50mg/lNMH
19FluoridyF-1,50mg/lNMH
20ChrómCr50,0µg/lNMH
21KadmiumCd5,0µg/lNMH
22KyanidyCN-50,0µg/lNMH
23MeďCu2,0mg/lMHVzorky pitnej vody z kohútikov používaných na odber pitnej vody sa odoberajú bez predchádzajúceho vypúšťania.
Monitorovacie metódy a metódy odberu vzoriek musia zodpovedať aktuálnej úrovni poznatkov a prihliadať na najvyššie hodnoty, ktoré môžu mať nepriaznivé účinky na ľudské zdravie.
24NikelNi20,0µg/lNMH
25OlovoPb10,0µg/lNMH
26OrtuťHg1,0µg/lNMH
27SelénSe10,0µg/lNMH

b) Organické ukazovatele

Por. čísloUkazovateľSymbolLimitJednotkaDruh limituPoznámky
28Akrylamid-0,10μg/lNMHZisťuje sa, ak prítomnosť možno predpokladať na základe použitia výrobkov určených na styk s pitnou vodou alebo chemikálií určených na úpravu pitnej vody.
Limit vyjadruje zostatkovú koncentráciu monoméru vypočítanú podľa údajov o obsahu a maximálnom možnom uvoľňovaní z polyméru, ktorý je v styku s pitnou vodou.
29Benzén-1,0μg/lNMH
30MonochlórbenzénMCB10,0μg/lMHZisťuje sa, ak prítomnosť možno predpokladať na základe senzorických vlastností alebo možnej kontaminácie.
31DichlórbenzényDCB0,30μg/lMHZisťuje sa, ak prítomnosť možno predpokladať na základe senzorických vlastností alebo možnej kontaminácie.
Dichlórbenzény zahŕňajú sumu: 1,2-dichlórbenzén, 1,3-dichlórbenzén a 1,4-dichlórbenzén.
321,2-dichlóretánDCA3,0μg/lNMH
33Celkový organický uhlíkTOC3,0mg/lMHNemusí sa stanovovať pri zdrojoch produkujúcich menej ako 10 000 m3 denne.
34PesticídyPL0,10μg/lNMHLimit sa vzťahuje na každý stanovený pesticíd. Pre aldrín, dieldrín, heptachlór a heptachlórepoxid platí limit 0,03 μg/l.
Za pesticídy sa pokladajú: organické insekticídy, herbicídy, fungicídy, nematocídy, akaricídy, algicídy, rodenticídy, slimicídy, príbuzné produkty (napríklad regulátory rastu) a ich relevantné metabolity. Zisťujú a hodnotia sa iba pesticídy, ktorých prítomnosť v pitnej vode možno predpokladať.
35Pesticídy spoluPLs0,50μg/lNMHLimitná hodnota predstavuje súčet koncentrácií všetkých pesticídov stanovených vo vzorke.
Za pesticídy sa pokladajú: organické insekticídy, herbicídy, fungicídy, nematocídy, akaricídy, algicídy, rodenticídy, slimicídy, príbuzné produkty (napríklad regulátory rastu) a ich relevantné metabolity. Zisťujú a hodnotia sa iba pesticídy, ktorých prítomnosť v pitnej vode možno predpokladať.
36Polycyklické aromatické uhľovodíkyPAU0,10μg/lNMHVzťahuje sa na sumu PAU: benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, benzo(g,h,i)perylén, indeno(1,2,3-c,d)pyrén.
37Benzo(a)pyrénB(a)P0,010μg/lNMH
38Epichlórhydrín-0,10μg/lNMHZisťuje sa, ak prítomnosť možno predpokladať na základe použitia výrobkov určených na styk s pitnou vodou.
Limit vyjadruje zostatkovú koncentráciu monoméru vypočítanú podľa údajov o obsahu a maximálnom možnom uvoľňovaní z polyméru, ktorý je v styku s pitnou vodou.
39Tetrachlóretén
a trichlóretén
PCE + TCE10,0μg/lNMHPri prekročení limitu sa vykoná stanovenie vinylchloridu, ktorý je produktom ich rozkladu.
40Vinylchlorid-0,50μg/lNMHZisťuje sa, ak prítomnosť možno predpokladať na základe použitia výrobkov určených na styk s pitnou vodou a pri pri prekročení limitu tetrachlóreténu alebo trichlóreténu.
Limit vyjadruje zostatkovú koncentráciu monoméru vypočítanú podľa údajov o obsahu a maximálnom možnom uvoľňovaní z polyméru, ktorý je v styku s pitnou vodou.
41Mikrocystín LRLR1,0μg/lMHZisťuje sa v pitnej vode upravovanej z povrchových vôd z vodárenských nádrží v období očakávaného zvýšeného výskytu cyanobaktérií najmä podľa technickej normy.12) Za zvýšený výskyt sa považuje počet cyanobaktérií nad 20 000 buniek/ml v povrchovej vode.

c) Ukazovatele, vyšetrované pri dezinfekcii a chemickej úprave pitnej vody

Por. čísloUkazovateľSymbolLimitJednotkaDruh limituPoznámky
42Voľný chlórCl20,30mg/lMHZisťuje sa pri dezinfekcii chlórnanom sodným alebo plynným chlórom.
43BromičnanyBrO3-10,0μg/lNMHZisťuje sa najmä pri dezinfekcii chlórnanom sodným.
Ak je to možné, je potrebné snažiť sa o dosiahnutie čo najnižšej hodnoty bez ovplyvnenia účinnosti dezinfekcie.
442,4-dichlórfenolDCP2,0μg/lMHZisťuje sa, ak prítomnosť možno predpokladať na základe senzorických vlastností vody.
452,4,6-trichlórfenolTCP10,0μg/lMH
46Oxid chloričitýClO20,20mg/lMHZisťuje sa pri dezinfekcii oxidom chloričitým.
47ChloritanyClO2-0,20mg/lNMHZisťuje sa najmä pri dezinfekcii chlórnanom sodným alebo oxidom chloričitým.
48ChlorečnanyClO3-0,20mg/lNMH
49OzónO350,0μg/lMHZisťuje sa pri dezinfekcii ozónom.
50Trihalometány spoluTHMs0,10mg/lNMHŠpecifikované zlúčeniny sú: chloroform, bromoform, dibrómchlórmetán, brómdichlórmetán. Pri vykonávaní opatrení na zníženie koncentrácie trihalometánov v pitnej vode sa musia uprednostniť tie oblasti, kde je koncentrácia trihalometánov najvyššia.
51Kyseliny halooctovéHAAs60,0μg/lNMHZisťuje sa pri dezinfekcii oxidačnými činidlami najmä na báze chlóru a ozónu.
Zo skupiny halooctových kyselín sa stanovujú: kyselina chlóroctová, kyselina dichlóroctová, kyselina trichlóroctová, kyselina brómoctová a kyselina dibrómoctová.
Limitná hodnota predstavuje súčet koncentrácií všetkých halooctových kyselín stanovených vo vzorke.
52StriebroAg50,0μg/lNMHZisťuje sa pri používaní oligodynamických prostriedkov na dezinfekciu vody.
53HliníkAl0,20mg/lMHZisťuje sa pri používaní chemických látok na úpravu pitnej vody na báze hliníka.

d) Ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť vlastnosti pitnej vody

Por. čísloUkazovateľSymbolLimitJednotkaDruh limituPoznámky
54Absorbancia
(254 nm, 1 cm)
A2540,080MH
55Amónne iónyNH4+0,50mg/lMH
56Farba-20,0mg/lMH
57Chemická spotreba kyslíka manganistanomCHSKMn3,0mg/lMHUkazovateľ nie je potrebné vyšetrovať, ak sa vykonáva analýza celkového organického uhlíka.
58ChloridyCl-250mg/lMHPitná voda nesmie pôsobiť agresívne.
59MangánMn50,0μg/lMHPrekročenie koncentrácie do 200,0 μg/l je prípustné, len ak ide o mangán z geologického podložia a ak nedochádza k nežiaducemu ovplyvneniu senzorických vlastností vody.
60Reakcia vodypH6,5 - 9,5MHVoda nesmie pôsobiť agresívne.
Ak ide o balenú pitnú vodu, ktorá je prirodzene bohatá na oxid uhličitý, minimálna hodnota môže byť nižšia.
61SíranySO42-250mg/lMHPitná voda nemôže pôsobiť agresívne.
62Chuť-Prijateľ-ná pre spotre-biteľaMHZisťuje sa v odôvodnených prípadoch.
Pri pochybnosti sa za prijateľné považujú stupne 1 a 2 pri stanovení najmä podľa technickej normy.13)
63Teplota-8 - 12°COH
64Zákal-5,0FNUMHPre vodu upravovanú z povrchových zdrojov platí pre zákal limit 1,0 FNU pri výstupe z úpravne vody.
65Pach-bez zápachuMHPri pochybnosti sa za prijateľné považujú stupne 1 a 2 pri stanovení najmä podľa technickej normy.13)
66ŽelezoFe0,20mg/lMHPrekročenie koncentrácie do 0,50 mg/l je prípustné, len ak ide o železo z geologického podlažia a ak nedochádza k nežiaducemu ovplyvneniu senzorických vlastností vody.
67VodivosťEK125,0mS/m pri 20 °CMHPitná voda nemôže pôsobiť agresívne.
68SodíkNa200mg/lMH

e) Látky, ktorých prítomnosť v pitnej vode je žiaduca

Por. čísloUkazovateľSymbolLimitJednotkaDruh limituPoznámky
69HorčíkMg10,0 až 30,0
125
mg/l
mg/l
OH
MH
V pitnej vode, v ktorej sú koncentrácie vápnika alebo horčíka nižšie ako ich odporúčané hodnoty,
je potrebné snažiť sa o dosiahnutie odporúčaných hodnôt.
Pri úprave vôd, v ktorých sú koncentrácie vápnika alebo horčíka vyššie ako ich odporúčané hodnoty,
nesmú byť v upravených pitných vodách koncentrácie vápnika nižšie ako 30 mg/l a koncentrácie horčíka nižšie ako 10 mg/l.
70VápnikCa> 30mg/lOH
71Vápnik
a horčík
Ca + Mg1,1 až 5,0mmol/lOH

Skratky: HZ – hromadné zásobovanie pitnou vodou (§ 2 ods. 7 vyhlášky)

IZ – individuálné zásobovanie pitnou vodou (§ 2 ods. 8 vyhlášky)

BPV – balená pitná voda

MH – medzná hodnota

NMH – najvyššia medzná hodnota

OH – odporúčaná hodnota

Vysvetlivky:

Medzná hodnota je hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročením stráca pitná voda vyhovujúcu kvalitu v ukazovateli, ktorého hodnota bola prekročená.

Najvyššia medzná hodnota je hodnota zdravotne významného ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročenie vylučuje použitie vody ako pitnej vody.

Odporúčaná hodnota je hodnota alebo rozsah hodnôt ukazovateľa kvality pitnej vody, ktoré sú žiaduce z hľadiska ochrany zdravia a ktorých prekročenie alebo nedodržanie nevylučuje použitie vody ako pitnej vody.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 247/2017 Z. z.

Rozsah analýz a početnosť odberov vzoriek pitnej vody

2.1. Rozsah analýz

2.1.1. Minimálna analýza

Minimálna analýza je určená na kontrolu a získavanie pravidelných informácií o stabilite zdroja pitnej vody, účinnosti úpravy pitnej vody (najmä na kontrolu dezinfekcie, ak sa vykonáva) a o mikrobiologickej kvalite a senzorických vlastnostiach dodávanej pitnej vody.

Minimálna analýza kvality pitnej vody pozostáva z ukazovateľov

a) určených v tabuľke č. 1,

b) vyplývajúcich z použitej dezinfekcie a chemickej úpravy pitnej vody a

c) ustanovených ako významné z hľadiska ochrany zdravia v programe monitorovania alebo na základe hodnotenia rizík pri zásobovaní pitnou vodou,

d) Pseudomonas aeruginosa, ak sa voda ponúka na predaj vo fľašiach alebo v nádobách.

Minimálna analýza

Tabuľka č. 1

Por. čísloUkazovateľPor. čísloUkazovateľ
1Escherichia coli14Dusitany
2Koliformné baktérie15Absorbancia (254 nm, 1 cm)
3Enterokoky16Amónne ióny
4Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC17Farba
5Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 oC18Chemická spotreba kyslíka manganistanom
6Živé organizmy19Mangán
7Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)20Reakcia vody
8Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky21Chuť
9Mŕtve organizmy22Teplota
10Železité a mangánové baktérie23Zákal
11Abiosestón24Pach
12Clostridium perfringens vrátane spór25Železo
13Dusičnany26Vodivosť

2.1.2. Úplná analýza

Úplná analýza je určená na získanie komplexných informácií o dodržaní požiadaviek na zdravotnú bezpečnosť pitnej vody.

Úplná analýza kvality pitnej vody pozostáva z ukazovateľov

a) určených v prílohe č. 1 časti A a časti B,

b) ustanovených osobitným predpisom,14)

c) ustanovených ako významné z hľadiska ochrany zdravia v programe monitorovania alebo na základe hodnotenia rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

2.2. Početnosť odberov

Početnosť odberov vzoriek pitnej vody ustanovuje tabuľka č. 2.

Počet odberov

Tabuľka č. 2

Počet zásobovaných obyvateľovObjem dodávanej alebo používanej pitnej vody (m3/deň)Počet odberov vzoriek pitnej vody za rok
Minimálna analýzaÚplná analýza
< 50< 1021 za 10 rokov
≥ 50 ≤ 100> 10 ≤ 2021 za 5 rokov
>100 ≤ 500> 20 ≤ 10031 za 2 roky
> 500 ≤ 5 000> 100 ≤ 1 00041
> 5 000 ≤ 50 000>1 000 ≤ 10 0004 +3 na každých 1 000 m3 z celkového objemu vrátane začatých1 +1 na každých 4 500 m3/deň (vrátane začatých) z celkového objemu
> 50 000 ≤ 500 000> 10 000 ≤ 100 000+1 na každých 10 000 m3/deň (vrátane začatých) z celkového objemu
> 500 000> 100 00012 +1 na každých 25 000 m3/deň (vrátane začatých) z celkového objemu

Poznámka č. 1: Tabuľka č. 2 určuje najnižší počet odberov vzoriek pitnej vody za rok na kontrolu kvality pitnej vody v zásobovanej oblasti; zásobovaná oblasť je geograficky vymedzená oblasť, v ktorej pitná voda pochádza z jedného zdroja alebo z niekoľkých zdrojov; kvalitu pitnej vody v zásobovanej oblasti možno považovať za približne rovnakú. Na určenie počtu odberov vzoriek pitnej vody za rok je potrebné pre každý systém zásobovania zohľadniť spôsob a podmienky dodávania alebo používania pitnej vody.

Poznámka č. 2: Na určenie počtu odberov vzoriek pitnej vody za rok pre hromadné zásobovanie pitnou vodou sa použije počet zásobovaných obyvateľov alebo objem dodávanej alebo používanej pitnej vody; vychádza sa zo spotreby vody 200 l/deň/obyvateľa.

Poznámka č. 3: Na určenie počtu odberov vzoriek pitnej vody za rok pre individuálne zásobovanie pitnou vodou v rámci podnikania alebo vo verejnom záujme sa použije objem dodávanej alebo používanej pitnej vody; vychádza sa zo spotreby vody 200 l/deň/obyvateľa.

Poznámka č. 4: Ročný počet odberov a minimálnych analýz sa vypočíta takto: napríklad pre objem 4 300 m3/deň = 16 vzoriek (4 na prvých 1 000 m3/deň + 12 na ďalších 3 300 m3/deň).

Poznámky:

(1) Pokračovanie vo vykonávaní analýz podľa odseku 2.1.2 a v početnosti odberov vzoriek pitnej vody podľa odseku 2.2.

(2) Prekročenie av3HIH môže indikovať kontamináciu vody aj ďalšími umelými rádionuklidmi, berie sa do úvahy aj neprekročenie IH pre indikačnú dávku ID.

(3) Vyradenie vodného zdroja zo zásobovania pitnou vodou alebo technologická úprava na odstránenie radónu alebo 226Ra alebo iných rádionuklidov; berie sa do úvahy aj stanovenie ostatných rádiologických ukazovateľov a neprekročenie IH pre indikačnú dávku ID.

Vysvetlivky:

av3H1, avα1, avβ1, av226Ra1, av40K1, av222Rn1, avi1 – objemová aktivita 3H prvého stanovenia, celková objemová aktivita alfa prvého stanovenia, celková objemová aktivita beta prvého stanovenia, objemová aktivita i-tého rádionuklidu prvého stanovenia,

av3H2, avα2, avβ2, av226Ra2, av40K2, av222Rn2, avi2 – objemová aktivita 3H druhého stanovenia, celková objemová aktivita alfa druhého stanovenia, celková objemová aktivita beta druhého stanovenia, objemová aktivita i-tého rádionuklidu druhého stanovenia,

av¯α, av¯β, av¯i – priemerná objemová aktivita alfa, priemerná objemová aktivita beta, priemerná objemová aktivita i-tého rádionuklidu,

av3HIH, avαIH, avβIH, av222RnIH – IH celkovej objemovej aktivity alfa, IH celkovej objemovej aktivity beta, IH objemovej aktivity radónu,

av226RaMH, aviMH, – MH objemovej aktivity 226Ra, MH objemovej aktivity i-tého rádionuklidu.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 247/2017 Z. z.

Analytické metódy používané na účely monitorovania a kontroly kvality pitnej vody

Analytické metódy používané na účely monitorovania a kontroly kvality pitnej vody sú

v súlade s technickou normou15) alebo inými rovnocennými a medzinárodne uznávanými normami. Analýzy kvality pitnej vody vykonávajú len laboratóriá, ktoré uplatňujú systémy riadenia kvality v súlade s technickou normou15) alebo inými rovnocennými a medzinárodne uznávanými normami.

Ak nie je k dispozícii analytická metóda, ktorá spĺňa minimálne výkonnostné charakteristiky podľa časti 2, musí byť monitorovanie kvality pitnej vody zabezpečené pomocou najlepších dostupných analytických metód.

1. Mikrobiologické ukazovatele so špecifikovanou analytickou metódou

Metódy pre mikrobiologické ukazovatele sú uvedené v tabuľke č. 4.

Analytické metódy pre mikrobiologické ukazovatele

Tabuľka č. 4

UkazovateľAnalytická metóda
Escherichia coli a koliformné baktériepodľa technických noriem16)
Enterokokypodľa technickej normy17)
Pseudomonas aeruginosapodľa technickej normy18)
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °Cpodľa technickej normy19)
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °Cpodľa technickej normy19)
Clostridium perfringens vrátane spórpodľa technickej normy21)

2. Fyzikálne a chemické ukazovatele so špecifikovanými výkonnostnými charakteristikami

Minimálna výkonnostná charakteristika neistoty merania pre analytické metódy používaná pre fyzikálne a chemické ukazovatele je určená v tabuľke č. 5. Analytická metóda musí stanoviť najmenej koncentrácie, zodpovedajúce limitnej hodnote s určeným limitom kvantifikácie, ktorý predstavuje 30 % alebo menej z príslušnej limitnej hodnoty a neistoty merania podľa tabuľky č. 5. Výsledok sa vyjadruje použitím najmenej toho istého počtu desatinných miest ako pre limitnú hodnotu v prílohe č. 1. Neistota merania v tabuľke č. 5 sa nemôže používať ako dodatočná tolerancia voči limitným hodnotám, ktoré sú ustanovené v prílohe č. 1.

Minimálne výkonnostné charakteristiky: správnosť, presnosť a detekčný limit uvedené v tabuľke č. 6 možno použiť ako alternatívy k špecifikovaným výkonnostným charakteristikám: limit kvantifikácie a neistota merania podľa tabuľky č. 5.

Minimálna výkonnostná charakteristika: neistota merania

Tabuľka č. 5

UkazovateľNeistota merania
(Poznámka č. 1)
% z limitnej hodnoty
(okrem pH)
Poznámka
Hliník25
Amónne ióny40
Antimón40
Arzén30
Benzo(a)pyrén50Poznámka č. 5
Benzén40
Bór25
Bromičnany40
Kadmium25
Chloridy15
Chróm30
Vodivosť20
Meď25
Kyanidy30Poznámka č. 6
1,2-dichlóretán40
Fluoridy20
Reakcia vody0,2Poznámka č. 7
Železo30
Olovo25
Mangán30
Ortuť30
Nikel25
Dusičnany15
Dusitany20
Chemická spotreba kyslíka manganistanom50Poznámka č. 8
Pesticídy30Poznámka č. 9
Polycyklické aromatické uhľovodíky50Poznámka č. 10
Selén40
Sodík15
Sírany15
Tetrachlóretén30Poznámka č. 11
Trichlóretén40Poznámka č. 11
Trihalometány spolu40Poznámka č. 10
Celkový organický uhlík30Poznámka č. 12
Zákal30Poznámka č. 13
Akrylamid, epichlórhydrín a vinylchlorid sa musia riadiť špecifikáciou výrobku

Minimálne výkonnostné charakteristiky správnosť, presnosť a detekčný limit

Tabuľka č. 6

UkazovateľSprávnosť (Poznámka č. 2)
% z limitnej hodnoty
(s výnimkou pH)
Presnosť (Poznámka č. 3) % z limitnej hodnoty
(s výnimkou pH)
Detekčný limit (Poznámka
č. 4) % z limitnej hodnoty
(s výnimkou pH)
Poznámka
Hliník101010
Amoniak101010
Antimón252525
Arzén101010
Benzo(a)pyrén252525
Benzén252525
Bór101010
Bromičnany252525
Kadmium101010
Chloridy101010
Chróm101010
Vodivosť101010
Meď101010
Kyanidy101010Poznámka č. 6
1,2-dichlóretán252525
Fluoridy101010
Reakcia vody0,20,2Poznámka č. 7
Železo101010
Olovo101010
Mangán101010
Ortuť201020
Nikel101010
Dusičnany101010
Dusitany101010
Chemická spotreba kyslíka manganistanom252510Poznámka č. 8
Pesticídy252525Poznámka č. 9
Polycyklické aromatické uhľovodíky252525Poznámka č. 10
Selén101010
Sodík101010
Sírany101010
Tetrachlóretén252525Poznámka č. 11
Trichlóretén252510Poznámka č. 11
Trihalometány – spolu252510Poznámka č. 10
Zákal252525
Akrylamid, epichlórhydrín a vinylchlorid sa riadia špecifikáciou výrobku

Poznámky k tabuľkám č. 5 a 6:

Poznámka č. 1: Neistota merania je nezáporný parameter, ktorý charakterizuje rozptyl kvantitatívnych hodnôt prisudzovaných meranej veličine založený na použitých informáciách. Kritérium výkonnosti pri meraní neistoty (k = 2) je percentuálny podiel limitnej hodnoty, ktorý je uvedený v tabuľke, alebo lepší. Neistota merania sa odhaduje na úrovni limitnej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

Poznámka č. 2: Správnosť je miera systematickej chyby, teda rozdiel medzi strednou hodnotou veľkého počtu opakovaných meraní a skutočnou hodnotou. Špecifikácie sú uvedené v technickej norme. 22)

Poznámka č. 3: Presnosť je miera náhodnej chyby, a zvyčajne sa vyjadruje ako štandardná odchýlka, v rámci dávky a medzi dvomi dávkami, rozptylu výsledkov od priemeru. Prijateľná presnosť zodpovedá dvojnásobku relatívnej smerodajnej odchýlky. Tento pojem je podrobnejšie opísaný v technickej norme.17)

Poznámka č. 4: Detekčný limit je trojnásobok relatívnej smerodajnej odchýlky vzorky obsahujúcej nízku koncentráciu ukazovateľa alebo päťnásobok relatívnej smerodajnej odchýlky kontrolnej vzorky.

Poznámka č. 5: Ak nie je možné hodnoty neistoty merania splniť, je potrebné vybrať najlepšie dostupné analytické metódy (až do 60 %).

Poznámka č. 6: Uvedenou metódou sa stanovuje celkové množstvo kyanidov vo všetkých formách.

Poznámka č. 7: Hodnoty správnosti, presnosti a neistoty merania sa vyjadrujú v jednotkách pH.

Poznámka č. 8: Referenčná metóda podľa technickej normy.23)

Poznámka č. 9: Výkonnostné charakteristiky pre jednotlivé pesticídy sa uvádzajú orientačne. Pri niektorých druhoch pesticídov možno dosiahnuť hodnoty neistoty merania len 30 %, pre iné pesticídy možno povoliť vyššie hodnoty až do 80 %.

Poznámka č. 10: Výkonnostná charakteristika sa vzťahuje na jednotlivé látky špecifikované pri 25 % z limitnej hodnoty v prílohe č. 1.

Poznámka č. 11: Výkonnostná charakteristika sa vzťahuje na jednotlivé látky špecifikované pri 50 % z limitnej hodnoty v prílohe č. 1.

Poznámka č. 12: Neistota merania by sa mala odhadnúť na úrovni 3 mg/l celkového obsahu organického uhlíka. Na stanovenie celkového obsahu organického uhlíka a rozpusteného organického uhlíka sa použije technická norma.24)

Poznámka č. 13: Neistota merania by sa mala odhadnúť na úrovni 1,0 FNU (formazínových nefelometrických jednotiek zákalu) v súlade s technickou normou.25)

Príloha č. 5 k vyhláške č. 247/2017 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 4) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1882/2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4).

2. Smernica Rady (EÚ) 2015/1787 zo 6. októbra 2015, ktorou sa menia prílohy II a III smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 260, 7. 10. 2015).

Poznámky pod čiarou

1) § 5 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 100/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na prírodnú liečivú vodu a prírodnú minerálnu vodu, podrobnosti o balneologickom posudku, rozdelenie, rozsah sledovania a obsah analýz prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich produktov a požiadavky pre zápis akreditovaného laboratória do zoznamu vedeného Štátnou kúpeľnou komisiou v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 175/2013 Z. z.

2) § 76 a 85 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

3) Čl. 3 bod 2 nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. EÚ L 31, 1. 2. 2002).

4) STN EN ISO 19458 Kvalita vody. Odber vzoriek na mikrobiologickú analýzu. (ISO 19458: 2006) (75 7770).

5) STN ISO 5667-5 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 5: Pokyny na odber vzoriek pitnej vody z úpravní vôd a z distribučnej siete (75 7051).

6) Napríklad STN EN 12672 Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Manganistan draselný (75 8408), STN EN 1017 Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Polovypálený dolomit (75 8241).

7) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 ( Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.

8) Napríklad STN EN 937 Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Chlór (75 8403), STN EN 938 Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu (75 8404). Chloritan sodný.

9) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, 27. 6. 2012) v platnom znení.

10) Napríklad STN EN 15975-2 Bezpečnosť zásobovania pitnou vodou. Pokyny pre riadenie rizika a krízové riadenie. Časť 2: Riadenie rizika (75 5701), STN IEC 60300-3-9 Manažérstvo spoľahlivosti. Časť 3: Návod na používanie. Oddiel 9: Analýza rizika technických systémov (01 06 90).

11) Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

12) STN 75 7715 Kvalita vody. Biologický rozbor povrchovej vody (75 7715).

13) STN EN 1622 Analýza vody. Stanovenie prahovej hodnoty pachu (TON) a prahovej hodnoty chuti (TFN) (75 7366).

14) § 162 ods. 5 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

15) STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (ISO/IEC 17 025: 2005) (01 5253).

16) Napríklad STN EN ISO 9308-1 Kvalita vody. Stanovenie Escherichia coli a koliformných baktérií. Časť 1: Metóda membránovej filtrácie na stanovenie vo vodách s nízkou koncentráciou sprievodnej bakteriálnej mikroflóry (ISO 9308-1: 2014) (75 7834), STN EN ISO 9308-2 Kvalita vody. Stanovenie Escherichia coli a koliformných baktérií. Časť 2: Metóda najpravdepodobnejšieho počtu (ISO 9308-2: 2012) (75 7834).

17) STN EN ISO 7899-2 Kvalita vody. Stanovenie črevných enterokokov. Časť 2: Metóda membránovej filtrácie (ISO 7899-2: 2000 (75 7831).

18) STN EN ISO 16266 Kvalita vody. Stanovenie Pseudomonas aeruginosa. Metóda membránovej filtrácie (ISO 16266: 2006) (75 7838).

19) STN EN ISO 6222 Kvalita vody. Stanovenie kultivovateľných mikroorganizmov. Počítanie kolónií po očkovaní do kultivačného živného agarového média (ISO 6222: 1999) (75 7837).

21) STN EN ISO 14189 Kvalita vody. Stanovenie Clostridium perfringens. Metóda membránovej filtrácie (ISO 14189: 2013) (75 7845).

22) Napríklad STN ISO 5725-1 Presnosť (správnosť a zhodnosť) metód a výsledkov merania. Časť 1: Všeobecné zásady a definície (01 0251), STN ISO 5725-2 Presnosť (správnosť a zhodnosť) metód a výsledkov merania. Časť 2: Základná metóda stanovenia opakovateľnosti a reprodukovateľnosti normalizovanej metódy merania (01 0251).

23) STN EN ISO 8467 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka manganistanom (ISO 8467:1993) (75 7367).

24) STN EN 1484 Analýza vody. Pokyny na stanovenie celkového organického uhlíka (TOC) a rozpusteného organického uhlíka (DOC) (75 7510).

25) STN EN ISO 7027-1 Kvalita vody. Stanovenie zákalu. Časť 1: Kvantitatívne metódy (ISO 7027-1: 2016) (75 7361).

26) ISO 11929 Stanovenie charakteristických limitov (detekčných limitov a hraníc intervalu spoľahlivosti) pri meraniach ionizujúceho žiarenia – Základy a použitie.