Vyhláška č. 107/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 183/2020 Z. z., o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta v znení vyhlášky č. 320/2020 Z. z.

Platnosť od 24.03.2021
Účinnosť od 01.04.2021

OBSAH

107

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 22. marca 2021,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 183/2020 Z. z., o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta v znení vyhlášky č. 320/2020 Z. z.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 183/2020 Z. z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta v znení vyhlášky č. 320/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe v nadpise časti A sa na konci pripája čiarka a slová: „v ktorom sa odoberá biologický materiál na vykonanie diagnostického testu RT-PCR“.

2. V prílohe časti B druhom bode písm. u) piaty bod znie:

5. tvárový respirátor FFP2 alebo FFP3 (ak má tvárový respirátor výdychový ventil, musí byť prekrytý chirurgickým rúškom).“.

3. V prílohe časti C druhom bode sa slovo „štyri“ nahrádza slovom „tri“.

4. V prílohe časti D druhom bode písm. h) prvom bode písmeno a) znie:

a) jednorazový chirurgický plášť,“.

5. V prílohe časti D druhom bode písm. h) prvom bode písmená d) a e) znejú:

d) vonkajší pár rukavíc,

e) vnútorný pár rukavíc,“.

6. V prílohe časti D druhom bode písm. h) sa prvý bod dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) jednorazová čiapka na hlavu.“.

7. V prílohe časti D druhom bode písm. h) druhom bode sa vypúšťajú slová „zdravotníckych osôb a“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2021.


v z. Peter Stachura v. r.