Zákon č. 92/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 24.04.2017
Účinnosť od 01.09.2021
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2017 okrem § 92a v čl. I štvrtom bode, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2018.

92

ZÁKON

z 23. marca 2017,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z. a zákona č. 41/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 39a sa dopĺňa odsekmi 4 až 12, ktoré znejú:

(4) Ak zdravotnícky pracovník získal finančné prostriedky podľa § 39a ods.1 písm. e) zo štátneho rozpočtu na špecializačné štúdium v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria podľa § 33 ods. 8 a nezačal poskytovať na území Slovenskej republiky všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť podľa § 3 ods. 4 písm. a) alebo písm. b) najneskôr do šiestich mesiacov po úspešnom absolvovaní špecializačnej skúšky, je povinný vrátiť celkovú výšku finančných prostriedkov vynaložených na špecializačné štúdium do rozpočtovej kapitoly ministerstva zdravotníctva; ak zdravotnícky pracovník získal finančné prostriedky podľa § 39a ods.1 písm. e) zo štátneho rozpočtu na špecializačné štúdium v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria podľa § 33 ods. 8 a začal na území Slovenskej republiky najneskôr do šiestich mesiacov po úspešnom absolvovaní špecializačnej skúšky poskytovať všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, ale doba súvislého poskytovania zdravotnej starostlivosti je kratšia ako päť rokov, je povinný vrátiť alikvotnú časť vynaložených finančných prostriedkov na špecializačné štúdium do rozpočtovej kapitoly ministerstva zdravotníctva.

(5) Ak zdravotnícky pracovník získal finančné prostriedky podľa § 39a ods.1 písm. e) zo štátneho rozpočtu na špecializačné štúdium v inom špecializačnom odbore, ako je uvedený v odseku 4 podľa § 33 ods. 8 a nezačal poskytovať na území Slovenskej republiky ústavnú zdravotnú starostlivosť v príslušnom špecializačnom odbore alebo špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť podľa § 3 ods. 4 písm. a) alebo písm. b) najneskôr do šiestich mesiacov po úspešnom absolvovaní špecializačnej skúšky, je povinný vrátiť celkovú výšku finančných prostriedkov vynaložených na špecializačné štúdium do rozpočtovej kapitoly ministerstva zdravotníctva; ak zdravotnícky pracovník získal finančné prostriedky podľa § 39a ods.1 písm. e) zo štátneho rozpočtu na špecializačné štúdium v špecializačnom odbore inom, ako je uvedený v odseku 4 podľa § 33 ods. 8 a začal na území Slovenskej republiky najneskôr do šiestich mesiacov po úspešnom absolvovaní špecializačnej skúšky poskytovať ústavnú zdravotnú starostlivosť v príslušnom špecializačnom odbore alebo špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, ale doba súvislého poskytovania zdravotnej starostlivosti je kratšia ako päť rokov, je povinný vrátiť alikvotnú časť vynaložených finančných prostriedkov na špecializačné štúdium do rozpočtovej kapitoly ministerstva zdravotníctva.

(6) Do doby súvislého poskytovania všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v príslušnom špecializačnom odbore alebo špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti sa nezapočítava obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti, obdobie materskej dovolenky alebo obdobie rodičovskej dovolenky.

(7) Zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý získal na špecializačné štúdium v príslušnom špecializačnom odbore finančné prostriedky podľa § 39a ods.1 písm. e) a špecializačné štúdium prerušil, ministerstvo zdravotníctva pozastaví na obdobie prerušenia špecializačného štúdia poskytovanie finančných prostriedkov na špecializačné štúdium v príslušnom špecializačnom odbore. Špecializačné štúdium sa môže prerušiť súvisle najviac na dva roky.

(8) Ak zdravotnícky pracovník získal na špecializačné štúdium v príslušnom špecializačnom odbore finančné prostriedky podľa § 39a ods.1 písm. e) zo štátneho rozpočtu a toto špecializačné štúdium v príslušnom špecializačnom odbore neukončil, je povinný vrátiť celkovú výšku finančných prostriedkov vynaložených na špecializačné štúdium v príslušnom špecializačnom odbore do rozpočtovej kapitoly ministerstva zdravotníctva.

(9) Na zdravotníckeho pracovníka, ktorý prestal spĺňať predpoklady na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 32, sa odseky 4, 7 a 8 nevzťahujú.

(10) Výšku, podmienky a spôsob úhrady nákladov podľa odseku 4 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

(11) Zdravotnícky pracovník podľa odsekov 4 a 5 je povinný poskytnúť ministerstvu zdravotníctva do 31. januára kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok tieto informácie a doklady:

a) názov zamestnávateľa,

b) spôsob výkonu zdravotníckeho povolania podľa § 3 ods. 4,

c) ustanovený týždenný pracovný čas poskytovania zdravotnej starostlivosti v príslušnom špecializačnom odbore.

(12) Ak zdravotnícky pracovník neposkytne údaje podľa odseku 11 alebo poskytne nepravdivé údaje, ministerstvo zdravotníctva je oprávnené uložiť zdravotníckemu pracovníkovi pokutu podľa § 82 ods. 5 písm. c).“.

2. V § 40 odsek 6 znie:

(6) Ak študijný program zahŕňa aj získanie príslušných praktických zručností u poskytovateľa, podmienkou akreditácie je aj predloženie dohody vzdelávacej ustanovizne s inou inštitúciou o zabezpečení zodpovedajúcich materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických zručností. Ak sa časť praktickej výučby študijného programu uskutočňuje u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradeného do pevnej siete poskytovateľov podľa § 5 ods. 3 až 5 a § 5a alebo poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradeného do koncovej siete poskytovateľov podľa § 5a, s ktorým má účastník študijného programu uzatvorený pracovný pomer, dohodu podľa prvej vety nahrádza zoznam takýchto poskytovateľov, ktorý vzdelávacia ustanovizeň predloží do 30 dní od zaradenia účastníka do študijného programu.“.

3. V § 82 sa odsek 5 dopĺňa písmenom c) ktoré znie:

c) do 500 eur zdravotníckemu pracovníkovi, ak poruší povinnosť podľa § 39a ods. 11.“.

4. § 92a vrátane nadpisu znie:

㤠92a

Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní

(1) Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní (ďalej len „centrálny register“) je neverejný informačný systém, ktorého správcom a prevádzkovateľom je ministerstvo zdravotníctva.

(2) Centrálny register slúži na

a) evidenciu zdravotníckych pracovníkov zaradených do ďalšieho vzdelávania podľa § 39 ods. 3,

b) evidenciu vydaných diplomov o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore podľa § 33 ods. 4,

c) evidenciu vydaných certifikátov v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti podľa § 33 ods. 5,

d) evidenciu vydaných osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve podľa § 33 ods. 3,

e) štatistické účely,

f) kontrolné účely a

g) výmenu informácií pri uznávaní odborných kvalifikácií medzi členskými štátmi.

(3) Centrálny register obsahuje

a) meno a priezvisko, profesijný titul, dátum, miesto a štát narodenia, miesto trvalého pobytu, pohlavie, štátne občianstvo,

b) údaj o zdravotníckom povolaní,

c) kópiu dokladu o registrácii v príslušnej komore,

d) kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 33,

e) kópiu osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve podľa § 27 ods. 2,

f) názov vzdelávacej ustanovizne, ktorá zdravotníckeho pracovníka zaradila do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy,

g) názov špecializačného odboru alebo certifikovanej pracovnej činnosti,

h) dátum zaradenia do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy,

i) názov zamestnávateľa a údaj o rozsahu pracovného úväzku,

j) údaj o započítaní časti ukončeného špecializačného štúdia s uvedením názvu špecializačného odboru, z ktorého sa časť započítala, a dĺžky započítanej časti,

k) údaj o dĺžke prerušenia špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy,

l) dôvod prerušenia špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy,

m) údaj o zmene zaradenia špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore na iný špecializačný odbor s uvedením dátumu zmeny,

n) údaj o zmene vzdelávacej ustanovizne s pokračovaním v špecializačnom štúdiu v tom istom špecializačnom odbore s uvedením dátumu zmeny,

o) údaj o zmene vzdelávacej ustanovizne s pokračovaním v špecializačnom štúdiu v inom špecializačnom odbore s uvedením dátumu zmeny,

p) kópiu diplomu o špecializácii alebo certifikátu.

(4) Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva vydalo osvedčenie o akreditácii, poskytuje elektronicky údaje do centrálneho registra podľa § 40.

(5) Na uchovávanie údajov v centrálnom registri sa vzťahuje osobitný predpis.25) Osobné údaje dotknutej osoby podľa odseku 3 sa uchovávajú v centrálnom registri 60 rokov od vydania diplomu o špecializácii alebo vydania certifikátu alebo osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve.

(6) Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva vydalo osvedčenie o akreditácii, je povinná údaje podľa odseku 3 poskytovať ministerstvu zdravotníctva do 30 dní od termínu zaradenia zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy pre správne a úplné vedenie aktuálneho registra. Zmeny údajov podľa odseku 3 je vzdelávacia ustanovizeň povinná poskytnúť do centrálneho registra bezodkladne.“.

5. Za § 102z sa vkladá § 102aa, ktorý znie:

㤠102aa

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2017

Špecializačné štúdium začaté pred 1. májom 2017 sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. mája 2017.“.

6. Za § 102aa sa vkladá § 102ab, ktorý znie:

㤠102ab

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2017

(1) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je povinná viesť centrálny register diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve (§ 41) vydaných v Slovenskej republike do 30. augusta 2018 podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. augusta 2018.

(2) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je povinná ministerstvu zdravotníctva odovzdať 31. augusta 2018 centrálny register diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve (§ 41) vydaných v Slovenskej republike.“.

7. V označení prílohy č. 1 sa vypúšťajú slová „v znení zákona č. 464/2007 Z. z.“.

8. Príloha č. 1 sa dopĺňa 13. bodom, ktorý znie:

13. Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/790 z 13. januára 2016, ktorým sa mení príloha V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokiaľ ide o doklady o formálnej kvalifikácii a názvy špecializačných odborov (Ú. v. EÚ L 134, 24. 5. 2016).“.

9. V označení prílohy č. 3 sa vypúšťajú slová „v znení zákona č. 464/2007 Z. z.“.

10. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľky č. 1 a 2 znejú:

„Tabuľka č. 1

P. č.KrajinaNázov dokladuUdeľujúci orgán
1 Belgicko / Belgique /
België / Belgie
Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre
professionnel particulier de médecin spécialiste
Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique
2 Bulharsko / България Свидетелство за призната специалност Университет
3 Cyprus / Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας Ιατρικό Συμβούλιο
4 Česko / Česká republika Diplom o specializaci Ministerstvo zdravotnictví
5 Dánsko / Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge Sundhedsstyrelsen
6 Estónsko / Eesti Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal Tartu Ülikool
7 Fínsko / Suomi / Finland Erikoislääkärin tutkinto / Specialläkarexamen Yliopisto
8 Francúzsko / France 1. Certificat d'études spéciales de médicine accompagné du diplôme d'Etat de docteur en médecine 2. Attestation de médecin spécialiste qualifié accompagnée du diplôme d'Etat de docteur en médecine 3. Diplôme d'études spécialisées ou diplôme d'études spécialisées complémentaires qualifiant de médecine accompagné du diplôme d'Etat de docteur en médecine 1. Universités
2. Conseil de l'Ordre des médecins 3. Universités
9 Grécko / Ελλάδα Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας 1. Περιφέρεια 2. Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση 3. Νoμαρχία
10 Holandsko / Nederland Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister Diploma geneeskundig specialist – Medische Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst – Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst – Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (od januára 2013)
11 Chorvátsko / Hrvatska Diploma o specijalističkom usavršavanju Ministarstvo nadležno za zdravstvo
12 Írsko / Ireland Certificate of Specialist doctor Competent authority
13 Litva / Lietuva 1. Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją 2. Rezidentūros pažymėjimas (gydytojo specialisto profesinė kvalifikacija) Universitetas
14 Lotyšsko / Latvija „Sertifikāts“ – kompetentu iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē Latvijas Ārstu biedrība Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība
15 Luxembursko / Luxembourg Certificat de médecin spécialiste Ministre de la Santé publique
16 Maďarsko / Magyarország Szakorvosi bizonyítvány Nemzeti Vizsgabizottság
17 Malta / Malta Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti
18 Nemecko / Deutschland Fachärztliche Anerkennung Landesärztekammer
19 Poľsko / Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty Centrum Egzaminów Medycznych
20 Portugalsko / Portugal Titulo de especialista Ordem dos Médicos
21 Rakúsko / Österreich Facharztdiplom Österreichische Ärztekammer
22 Rumunsko / România Certificat de medic specialist Ministerul Sănătăţii
23 Slovinsko / Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu 1. Ministrstvo za zdravje 2. Zdravniška zbornica Slovenije
24 Španielsko / España Título de Especialista Ministerio de Educación y Cultura
25 Švédsko / Sverige Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen
26 Taliansko / Italia Diploma di medico specialista Università
27 Spojené kráľovstvo / United Kingdom
Certificate of Completion of training
Postgraduate Medical Education and Training Board General Medical Council
28 Island / Ísland Sérfræðileyfi Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti
29 Lichtenštajnsko / Liechtenstein diplomy ostatných krajín uvedené v tabuľke príslušný orgán
30 Nórsko / Norge Spesialistgodkjenning Den norske lægeforening
31 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra - Diplom als Facharzt Diplôme de médecin spécialiste Diploma di medico specialista -Eidgenössisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte - Département fédéral de l’intérieur et Fédération des médecins suisses - Dipartimento federale dell’interno e Federazione dei medici svizzeri

Tabuľka č. 2

P. č.KrajinaNázov špecializačného odboru v členskom štáteMinimálna dĺžka prípravy v členskom štáteNázov zodpovedajúceho špecializačného odboru v Slovenskej republike
1. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Anesthésie-réanimation / Anesthesie–reanimatie3 rokyanestéziológia a intenzívna medicína
1. 02Bulharsko / БългарияАнестезиология и интензивно лечение
1. 03Cyprus / ΚύπροςΑναισθησιολογία
1. 04Česko / Česká republikaAnesteziologie a intenzivní medicína
1. 05Dánsko / DanmarkAnæstesiologi
1. 06Estónsko / EestiAnestesioloogia
1. 07Fínsko / Suomi / FinlandAnestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård
1. 08Francúzsko / FranceAnesthésie-réanimation
1. 09Grécko / ΕλλάδαΑvαισθησιoλoγία
1. 10Holandsko / NederlandAnesthesiologie
1.11Chorvátsko / HrvatskaAnesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina
1. 12Írsko / IrelandAnaesthesia
1. 13Litva / LietuvaAnesteziologija reanimatologija
1. 14Lotyšsko / LatvijaAnestezioloģija un reanimatoloģija
1. 15Luxembursko / LuxembourgAnesthésie-réanimation
1. 16Maďarsko / MagyarországAneszteziológia és intenzív terápia
1. 17Malta / MaltaAnesteżija u Kura Intensiva
1. 18Nemecko / DeutschlandAnästhesiologie
1. 19Poľsko / PolskaAnestezjologia i intensywna terapia
1. 20Portugalsko / PortugalAnestesiologia
1. 21Rakúsko / ÖsterreichAnästhesiologie und Intensivmedizin
1. 22Rumunsko / RomâniaAnestezie şi terapie intensivă
1. 23Slovinsko / SlovenijaAnesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina
1. 24Španielsko / EspañaAnestesiología y Reanimación
1. 25Švédsko / SverigeAnestesi och intensivvård
1. 26Taliansko / ItaliaAnestesia, rianimazione e terapia intensiva
1. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomAnaesthetics
1. 28Island / ÍslandSvæfinga- og gjörgæslulæknisfræði
1. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinAnästhesiologie
1. 30Nórsko / NorgeAnestesiologi
1. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraAnästhesiologie Anesthésiologie Anestesiologia
2. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Chirurgie/Heelkunde5 rokovchirurgia
2. 02Bulharsko / БългарияХирургия
2. 03Cyprus / ΚύπροςΓενική Χειρουργική
2. 04Česko / Česká republikaChirurgie
2. 05Dánsko / DanmarkKirurgi
2. 06Estónsko / EestiÜldkirurgia
2. 07Fínsko / Suomi / FinlandYleiskirurgia/Allmän kirurgi
2. 08Francúzsko / FranceChirurgie générale
2. 09Grécko / ΕλλάδαΧειρoυργική
2. 10Holandsko / NederlandHeelkunde
2.11Chorvátsko / HrvatskaOpća kirurgija
2. 12Írsko / IrelandGeneral surgery
2. 13Litva / LietuvaChirurgija
2. 14Lotyšsko / LatvijaĶirurģija
2. 15Luxembursko / LuxembourgChirurgie générale
2. 16Maďarsko / MagyarországSebészet
2. 17Malta / MaltaKirurġija Ġenerali
2. 18Nemecko / Deutschland(Allgemeine) Chirurgie
2. 19Poľsko / PolskaChirurgia ogólna
2. 20Portugalsko / PortugalCirurgia geral
2. 21Rakúsko / Österreich- Chirurgie - Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie (od júna 2015)
2. 22Rumunsko / RomâniaChirurgie generală
2. 23Slovinsko / SlovenijaSplošna kirurgija
2. 24Španielsko / EspañaCirugía general y del aparato digestivo
2. 25Švédsko / SverigeKirurgi
2. 26Taliansko / ItaliaChirurgia generale
2. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomGeneral surgery
2. 28Island / ÍslandSkurðlækningar
2. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinChirurgie
2. 30Nórsko / NorgeGenerell kirurgi
2. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraChirurgie Chirurgie Chirurgia
3. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Neurochirurgie5 rokovneurochirurgia
3. 02Bulharsko / БългарияНеврохирургия
3. 03Cyprus / ΚύπροςΝευροχειρουργική
3. 04Česko / Česká republikaNeurochirurgie
3. 05Dánsko / DanmarkNeurokirurgi
3. 06Estónsko / EestiNeurokirurgia
3. 07Fínsko / Suomi / FinlandNeurokirurgia/Neurokirurgi
3. 08Francúzsko / FranceNeurochirurgie
3. 09Grécko / ΕλλάδαΝευρoχειρoυργική
3. 10Holandsko / NederlandNeurochirurgie
3.11Chorvátsko / HrvatskaNeurokirurgija
3. 12Írsko / IrelandNeurosurgery
3. 13Litva / LietuvaNeurochirurgija
3. 14Lotyšsko / LatvijaNeiroķirurģija
3. 15Luxembursko / LuxembourgNeurochirurgie
3. 16Maďarsko / MagyarországIdegsebészet
3. 17Malta / MaltaNewrokirurġija
3. 18Nemecko / DeutschlandNeurochirurgie
3. 19Poľsko / PolskaNeurochirurgia
3. 20Portugalsko / PortugalNeurocirurgia
3. 21Rakúsko / ÖsterreichNeurochirurgie
3. 22Rumunsko / RomâniaNeurochirurgie
3. 23Slovinsko / SlovenijaNevrokirurgija
3. 24Španielsko / EspañaNeurocirugía
3. 25Švédsko / SverigeNeurokirurgi
3. 26Taliansko / ItaliaNeurochirurgia
3. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomNeurosurgery
3. 28Island / ÍslandTaugaskurðlækningar
3. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinNeurochirurgie
3. 30Nórsko / NorgeNevrokirurgi
3. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraNeurochirurgie Neurochirurgie Neurochirurgia
4. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Gynécologie – obstétrique / Gynaecologie - verloskunde4 rokygynekológia a pôrodníctvo
4. 02Bulharsko / БългарияАкушерство и гинекология
4. 03Cyprus / ΚύπροςΜαιευτική — Γυναικολογία
4. 04Česko / Česká republikaGynekologie a porodnictví
4. 05Dánsko / DanmarkGynækologi og obstetrik
4. 06Estónsko / EestiSünnitusabi ja günekoloogia
4. 07Fínsko / Suomi / FinlandNaistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar
4. 08Francúzsko / FranceGynécologie — obstétrique
4. 09Grécko / ΕλλάδαΜαιευτική-Γυvαικoλoγία
4. 10Holandsko / NederlandObstetrie en Gynaecologie
4.11Chorvátsko / HrvatskaGinekologija i opstetricija
4. 12Írsko / IrelandObstetrics and gynaecology
4. 13Litva / LietuvaAkušerija ginekologija
4. 14Lotyšsko / LatvijaGinekoloģija un dzemdniecība
4. 15Luxembursko / LuxembourgGynécologie — obstétrique
4. 16Maďarsko / MagyarországSzülészet-nőgyógyászat
4. 17Malta / MaltaOstetriċja u Ġinekoloġija
4. 18Nemecko / DeutschlandFrauenheilkunde und Geburtshilfe
4. 19Poľsko / PolskaPołożnictwo i ginekologia
4. 20Portugalsko / PortugalGinecologia e obstetricia
4. 21Rakúsko / ÖsterreichFrauenheilkunde und Geburtshilfe
4. 22Rumunsko / RomâniaObstetrică-ginecologie
4. 23Slovinsko / SlovenijaGinekologija in porodništvo
4. 24Španielsko / EspañaObstetricia y ginecología
4. 25Švédsko / SverigeObstetrik och gynekologi
4. 26Taliansko / ItaliaGinecologia e ostetricia
4. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomObstetrics and gynaecology
4. 28Island / ÍslandFæðingar- og kvenlækningar
4. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinGynäkologie und Geburtshilfe
4. 30Nórsko / NorgeFødselshjelp og kvinnesykdommer
4. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraGynäkologie und Geburtshilfe Gynécologie et obstétrique Ginecologia e ostetricia
5. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Médecine interne / Inwendige geneeskunde5 rokovvnútorné lekárstvo
5. 02Bulharsko / БългарияВътрешни болести
5. 03Cyprus / ΚύπροςΠαθoλoγία
5. 04Česko / Česká republikaVnitřní lékařství
5. 05Dánsko / Danmark-
5. 06Estónsko / EestiSisehaigused
5. 07Fínsko / Suomi / FinlandSisätaudit/Inre medicin
5. 08Francúzsko / FranceMédecine interne
5. 09Grécko / ΕλλάδαΠαθoλoγία
5. 10Holandsko / NederlandInterne geneeskunde
5.11Chorvátsko / HrvatskaOpća interna medicina
5. 12Írsko / IrelandGeneral (Internal) Medicine
5. 13Litva / LietuvaVidaus ligos
5. 14Lotyšsko / LatvijaInternā medicīna
5. 15Luxembursko / LuxembourgMédecine interne
5. 16Maďarsko / MagyarországBelgyógyászat
5. 17Malta / MaltaMediċina Interna
5. 18Nemecko / DeutschlandInnere Medizin
5. 19Poľsko / PolskaChoroby wewnętrzne
5. 20Portugalsko / PortugalMedicina interna
5. 21Rakúsko / ÖsterreichInnere Medizin
5. 22Rumunsko / RomâniaMedicină internă
5. 23Slovinsko / SlovenijaInterna medicina
5. 24Španielsko / EspañaMedicina interna
5. 25Švédsko / SverigeInternmedicine
5. 26Taliansko / ItaliaMedicina interna
5. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomGeneral (internal) medicine
5. 28Island / ÍslandLyflækningar
5. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinInnere Medizin
5. 30Nórsko / NorgeIndremedisin
5. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraAllgemeine Innere Medizin Médecine interne générale Medicina interna generale
6. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Ophtalmologie/Oftalmologie3 rokyoftalmológia
6. 02Bulharsko / БългарияОчни болести
6. 03Cyprus / ΚύπροςΟφθαλµολογία
6. 04Česko / Česká republikaOftalmologie
6. 05Dánsko / DanmarkOftalmologi
6. 06Estónsko / EestiOftalmoloogia
6. 07Fínsko / Suomi / FinlandSilmätaudit/Ögonsjukdomar
6. 08Francúzsko / FranceOphtalmologie
6. 09Grécko / ΕλλάδαΟφθαλµoλoγία
6. 10Holandsko / NederlandOogheelkunde
6.11Chorvátsko / HrvatskaOftalmologija i optometrija
6. 12Írsko / IrelandOphthalmic surgery Ophthalmology (od roku 1991/1992)
6. 13Litva / LietuvaOftalmologija
6. 14Lotyšsko / LatvijaOftalmoloģija
6. 15Luxembursko / LuxembourgOphtalmologie
6. 16Maďarsko / MagyarországSzemészet
6. 17Malta / MaltaOftalmoloġija
6. 18Nemecko / DeutschlandAugenheilkunde
6. 19Poľsko / PolskaOkulistyka
6. 20Portugalsko / PortugalOftalmologia
6. 21Rakúsko / ÖsterreichAugenheilkunde und Optometrie
6. 22Rumunsko / RomâniaOftalmologie
6. 23Slovinsko / SlovenijaOftalmologija
6. 24Španielsko / EspañaOftalmología
6. 25Švédsko / SverigeÖgonsjukdomar (oftalmologi)
6. 26Taliansko / ItaliaOftalmologia
6. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomOphthalmology
6. 28Island / ÍslandAugnlækningar
6. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinAugenheilkunde
6. 30Nórsko / Norgeøyesykdommer
6. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraOphthalmologie Ophtalmologie Oftalmologia
7. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie3 rokyotorinolaryngológia
7. 02Bulharsko / БългарияУшно-носно-гърлени болести
7. 03Cyprus / ΚύπροςΩτορινολαρυγγολογία
7. 04Česko / Česká republikaOtorinolaryngologie
7. 05Dánsko / DanmarkOto-rhino-laryngologi
7. 06Estónsko / EestiOtorinolarüngoloogia
7. 07Fínsko / Suomi / FinlandKorva-, nenä-ja kurkkutaudit/ Öron-, näs-och halssjukdomar
7. 08Francúzsko / FranceOto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale
7. 09Grécko / ΕλλάδαΩτoριvoλαρυγγoλoγία
7. 10Holandsko / NederlandKeel-, neus- en oorheelkunde
7.11Chorvátsko / HrvatskaOtorinolaringologija
7. 12Írsko / IrelandOtolaryngology
7. 13Litva / LietuvaOtorinolaringologija
7. 14Lotyšsko / LatvijaOtolaringoloģija
7. 15Luxembursko / LuxembourgOto-rhino-laryngologie
7. 16Maďarsko / MagyarországFül-orr-gégegyógyászat
7. 17Malta / MaltaOtorinolaringoloġija
7. 18Nemecko / DeutschlandHals-Nasen-Ohrenheilkunde
7. 19Poľsko / PolskaOtorynolaryngologia
7. 20Portugalsko / PortugalOtorrinolaringologia
7. 21Rakúsko / Österreich- Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten - Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (od júna 2015)
7. 22Rumunsko / RomâniaOtorinolaringologie
7. 23Slovinsko / SlovenijaOtorinolaringológija
7. 24Španielsko / EspañaOtorrinolaringología
7. 25Švédsko / SverigeÖron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)
7. 26Taliansko / ItaliaOtorinolaringoiatria
7. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomOtolaryngology
7. 28Island / ÍslandHáls-, nef- og eyrnalækningar
7. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinHals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten
7. 30Nórsko / Norgeøre-nese-halssykdommer
7. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraOto-Rhino-Laryngologie Oto-rhino-laryngologie Otorinolaringoiatria
8. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Pédiatrie/Pediatrie4 rokypediatria
8. 02Bulharsko / БългарияПедиатрия
8. 03Cyprus / ΚύπροςΠαιδιατρική
8. 04Česko / Česká republikaDětské lékařství
8. 05Dánsko / DanmarkPædiatri
8. 06Estónsko / EestiPediaatria
8. 07Fínsko / Suomi / FinlandLastentaudit/Barnsjukdomar
8. 08Francúzsko / FrancePédiatrie
8. 09Grécko / ΕλλάδαΠαιδιατρική
8. 10Holandsko / NederlandKindergeneeskunde
8.11Chorvátsko / HrvatskaPedijatrija
8. 12Írsko / IrelandPaediatrics
8. 13Litva / LietuvaVaikų ligos
8. 14Lotyšsko / LatvijaPediatrija
8. 15Luxembursko / LuxembourgPédiatrie
8. 16Maďarsko / MagyarországCsecsemő- és gyermekgyógyászat
8. 17Malta / MaltaPedjatrija
8. 18Nemecko / DeutschlandKinder- und Jugendmedizin
8. 19Poľsko / PolskaPediatria
8. 20Portugalsko / PortugalPediatria
8. 21Rakúsko / ÖsterreichKinder — und Jugendheilkunde
8. 22Rumunsko / RomâniaPediatrie
8. 23Slovinsko / SlovenijaPediatrija
8. 24Španielsko / EspañaPediatría y sus áreas específicas
8. 25Švédsko / SverigeBarn- och ungdomsmedicin
8. 26Taliansko / ItaliaPediatria
8. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomPaediatrics
8. 28Island / ÍslandBarnalækningar
8. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinKinderheilkunde
8. 30Nórsko / NorgeBarnesykdommer
8. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraKinder- und Jugendmedizin Pédiatrie Pediatria
9. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Pneumologie4 rokypneumológia a ftizeológia
9. 02Bulharsko / БългарияПневмология и фтизиатрия
9. 03Cyprus / ΚύπροςΠνευµονολογία — Φυµατιολογία
9. 04Česko / Česká republikaPneumologie a ftizeologie
9. 05Dánsko / DanmarkIntern medicin: lungesygdomme
9. 06Estónsko / EestiPulmonoloogia
9. 07Fínsko / Suomi / FinlandKeuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi
9. 08Francúzsko / FrancePneumologie
9. 09Grécko / ΕλλάδαΦυµατιoλoγία- Πνευµoνoλoγία
9. 10Holandsko / NederlandLongziekten en tuberculose
9.11Chorvátsko / HrvatskaPulmologija
9. 12Írsko / IrelandRespiratory medicine
9. 13Litva / LietuvaPulmonologija
9. 14Lotyšsko / LatvijaFtiziopneimonoloģija
9. 15Luxembursko / LuxembourgPneumologie
9. 16Maďarsko / MagyarországTüdőgyógyászat
9. 17Malta / MaltaMediċina Respiratorja
9. 18Nemecko / Deutschland- Pneumologie - Innere Medizin und Pneumologie (od júla 2011)
9. 19Poľsko / PolskaChoroby płuc
9. 20Portugalsko / PortugalPneumologia
9. 21Rakúsko / Österreich- Lungenkrankheiten - Innere Medizin und Pneumologie (od júna 2015)
9. 22Rumunsko / RomâniaPneumologie
9. 23Slovinsko / SlovenijaPnevmologija
9. 24Španielsko / EspañaNeumología
9. 25Švédsko / SverigeLungsjukdomar (pneumologi)
9. 26Taliansko / ItaliaMalattie dell'apparato respiratorio
9. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomRespiratory medicine
9. 28Island / ÍslandLungnalækningar
9. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinPneumologie
9. 30Nórsko / NorgeLungesykdommer
9. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraPneumologie Pneumologie Pneumologia
10. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Urologie5 rokovurológia
10. 02Bulharsko / БългарияУрология
10. 03Cyprus / ΚύπροςΟυρολογία
10. 04Česko / Česká republikaUrologie
10. 05Dánsko / DanmarkUrologi
10. 06Estónsko / EestiUroloogia
10. 07Fínsko / Suomi / FinlandUrologia/Urologi
10. 08Francúzsko / FranceChirurgie urologique
10. 09Grécko / ΕλλάδαΟυρoλoγία
10. 10Holandsko / NederlandUrologie
10.11Chorvátsko / HrvatskaUrologija
10. 12Írsko / IrelandUrology
10. 13Litva / LietuvaUrologija
10. 14Lotyšsko / LatvijaUroloģija
10. 15Luxembursko / LuxembourgUrologie
10. 16Maďarsko / MagyarországUrológia
10. 17Malta / MaltaUroloġija
10. 18Nemecko / DeutschlandUrologie
10. 19Poľsko / PolskaUrologia
10. 20Portugalsko / PortugalUrologia
10. 21Rakúsko / ÖsterreichUrologie
10. 22Rumunsko / RomâniaUrologie
10. 23Slovinsko / SlovenijaUrologija
10. 24Španielsko / EspañaUrología
10. 25Švédsko / SverigeUrologi
10. 26Taliansko / ItaliaUrologia
10. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomUrology
10. 28Island / ÍslandÞvagfæraskurðlækningar
10. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinUrologie
10. 30Nórsko / NorgeUrologi
10. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraUrologie Urologie Urologia
11. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Chirurgie orthopédique/ Orthopedische heelkunde5 rokovortopédia
11. 02Bulharsko / БългарияОртопедия и травматология
11. 03Cyprus / ΚύπροςΟρθοπεδική
11. 04Česko / Česká republikaOrtopedie
11. 05Dánsko / DanmarkOrtopædisk kirurgi
11. 06Estónsko / EestiOrtopeedia
11. 07Fínsko / Suomi / FinlandOrtopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi
11. 08Francúzsko / FranceChirurgie orthopédique et traumatologie
11. 09Grécko / ΕλλάδαΟρθoπεδική
11. 10Holandsko / NederlandOrthopedie
11.11Chorvátsko / HrvatskaOrtopedija i traumatologija
11. 12Írsko / IrelandTrauma and orthopaedic surgery
11. 13Litva / LietuvaOrtopedija traumatologija
11. 14Lotyšsko / LatvijaTraumatoloģija un ortopēdija
11. 15Luxembursko / LuxembourgOrthopédie
11. 16Maďarsko / MagyarországOrtopédia és traumatológia
11. 17Malta / MaltaKirurġija Ortopedika
11. 18Nemecko / Deutschland- Orthopädie (und Unfallchirurgie) - Orthopädie und Unfallchirurgie (od mája 2006)
11. 19Poľsko / PolskaOrtopedia i traumatologia narządu ruchu
11. 20Portugalsko / PortugalOrtopedia
11. 21Rakúsko / Österreich- Orthopädie und Orthopädische Chirurgie - Orthopädie und Traumatologie (od júna 2015)
11. 22Rumunsko / RomâniaOrtopedie şi traumatologie
11. 23Slovinsko / Slovenija- Ortopedska kirurgija; Travmatologija
11. 24Španielsko / EspañaCirugía ortopédica y traumatología
11. 25Švédsko / SverigeOrtopedi
11. 26Taliansko / ItaliaOrtopedia e traumatologia
11. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomTrauma and orthopaedic surgery
11. 28Island / ÍslandBæklunarskurðlækningar
11. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinOrthopädische Chirurgie
11. 30Nórsko / NorgeOrtopedisk kirurgi
11. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraOrthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio
12. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Anatomie pathologique/ Pathologische anatomie4 rokypatologická anatómia
12. 02Bulharsko / БългарияОбща и клинична патология
12. 03Cyprus / ΚύπροςΠαθολογοανατοµία — Ιστολογία
12. 04Česko / Česká republikaPatologie
12. 05Dánsko / DanmarkPatologisk anatomi og cytology
12. 06Estónsko / EestiPatoloogia
12. 07Fínsko / Suomi / FinlandPatologia/Patologi
12. 08Francúzsko / FranceAnatomie et cytologie pathologiques
12. 09Grécko / ΕλλάδαΠαθoλoγική Ανατoµική
12. 10Holandsko / NederlandPathologie
12.11Chorvátsko / HrvatskaPatologija
12. 12Írsko / IrelandHistopathology
12. 13Litva / LietuvaPatologija
12. 14Lotyšsko / LatvijaPatoloģija
12. 15Luxembursko / LuxembourgAnatomie pathologique
12. 16Maďarsko / MagyarországPatológia
12. 17Malta / MaltaIstopatoloġija
12. 18Nemecko / DeutschlandPathologie
12. 19Poľsko / PolskaPatomorfologia
12. 20Portugalsko / PortugalAnatomia patologica
12. 21Rakúsko / Österreich- Pathologie - Klinische Pathologie und Molekularpathologie (od júna 2015) - Klinische Pathologie und Neuropathologie
12. 22Rumunsko / RomâniaAnatomie patologică
12. 23Slovinsko / SlovenijaPatologija
12. 24Španielsko / EspañaAnatomía patológica
12. 25Švédsko / SverigeKlinisk patologi
12. 26Taliansko / ItaliaAnatomia patologica
12. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomHistopathology
12. 28Island / ÍslandVefjameinafræði
12. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinPathologie
12. 30Nórsko / NorgePatologi
12. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraPathologie Pathologie Patologia
13. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Neurologie4 rokyneurológia
13. 02Bulharsko / БългарияНервни болести
13. 03Cyprus / ΚύπροςΝευρολογία
13. 04Česko / Česká republikaNeurologie
13. 05Dánsko / DanmarkNeurologi
13. 06Estónsko / EestiNeuroloogia
13. 07Fínsko / Suomi / FinlandNeurologia/Neurologi
13. 08Francúzsko / FranceNeurologie
13. 09Grécko / ΕλλάδαΝευρoλoγία
13. 10Holandsko / NederlandNeurologie
13.11Chorvátsko / HrvatskaNeurologija
13. 12Írsko / IrelandNeurology
13. 13Litva / LietuvaNeurologija
13. 14Lotyšsko / LatvijaNeiroloģija
13. 15Luxembursko / LuxembourgNeurologie
13. 16Maďarsko / MagyarországNeurológia
13. 17Malta / MaltaNewroloġija
13. 18Nemecko / DeutschlandNeurologie
13. 19Poľsko / PolskaNeurologia
13. 20Portugalsko / PortugalNeurologia
13. 21Rakúsko / ÖsterreichNeurologie
13. 22Rumunsko / RomâniaNeurologie
13. 23Slovinsko / SlovenijaNevrologija
13. 24Španielsko / EspañaNeurología
13. 25Švédsko / SverigeNeurologi
13. 26Taliansko / ItaliaNeurologia
13. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomNeurology
13. 28Island / ÍslandTaugalækningar
13. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinNeurologie
13. 30Nórsko / NorgeNevrologi
13. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraNeurologie Neurologie Neurologia
14. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Psychiatrie, particulièrement de l'adulte / Psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie4 rokypsychiatria
14. 02Bulharsko / БългарияПсихиатрия
14. 03Cyprus / ΚύπροςΨυχιατρική
14. 04Česko / Česká republikaPsychiatrie
14. 05Dánsko / DanmarkPsykiatri
14. 06Estónsko / EestiPsühhiaatria
14. 07Fínsko / Suomi / FinlandPsykiatria/Psykiatri
14. 08Francúzsko / FrancePsychiatrie
14. 09Grécko / ΕλλάδαΨυχιατρική
14. 10Holandsko / NederlandPsychiatrie
14.11Chorvátsko / HrvatskaPsihijatrija
14. 12Írsko / IrelandPsychiatry
14. 13Litva / LietuvaPsichiatrija
14. 14Lotyšsko / LatvijaPsihiatrija
14. 15Luxembursko / LuxembourgPsychiatrie
14. 16Maďarsko / MagyarországPszichiátria
14. 17Malta / MaltaPsikjatrija
14. 18Nemecko / DeutschlandPsychiatrie und Psychotherapie
14. 19Poľsko / PolskaPsychiatria
14. 20Portugalsko / PortugalPsiquiatria
14. 21Rakúsko / ÖsterreichPsychiatrie und Psychotherapeutische Medizin
14. 22Rumunsko / RomâniaPsihiatrie
14. 23Slovinsko / SlovenijaPsihiatrija
14. 24Španielsko / EspañaPsiquiatría
14. 25Švédsko / SverigePsykiatri
14. 26Taliansko / ItaliaPsichiatria
14. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomGeneral psychiatry
14. 28Island / ÍslandGeðlækningar
14. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinPsychiatrie und Psychotherapie
14. 30Nórsko / NorgePsykiatri
14. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraPsychiatrie und Psychotherapie Psychiatrie et psychothérapie Psichiatria e psicoterapia
15. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Radiodiagnostic/Röntgendiagnose4 rokyrádiológia
15. 02Bulharsko / БългарияОбразна диагностика
15. 03Cyprus / ΚύπροςΑκτινολογία
15. 04Česko / Česká republikaRadiologie a zobrazovací metody
15. 05Dánsko / DanmarkRadiologi
15. 06Estónsko / EestiRadioloogia
15. 07Fínsko / Suomi / FinlandRadiologia/Radiologi
15. 08Francúzsko / FranceRadiodiagnostic et imagerie médicale
15. 09Grécko / ΕλλάδαΑκτιvoδιαγvωστική
15. 10Holandsko / NederlandRadiologie
15.11Chorvátsko / HrvatskaKlinička radiologija
15. 12Írsko / IrelandRadiology
15. 13Litva / LietuvaRadiologija
15. 14Lotyšsko / LatvijaDiagnostiskā radioloģija
15. 15Luxembursko / LuxembourgRadiodiagnostic
15. 16Maďarsko / MagyarországRadiológia
15. 17Malta / MaltaRadjoloġija
15. 18Nemecko / Deutschland(Diagnostische) Radiologie
15. 19Poľsko / PolskaRadiologia i diagnostyka obrazowa
15. 20Portugalsko / PortugalRadiodiagnóstico
15. 21Rakúsko / ÖsterreichRadiologie
15. 22Rumunsko / RomâniaRadiologie-imagistică medicală
15. 23Slovinsko / SlovenijaRadiologija
15. 24Španielsko / EspañaRadiodiagnóstico
15. 25Švédsko / SverigeMedicinsk radiologi
15. 26Taliansko / ItaliaRadiodiagnostica
15. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomClinical radiology
15. 28Island / ÍslandGeislagreining
15. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinMedizinische Radiologie / Radiodiagnostik
15. 30Nórsko / NorgeRadiologi
15. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraRadiologie Radiologie Radiologia
16. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie4 rokyradiačná onkológia
16. 02Bulharsko / БългарияЛъчелечение
16. 03Cyprus / ΚύπροςΑκτινοθεραπευτική Ογκολογία
16. 04Česko / Česká republikaRadiační onkologie
16. 05Dánsko / DanmarkKlinisk Onkologi
16. 06Estónsko / EestiOnkoloogia
16. 07Fínsko / Suomi / FinlandSyöpätaudit/Cancersjukdomar
16. 08Francúzsko / FranceOncologie option oncologie radiothérapique
16. 09Grécko / ΕλλάδαΑκτιvoθεραπευτική — Ογκολογία
16. 10Holandsko / NederlandRadiotherapie
16.11Chorvátsko / HrvatskaOnkologija i radioterapija
16. 12Írsko / IrelandRadiation oncology
16. 13Litva / LietuvaOnkologija radioterapija
16. 14Lotyšsko / LatvijaTerapeitiskā radioloģija
16. 15Luxembursko / LuxembourgRadiothérapie
16. 16Maďarsko / MagyarországSugárterápia
16. 17Malta / MaltaOnkoloġija u Radjoterapija
16. 18Nemecko / DeutschlandStrahlentherapie
16. 19Poľsko / PolskaRadioterapia onkologiczna
16. 20Portugalsko / PortugalRadioterapia
16. 21Rakúsko / ÖsterreichStrahlentherapie — Radioonkologie
16. 22Rumunsko / RomâniaRadioterapie
16. 23Slovinsko / SlovenijaRadioterapija in onkologija
16. 24Španielsko / EspañaOncología radioterápica
16. 25Švédsko / SverigeTumörsjukdomar (allmän onkologi)
16. 26Taliansko / ItaliaRadioterapia
16. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomClinical oncology
16. 28Island / Ísland-
16. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinMedizinische Radiologie / Radio-Onkologie
16. 30Nórsko / Norge-
16. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraRadio-Onkologie/Strahlentherapie Radio-oncologie/radiothérapie Radio-oncologia/radioterapia
17. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Biologie clinique/Klinische biologie4 rokylaboratórna medicína
17. 02Bulharsko / БългарияКлинична лаборатория
17. 03Cyprus / Κύπρος-
17. 04Česko / Česká republika-
17. 05Dánsko / Danmark-
17. 06Estónsko / EestiLaborimeditsiin
17. 07Fínsko / Suomi / Finland-
17. 08Francúzsko / FranceBiologie médicale
17. 09Grécko / Ελλάδα-
17. 10Holandsko / Nederland-
17.11Chorvátsko / Hrvatska-
17. 12Írsko / Ireland-
17. 13Litva / LietuvaLaboratorinė medicina
17. 14Lotyšsko / Latvija-
17. 15Luxembursko / LuxembourgBiologie clinique
17. 16Maďarsko / MagyarországOrvosi laboratóriumi diagnosztika
17. 17Malta / Malta-
17. 18Nemecko / DeutschlandLaboratoriumsmedizin (od 2012)
17. 19Poľsko / PolskaDiagnostyka laboratoryjna
17. 20Portugalsko / PortugalPatologia clínica
17. 21Rakúsko / ÖsterreichMedizinische Biologie
17. 22Rumunsko / RomâniaMedicină de laborator
17. 23Slovinsko / Slovenija-
17. 24Španielsko / EspañaAnálisis clínicos
17. 25Švédsko / Sverige-
17. 26Taliansko / ItaliaPatologia clinica
17. 27Spojené kráľovstvo / United Kingdom-
17. 28Island / Ísland-
17. 29Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
17. 30Nórsko / Norge-
17. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
18. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-4 rokyklinická mikrobiológia
18. 02Bulharsko / БългарияМикробиология
18. 03Cyprus / ΚύπροςΜικροβιολογία
18. 04Česko / Česká republikaLékařská mikrobiologie
18. 05Dánsko / DanmarkKlinisk mikrobiologi
18. 06Estónsko / Eesti-
18. 07Fínsko / Suomi / FinlandKliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi
18. 08Francúzsko / France-
18. 09Grécko / Ελλάδα1. Iατρική Βιoπαθoλoγία 2. Μικρoβιoλoγία
18. 10Holandsko / NederlandMedische microbiologie
18.11Chorvátsko / HrvatskaKlinička mikrobiologija
18. 12Írsko / IrelandMicrobiology
18. 13Litva / Lietuva-
18. 14Lotyšsko / LatvijaMikrobioloģija
18. 15Luxembursko / LuxembourgMicrobiologie
18. 16Maďarsko / MagyarországOrvosi mikrobiológia
18. 17Malta / MaltaMikrobijoloġija
18. 18Nemecko / Deutschland- Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie - Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie (od mája 2006)
18. 19Poľsko / PolskaMikrobiologia lekarska
18. 20Portugalsko / Portugal-
18. 21Rakúsko / ÖsterreichHygiene und Mikrobiologie - Klinische Mikrobiologie und Hygiene (od júna 2015) - Klinische Mikrobiologie und Virologie (od júna 2015)
18. 22Rumunsko / România-
18. 23Slovinsko / SlovenijaKlinična mikrobiologija
18. 24Španielsko / EspañaMicrobiología y parasitología
18. 25Švédsko / SverigeKlinisk bakteriologi
18. 26Taliansko / ItaliaMicrobiologia e virologia
18. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomMedical microbiology and virology
18. 28Island / ÍslandSýklafræði
18. 29Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
18. 30Nórsko / NorgeMedisinsk mikrobiologi
18. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
19. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-4 rokyklinická biochémia
19. 02Bulharsko / БългарияБиохимия
19. 03Cyprus / Κύπρος-
19. 04Česko / Česká republikaKlinická biochemie
19. 05Dánsko / DanmarkKlinisk biokemi
19. 06Estónsko / Eesti-
19. 07Fínsko / Suomi / FinlandKliininen kemia/Klinisk kemi
19. 08Francúzsko / France-
19. 09Grécko / Ελλάδα-
19. 10Holandsko / NederlandKlinische chemie
19.11Chorvátsko / Hrvatska-
19. 12Írsko / IrelandChemical pathology
19. 13Litva / Lietuva-
19. 14Lotyšsko / Latvija-
19. 15Luxembursko / LuxembourgChimie biologique
19. 16Maďarsko / Magyarország-
19. 17Malta / MaltaPatoloġija Kimika
19. 18Nemecko / DeutschlandLaboratoriumsmedizin
19. 19Poľsko / Polska-
19. 20Portugalsko / Portugal-
19. 21Rakúsko / ÖsterreichMedizinische und Chemische Labordiagnostik
19. 22Rumunsko / România-
19. 23Slovinsko / SlovenijaMedicinska biokemija
19. 24Španielsko / EspañaBioquímica clínica
19. 25Švédsko / SverigeKlinisk kemi
19. 26Taliansko / ItaliaBiochimica clinica
19. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomChemical pathology
19. 28Island / ÍslandKlínísk lífefnafræði
19. 29Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
19. 30Nórsko / NorgeKlinisk kjemi
19. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
20. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-4 rokyklinická imunológia a alergológia
20. 02Bulharsko / БългарияКлинична имунология
20. 03Cyprus / ΚύπροςΑνοσολογία
20. 04Česko / Česká republikaAlergologie a klinická imunologie
20. 05Dánsko / DanmarkKlinisk immunologi
20. 06Estónsko / Eesti-
20. 07Fínsko / Suomi / Finland-
20. 08Francúzsko / France-
20. 09Grécko / Ελλάδα-
20. 10Holandsko / Nederland-
20.11Chorvátsko / HrvatskaAlergologija i klinička imunologija
20. 12Írsko / IrelandImmunology (clinical and laboratory)
20. 13Litva / Lietuva-
20. 14Lotyšsko / LatvijaImunoloģija
20. 15Luxembursko / LuxembourgImmunologie
20. 16Maďarsko / MagyarországAllergológia és klinikai immunológia
20. 17Malta / MaltaImmunoloġija
20. 18Nemecko / Deutschland-
20. 19Poľsko / PolskaImmunologia kliniczna
20. 20Portugalsko / Portugal-
20. 21Rakúsko / Österreich- Immunologie - Klinische Immunologie (od júna 2015)
20. 22Rumunsko / România-
20. 23Slovinsko / Slovenija-
20. 24Španielsko / EspañaImmunología
20. 25Švédsko / SverigeKlinisk immunologi
20. 26Taliansko / Italia-
20. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomImmunology
20. 28Island / ÍslandÓnæmisfræði
20. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinAllergólogie und klinische Immunologie
20. 30Nórsko / NorgeImmunologi og transfusjonsmedisin
20. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
21. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde5 rokovplastická chirurgia
21. 02Bulharsko / БългарияПластично-възстановителна и естетична хирургия
21. 03Cyprus / ΚύπροςΠλαστική Χειρουργική
21. 04Česko / Česká republikaPlastická chirurgie
21. 05Dánsko / DanmarkPlastikkirurgi
21. 06Estónsko / EestiPlastika- ja rekonstruktiivkirurgia
21. 07Fínsko / Suomi / FinlandPlastiikkakirurgia/Plastikkirurgi
21. 08Francúzsko / FranceChirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
21. 09Grécko / ΕλλάδαΠλαστική Χειρoυργική
21. 10Holandsko / NederlandPlastische chirurgie
21.11Chorvátsko / HrvatskaPlastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija
21. 12Írsko / IrelandPlastic, reconstructive and aesthetic surgery
21. 13Litva / LietuvaPlastinė ir rekonstrukcinė chirurgija
21. 14Lotyšsko / LatvijaPlastiskā ķirurģija
21. 15Luxembursko / LuxembourgChirurgie plastique
21. 16Maďarsko / MagyarországPlasztikai (égési) sebészet
21. 17Malta / MaltaKirurġija Plastika
21. 18Nemecko / Deutschland- Plastische (und Ästhetische) Chirurgie - Plastische und Ästhetische Chirurgie (od roku 2006)
21. 19Poľsko / PolskaChirurgia plastyczna
21. 20Portugalsko / PortugalCirurgia plástica, estética e reconstrutiva
21. 21Rakúsko / ÖsterreichPlastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie (od júna 2015)
21. 22Rumunsko / RomâniaChirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă
21. 23Slovinsko / SlovenijaPlastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija
21. 24Španielsko / EspañaCirugía plástica, estética y reparadora
21. 25Švédsko / SverigePlastikkirurgi
21. 26Taliansko / ItaliaChirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
21. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomPlastic surgery
21. 28Island / ÍslandLýtalækningar
21. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinPlastische- und Wiederherstellungschirurgie
21. 30Nórsko / NorgePlastikkirurgi
21. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraPlastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
22. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Chirurgie thoracique / Heelkunde op de thorax5 rokovhrudníková chirurgia
22. 02Bulharsko / БългарияГръдна хирургия Кардиохирургия
22. 03Cyprus / ΚύπροςΧειρουργική Θώρακος
22. 04Česko / Česká republikaHrudní chirurgie
22. 05Dánsko / DanmarkThoraxkirurgi
22. 06Estónsko / EestiTorakaalkirurgia
22. 07Fínsko / Suomi / FinlandSydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi
22. 08Francúzsko / FranceChirurgie thoracique et cardiovasculaire
22. 09Grécko / ΕλλάδαΧειρουργική Θώρακος
22. 10Holandsko / NederlandCardio-thoracale chirurgie
21.11Chorvátsko / Hrvatska-
22. 12Írsko / IrelandCardiothoracic surgery
22. 13Litva / LietuvaKrūtinės chirurgija
22. 14Lotyšsko / LatvijaTorakālā ķirurģija
22. 15Luxembursko / LuxembourgChirurgie thoracique
22. 16Maďarsko / MagyarországMellkassebészet
22. 17Malta / MaltaKirurġija Kardjo-Toraċika
22. 18Nemecko / DeutschlandThoraxchirurgie
22. 19Poľsko / PolskaChirurgia klatki piersiowej
22. 20Portugalsko / PortugalCirurgia cardiotorácica
22. 21Rakúsko / ÖsterreichThoraxchirurgie
22. 22Rumunsko / RomâniaChirurgie toracică
22. 23Slovinsko / SlovenijaTorakalna kirurgija
22. 24Španielsko / España- Cirugía torácica - Cirugía cardiovascular
22. 25Švédsko / SverigeThoraxkirurgi
22. 26Taliansko / Italia- Chirurgia toracica - Cardiochirurgia
22. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomCardo-thoracic surgery
22. 28Island / ÍslandBrjóstholsskurðlækningar
22. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinHerz- und thorakale Gefässchirurgie
22. 30Nórsko / NorgeThoraxkirurgi
22. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraHerz- und thorakale Gefässchirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique Chirurgia del cuore e dei vasi toracici
23. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
-5 rokovdetská chirurgia
23. 02Bulharsko / БългарияДетска хирургия
23. 03Cyprus / ΚύπροςΧειρουργική Παίδων
23. 04Česko / Česká republikaDětská chirurgie
23. 05Dánsko / Danmark-
23. 06Estónsko / EestiLastekirurgia
23. 07Fínsko / Suomi / FinlandLastenkirurgia / Barnkirurgi
23. 08Francúzsko / FranceChirurgie infantile
23. 09Grécko / ΕλλάδαΧειρoυργική Παίδωv
23. 10Holandsko / Nederland-
23.11Chorvátsko / HrvatskaDječja kirurgija
23. 12Írsko / IrelandPaediatric surgery
23. 13Litva / LietuvaVaikų chirurgija
23. 14Lotyšsko / LatvijaBērnu ķirurģija
23. 15Luxembursko / LuxembourgChirurgie pédiatrique
23. 16Maďarsko / MagyarországGyermeksebészet
23. 17Malta / MaltaKirurġija Pedjatrika
23. 18Nemecko / DeutschlandKinderchirurgie
23. 19Poľsko / PolskaChirurgia dziecięca
23. 20Portugalsko / PortugalCirurgia pediátrica
23. 21Rakúsko / ÖsterreichKinder- und Jugendchirurgie
23. 22Rumunsko / RomâniaChirurgie pediatrică
23. 23Slovinsko / Slovenija-
23. 24Španielsko / EspañaCirugía pediátrica
23. 25Švédsko / SverigeBarn- och ungdomskirurgi
23. 26Taliansko / ItaliaChirurgia pediatrica
23. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomPaediatric surgery
23. 28Island / ÍslandBarnaskurðlækningar
23. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinKinderchirurgie
23. 30Nórsko / NorgeBarnekirurgi
23. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraKinderchirurgie Chirurgie pédiatrique Chirurgia pediatrica
24. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Chirurgie des vaisseaux / Bloedvatenheelkunde5 rokovcievna chirurgia
24. 02Bulharsko / БългарияСъдова хирургия
24. 03Cyprus / ΚύπροςΧειρουργική Αγγείων
24. 04Česko / Česká republikaCévní chirurgie
24. 05Dánsko / DanmarkKarkirurgi
24. 06Estónsko / EestiKardiovaskulaarkirurgia
24. 07Fínsko / Suomi / FinlandVerisuonikirurgia/Kärlkirurgi
24. 08Francúzsko / FranceChirurgie vasculaire
24. 09Grécko / ΕλλάδαΑγγειοχειρουργική
24. 10Holandsko / Nederland-
24.11Chorvátsko / HrvatskaVaskularna kirurgija
24. 12Írsko / Ireland-
24. 13Litva / LietuvaKraujagyslių chirurgija
24. 14Lotyšsko / LatvijaAsinsvadu ķirurģija
24. 15Luxembursko / LuxembourgChirurgie vasculaire
24. 16Maďarsko / MagyarországÉrsebészet
24. 17Malta / MaltaKirurġija Vaskolari
24. 18Nemecko / DeutschlandGefäßchirurgie
24. 19Poľsko / PolskaChirurgia naczyniowa
24. 20Portugalsko / PortugalAngologia/Cirurgia vascular
24. 21Rakúsko / ÖsterreichAllgemeinchirurgie und Gefäßchirurgie
24. 22Rumunsko / RomâniaChirurgie vasculară
24. 23Slovinsko / SlovenijaKardiovaskularna kirurgija
24. 24Španielsko / EspañaAngiología y cirugía vascular
24. 25Švédsko / Sverige-
24. 26Taliansko / ItaliaChirurgia vascolare
24. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomVascular surgery
24. 28Island / ÍslandÆðaskurðlækningar
24. 29Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
24. 30Nórsko / NorgeKarkirurgi
24. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
25. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Cardiologie4 rokykardiológia
25. 02Bulharsko / БългарияКардиология
25. 03Cyprus / ΚύπροςΚαρδιoλoγία
25. 04Česko / Česká republikaKardiologie
25. 05Dánsko / DanmarkIntern medicin: kardiologi
25. 06Estónsko / EestiKardioloogia
25. 07Fínsko / Suomi / FinlandKardiologia/Kardiologi
25. 08Francúzsko / FranceCardiologie et maladies vasculaires
25. 09Grécko / ΕλλάδαΚαρδιoλoγία
25. 10Holandsko / NederlandCardiologie
25. 11Chorvátsko / HrvatskaKardiologija
25. 12Írsko / IrelandCardiology
25. 13Litva / LietuvaKardiologija
25. 14Lotyšsko / LatvijaKardioloģija
25. 15Luxembursko / LuxembourgCardiologie et angiologie
25. 16Maďarsko / MagyarországKardiológia
25. 17Malta / MaltaKardjoloġija
25. 18Nemecko / Deutschland- Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie - Innere Medizin und Kardiologie (od októbra 2009)
25. 19Poľsko / PolskaKardiologia
25. 20Portugalsko / PortugalCardiologia
25. 21Rakúsko / ÖsterreichInnere Medizin und Kardiologie
25. 22Rumunsko / RomâniaCardiologie
25. 23Slovinsko / SlovenijaKardiologija in vaskularna medicina
25. 24Španielsko / EspañaCardiología
25. 25Švédsko / SverigeKardiologi
25. 26Taliansko / ItaliaMalattie dell'apparato cardiovascolare
25. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomCardiology
25. 28Island / ÍslandHjartalækningar
25. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinKardiologie
25. 30Nórsko / NorgeHjertesykdommer
25. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraKardiologie Cardiologie Cardiologia
26. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Gastro-entérologie / Gastro-enterologie4 rokygastroenterológia
26. 02Bulharsko / БългарияГастроентерология
26. 03Cyprus / ΚύπροςΓαστρεντερολογία
26. 04Česko / Česká republikaGastroenterologie
26. 05Dánsko / DanmarkIntern medicin: gastroenterology og hepatologi
26. 06Estónsko / EestiGastroenteroloogia
26. 07Fínsko / Suomi / FinlandGastroenterologia/Gastroenterologi
26. 08Francúzsko / FranceGastro-entérologie et hépatologie
26. 09Grécko / ΕλλάδαΓαστρεvτερoλoγία
26. 10Holandsko / NederlandMaag-darm-leverziekten
26. 11Chorvátsko / HrvatskaGastroenterologija
26. 12Írsko / IrelandGastro-enterology
26. 13Litva / LietuvaGastroenterologija
26. 14Lotyšsko / LatvijaGastroenteroloģija
26. 15Luxembursko / LuxembourgGastro-enterologie
26. 16Maďarsko / MagyarországGasztroenterológia
26. 17Malta / MaltaGastroenteroloġija
26. 18Nemecko / Deutschland- Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie - Innere Medizin und Gastroenterologie (od októbra 2009)
26. 19Poľsko / PolskaGastrenterologia
26. 20Portugalsko / PortugalGastrenterologia
26. 21Rakúsko / ÖsterreichInnere Medizin und Gastroenterologie und Hepatologie
26. 22Rumunsko / RomâniaGastroenterologie
26. 23Slovinsko / SlovenijaGastroenterologija
26. 24Španielsko / EspañaAparato digestivo
26. 25Švédsko / SverigeMedicinsk gastroenterologi och hepatologi
26. 26Taliansko / ItaliaGastroenterologia
26. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomGastroenterology
26. 28Island / ÍslandMeltingarlækningar
26. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinGastroenterologie
26. 30Nórsko / NorgeFordøyelsessykdommer
26. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraGastroenterologie Gastroentérologie Gastroenterologia
27. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Rhumathologie/reumatologie4 rokyreumatológia
27. 02Bulharsko / БългарияРевматология
27. 03Cyprus / ΚύπροςΡευματολογία
27. 04Česko / Česká republikaRevmatologie
27. 05Dánsko / DanmarkIntern medicin: reumatologi
27. 06Estónsko / EestiReumatoloogia
27. 07Fínsko / Suomi / FinlandReumatologia/Reumatologi
27. 08Francúzsko / FranceRhumatologie
27. 09Grécko / ΕλλάδαΡευματoλoγία
27. 10Holandsko / NederlandReumatologie
27. 11Chorvátsko / HrvatskaReumatologija
27. 12Írsko / IrelandRheumatology
27. 13Litva / LietuvaReumatologija
27. 14Lotyšsko / LatvijaReimatoloģija
27. 15Luxembursko / LuxembourgRhumatologie
27. 16Maďarsko / MagyarországReumatológia
27. 17Malta / MaltaRewmatoloġija
27. 18Nemecko / Deutschland- Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie - Innere Medizin und Rheumatologie (od októbra 2009)
27. 19Poľsko / PolskaReumatologia
27. 20Portugalsko / PortugalReumatologia
27. 21Rakúsko / ÖsterreichInnere Medizin und Rheumatologie
27. 22Rumunsko / RomâniaReumatologie
27. 23Slovinsko / SlovenijaRevmatologija
27. 24Španielsko / EspañaReumatología
27. 25Švédsko / SverigeReumatologi
27. 26Taliansko / ItaliaReumatologia
27. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomRheumatology
27. 28Island / ÍslandGigtarlækningar
27. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinRheumatologie
27. 30Nórsko / NorgeRevmatologi
27. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraRheumatologie Rhumatologie Reumatologia
28. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-3 rokyhematológia a transfúziológia
28. 02Bulharsko / БългарияКлинична хематология
28. 03Cyprus / ΚύπροςΑιματολογία
28. 04Česko / Česká republikaHematologie a transfúzní lékařství
28. 05Dánsko / DanmarkIntern medicin: hæmatologi
28. 06Estónsko / EestiHematoloogia
28. 07Fínsko / Suomi / FinlandKliininen hematologia/Klinisk hematologi
28. 08Francúzsko / France-
28. 09Grécko / ΕλλάδαΑιματoλoγία
28. 10Holandsko / Nederland-
28. 11Chorvátsko / HrvatskaHematologija
28. 12Írsko / IrelandHaematology (clinical and laboratory)
28. 13Litva / LietuvaHematologija
28. 14Lotyšsko / LatvijaHematoloģija
28. 15Luxembursko / LuxembourgHématologie
28. 16Maďarsko / MagyarországHematológia
28. 17Malta / MaltaEmatoloġija
28. 18Nemecko / Deutschland- Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie - Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie (od októbra 2009)
28. 19Poľsko / PolskaHematologia
28. 20Portugalsko / PortugalImuno-hemoterapia
28. 21Rakúsko / ÖsterreichInnere Medizin und Hämatologie und internistische Onkologie
28. 22Rumunsko / RomâniaHematologie
28. 23Slovinsko / SlovenijaHematologija
28. 24Španielsko / EspañaHematología y hemoterapia
28. 25Švédsko / SverigeHematologi
28. 26Taliansko / ItaliaEmatologia
28. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomHaematology
28. 28Island / ÍslandBlóðmeinafræði
28. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinHämatologie
28. 30Nórsko / NorgeBlodsykdommer
28. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraHämatologie Hématologie Ematologia
29. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-3 rokyendokrinológia
29. 02Bulharsko / БългарияЕндокринология и болести на обмяната
29. 03Cyprus / ΚύπροςΕνδοκρινολογία
29. 04Česko / Česká republikaDiabelotologie a endokrinologie
29. 05Dánsko / DanmarkIntern medicin: endokrinologi
29. 06Estónsko / EestiEndokrinoloogia
29. 07Fínsko / Suomi / FinlandEndokrinologia/Endokrinologi
29. 08Francúzsko / FranceEndocrinologie – diabète – maladies métaboliques
29. 09Grécko / ΕλλάδαΕvδoκριvoλoγία
29. 10Holandsko / Nederland-
29. 11Chorvátsko / HrvatskaEndokrinologija i dijabetologija
29. 12Írsko / IrelandEndocrinology and diabetes mellitus
29. 13Litva / LietuvaEndokrinologija
29. 14Lotyšsko / LatvijaEndokrinoloģija
29. 15Luxembursko / LuxembourgEndocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition
29. 16Maďarsko / MagyarországEndokrinológia
29. 17Malta / MaltaEndokrinoloġija u Dijabete
29. 18Nemecko / Deutschland- Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie - Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie (od októbra 2009)
29. 19Poľsko / PolskaEndokrynologia
29. 20Portugalsko / PortugalEndocrinologia/Nutrição
29. 21Rakúsko / ÖsterreichInnere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie
29. 22Rumunsko / RomâniaEndocrinologie
29. 23Slovinsko / Slovenija-
29. 24Španielsko / EspañaEndocrinología y nutrición
29. 25Švédsko / SverigeEndokrina sjukdomar
29. 26Taliansko / ItaliaEndocrinologia e malattie del ricambio
29. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomEndocrinology and diabetes mellitus
29. 28Island / ÍslandEfnaskipta – og innkirtlalækningar
29. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinEndokrinologie - Diabetologie
29. 30Nórsko / NorgeEndokrinologi
29. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraEndokrinologie - Diabetologie Endocrinologie - diabétologie Endocrinologia - diabetologia
30. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Médecine physique et réadaptation / Fysische geneeskunde en revalidatie3 rokyfyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
30. 02Bulharsko / БългарияФизикална и рехабилитационна медицина
30. 03Cyprus / ΚύπροςΦυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
30. 04Česko / Česká republikaRehabilitační a fyzikální medicína
30. 05Dánsko / Danmark-
30. 06Estónsko / EestiTaastusravi ja füsiaatria
30. 07Fínsko / Suomi / FinlandFysiatria/Fysiatri
30. 08Francúzsko / FranceMédecine physique et de réadaptation
30. 09Grécko / ΕλλάδαΦυσική Iατρική και Απoκατάσταση
30. 10Holandsko / NederlandRevalidatiegeneeskunde
30. 11Chorvátsko / HrvatskaFizikalna medicina i rehabilitacija
30. 12Írsko / Ireland-
30. 13Litva / LietuvaFizinė medicina ir reabilitacija
30. 14Lotyšsko / LatvijaRehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija Fizikālā medicīna
30. 15Luxembursko / LuxembourgRééducation et réadaptation fonctionnelles
30. 16Maďarsko / MagyarországFizikális medicina és rehabilitációs orvoslás
30. 17Malta / Malta-
30. 18Nemecko / DeutschlandPhysikalische und Rehabilitative Medizin
30. 19Poľsko / PolskaRehabilitacja medyczna
30. 20Portugalsko / PortugalMedicina física e de reabilitação
30. 21Rakúsko / ÖsterreichPhysikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation
30. 22Rumunsko / RomâniaReabilitare Medicală
30. 23Slovinsko / SlovenijaFizikalna in rehabilitacijska medicina
30. 24Španielsko / EspañaMedicina física y rehabilitación
30. 25Švédsko / SverigeRehabiliteringsmedicin
30. 26Taliansko / ItaliaMedicina fisica e riabilitazione
30. 27Spojené kráľovstvo / United Kingdom-
30. 28Island / ÍslandOrku - og endurhæfingarlækningar
30. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinPhysikalische Medizin und Rehabilitation
30. 30Nórsko / NorgeFysikalsk medisin og rehabilitering
30. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraPhysikalische Medizin und Rehabilitation Médecine physique et réadaptation Medicina fisica e riabilitazione
31. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Neuropsychiatrie5 rokovneuropsychiatria
31. 02Bulharsko / България-
31. 03Cyprus / ΚύπροςΝευρολογία – Ψυχιατρική
31. 04Česko / Česká republika-
31. 05Dánsko / Danmark-
31. 06Estónsko / Eesti-
31. 07Fínsko / Suomi / Finland-
31. 08Francúzsko / FranceNeuropsychiatrie
31. 09Grécko / ΕλλάδαΝευρoλoγία – Ψυχιατρική
31. 10Holandsko / NederlandZenuw – en zielsziekten
31. 11Chorvátsko / Hrvatska-
31. 12Írsko / Ireland-
31. 13Litva / Lietuva-
31. 14Lotyšsko / Latvija-
31. 15Luxembursko / LuxembourgNeuropsychiatrie
31. 16Maďarsko / Magyarország-
31. 17Malta / Malta-
31. 18Nemecko / DeutschlandNervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)
31. 19Poľsko / Polska-
31. 20Portugalsko / Portugal-
31. 21Rakúsko / ÖsterreichNeurologie und Psychiatrie
31. 22Rumunsko / România-
31. 23Slovinsko / Slovenija-
31. 24Španielsko / España-
31. 25Švédsko / Sverige-
31. 26Taliansko / ItaliaNeuropsichiatria
31. 27Spojené kráľovstvo / United Kingdom-
31. 28Island / Ísland-
31. 29Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
31. 30Nórsko / Norge-
31. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
32. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Dermato-vénéréologie / Dermato-venereologie3 rokydermatovenerológia
32. 02Bulharsko / БългарияКожни и венерически болести
32. 03Cyprus / ΚύπροςΔερματολογία – Αφροδισιολογία
32. 04Česko / Česká republikaDermatovenerologie
32. 05Dánsko / DanmarkDermato-venerologi
32. 06Estónsko / EestiDermatoveneroloogia
32. 07Fínsko / Suomi / FinlandIhotaudit ja allergologia / Hudsjukdomar och allergologi
32. 08Francúzsko / FranceDermatologie et vénéréologie
32. 09Grécko / ΕλλάδαΔερματoλoγία – Αφρoδισιoλoγία
32. 10Holandsko / NederlandDermatologie en venerologie
32. 11Chorvátsko / HrvatskaDermatologija i venerologija
32. 12Írsko / Ireland-
32. 13Litva / LietuvaDermatovenerologija
32. 14Lotyšsko / LatvijaDermatoloģija un veneroloģija
32. 15Luxembursko / LuxembourgDermato-vénéréologie
32. 16Maďarsko / MagyarországBőrgyógyászat
32. 17Malta / MaltaDermato-venerejoloġija
32. 18Nemecko / DeutschlandHaut - und Geschlechtskrankheiten
32. 19Poľsko / PolskaDermatologia i wenerologia
32. 20Portugalsko / PortugalDermatovenereologia
32. 21Rakúsko / ÖsterreichHaut- und Geschlechtskrankheiten
32. 22Rumunsko / RomâniaDermatovenerologie
32. 23Slovinsko / SlovenijaDermatovenerologija
32. 24Španielsko / EspañaDermatología médico-quirúrgica y venereología
32. 25Švédsko / SverigeHud- och könssjukdomar
32. 26Taliansko / ItaliaDermatologia e venerologia
32. 27Spojené kráľovstvo / United Kingdom-
32. 28Island / ÍslandHúð – og kynsjúkdómalækningar
32. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinDermatologie und Venereologie
32. 30Nórsko / NorgeHudsykdommer og veneriske sykdommer
32. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraDermatologie und Venerologie Dermatologie et vénéréologie Dermatologia e venereologia
33. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-4 rokytropická medicína
33. 02Bulharsko / България-
33. 03Cyprus / Κύπρος-
33. 04Česko / Česká republika-
33. 05Dánsko / Danmark-
33. 06Estónsko / Eesti-
33. 07Fínsko / Suomi / Finland-
33. 08Francúzsko / France-
33. 09Grécko / Ελλάδα-
33. 10Holandsko / Nederland-
33. 11Chorvátsko / Hrvatska-
33. 12Írsko / IrelandTropical medicine
33. 13Litva / Lietuva-
33. 14Lotyšsko / Latvija-
33. 15Luxembursko / Luxembourg-
33. 16Maďarsko / MagyarországTrópusi betegségek
33. 17Malta / Malta-
33. 18Nemecko / Deutschland-
33. 19Poľsko / PolskaMedycyna transportu
33. 20Portugalsko / PortugalMedicina tropical
33. 21Rakúsko / Österreich- Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin - Klinische Immunologie und Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin (od júna 2015)
33. 22Rumunsko / România-
33. 23Slovinsko / Slovenija-
33. 24Španielsko / España-
33. 25Švédsko / Sverige-
33. 26Taliansko / ItaliaMedicina tropicale
33. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomTropical medicine
33. 28Island / Ísland-
33. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinTropenmedizin
33. 30Nórsko / Norge-
33. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraTropen- und Reisemedizin Médecine tropicale et médecine des voyages Medicina tropicale e medicina di viaggio
34. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Psychiatrie, particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile/Psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie4 rokydetská psychiatria
34. 02Bulharsko / БългарияДетска психиатрия
34. 03Cyprus / ΚύπροςΠαιδοψυχιατρική
34. 04Česko / Česká republikaDětská a dorostová psychiatrie
34. 05Dánsko / DanmarkBørne- og ungdomspsykiatri
34. 06Estónsko / Eesti-
34. 07Fínsko / Suomi / FinlandLastenpsykiatria/Barnpsykiatri
34. 08Francúzsko / FrancePédopsychiatrie
34. 09Grécko / ΕλλάδαΠαιδoψυχιατρική
34. 10Holandsko / Nederland-
34. 11Chorvátsko / HrvatskaDječja i adolescentna psihijatrija
34. 12Írsko / IrelandChild and adolescent psychiatry
34. 13Litva / LietuvaVaikų ir paauglių psichiatrija
34. 14Lotyšsko / LatvijaBērnu psihiatrija
34. 15Luxembursko / LuxembourgPsychiatrie infantile
34. 16Maďarsko / MagyarországGyermek- és ifjúsági pszichiátria
34. 17Malta / Malta-
34. 18Nemecko / DeutschlandKinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
34. 19Poľsko / PolskaPsychiatria dzieci i młodzieży
34. 20Portugalsko / PortugalPsiquiatria da infância e da adolescência
34. 21Rakúsko / Österreich- Kinder- und Jugendpsychiatrie - Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapeutische Medizin (od júna 2015)
34. 22Rumunsko / RomâniaPsihiatrie pediatrică
34. 23Slovinsko / SlovenijaOtroška in mladostniška psihiatrija
34. 24Španielsko / España-
34. 25Švédsko / SverigeBarn- och ungdomspsykiatri
34. 26Taliansko / ItaliaNeuropsichiatria infantile
34. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomChild and adolescent psychiatry
34. 28Island / ÍslandBarna- og unglingageðlækningar
34. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinKinder – und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie
34. 30Nórsko / NorgeBarne – og ungdomspsykiatri
34. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraKinder – und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie Psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents Psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza
35. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Gériatrie / Geriatrie4 rokygeriatria
35. 02Bulharsko / БългарияГериатрична медицина
35. 03Cyprus / ΚύπροςΓηριατρική
35. 04Česko / Česká republikaGeriatrie
35. 05Dánsko / DanmarkIntern medicin: geriatri
35. 06Estónsko / Eesti-
35. 07Fínsko / Suomi / FinlandGeriatria/Geriatri
35. 08Francúzsko / France-
35. 09Grécko / Ελλάδα-
35. 10Holandsko / NederlandKlinische geriatrie
35. 11Chorvátsko / Hrvatska-
35. 12Írsko / IrelandGeriatric medicine
35. 13Litva / LietuvaGeriatrija
35. 14Lotyšsko / Latvija-
35. 15Luxembursko / LuxembourgGériatrie
35. 16Maďarsko / MagyarországGeriátria
35. 17Malta / MaltaĠerjatrija
35. 18Nemecko / Deutschland-
35. 19Poľsko / PolskaGeriatria
35. 20Portugalsko / Portugal-
35. 21Rakúsko / Österreich-
35. 22Rumunsko / RomâniaGeriatrie şi gerontologie
35. 23Slovinsko / Slovenija-
35. 24Španielsko / EspañaGeriatría
35. 25Švédsko / SverigeGeriatrik
35. 26Taliansko / ItaliaGeriatria
35. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomGeriatric medicine
35. 28Island / Íslandöldrunarlækningar
35. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinGeriatrie
35. 30Nórsko / NorgeGeriatri
35. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
36. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-4 rokynefrológia
36. 02Bulharsko / БългарияНефрология
36. 03Cyprus / ΚύπροςΝεφρολογία
36. 04Česko / Česká republikaNefrologie
36. 05Dánsko / DanmarkIntern medicin: nefrologi
36. 06Estónsko / EestiNefroloogia
36. 07Fínsko / Suomi / FinlandNefrologia/Nefrologi
36. 08Francúzsko / FranceNéphrologie
36. 09Grécko / ΕλλάδαΝεφρoλoγία
36. 10Holandsko / Nederland-
36. 11Chorvátsko / HrvatskaNefrologija
36. 12Írsko / IrelandNephrology
36. 13Litva / LietuvaNefrologija
36. 14Lotyšsko / LatvijaNefroloģija
36. 15Luxembursko / LuxembourgNéphrologie
36. 16Maďarsko / MagyarországNefrológia
36. 17Malta / MaltaNefroloġija
36. 18Nemecko / Deutschland- Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie - Innere Medizin und Nephrologie (od októbra 2009)
36. 19Poľsko / PolskaNefrologia
36. 20Portugalsko / PortugalNefrologia
36. 21Rakúsko / ÖsterreichInnere Medizin und Nephrologie
36. 22Rumunsko / RomâniaNefrologie
36. 23Slovinsko / SlovenijaNefrologija
36. 24Španielsko / EspañaNefrología
36. 25Švédsko / SverigeMedicinska njursjukdomar (nefrologi)
36. 26Taliansko / ItaliaNefrologia
36. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomRenal medicine
36. 28Island / ÍslandNýrnalækningar
36. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinNephrologie
36. 30Nórsko / NorgeNyresykdommer
36. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraNéphrologie Nephrologie Nefralogia
37. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
-4 rokyinfektológia
37. 02Bulharsko / БългарияИнфекциозни болести
37. 03Cyprus / ΚύπροςΛοιμώδη Νοσήματα
37. 04Česko / Česká republikaInfekční lékařství
37. 05Dánsko / DanmarkIntern medicin: infektionsmedicin
37. 06Estónsko / EestiInfektsioonhaigused
37. 07Fínsko / Suomi / FinlandInfektiosairaudet/Infektionssjukdomar
37. 08Francúzsko / France-
37. 09Grécko / Ελλάδα-
37. 10Holandsko / Nederland-
37. 11Chorvátsko / HrvatskaInfektologija
37. 12Írsko / IrelandInfectious diseases
37. 13Litva / LietuvaInfektologija
37. 14Lotyšsko / LatvijaInfektoloģija
37. 15Luxembursko / LuxembourgMaladies contagieuses
37. 16Maďarsko / MagyarországInfektológia
37. 17Malta / MaltaMard Infettiv
37. 18Nemecko / Deutschland-
37. 19Poľsko / PolskaChoroby zakaźne
37. 20Portugalsko / PortugalDoenças infecciosas
37. 21Rakúsko / ÖsterreichInnere Medizin und Infektiologie
37. 22Rumunsko / RomâniaBoli infecţioase
37. 23Slovinsko / SlovenijaInfektologija
37. 24Španielsko / España-
37. 25Švédsko / SverigeInfektionssjukdomar
37. 26Taliansko / ItaliaMalattie infettive
37. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomInfectious diseases
37. 28Island / ÍslandSmitsjúkdómar
37. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinInfektiologie
37. 30Nórsko / NorgeInfeksjonssykdommer
37. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraInfektiologie Infectiologie Malattie infettive
38. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-4 rokyverejné zdravotníctvo
38. 02Bulharsko / БългарияСоциална медицина и здравен мениджмънт комунална хигиена
38. 03Cyprus / Κύπρος- Υγειονολογία - Κοινοτική Ιατρική
38. 04Česko / Česká republikaHygiena a epidemiologie
38. 05Dánsko / DanmarkSamfundsmedicin
38. 06Estónsko / Eesti-
38. 07Fínsko / Suomi / FinlandTerveydenhuolto / Hälsovård
38. 08Francúzsko / FranceSanté publique et médecine sociale
38. 09Grécko / ΕλλάδαΚοινωνική Іατρική
38. 10Holandsko / NederlandMaatschappij en gezondheid
38. 11Chorvátsko / HrvatskaJavnozdravstvena medicina
38. 12Írsko / IrelandPublic health medicine
38. 13Litva / Lietuva-
38. 14Lotyšsko / Latvija-
38. 15Luxembursko / LuxembourgSanté publique
38. 16Maďarsko / MagyarországMegelőző orvostan és népegészségtan
38. 17Malta / MaltaSaħħa Pubblika
38. 18Nemecko / DeutschlandÖffentliches Gesundheitswesen
38. 19Poľsko / PolskaZdrowie publiczne, epidemiologia
38. 20Portugalsko / PortugalSaúde pública
38. 21Rakúsko / Österreich- Sozialmedizin - Public Health (od júna 2015)
38. 22Rumunsko / RomâniaSănătate publică şi management
38. 23Slovinsko / SlovenijaJavno zdravje
38. 24Španielsko / EspañaMedicina preventiva y salud pública
38. 25Švédsko / SverigeSocialmedicin
38. 26Taliansko / ItaliaIgiene e medicina preventiva
38. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomPublic health medicine
38. 28Island / ÍslandFélagslækningar
38. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinPrävention und Gesundheitswesen
38. 30Nórsko / NorgeSamfunnsmedisin
38. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraPrävention und Gesundheitswesen Prévention et santé publique Prevenzione e salute pubblica
39. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-4 rokyklinická farmakológia
39. 02Bulharsko / БългарияКлинична фармакология и терапия Фармакология
39. 03Cyprus / Κύπρος-
39. 04Česko / Česká republikaKlinická farmakologie
39. 05Dánsko / DanmarkKlinisk farmakologi
39. 06Estónsko / Eesti-
39. 07Fínsko / Suomi / FinlandKliininen farmakologia ja lääkehoito / Klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling
39. 08Francúzsko / France-
39. 09Grécko / Ελλάδα-
39. 10Holandsko / Nederland-
39. 11Chorvátsko / HrvatskaKlinička farmakologija s toksikologijom
39. 12Írsko / IrelandClinical pharmacology and therapeutics
39. 13Litva / Lietuva-
39. 14Lotyšsko / Latvija-
39. 15Luxembursko / Luxembourg-
39. 16Maďarsko / MagyarországKlinikai farmakológia
39. 17Malta / MaltaFarmakoloġija Klinika u t-Terapewtika
39. 18Nemecko / DeutschlandPharmakologie und Toxikologie
39. 19Poľsko / PolskaFarmakologia kliniczna
39. 20Portugalsko / Portugal-
39. 21Rakúsko / ÖsterreichPharmakologie und Toxikologie
39. 22Rumunsko / RomâniaFarmacologie clinică
39. 23Slovinsko / Slovenija-
39. 24Španielsko / EspañaFarmacología clínica
39. 25Švédsko / SverigeKlinisk farmakologi
39. 26Taliansko / ItaliaFarmacologia
39. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomClinical pharmacology and therapeutics
39. 28Island / ÍslandLyfjafræði
39. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinKlinische Pharmakologie und Toxikologie
39. 30Nórsko / NorgeKlinisk farmakologi
39. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraKlinische Pharmakologie und Toxikologie Pharmacologie et toxicologie cliniques Farmacologia e tossicologia cliniche
40. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Médecine du travail / Arbeidsgeneeskunde4 rokypracovné lekárstvo
40. 02Bulharsko / БългарияТрудова медицина
40. 03Cyprus / ΚύπροςΙατρική της Εργασίας
40. 04Česko / Česká republikaPracovní lékařství
40. 05Dánsko / DanmarkArbejdsmedicin
40. 06Estónsko / Eesti-
40. 07Fínsko / Suomi / FinlandTyöterveyshuolto / Företagshälsovård
40. 08Francúzsko / FranceMédecine du travail
40. 09Grécko / ΕλλάδαIατρική της Εργασίας
40. 10Holandsko / Nederland- Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde - Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde
40. 11Chorvátsko / HrvatskaMedicina rada i športa
40. 12Írsko / IrelandOccupational medicine
40. 13Litva / LietuvaDarbo medicina
40. 14Lotyšsko / LatvijaArodslimības
40. 15Luxembursko / LuxembourgMédecine du travail
40. 16Maďarsko / MagyarországFoglalkozás-orvostan (üzemorvostan)
40. 17Malta / MaltaMediċina Okkupazzjonali
40. 18Nemecko / DeutschlandArbeitsmedizin
40. 19Poľsko / PolskaMedycyna pracy
40. 20Portugalsko / PortugalMedicina do trabalho
40. 21Rakúsko / Österreich- Arbeitsmedizin - Arbeitsmedizin und angewandte Physiologie (od júna 2015)
40. 22Rumunsko / RomâniaMedicina muncii
40. 23Slovinsko / SlovenijaMedicina dela, prometa in športa
40. 24Španielsko / EspañaMedicina del trabajo
40. 25Švédsko / SverigeYrkes- och miljömedicin
40. 26Taliansko / ItaliaMedicina del lavoro
40. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomOccupational medicine
40. 28Island / ÍslandAtvinnulækningar
40. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinArbeitsmedizin
40. 30Nórsko / NorgeArbeidsmedisin
40. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraArbeitsmedizin Médecine du travail Medicina del lavoro
41. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-3 rokyklinická imunológia a alergológia
41. 02Bulharsko / БългарияКлинична алергология
41. 03Cyprus / ΚύπροςΑλλεργιολογία
41. 04Česko / Česká republikaAlergologie a klinická imunologie
41. 05Dánsko / Danmark-
41. 06Estónsko / Eesti-
41. 07Fínsko / Suomi / Finland-
41. 08Francúzsko / France-
41. 09Grécko / ΕλλάδαΑλλεργιoλoγία
41. 10Holandsko / NederlandAllergologie
41. 11Chorvátsko / HrvatskaAlergologija i klinička imunologija
41. 12Írsko / Ireland-
41. 13Litva / LietuvaAlergologija ir klinikinė imunologija
41. 14Lotyšsko / LatvijaAlergoloģija
41. 15Luxembursko / Luxembourg-
41. 16Maďarsko / MagyarországAllergológia és klinikai immunológia
41. 17Malta / Malta-
41. 18Nemecko / Deutschland-
41. 19Poľsko / PolskaAlergologia
41. 20Portugalsko / PortugalImuno-alergologia
41. 21Rakúsko / Österreich-
41. 22Rumunsko / RomâniaAlergologie şi imunologie clinică
41. 23Slovinsko / Slovenija-
41. 24Španielsko / EspañaAlergología
41. 25Švédsko / SverigeAllergisjukdomar
41. 26Taliansko / ItaliaAllergologia ed immunologia clinica
41. 27Spojené kráľovstvo / United Kingdom-
41. 28Island / ÍslandOfnæmislækningar
41. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinAllergologie und klinische Immunologie
41. 30Nórsko / Norge-
41. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraAllergologie und klinische Immunologie Allergologie et Immunologie clinique Allergologia e immunologia clinica
42. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Chirurgie abdominale / Heelkunde op het abdomen5 rokovgastroenterologická chirurgia
42. 02Bulharsko / БългарияГастроентерологичнa хирургия
42. 03Cyprus / Κύπρος-
42. 04Česko / Česká republika-
42. 05Dánsko / Danmark-
42. 06Estónsko / Eesti-
42. 07Fínsko / Suomi / FinlandGastroenterologinen kirurgia / Gastroenterologisk kirurgi
42. 08Francúzsko / FranceChirurgie viscérale et digestive
42. 09Grécko / Ελλάδα-
42. 10Holandsko / Nederland-
42. 11Chorvátsko / HrvatskaAbdominalna kirurgija
42. 12Írsko / Ireland-
42. 13Litva / LietuvaAbdominalinė chirurgija
42. 14Lotyšsko / Latvija-
42. 15Luxembursko / LuxembourgChirurgie gastro-entérologique
42. 16Maďarsko / Magyarország-
42. 17Malta / Malta-
42. 18Nemecko / DeutschlandVisceralchirurgie
42. 19Poľsko / Polska-
42. 20Portugalsko / Portugal-
42. 21Rakúsko / Österreich-
42. 22Rumunsko / România-
42. 23Slovinsko / SlovenijaAbdominalna kirurgija
42. 24Španielsko / España-
42. 25Švédsko / Sverige-
42. 26Taliansko / ItaliaChirurgia dell'aparato digerente
42. 27Spojené kráľovstvo / United Kingdom-
42. 28Island / Ísland-
42. 29Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
42. 30Nórsko / NorgeGastroenterologisk kirurgi
42. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
42. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Médecine nucléaire / Nucleaire geneeskunde4 rokynukleárna medicína
43. 02Bulharsko / БългарияНуклеарна медицина
43. 03Cyprus / ΚύπροςΠυρηνική Ιατρική
43. 04Česko / Česká republikaNukleární medicína
43. 05Dánsko / DanmarkKlinisk fysiologi og nuklearmedicin
43. 06Estónsko / Eesti-
43. 07Fínsko / Suomi / FinlandKliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / Klinisk fysiologi och nukleärmedicin
43. 08Francúzsko / FranceMédecine nucléaire
43. 09Grécko / ΕλλάδαΠυρηvική Iατρική
43. 10Holandsko / NederlandNucleaire geneeskunde
43. 11Chorvátsko / HrvatskaNuklearna medicina
43. 12Írsko / Ireland-
43. 13Litva / Lietuva-
43. 14Lotyšsko / Latvija-
43. 15Luxembursko / LuxembourgMédecine nucléaire
43. 16Maďarsko / MagyarországNukleáris medicina
43. 17Malta / MaltaMediċina Nukleari
43. 18Nemecko / DeutschlandNuklearmedizin
43. 19Poľsko / PolskaMedycyna nuklearna
43. 20Portugalsko / PortugalMedicina nuclear
43. 21Rakúsko / ÖsterreichNuklearmedizin
43. 22Rumunsko / RomâniaMedicină nucleară
43. 23Slovinsko / SlovenijaNuklearna medicina
43. 24Španielsko / EspañaMedicina nuclear
43. 25Švédsko / SverigeNukleärmedicin
43. 26Taliansko / ItaliaMedicina nucleare
43. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomNuclear medicine
43. 28Island / ÍslandÍsótópagreining
43. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinNuklearmedizin
43. 30Nórsko / NorgeNukleærmedisin
43. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraNuklearmedizin Médecine nucléaire Medicina nucleare
44. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
-5 rokovúrazová chirurgia urgentná medicína
44. 02Bulharsko / БългарияСпешна медицина
44. 03Cyprus / Κύπρος-
44. 04Česko / Česká republika- Traumatologie - Urgentní medicína
44. 05Dánsko / Danmark-
44. 06Estónsko / Eesti-
44. 07Fínsko / Suomi / FinlandAkuuttilääketiede/Akutmedicin
44. 08Francúzsko / France-
44. 09Grécko / Ελλάδα-
44. 10Holandsko / Nederland-
44. 11Chorvátsko / HrvatskaHitna medicina
44. 12Írsko / IrelandEmergency medicine
44. 13Litva / Lietuva-
44. 14Lotyšsko / Latvija-
44. 15Luxembursko / Luxembourg-
44. 16Maďarsko / MagyarországOxyológia és sürgősségi orvostan
44. 17Malta / MaltaMediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza
44. 18Nemecko / Deutschland-
44. 19Poľsko / PolskaMedycyna ratunkowa
44. 20Portugalsko / Portugal-
44. 21Rakúsko / Österreich-
44. 22Rumunsko / RomâniaMedicină de urgenţă
44. 23Slovinsko / SlovenijaUrgentna medicina
44. 24Španielsko / España-
44. 25Švédsko / Sverige-
44. 26Taliansko / ItaliaMedicina d'emergenza-urgenza (od 17. februára 2006)
44. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomEmergency medicine
44. 28Island / Ísland-
44. 29Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
44. 30Nórsko / Norge-
44. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
45. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-5 rokovmaxilofaciálna chirurgia
45. 02Bulharsko / БългарияЛицево-челюстна хирургия
45. 03Cyprus / Κύπρος-
45. 04Česko / Česká republikaMaxilofaciální chirurgie
45. 05Dánsko / Danmark-
45. 06Estónsko / Eesti-
45. 07Fínsko / Suomi / Finland-
45. 08Francúzsko / FranceChirurgie maxillo-faciale et stomatologie
45. 09Grécko / Ελλάδα-
45. 10Holandsko / Nederland-
45. 11Chorvátsko / HrvatskaMaksilofacijalna kirurgija
45. 12Írsko / Ireland-
45. 13Litva / LietuvaVeido ir žandikaulių chirurgija
45. 14Lotyšsko / LatvijaMutes, sejas un žokļu ķirurģija
45. 15Luxembursko / LuxembourgChirurgie maxillo-faciale
45. 16Maďarsko / MagyarországSzájsebészet
45. 17Malta / Malta-
45. 18Nemecko / Deutschland-
45. 19Poľsko / PolskaChirurgia szczękowo-twarzowa
45. 20Portugalsko / PortugalCirurgia maxilo-facial
45. 21Rakúsko / ÖsterreichMund– Kiefer – und Gesichtschirurgie
45. 22Rumunsko / România-
45. 23Slovinsko / SlovenijaMaksilofacialna kirurgija
45. 24Španielsko / EspañaCirugía oral y maxilofacial
45. 25Švédsko / Sverige-
45. 26Taliansko / ItaliaChirurgia maxillo-facciale
45. 27Spojené kráľovstvo / United Kingdom-
45. 28Island / Ísland-
45. 29Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
45. 30Nórsko / Norge-
45. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraMund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie Chirurgie orale et maxillo-faciale Chirurgia oro-maxillo-facciale‘
46. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Oncologie médicale/ Medische oncologie5 rokovKlinická onkológia
46. 02Bulharsko / БългарияМедицинска онкология
46. 03Cyprus / ΚύπροςΑκτινοθεραπευτική Ογκολογία
46. 04Česko / Česká republikaKlinická onkologie
46. 05Dánsko / Danmark-
46. 06Estónsko / Eesti-
46. 07Fínsko / Suomi / Finland-
46. 08Francúzsko / FranceOncologie
46. 09Grécko / ΕλλάδαΠαθολογική Ογκολογία
46. 10Holandsko / Nederland-
46. 11Chorvátsko / Hrvatska-
46. 12Írsko / IrelandMedical oncology
46. 13Litva / LietuvaChemoterapinė onkologija
46. 14Lotyšsko / LatvijaOnkoloģija ķīmijterapija
46. 15Luxembursko / LuxembourgOncologie médicale
46. 16Maďarsko / MagyarországKlinikai onkológia
46. 17Malta / Malta-
46. 18Nemecko / Deutschland-
46. 19Poľsko / PolskaOnkologia kliniczna
46. 20Portugalsko / PortugalOncologia médica
46. 21Rakúsko / Österreich-
46. 22Rumunsko / RomâniaOncologie medicala
46. 23Slovinsko / SlovenijaInternistična onkologija
46. 24Španielsko / EspañaOncología Médica
46. 25Švédsko / Sverige-
46. 26Taliansko / ItaliaOncologia medica
46. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomMedical oncology
46. 28Island / Ísland-
46. 29Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
46. 30Nórsko / Norge-
46. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraMedizinische Onkologie Oncologie médicale Oncologia medica
47. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-4 rokylekárska genetika
47. 02Bulharsko / БългарияМедицинска генетика
47. 03Cyprus / Κύπρος-
47. 04Česko / Česká republikaLékařská genetika
47. 05Dánsko / DanmarkKlinisk genetik
47. 06Estónsko / EestiMeditsiinigeneetika
47. 07Fínsko / Suomi / FinlandPerinnöllisyyslääketiede/Medicinsk genetik
47. 08Francúzsko / FranceGénétique médicale
47. 09Grécko / Ελλάδα-
47. 10Holandsko / NederlandKlinische genetica
47. 11Chorvátsko / Hrvatska-
47. 12Írsko / IrelandClinical genetics
47. 13Litva / LietuvaGenetika
47. 14Lotyšsko / LatvijaMedicīnas ģenētika
47. 15Luxembursko / LuxembourgMédecine génétique
47. 16Maďarsko / MagyarországKlinikai genetika
47. 17Malta / Malta-
47. 18Nemecko / DeutschlandHumangenetik
47. 19Poľsko / PolskaGenetyka kliniczna
47. 20Portugalsko / PortugalGenética médica
47. 21Rakúsko / ÖsterreichMedizinische Genetik
47. 22Rumunsko / RomâniaGenetica medicala
47. 23Slovinsko / SlovenijaKlinična genetika
47. 24Španielsko / España-
47. 25Švédsko / Sverige-
47. 26Taliansko / ItaliaGenetica medica
47. 27Spojené kráľovstvo / United KingdomClinical genetics
47. 28Island / Ísland-
47. 29Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
47. 30Nórsko / Norge-
47. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraMedizinische Genetik Génétique médicale Genetica medica

“.

11. V prílohe č. 3 časti A písm. b) desiaty bod znie:

10. taký doklad udelený príslušným orgánom členského štátu, v ktorom príslušný členský štát už zastavil realizáciu špecializačnej prípravy, ale spĺňa podmienky uvedené v tabuľke č. 2 písm. a), a to doklad vydaný:

10.1. v Belgicku v odbore hrudníková chirurgia pred 1. januárom 1983, v odbore cievna chirurgia pred 1. januárom 1983, v odbore neuropsychiatria pred 1. augustom 1987 okrem osôb, ktoré začali výcvik pred 1. augustom 1987, a v odbore gastroenterologická chirurgia vydaný pred 1. januárom 1983,

10.2. vo Francúzsku v odbore neuropsychiatria pred 31. decembrom 1971 a v odbore detská psychiatria pred 1. januárom 1991,

10.3. v Luxembursku v odbore neuropsychiatria pred 5. marcom 1982,

10.4. v Holandsku v odbore neuropsychiatria pred 9. júlom 1984, v odbore klinická imunológia a alergológia pred 12. augustom 1996 a v odbore klinická biochémia pred 4. aprílom 2000,

10.5. v Taliansku v odbore neuropsychiatria pred 31. októbrom 1999,

10.6. v Rakúsku v odbore neuropsychiatria pred 31. marcom 2004 a v odbore maxilofaciálna chirurgia pred 28. februárom 2013,

10.7. v Maďarsku v odbore maxilofaciálna chirurgia pred 30. septembrom 2007,

10.8. v Bulharsku v odbore gastroenterológia pred 14. septembrom 2010.“.

12. V prílohe č. 3 časti A písm. c) tabuľka č. 3 znie:

„Tabuľka č. 3

P. č.KrajinaNázov dokladuProfesijný titul
1 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Bijzondere beroepstitel van huisarts / Titre professionnel particulier de médecin généraliste Huisarts / Médecin généraliste
2 Bulharsko / България Свидетелство за призната специалност по Обща медицина Лекар-специалист по Обща медицина
3 Cyprus / Κύπρος Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής Ιατρός Γενικής Ιατρικής
4 Česko / Česká republika Diplom o specializaci všeobecné praktické lékařství Všeobecný praktický lékař
5 Dánsko / Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge i almen medicin Alment praktiserende læge / Speciallæge i almen medicin
6 Estónsko / Eesti Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus Diplom peremeditsiini erialal Perearst
7 Fínsko / Suomi / Finland Todistus yleislääketieteen erityiskoulutuksesta/ Bevis om särskild allmänläkarutbildning Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittanut laillistettu lääkäri/ Legitimerad läkare som har fullgjort särskild allmänläkarutbildning
8 Francúzsko / France Diplômes d'études spécialisées de médecine générale accompagnés du diplôme d'Etat de docteur en médecine Médecin qualifié en médecine générale
9 Grécko / Ελλάδα Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής Іατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής
10 Holandsko / Nederland Certificaat van inschrijving in een specialistenregister van huisartsen Diploma geneeskundig specialist Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapte Registratie Commissie (HVRC) Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (od januára 2013)
11 Chorvátsko / Hrvatska Diploma o specijalističkom usavršavanju specijalist obiteljske medicine
12 Írsko / Ireland Certificate of specific qualifications in general medical practice General medical practitioner
13 Litva / Lietuva 1. Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas 2. Rezidentūros pažymėjimas (šeimos gydytojo profesinė kvalifikacija) Šeimos medicinos gydytojas Šeimos gydytojas
14 Lotyšsko / Latvija Ģimenes ārsta sertifikāts Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts
15 Luxembursko / Luxembourg Diplôme de formation spécifique en medicine générale Médecin généraliste
16 Maďarsko / Magyarország Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány Háziorvostan szakorvosa
17 Malta / Malta Tabib tal-familja Mediċina tal-familja
18 Nemecko / Deutschland Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin
19 Polsko / Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej
20 Portugalsko / Portugal Título de especialista em medicina geral e familiar Especialista em medicina geral e familiar
21 Rakúsko / Österreich Diplom über die besondere Ausbildung in der Allgemeinmedizin Arzt für Allgemeinmedizin
22 Rumunsko / România Certificat de medic specialist medicină de familie Medic specialist medicină de familie
23 Slovinsko / Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz družinske medicine Specialist družinske medicine/ Specialistka družinske medicine
24 Španielsko / España Título de especialista en medicina familiar y comunitaria Especialista en medicina familiar y comunitaria
25 Švédsko / Sverige Bevis om specialistkompetens i allmänmedicin Specialist i allmänmedicin
26 Taliansko / Italia - Attestato di formazione specifica in medicina generale - Diploma di formazione specifica in medicina generale Medico di medicina generale
27 Spojené kráľovstvo / United Kingdom Certificate of completion of training General practitioner
28 Island / Ísland Almennt heimilislækningaleyfi (Evrópulækningaleyfi) Almennur heimilislæknir (Evrópulæknir)
29 Lichtenštajnsko / Liechtenstein - -
30 Nórsko / Norge Bevis for kompetanse som allmenpraktiserende lege Allmennpraktiserende lege
31 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Diplom als praktischer Arzt/praktische Ärztin Diplôme de médecin praticien Diploma di medico generico Médecin praticien Praktischer Arzt Medico generico

“.

13. V prílohe č. 3 časti B písm. a) tabuľka č. 1 znie:

„Tabuľka č. 1

P. č.KrajinaNázov dokladuUdeľujúci orgán
1 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie/ Bijzondere beroepstitel van tandarts specialist in de orthodontie Ministre de la Santé publique/ Minister bevoegd voor Volksgezondheid
2 Bulharsko / България Свидетелство за призната специалност по "Ортодонтия" Факултет по дентална медицина към Медицински университет
3 Cyprus / Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Ορθοδοντική Οδοντιατρικό Συμβούλιο
4 Česko / Česká republika Diplom o specializaci (v oboru ortodoncie) 1. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 2. Ministerstvo zdravotnictví
5 Dánsko / Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti Sundhedsstyrelsen
6 Estónsko / Eesti Residentuuri lõputunnistus ortodontia erialal Ortodontia residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus Tartu Ülikool
7 Fínsko / Suomi / Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito/ Specialtand-läkarexamen, tandreglering Yliopisto
8 Francúzsko / France Titre de spécialiste en orthodontie Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes
9 Grécko / Ελλάδα Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας της Ορθoδovτικής - Περιφέρεια - Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση - Νoμαρχία
10 Holandsko / Nederland Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
11 Chorvátsko / Hrvatska -
12 Írsko / Ireland Certificate of specialist dentist in orthodontics Competent authority recognised for this purpose by the competent minister
13 Litva / Lietuva 1. Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją 2. Rezidentūros pažymėjimas (gydytojo ortodonto profesinė kvalifikacija) Universitetas
14 Lotyšsko / Latvija "Sertifikāts"– kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu ortodontijā Latvijas Ārstu biedrība
15 Luxembursko / Luxembourg - -
16 Maďarsko / Magyarország Fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány Nemzeti Vizsgabizottság
17 Malta / Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fl-Ortodonzja Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti
18 Nemecko / Deutschland Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie Landeszahnärztekammer
19 Polsko / Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncji Centrum Egzaminów Medycznych
20 Portugalsko / Portugal Título de Especialista em Ortodontia Ordem dos Médicos Dentistas (OMD)
21 Rakúsko / Österreich - -
22 Rumunsko / România Certificatul de specialist în Ortodonţie şi Ortopedie dento-facialǎ Ministerul Sǎnǎtǎţii
23 Slovinsko / Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije 1. Ministrstvo za zdravje 2. Zdravniška zbornica Slovenije
24 Španielsko / España - -
25 Švédsko / Sverige Bevis om specialistkompetens i ortodonti Socialstyrelsen
26 Taliansko / Italia Diploma di specialista in Ortognatodonzia Università
27 Spojené kráľovstvo / United Kingdom Certificate of Completion of specialist training in orthodontics Competent authority recognised for this purpose
28 Island / Ísland - -
29 Lichtenštajnsko / Lichtenstein - -
30 Nórsko / Norge Bevis for gjennomgått spesialistutdanning i kjeveortopedi Odontologisk universitetsfakultet
31 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Diplom für Kieferorthopädie Diplôme fédéral d’orthodontiste Diploma di ortodontista Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte- Gesellschaft Département fédéral de l’intérieur et Société suisse d’odonto-stomatologie Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia

“.

14. V prílohe č. 3 časti B písm. b) tabuľka č. 2 znie:

„Tabuľka č. 2

P. č.KrajinaNázov dokladuUdeľujúci orgán
1 Belgicko / Belgique /
België / Belgien
- -
2 Bulharsko / България Свидетелство за призната специалност по "Орална хирургия" Факултет по дентална медицина към Медицински университет
3 Cyprus / Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Στοματική Χειρουργική Οδοντιατρικό Συμβούλιο
4 Česko / Česká republika Diplom o specializaci (v oboru orální a maxilofaciální chirurgie) 1. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 2. Ministerstvo zdravotnictví
5 Dánsko / Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Sundhedsstyrelsen
6 Estónsko / Eesti - -
7 Fínsko / Suomi / Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu-ja leukakirurgia / Specialtandläkarexamen, oral och maxillofacial kirurgi Yliopisto
8 Francúzsko / France - -
9 Grécko / Ελλάδα Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας της Γvαθoχειρoυργικής (do 31. decembra 2002) - Περιφέρεια - Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση - Νoμαρχία
10 Holandsko / Nederland Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
11 Chorvátsko / Hrvatska - -
12 Írsko / Ireland Certificate of specialist dentist in oral surgery Competent authority recognised for this purpose by the competent minister
13 Litva / Lietuva 1.Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą burnos chirurgo profesinę kvalifikaciją 2. Rezidentūros pažymėjimas (burnos chirurgo profesinė kvalifikacija) Universitetas
14 Lotyšsko / Latvija - -
15 Luxembursko / Luxembourg - -
16 Maďarsko / Magyarország Dento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítvány Nemzeti Vizsgabizottság
17 Malta / Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fil-Kirurġija tal-ħalq Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti
18 Nemecko / Deutschland Fachzahnärztliche Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie Landeszahnärztekammer
19 Polsko / Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej Centrum Egzaminów Medycznych
20 Portugalsko / Portugal Título de Especialista em Cirurgia Oral Ordem dos Médicos Dentistas (OMD)
21 Rakúsko / Österreich - -
22 Rumunsko / România Certificatul de specialist în Chirurgie dento-alveolarǎ Ministerul Sǎnǎtǎţii
23 Slovinsko / Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz oralne kirurgije 1. Ministrstvo za zdravje 2. Zdravniška zbornica Slovenije
24 Španielsko / España - -
25 Švédsko / Sverige Bevis om specialistkompetens i oral kirurgi Socialstyrelsen
26 Taliansko / Italia Diploma di specialista in Chirurgia Orale Università
27 Spojené kráľovstvo / United Kingdom Certificate of completion of specialist training in oral surgery Competent authority recognised for this purpose
28 Island / Ísland - -
29 Lichtenštajnsko / Lichtenstein - -
30 Nórsko / Norge Bevis for gjennomgått spesialistutdanning i oralkirurgi Odontologisk universitetsfakultet
31 Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Diplom für Oralchirurgie Diplôme fédéral de chirurgie orale Diploma di chirurgia orale Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte- Gesellschaft Département fédéral de l’intérieur et Société suisse d’odonto-stomatologie Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia

“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2017 okrem § 92a v čl. I štvrtom bode, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2021.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.