Zákon č. 99/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti

Čiastka 38/2008
Platnosť od 27.03.2008
Účinnosť od 01.04.2008

99

ZÁKON

zo 14. februára 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 3 písm. e) druhý bod znie:

2. iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členský štát“), alebo“.

2. V § 2 ods. 4 sa slová „osobitného predpisu2)“ nahrádzajú slovami „§ 23a“ a vypúšťa sa poznámka pod čiarou k odkazu 2.

3. § 23 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

(8) Ak veterinárny lekár iného členského štátu vykonáva alebo hodlá vykonávať na území Slovenskej republiky súkromnú veterinárnu činnosť po prvýkrát, je povinný pred začatím výkonu súkromnej veterinárnej činnosti predložiť komore vyhlásenie o poistení zodpovednosti za škodu13) spôsobenú v súvislosti s výkonom súkromnej veterinárnej činnosti. Ak veterinárny lekár bude dočasne alebo príležitostne vykonávať súkromnú veterinárnu činnosť na území Slovenskej republiky aj počas nasledujúceho kalendárneho roka, vyhlásenie je povinný každoročne obnoviť. Vyhlásenie možno doručiť osobne, poštou, elektronickými prostriedkami alebo telefaxom.

(9) K vyhláseniu podľa odseku 8 veterinárny lekár iného členského štátu pri prvom poskytnutí údajov alebo pri ich podstatnej zmene prikladá doklady o

a) štátnom občianstve,

b) trvalom pobyte alebo prechodnom pobyte,14)

c) vykonávaní súkromnej veterinárnej činnosti v inom členskom štáte podľa právnych predpisov tohto členského štátu a o tom, že v čase vyhlásenia jej výkon nemá ani dočasne zakázaný,

d) odbornej kvalifikácii,

e) výkone súkromnej veterinárnej činnosti najmenej dva roky za predchádzajúcich desať rokov, ak táto činnosť nie je v členskom štáte, odkiaľ prichádza, regulovaná,

f) bezúhonnosti.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 13 a 14 znejú:

13) § 790 písm. c) Občianskeho zákonníka.

14) Zákon č. 48/2002 Z. z.“.

4. Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý znie:

㤠23a

(1) Odborné veterinárne činnosti15) môže vykonávať veterinárny lekár, ktorý skončil vysokoškolské štúdium druhého stupňa v odbore všeobecné veterinárske lekárstvo alebo v odbore hygiena potravín Univerzity veterinárskeho lekárstva v Slovenskej republike, ktorého obsah je v súlade s prílohou č. 1, a

a) je občanom členského štátu, alebo

b) ak ide o súkromné veterinárne činnosti, je občanom tretej krajiny a spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.16)

(2) Odborné veterinárne činnosti môže vykonávať veterinárny lekár, ktorý skončil najmenej päťročné denné teoretické a praktické vysokoškolské štúdium veterinárneho lekárstva v členskom štáte, ktorého obsah je v súlade s prílohou č. 1, a je držiteľom diplomu, certifikátu alebo iného dokladu o vzdelaní (ďalej len „doklad o vzdelaní“) uvedeného v prílohe č. 2, a

a) je občanom členského štátu, alebo

b) ak ide o súkromné veterinárne činnosti, je občanom tretej krajiny a spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.16)

(3) Odborné veterinárne činnosti môže vykonávať aj veterinárny lekár, ktorý skončil vysokoškolské štúdium veterinárneho lekárstva v tretej krajine a je držiteľom diplomu, ktorý je uznaný podľa osobitného predpisu,17) a

a) je občanom členského štátu, alebo

b) ak ide o súkromné veterinárne činnosti, je občanom tretej krajiny a spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.16)

(4) Doklady o vzdelaní veterinárnych lekárov, ktorí majú záujem vykonávať štátne veterinárne činnosti, uznáva Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa“), a doklady o vzdelaní veterinárnych lekárov, ktorí majú záujem vykonávať súkromné veterinárne činnosti alebo majú záujem byť v pracovnom pomere alebo v obdobnom pomere k nim, uznáva komora najneskôr do troch mesiacov od podania žiadosti a predloženia dokladov. Doklad o vzdelaní uznaný štátnou veterinárnou a potravinovou správou alebo komorou sa považuje za doklad vzájomne uznaný.

(5) Odborné veterinárne činnosti môže vykonávať aj veterinárny lekár, občan členského štátu, ktorého vzdelanie nespĺňa všetky požiadavky uvedené v prílohe č. 1, ak jeho doklad o vzdelaní je doplnený osvedčením príslušného orgánu členského štátu, že také štúdium začal alebo vzdelanie získal pred referenčným dátumom podľa prílohy č. 2 a že podľa jeho právneho poriadku vykonával veterinárnu činnosť najmenej počas troch za sebou nasledujúcich rokov v období piatich rokov pred vydaním osvedčenia.

(6) Odborné veterinárne činnosti môže vykonávať aj veterinárny lekár, občan členského štátu, držiteľ dokladu o vzdelaní získanom v členskom štáte, ktorý nie je v súlade s názvom dokladu o vzdelaní uvedeného v prílohe č. 2, ak taký doklad o vzdelaní doloží osvedčením o odbornej spôsobilosti vydaným príslušným orgánom členského štátu; toto osvedčenie musí obsahovať údaj o tom, že príslušný doklad o vzdelaní bol udelený po skončení vzdelávania a odbornej prípravy, ktorého obsah je v súlade s prílohou č. 1, a že členský štát ho považuje za rovnocenný s dokladmi uvedenými v prílohe č. 2.

(7) Odborné veterinárne činnosti môže vykonávať aj veterinárny lekár, občan členského štátu, ktorý získal doklad o vzdelaní v tretej krajine, ak taký doklad o vzdelaní po troch rokoch praxe uznal iný členský štát. Štátna veterinárna a potravinová správa alebo komora preskúma pravosť a úplnosť dokladu o vzdelaní a rozhodne do troch mesiacov odo dňa podania žiadosti o uznanie.

(8) Odborné veterinárne činnosti môže vykonávať aj veterinárny lekár, občan členského štátu, ktorý získal doklad o vzdelaní alebo ktorého vzdelanie sa začalo v Estónskej republike pred 1. májom 2004, ak tento doklad o vzdelaní doloží osvedčením o odbornej spôsobilosti vydaným príslušným orgánom Estónskej republiky, že podľa právneho poriadku Estónskej republiky vykonával veterinárnu činnosť najmenej počas piatich za sebou nasledujúcich rokov v období siedmich rokov pred vydaním takého osvedčenia.

(9) Odborné veterinárne činnosti môže vykonávať aj veterinárny lekár, občan členského štátu, ktorý získal doklad o vzdelaní alebo ktorého vzdelanie sa začalo v bývalom Československu pred 1. januárom 1993, ak tento doklad o vzdelaní doloží osvedčením o odbornej spôsobilosti vydaným príslušným orgánom Českej republiky, ktorým potvrdí, že jeho vzdelanie je rovnocenné so vzdelaním v Českej republike a že podľa právneho poriadku Českej republiky vykonával veterinárnu činnosť najmenej počas troch za sebou nasledujúcich rokov v období piatich rokov pred vydaním takého osvedčenia.

(10) Odborné veterinárne činnosti môže vykonávať aj veterinárny lekár, občan členského štátu, ktorý získal doklad o vzdelaní alebo ktorého vzdelanie sa začalo vo Zväze sovietskych socialistických republík pred 20. augustom 1991, ak tento doklad o vzdelaní doloží osvedčením o odbornej spôsobilosti vydaným príslušným orgánom Estónskej republiky, ktorým potvrdí, že jeho vzdelanie je rovnocenné so vzdelaním v Estónskej republike a že podľa právneho poriadku Estónskej republiky vykonával veterinárnu činnosť najmenej počas piatich za sebou nasledujúcich rokov v období siedmich rokov pred vydaním takého osvedčenia.

(11) Odborné veterinárne činnosti môže vykonávať aj veterinárny lekár, občan členského štátu, ktorý získal doklad o vzdelaní alebo ktorého vzdelanie sa začalo vo Zväze sovietskych socialistických republík pred 21. augustom 1991, ak tento doklad o vzdelaní doloží osvedčením o odbornej spôsobilosti vydaným príslušným orgánom Lotyšskej republiky, ktorým potvrdí, že jeho vzdelanie je rovnocenné so vzdelaním v Lotyšskej republike a že podľa právneho poriadku Lotyšskej republiky vykonával veterinárnu činnosť najmenej počas troch za sebou nasledujúcich rokov v období piatich rokov pred vydaním takého osvedčenia.

(12) Odborné veterinárne činnosti môže vykonávať aj veterinárny lekár, občan členského štátu, ktorý získal doklad o vzdelaní alebo ktorého vzdelanie sa začalo vo Zväze sovietskych socialistických republík pred 11. marcom 1990, ak tento doklad o vzdelaní doloží osvedčením o odbornej spôsobilosti vydaným príslušným orgánom Litovskej republiky, ktorým potvrdí, že jeho vzdelanie je rovnocenné so vzdelaním v Litovskej republike a že podľa právneho poriadku Litovskej republiky vykonával veterinárnu činnosť najmenej počas troch za sebou nasledujúcich rokov v období piatich rokov pred vydaním takého osvedčenia.

(13) Odborné veterinárne činnosti môže vykonávať aj veterinárny lekár, občan členského štátu, ktorý získal doklad o vzdelaní alebo ktorého vzdelanie sa začalo v Juhoslávii pred 25. júnom 1991, ak tento doklad o vzdelaní doloží osvedčením o odbornej spôsobilosti vydaným príslušným orgánom Slovinskej republiky, ktorým potvrdí, že jeho vzdelanie je rovnocenné so vzdelaním v Slovinskej republike a že podľa právneho poriadku Slovinskej republiky vykonával veterinárnu činnosť najmenej počas troch za sebou nasledujúcich rokov v období piatich rokov pred vydaním takého osvedčenia.

(14) Odborné veterinárne činnosti môže vykonávať aj veterinárny lekár, občan členského štátu, ktorý získal doklad o vzdelaní v Nemeckej demokratickej republike, ak tento doklad potvrdzuje absolvovanie odbornej prípravy začatej pred 3. októbrom 1990, oprávňuje svojho držiteľa vykonávať na území Nemeckej spolkovej republiky odborné veterinárne činnosti a ak tento doklad o vzdelaní doloží osvedčením o odbornej spôsobilosti vydaným príslušným orgánom Nemeckej spolkovej republiky, že podľa právneho poriadku Nemeckej spolkovej republiky vykonával veterinárnu činnosť najmenej počas troch za sebou nasledujúcich rokov v období piatich rokov pred vydaním takého osvedčenia.

(15) Odborné veterinárne činnosti môže vykonávať aj veterinárny lekár, občan členského štátu, ktorý získal doklad o vzdelaní alebo ktorého vzdelanie sa začalo v Talianskej republike pred 1. januárom 1985, ak tento doklad o vzdelaní doloží osvedčením o odbornej spôsobilosti vydaným príslušným orgánom Talianskej republiky, ktorým potvrdí, že podľa právneho poriadku Talianskej republiky vykonával veterinárnu činnosť najmenej počas troch za sebou nasledujúcich rokov v období piatich rokov pred vydaním takého osvedčenia alebo ktorým potvrdí, že doklad o vzdelaní bol udelený po skončení vzdelávania a odbornej prípravy, ktorej obsah je v súlade s prílohou č. 1.

(16) Osvedčenie vydané príslušným orgánom členského štátu nesmie byť pri predložení staršie ako tri mesiace. Osvedčenie a doklad o vzdelaní musia byť predložené spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.

(17) Ak má štátna veterinárna a potravinová správa alebo komora pri uznávaní dokladu o vzdelaní pochybnosti o pravosti alebo úplnosti dokladu o vzdelaní vydaného v členskom štáte, postupuje podľa osobitného predpisu.18)

(18) Štátna veterinárna a potravinová správa alebo komora administratívne spolupracuje19) s príslušnými orgánmi iného členského štátu.

(19) Veterinárny lekár, občan členského štátu, ktorý splnil podmienky na vykonávanie odborných veterinárnych činností v Slovenskej republike, používa20) svoj akademický titul a jeho skratku.

(20) Veterinárny lekár, občan iného členského štátu, je povinný preukázať21) ovládanie štátneho jazyka v rozsahu potrebnom na výkon veterinárnej činnosti.

(21) Univerzita veterinárskeho lekárstva v Slovenskej republike vydáva potvrdenia o vzdelaní v odbore všeobecné veterinárske lekárstvo alebo v odbore hygiena potravín pre príslušné orgány členského štátu na účely výkonu odborných veterinárnych činností v inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore; potvrdenie osvedčuje, že štúdium, ktoré veterinárny lekár absolvoval alebo začal pred 1. májom 2004, je v súlade s požiadavkami podľa prílohy č. 1.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 15 až 21 znejú:

15) § 10 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

16) § 17 a 34 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

17) Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.

18) § 29 ods. 3 zákona č. 293/2007 Z. z.

19) § 7 a 29 zákona č. 293/2007 Z. z.

20) § 26 zákona č. 293/2007 Z. z.

21) § 27 zákona č. 293/2007 Z. z.“.

5. Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 3 a zákon sa dopĺňa prílohami č. 1 a 2, ktoré znejú:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 442/2004 Z. z.

Časť A

ŠTUDIJNÝ PLÁN PRE VETERINÁRNYCH LEKÁROV

Plán štúdia vedúceho k diplomu, osvedčeniu alebo k inému dokladu o formálnej kvalifikácii vo veterinárnej medicíne bude zahŕňať najmenej tieto predmety:

A. Základné predmety

fyzika

chémia

biológia zvierat

biológia rastlín

biomatematika

B. Špeciálne predmety

Skupina 1: Základné vedy

anatómia (vrátane histológie a embryológie)

fyziológia

biochémia

genetika

farmakológia

farmácia

toxikológia

mikrobiológia

imunológia

epidemiológia

profesionálna etika

Skupina 2: Klinické vedy

pôrodníctvo

patológia (vrátane patologickej anatómie)

parazitológia

klinická medicína a chirurgia (vrátane anestéziológie)

klinické prednášky o rôznych domácich zvieratách, hydine a iných druhoch zvierat

preventívne lekárstvo

rádiológia

rozmnožovanie a poruchy reprodukcie

štátne veterinárne lekárstvo a zdravotníctvo

veterinárna legislatíva a súdne lekárstvo

liečba

úvod do štúdia odboru

Skupina 3: Živočíšna výroba

živočíšna výroba

výživa zvierat

agronómia

ekonomika vidieka

chov zvierat

veterinárna hygiena

etológia/správanie zvierat a ich ochrana

Skupina 4: Hygiena potravín

inšpekcia a kontrola potravín zvierat alebo potravín živočíšneho pôvodu

hygiena a technológia potravín

prax (vrátane praxe pri porážke zvierat a spracúvaní potravín)

Praktická výučba sa môže uskutočňovať formou obdobia vyučovania za podmienky, že toto obdobie je denné a pod priamou kontrolou príslušného úradu a nepresahuje šesť mesiacov v rámci súvislého päťročného obdobia štúdia.

Rozdelenie teoretickej a praktickej výučby do rôznych skupín bude vyvážené a koordinované takým spôsobom, aby bolo možné dosiahnuť vymenované vedomosti a skúsenosti spôsobom, ktorý adekvátne umožní veterinárnym lekárom vykonávať všetky činnosti.

Časť B

OBLASTI, KTORÝCH ZNALOS JE PREDPOKLADOM ZÍSKANIA DIPLOMU, VYSVEDČENIA ALEBO INÉHO DOKLADU O POŽADOVANOM VZDELANÍ PRE VETERINÁRNEHO LEKÁRA

Znalosti:

a) vo vedných odboroch, na ktorých je založená činnosť veterinárneho lekára,

b) o stavbe a funkciách zdravých zvierat, o ich chove, rozmnožovaní a hygiene ako celku, ako aj o ich výžive vrátane technológie výroby a uskladňovania potravy zodpovedajúcej ich potrebám,

c) o správaní a ochrane zvierat,

d) o príčinách, povahe, priebehu, dôsledkoch, diagnostikovaní a liečení chorôb zvierat, či sa posudzujú individuálne alebo v skupinách vrátane špeciálnych vedomostí o chorobách, ktoré sa môžu preniesť na ľudí,

e) o preventívnom lekárstve,

f) o hygiene a technológiách výroby, spracovania a distribúcie potravín pre zvieratá alebo potravín živočíšneho pôvodu určených na konzumáciu ľuďmi,

g) o zákonoch, nariadeniach a vykonávacích predpisoch vzťahujúcich sa na uvedené predmety,

h) klinické a iné praktické skúsenosti pod primeraným dohľadom.

Príloha č. 2 k zákonu č. 442/2004 Z. z.

NÁZVY DIPLOMOV, CERTIFIKÁTOV A INÝCH DOKLADOV O FORMÁLNYCH KVALIFIKÁCIÁCH VO VETERINÁRNOM LEKÁRSTVE

Príloha 02“.

6. V prílohe č. 3 bodoch 1 a 2 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a dopĺňajú sa tieto slová: „zrušená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005).“.

7. Príloha č. 3 sa dopĺňa bodom 3, ktorý znie:

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005) v znení smernice Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).“.

Čl. II

Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti sa mení takto:

1. V § 10 ods. 2 sa slová „podľa § 11“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu79a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 79a znie:

79a) § 23a zákona č. 442/2004 Z. z. v znení zákona č. 99/2008 Z. z.“.

2. § 11 sa vypúšťa vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 83 až 85.

3. Prílohy č. 6 a 7 sa vypúšťajú.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.