640

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. decembra 2008

o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


§ 1

Predmet nariadenia vlády

(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje verejnú minimálnu sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“), ktorí poskytujú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, poskytovateľov, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť a v rámci verejnej minimálnej siete poskytovateľov pevnú sieť poskytovateľov a koncovú sieť poskytovateľov.

(2) Verejná minimálna sieť podľa odseku 1 sa vypočíta vynásobením normatívu podielom poistencov príslušnej zdravotnej poisťovne a celkového počtu poistencov na príslušnom území (ďalej len „podiel poistencov“), ak v § 2 ods. 1, § 6, 8 a 9 nie je uvedené inak.

(3) Podiel poistencov podľa odseku 2 sa vypočítava vždy k 1. januáru kalendárneho roka.

§ 2

Ambulantná zdravotná starostlivosť

(1) Verejná minimálna sieť poskytovateľov, ktorí poskytujú všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých, a verejná minimálna sieť poskytovateľov, ktorí poskytujú všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast, je uvedená v prílohe č. 1.

(2) Normatív poskytovateľov, ktorí poskytujú špecializovanú ambulantnú gynekologickú starostlivosť, a normatív poskytovateľov, ktorí poskytujú špecializovanú ambulantnú zubno-lekársku starostlivosť, je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Normatív poskytovateľov, ktorí poskytujú inú špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, je uvedený v prílohe č. 3.

§ 3

Dialyzačné stredisko

Normatív dialyzačných stredísk je uvedený v prílohe č. 4.

§ 4

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Normatív agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti je uvedený v prílohe č. 5.

§ 5

Ústavná zdravotná starostlivosť

Normatív poskytovateľov, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť, je uvedený v prílohe č. 6.

§ 6

Pevná sieť poskytovateľov

(1) Zdravotné poisťovne zaraďujú poskytovateľov, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť, do pevnej siete vždy k 1. januáru kalendárneho roka a ich zoznam uverejňujú na svojom webovom sídle.

(2) Ak v odseku 4 nie je ustanovené inak, poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť, môže byť zaradený do pevnej siete, ak poskytuje zdravotnú starostlivosť najmenej v rozsahu týchto špecializovaných pracovísk:

a) urgentný príjem,

b) anesteziológia a intenzívna medicína,

c) chirurgia,

d) vnútorné lekárstvo alebo kardiológia,

e) neurológia,

f) gynekológia a pôrodníctvo,

g) neonatológia,

h) pediatria,

i) nemocničná lekáreň.

(3) Poskytovateľ v rámci pevnej siete zabezpečuje 24-hodinovú dostupnosť

a) špecializovaných pracovísk uvedených v odseku 2,

b) zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch rádiodiagnostika (CT nevyhnutné), klinická biochémia, hematológia a transfuziológia.

(4) Ak zdravotná poisťovňa uzatvorí zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti1) s poskytovateľom, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť pre deti na území okresu vo fakultnej nemocnici alebo v univerzitnej nemocnici, iní poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti na území tohto okresu nemusia spĺňať podmienku uvedenú v odseku 2 písm. h) na zaradenie do pevnej siete.

(5) Pevná sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 1. typu, a pevná sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 2. typu, sú uvedené v prílohe č. 8.

§ 7

Koncová sieť poskytovateľov

Koncová sieť poskytovateľov je uvedená v prílohe č. 7.

§ 8

Hospic a mobilný hospic

Verejná minimálna sieť pre hospic a mobilný hospic je ustanovená najmenej jedným hospicom a jedným mobilným hospicom na územie samosprávneho kraja.

§ 9

Zubno-lekárska pohotovostná služba

Verejná minimálna sieť poskytovateľov zubno-lekárskej pohotovostnej služby, ktorí poskytujú špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú zdravotnú starostlivosť, je ustanovená najmenej jedným poskytovateľom na 400 000 obyvateľov.


§ 10

Prechodné ustanovenie

Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť, môže byť zaradený do pevnej siete poskytovateľov, aj keď nespĺňa požiadavky uvedené v § 6 ods. 3 a 4, najdlhšie však do 31. decembra 2010, ak na danom území neposkytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť iný poskytovateľ, ktorý spĺňa uvedené podmienky.

§ 10a

Prechodné ustanovenie účinné od 15. januára 2018 do 31. decembra 2018

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov sa od 15. januára 2018 do 31. decembra 2018 považuje za zaradenú do pevnej siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 2. typu.

§ 11

Záverečné ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 751/2004 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

§ 12

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Robert Fico v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

Verejná minimálna sieť poskytovateľov všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti*

Kraje/SRPočet lekárskych miest**
Všeobecná ambulantná
starostlivosť pre dospelých
Všeobecná ambulantná
starostlivosť pre deti a dorast
Bratislavský kraj204,566,0
Trnavský kraj181,868,8
Trenčiansky kraj196,974,2
Nitriansky kraj233,386,0
Žilinský kraj219,298,8
Banskobystrický kraj213,084,7
Prešovský kraj242,7127,5
Košický kraj241,9112,5
Slovenská republika1 733,3718,5

* Verejná minimálna sieť poskytovateľov všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých, poskytovateľov všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast je vyjadrená počtom lekárskych miest na počet obyvateľov Slovenskej republiky a na počet obyvateľov územia príslušných krajov.

** Lekárskym miestom sa rozumie výkon činnosti lekára s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 hodín fondu pracovného času,1a) ak ide o rizikové činnosti, v rozsahu 38 hodín fondu pracovného času. Tento pojem sa používa aj na označenie pracovných miest iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním. Ak poskytovateľ ambulantnej všeobecnej zdravotnej starostlivosti alebo ambulantnej špecializovanej zdravotnej starostlivosti podľa povolenia2) poskytuje v jednej ambulancii zdravotnú starostlivosť v dvoch alebo vo viacerých odboroch všeobecnej zdravotnej starostlivosti a špecializovanej zdravotnej starostlivosti, zaraďuje sa do minimálnej siete najviac v rozsahu 1,00 lekárskeho miesta súhrnne pre všetky odbory.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

Normatív poskytovateľov špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti*

OkresyPočet lekárskych miest**
Špecializovaná ambulantná
gynekologická starostlivosť
Špecializovaná ambulantná
zubno-lekárska starostlivosť
vrátane detskej***
Bratislava56,7162,6
Okres Malacky 8,525,4
Okres Pezinok7,221,5
Okres Senec 7,321,6
Okres Dunajská Streda14,844,0
Okres Galanta 12,236,3
Okres Hlohovec5,817,3
Okres Piešťany8,324,5
Okres Senica 7,823,2
Okres Skalica6,018,0
Okres Trnava 16,348,5
Okres Bánovce nad Bebravou 4,914,6
Okres Ilava 7,823,4
Okres Myjava3,610,8
Okres Nové Mesto nad Váhom8,124,0
Okres Partizánske 6,118,1
Okres Považská Bystrica 8,224,6
Okres Prievidza 17,753,2
Okres Púchov 5,817,4
Okres Trenčín 14,543,1
Okres Komárno 13,840,9
Okres Levice 15,445,3
Okres Nitra21,262,5
Okres Nové Zámky19,156,3
Okres Šaľa 6,920,7
Okres Topoľčany 9,428,3
Okres Zlaté Moravce 5,516,4
Okres Bytča 3,911,8
Okres Čadca 11,635,4
Okres Dolný Kubín 5,015,1
Okres Kysucké Nové Mesto4,313,0
Okres Liptovský Mikuláš 9,528,0
Okres Martin 12,537,3
Okres Námestovo 7,222,2
Okres Ružomberok7,622,5
Okres Turčianske Teplice 2,16,4
Okres Tvrdošín 4,513,6
Okres Žilina 20,360,2
Okres Banská Bystrica 14,642,4
Okres Banská Štiavnica 2,26,5
Okres Brezno 8,324,8
Okres Detva 4,212,6
Okres Krupina 2,98,6
Okres Lučenec9,6 28,0
Okres Poltár 2,98,7
Okres Revúca 5,215,5
Okres Rimavská Sobota10,731,5
Okres Veľký Krtíš6,017,7
Okres Zvolen8,825,8
Okres Žarnovica 3,510,4
Okres Žiar nad Hronom 6,218,3
Okres Bardejov 9,729,3
Okres Humenné 8,224,6
Okres Kežmarok 8,325,2
Okres Levoča 4,112,4
Okres Medzilaborce 1,64,7
Okres Poprad 13,439,9
Okres Prešov 21,162,9
Okres Sabinov 7,021,3
Okres Snina 5,014,9
Okres Stará Ľubovňa 6,519,7
Okres Stropkov 2,68,0
Okres Svidník 4,312,7
Okres Vranov nad Topľou 9,929,8
Okres Gelnica 3,911,8
Košice30,789,7
Okres Košice-okolie 14,142,6
Okres Michalovce 14,141,9
Okres Rožňava 8,023,7
Okres Sobrance 3,08,9
Okres Spišská Nová Ves12,136,6
Okres Trebišov 13,540,0
Slovenská republika693,62 059,4

* Normatív poskytovateľov špecializovanej ambulantnej gynekologickej zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov špecializovanej zubno-lekárskej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený počtom lekárskych miest na počet obyvateľov Slovenskej republiky a na počet obyvateľov územia príslušných krajov.

** Lekárskym miestom sa rozumie výkon činnosti lekára s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 hodín fondu pracovného času, ak ide o rizikové činnosti, v rozsahu 38 hodín fondu pracovného času. Tento pojem sa používa aj na označenie pracovných miest iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním. Ak poskytovateľ ambulantnej všeobecnej zdravotnej starostlivosti alebo ambulantnej špecializovanej zdravotnej starostlivosti podľa povolenia poskytuje v jednej ambulancii zdravotnú starostlivosť v dvoch alebo vo viacerých odboroch všeobecnej zdravotnej starostlivosti a špecializovanej zdravotnej starostlivosti, zaraďuje sa do minimálnej siete najviac v rozsahu 1,00 lekárskeho miesta súhrnne pre všetky odbory.

*** Normatív pre stanovenie zubno-lekárskych miest je 3,82/10 000 obyvateľov.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

Normatív poskytovateľov inej špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti*

Tabuľka č. 1

Odbor***Počet lekárskych miest**
Slovenská republika
Algeziológia13,5
Angiológia18,0
Čeľustná ortopédia100,0
Chirurgia, vrátane detskej253,4
Cievna chirurgia9,7
Dermatovenerológia, vrátane detskej223,7
Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy114,5
Endokrinológia, vrátane detskej80,9
Foniatria16,7
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia126,7
Gastroenterológia, vrátane detskej108,4
Geriatria22,2
Hematológia a transfuziológia53,4
Infektológia, tropická medicína35,0
Kardiochirurgia9,0
Kardiológia, vrátane detskej170,4
Klinická imunológia a alergológia134,8
Klinická logopédia118,5
Klinická onkológia92,1
Klinická psychológia160,0
Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia13,5
Lekárska genetika11,9
Liečebná pedagogika8,0
Maxilofaciálna chirurgia9,7
Medicína drogových závislostí14,6
Nefrológia30,7
Neurochirurgia14,5
Neurológia, vrátane detskej256,1
Nukleárna medicína3,0
Oftalmológia292,2
Ortopédia, vrátane detskej159,0
Ortopedická protetika6,0
Otorinolaryngológia, vrátane detskej203,2
Pediatria38,1
Plastická chirurgia15,1
Pneumológia a ftizeológia, vrátane detskej134,8
Psychiatria, vrátane detskej a gerontopsychiatrie262,6
Radiačná onkológia23,1
Reumatológia, vrátane detskej66,9
Úrazová chirurgia31,3
Urológia, vrátane detskej114,3
Vnútorné lekárstvo330,5

* Normatív poskytovateľov inej špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený počtom lekárskych miest na počet obyvateľov Slovenskej republiky.

** Lekárskym miestom sa rozumie výkon činnosti lekára s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 hodín fondu pracovného času, ak ide o rizikové činnosti, v rozsahu 38 hodín fondu pracovného času. Tento pojem sa používa aj na označenie pracovných miest iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním. Ak poskytovateľ ambulantnej všeobecnej zdravotnej starostlivosti alebo ambulantnej špecializovanej zdravotnej starostlivosti podľa povolenia poskytuje v jednej ambulancii zdravotnú starostlivosť v dvoch alebo vo viacerých odboroch všeobecnej zdravotnej starostlivosti a špecializovanej zdravotnej starostlivosti, zaraďuje sa do minimálnej siete najviac v rozsahu 1,00 lekárskeho miesta súhrnne pre všetky odbory.

*** Poskytovatelia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti sa zaraďujú do minimálnej siete na jednu ambulanciu v rozsahu najviac 1,00 lekárskeho miesta alebo 1,00 sesterského miesta.

Tabuľka č. 2

Odbor*** Počet lekárskych miest**
Bratislavský
kraj
Trnavský
kraj
Trenčiansky
kraj
Nitriansky
kraj
Žilinský
kraj
Bansko-
bystrický
kraj
Prešovský
kraj
Košický
kraj
Algeziológia1,51,41,51,81,71,72,01,9
Angiológia3,02,02,02,02,02,02,03,0
Čeľustná ortopédia11,210,311,213,112,912,214,814,3
Chirurgia, vrátane detskej28,426,128,233,332,730,837,636,3
Dermatovenerológia, vrátane detskej25,123,024,929,428,827,233,232,1
Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy14,011,612,614,914,613,816,816,2
Endokrinológia, vrátane detskej9,18,39,010,610,49,912,011,6
Foniatria1,91,71,92,22,12,02,52,4
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia14,213,114,116,616,315,418,818,2
Gastroenterológia, vrátane detskej12,211,112,114,214,013,216,115,5
Geriatria5,02,02,32,82,42,52,62,6
Hematológia a transfuziológia6,05,55,97,06,96,57,97,7
Infektológia, topická medicína3,93,63,94,64,54,35,25,0
Kardiológia, vrátane detskej19,117,519,022,422,020,725,324,4
Klinická imunológia a alergológia15,113,915,017,717,416,420,019,3
Klinická logopédia13,312,213,215,515,314,417,617,0
Klinická onkológia15,08,99,711,411,210,612,912,4
Klinická psychológia18,016,517,821,021,619,523,722,9
Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia1,51,41,51,81,71,72,01,9
Lekárska genetika1,41,21,31,61,51,41,81,7
Liečebná pedagogika1,01,01,01,01,01,01,01,0
Medicína drogových závislostí4,41,21,31,51,51,41,71,6
Nefrológia3,43,23,44,04,03,74,64,4
Neurológia, vrátane detskej28,726,428,533,633,031,238,036,7
Oftalmológia32,830,032,538,437,735,643,341,9
Ortopédia, vrátane detskej17,816,317,720,920,519,423,622,8
Otorinolaryngológia, vrátane detskej22,820,922,626,726,224,830,129,1
Pediatria3,53,63,94,65,24,56,86,0
Plastická chirurgia1,71,61,72,01,91,82,22,2
Pneumológia a ftizeológia, vrátane detskej15,113,915,017,717,416,420,019,3
Psychiatria, vrátane detskej a gerontopsychiatrie29,527,029,234,533,932,038,937,6
Radiačná onkológia2,62,42,63,03,02,83,43,3
Reumatológia, vrátane detskej7,56,97,58,88,68,19,99,6
Úrazová chirurgia3,53,23,54,14,03,84,74,5
Urológia, vrátane detskej12,811,812,715,014,713,917,016,4
Vnútorné lekárstvo37,134,036,843,442,640,249,047,4

* Normatív poskytovateľov inej špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený počtom lekárskych miest na počet obyvateľov územia príslušných krajov.

** Lekárskym miestom sa rozumie výkon činnosti lekára s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 hodín fondu pracovného času, ak ide o rizikové činnosti, v rozsahu 38 hodín fondu pracovného času. Tento pojem sa používa aj na označenie pracovných miest iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním. Ak poskytovateľ ambulantnej všeobecnej zdravotnej starostlivosti alebo ambulantnej špecializovanej zdravotnej starostlivosti podľa povolenia poskytuje v jednej ambulancii zdravotnú starostlivosť v dvoch alebo vo viacerých odboroch všeobecnej zdravotnej starostlivosti a špecializovanej zdravotnej starostlivosti, zaraďuje sa do minimálnej siete najviac v rozsahu 1,00 lekárskeho miesta súhrnne pre všetky odbory.

*** Poskytovatelia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti sa zaraďujú do minimálnej siete na jednu ambulanciu v rozsahu najviac 1,00 lekárskeho miesta alebo 1,00 sesterského miesta.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

Normatív dialyzačných stredísk*

Počet dialyzačných monitorov
Bratislavský
kraj
Trnavský
kraj
Trenčiansky
kraj
Nitriansky
kraj
Žilinský
kraj
Bansko-
bystrický
kraj
Prešovský
kraj
Košický
kraj
Slovenská
republika
6979777382939797667

* Normatív dialyzačných stredísk je ustanovený počtom dialyzačných monitorov na počet obyvateľov Slovenskej republiky a na počet obyvateľov územia krajov.

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

Normatív agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti*

Počet sesterských miest** agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Bratislavský
kraj
Trnavský
kraj
Trenčiansky
kraj
Nitriansky
kraj
Žilinský
kraj
Bansko-
bystrický
kraj
Prešovský
kraj
Košický
kraj
Slovenská
republika
90, 783,290,0106,2104,298,5119,9115,9808,6

* Normatív agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti prepočítaný na počty sesterských miest a určený na počet obyvateľov Slovenskej republiky a na počet obyvateľov územia krajov.

** Sesterským miestom sa rozumie výkon činnosti sestry s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 hodín fondu pracovného času, ak ide o rizikové činnosti, v rozsahu 38 hodín fondu pracovného času.

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti*

Tabuľka č. 1

Slovenská republika

Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálny
počet lôžok
Akútne lôžka22 293
Chronické lôžka3 211
Psychiatrické lôžka3 629
Spolu29 133
Vnútorné lekárstvo3 340
Infektológia588
Pneumológia a ftizeológia956
Neurológia1 510
Psychiatria3 008
Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia76
Pediatria1 841
Gynekológia a pôrodníctvo2 500
Chirurgia3 428
Ortopédia735
Urológia510
Úrazová chirurgia659
Otorinolaryngológia612
Oftalmológia294
Maxilofaciálna chirurgia69
Dermatovenerológia280
Klinická onkológia518
Anestéziológia a intenzívna medicína475
Algeziológia75
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia674
Neurochirurgia204
Plastická chirurgia128
Ortopedická protetika28
Radiačná onkológia311
Foniatria8
Reumatológia90
Nukleárna medicína35
Gastroenterológia19
Kardiológia236
Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy82
Neonatológia a novorodenecké lôžka1 219
Geriatria1 053
Nefrológia8
Endokrinológia32
Cievna chirurgia120
Kardiochirurgia169
Medicína drogových závislostí374
Gerontopsychiatria247
Popáleninové51
Doliečovacie586
Ošetrovateľské240
Dlhodobo chorých1 571
Transplantačné20
Hematológia a transfuziológia94
Paliatívna medicína160
Hrudníková chirurgia60

* Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných odboroch rozdelených na lôžka určené na poskytovanie ústavnej starostlivosti akútne chorým osobám, chronicky chorým osobám a psychiatricky chorým osobám na územie Slovenskej republiky.

Tabuľka č. 2

Bratislavský kraj

Názov oddelenia/Typ lôžokMinimálny
počet lôžok*
Akútne lôžka2 546
Chronické lôžka345
Psychiatrické lôžka455
Spolu3 346
Vnútorné lekárstvo372
Infektológia66
Pneumológia a ftizeológia106
Neurológia168
Psychiatria385
Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia8
Pediatria205
Gynekológia a pôrodníctvo278
Chirurgia382
Ortopédia82
Urológia57
Úrazová chirurgia73
Otorinolaryngológia68
Oftalmológia33
Maxilofaciálna chirurgia8
Dermatovenerológia31
Klinická onkológia100
Anestéziológia a intenzívna medicína53
Algeziológia25
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia75
Neurochirurgia23
Plastická chirurgia14
Ortopedická protetika3
Radiačná onkológia35
Foniatria1
Nukleárna medicína15
Gastroenterológia2
Kardiológia26
Neonatológia a novorodenecké lôžka136
Geriatria117
Cievna chirurgia15
Kardiochirurgia19
Medicína drogových závislostí42
Gerontopsychiatria28
Popáleninové6
Doliečovacie65
Ošetrovateľské30
Dlhodobo chorých175
Transplantačné2
Hematológia a transfuziológia10
Paliatívna medicína20
Hrudníková chirurgia7

* Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných odboroch rozdelených na lôžka určené na poskytovanie ústavnej starostlivosti akútne chorým osobám, chronicky chorým osobám a psychiatricky chorým osobám na územie kraja.

Tabuľka č. 3

Trnavský kraj

Názov oddelenia/Typ lôžokMinimálny
počet lôžok*
Akútne lôžka2 103
Chronické lôžka320
Psychiatrické lôžka313
Spolu2 736
Vnútorné lekárstvo342
Infektológia60
Pneumológia a ftizeológia98
Neurológia155
Psychiatria288
Pediatria189
Gynekológia a pôrodníctvo256
Chirurgia351
Ortopédia75
Urológia52
Úrazová chirurgia68
Otorinolaryngológia63
Oftalmológia30
Dermatovenerológia29
Klinická onkológia48
Anestéziológia a intenzívna medicína49
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia69
Reumatológia10
Neonatológia a novorodenecké lôžka120
Geriatria108
Gerontopsychiatria25
Doliečovacie60
Ošetrovateľské30
Dlhodobo chorých161
Paliatívna medicína20

* Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných odboroch rozdelených na lôžka určené na poskytovanie ústavnej starostlivosti akútne chorým osobám, chronicky chorým osobám a psychiatricky chorým osobám na územie kraja.

Tabuľka č. 4

Trenčiansky kraj**

Názov oddelenia/Typ lôžokMinimálny
počet lôžok*
Akútne lôžka2 303
Chronické lôžka349
Psychiatrické lôžka337
Spolu2 989
Vnútorné lekárstvo376
Infektológia66
Pneumológia a ftizeológia108
Neurológia170
Psychiatria309
Pediatria207
Gynekológia a pôrodníctvo281
Chirurgia386
Ortopédia83
Urológia57
Úrazová chirurgia74
Otorinolaryngológia69
Oftalmológia33
Dermatovenerológia32
Klinická onkológia52
Anestéziológia a intenzívna medicína53
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia76
Neonatológia a novorodenecké lôžka138
Geriatria118
Gerontopsychiatria28
Doliečovacie66
Ošetrovateľské30
Dlhodobo chorých177
Paliatívna medicína20

* Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných odboroch rozdelených na lôžka určené na poskytovanie ústavnej starostlivosti akútne chorým osobám, chronicky chorým osobám a psychiatricky chorým osobám na územie kraja.

** Do lôžkového fondu Trenčianskeho kraja sa nezahŕňajú počty lôžok v Nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne.

Tabuľka č. 5

Nitriansky kraj

Názov oddelenia/Typ lôžokMinimálny
počet lôžok*
Akútne lôžka2 822
Chronické lôžka405
Psychiatrické lôžka482
Spolu3 709
Vnútorné lekárstvo443
Infektológia78
Pneumológia a ftizeológia127
Neurológia200
Psychiatria399
Pediatria244
Gynekológia a pôrodníctvo332
Chirurgia455
Ortopédia97
Urológia68
Úrazová chirurgia87
Otorinolaryngológia81
Oftalmológia39
Maxilofaciálna chirurgia6
Dermatovenerológia37
Klinická onkológia62
Anestéziológia a intenzívna medicína63
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia89
Neurochirurgia27
Plastická chirurgia17
Radiačná onkológia41
Neonatológia a novorodenecké lôžka163
Geriatria140
Cievna chirurgia15
Medicína drogových závislostí50
Gerontopsychiatria33
Doliečovacie78
Ošetrovateľské30
Dlhodobo chorých208
Paliatívna medicína20

* Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných odboroch rozdelených na lôžka určené na poskytovanie ústavnej starostlivosti akútne chorým osobám, chronicky chorým osobám a psychiatricky chorým osobám na územie kraja.

Tabuľka č. 6

Žilinský kraj

Názov oddelenia/Typ lôžokMinimálny
počet lôžok*
Akútne lôžka2 821
Chronické lôžka394
Psychiatrické lôžka467
Spolu3 682
Vnútorné lekárstvo430
Infektológia76
Pneumológia a ftizeológia123
Neurológia194
Psychiatria387
Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia10
Pediatria237
Gynekológia a pôrodníctvo322
Chirurgia441
Ortopédia95
Urológia66
Úrazová chirurgia85
Otorinolaryngológia79
Oftalmológia38
Maxilofaciálna chirurgia9
Dermatovenerológia36
Klinická onkológia60
Anestéziológia a intenzívna medicína61
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia87
Neurochirurgia25
Plastická chirurgia17
Radiačná onkológia40
Nukleárna medicína10
Gastroenterológia2
Kardiológia30
Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy11
Neonatológia a novorodenecké lôžka158
Geriatria135
Endokrinológia4
Cievna chirurgia15
Medicína drogových závislostí48
Gerontopsychiatria32
Doliečovacie75
Ošetrovateľské30
Dlhodobo chorých202
Hematológia a transfuziológia 12
Paliatívna medicína20

* Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných odboroch rozdelených na lôžka určené na poskytovanie ústavnej starostlivosti akútne chorým osobám, chronicky chorým osobám a psychiatricky chorým osobám na územie kraja.

Tabuľka č. 7

Banskobystrický kraj

Názov oddelenia/Typ lôžokMinimálny
počet lôžok*
Akútne lôžka2 715
Chronické lôžka378
Psychiatrické lôžka446
Spolu3 539
Vnútorné lekárstvo411
Infektológia72
Pneumológia a ftizeológia118
Neurológia186
Psychiatria370
Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia9
Pediatria227
Gynekológia a pôrodníctvo308
Chirurgia422
Ortopédia90
Urológia63
Úrazová chirurgia81
Otorinolaryngológia75
Oftalmológia36
Dermatovenerológia34
Klinická onkológia57
Anestéziológia a intenzívna medicína58
Algeziológia25
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia83
Neurochirurgia25
Plastická chirurgia16
Ortopedická protetika3
Radiačná onkológia38
Kardiológia29
Neonatológia a novorodenecké lôžka151
Geriatria130
Cievna chirurgia15
Kardiochirurgia21
Medicína drogových závislostí46
Gerontopsychiatria30
Doliečovacie72
Ošetrovateľské30
Dlhodobo chorých193
Transplantačné3
Hematológia a transfuziológia 12
Paliatívna medicína20

* Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných odboroch rozdelených na lôžka určené na poskytovanie ústavnej starostlivosti akútne chorým osobám, chronicky chorým osobám a psychiatricky chorým osobám na územie kraja.

Tabuľka č. 8

Prešovský kraj

Názov oddelenia/Typ lôžokMinimálny
počet lôžok*
Akútne lôžka3 023
Chronické lôžka586
Psychiatrické lôžka438
Spolu4 047
Vnútorné lekárstvo490
Infektológia86
Pneumológia a ftizeológia140
Neurológia222
Psychiatria402
Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia11
Pediatria270
Gynekológia a pôrodníctvo367
Chirurgia503
Ortopédia108
Urológia75
Úrazová chirurgia97
Otorinolaryngológia90
Oftalmológia43
Maxilofaciálna chirurgia10
Dermatovenerológia41
Klinická onkológia68
Anestéziológia a intenzívna medicína70
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia99
Plastická chirurgia19
Radiačná onkológia46
Kardiológia35
Neonatológia a novorodenecké lôžka179
Geriatria155
Cievna chirurgia15
Gerontopsychiatria36
Doliečovacie86
Ošetrovateľské30
Dlhodobo chorých231
Hematológia a transfuziológia 14
Paliatívna medicína20
Hrudníková chirurgia9

* Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných odboroch rozdelených na lôžka určené na poskytovanie ústavnej starostlivosti akútne chorým osobám, chronicky chorým osobám a psychiatricky chorým osobám na územie kraja.

Tabuľka č. 9

Košický kraj

Názov oddelenia/Typ lôžokMinimálny
počet lôžok*
Akútne lôžka3 159
Chronické lôžka434
Psychiatrické lôžka556
Spolu4 149
Vnútorné lekárstvo476
Infektológia84
Pneumológia a ftizeológia136
Neurológia215
Psychiatria468
Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia11
Pediatria262
Gynekológia a pôrodníctvo356
Chirurgia488
Ortopédia105
Urológia72
Úrazová chirurgia94
Otorinolaryngológia87
Oftalmológia42
Maxilofaciálna chirurgia10
Dermatovenerológia40
Klinická onkológia71
Anestéziológia a intenzívna medicína68
Algeziológia20
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia96
Neurochirurgia29
Plastická chirurgia18
Radiačná onkológia44
Nukleárna medicína10
Kardiológia34
Neonatológia a novorodenecké lôžka174
Geriatria150
Nefrológia1
Cievna chirurgia15
Kardiochirurgia24
Medicína drogových závislostí53
Gerontopsychiatria35
Popáleninové7
Doliečovacie84
Ošetrovateľské30
Dlhodobo chorých224
Transplantačné3
Hematológia a transfuziológia 13
Paliatívna medicína20

* Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných odboroch rozdelených na lôžka určené na poskytovanie ústavnej starostlivosti akútne chorým osobám, chronicky chorým osobám a psychiatricky chorým osobám na územie kraja.

Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

Koncová sieť poskytovateľov

Druh
zdravotníckeho zariadenia
Názov
zdravotníckeho zariadenia
Obec
Bratislavský kraj
Všeobecná nemocnicaUniverzitná nemocnica BratislavaBratislava
Špecializovaná nemocnicaDetská fakultná nemocnica s poliklinikouBratislava
Špecializovaná nemocnicaNárodný onkologický ústavBratislava
Špecializovaná nemocnicaNárodný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.Bratislava
Špecializovaná nemocnica Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela PezinokPezinok
Špecializovaná nemocnica Nemocnica svätého Michala, a. s. Bratislava
Špecializovaná nemocnicaCentrum pre liečbu drogových závislostíBratislava
Špecializovaná nemocnicaOnkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o.Bratislava
Trnavský kraj
Všeobecná nemocnicaFakultná nemocnica TrnavaTrnava
Špecializovaná nemocnicaNárodný ústav reumatických chorôb PiešťanyPiešťany
Nitriansky kraj
Všeobecná nemocnicaFakultná nemocnica NitraNitra
Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Nové Zámky
Špecializovaná nemocnicaPsychiatrická nemocnica HronovceHronovce
Špecializovaná nemocnicaPsychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Trenčiansky kraj
Všeobecná nemocnicaFakultná nemocnica TrenčínTrenčín
Špecializovaná nemocnicaNemocnica pre obvinených a odsúdených v TrenčíneTrenčín
Banskobystrický kraj
Všeobecná nemocnicaFakultná nemocnica s poliklinikou F. D. RooseveltaBanská Bystrica
Všeobecná nemocnicaDetská fakultná nemocnica Banská BystricaBanská Bystrica
Špecializovaná nemocnicaStredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.Banská Bystrica
Špecializovaná nemocnicaNárodné rehabilitačné centrumKováčová
Špecializovaná nemocnicaPsychiatrická nemocnica prof. Matulaya KremnicaKremnica
Špecializovaná nemocnicaCentrum pre liečbu drogových závislostíBanská Bystrica
Žilinský kraj
Všeobecná nemocnicaUniverzitná nemocnica MartinMartin
Všeobecná nemocnicaÚstredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica Ružomberok
Všeobecná nemocnicaFakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Žilina
LiečebňaPsychiatrická liečebňa SučanySučany
Prešovský kraj
Všeobecná nemocnicaFakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana PrešovPrešov
Všeobecná nemocnica Nemocnica Poprad, a. s. Poprad
Špecializovaná nemocnicaNárodný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgieVyšné Hágy
Košický kraj
Všeobecná nemocnicaUniverzitná nemocnica L. Pasteura KošiceKošice
Špecializovaná nemocnicaDetská fakultná nemocnica Košice Košice
Špecializovaná nemocnicaVýchodoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice, a. s.Košice
Špecializovaná nemocnicaVýchodoslovenský onkologický ústav, a. s.Košice
LiečebňaLetecká vojenská nemocnica, a. s.Košice
Špecializovaná nemocnica Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice
Špecializovaná nemocnicaCentrum pre liečbu drogových závislostíKošice
LiečebňaPsychiatrická liečebňa Samuela Bluma PlešivecPlešivec

Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

Tabuľka A: Pevná sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 1. typu

MestoPoskytovateľ zdravotnej starostlivosti
(zdravotnícke zariadenie)
Typ urgentného príjmu
1.KošiceNemocnica Košice-Šaca a.s.
1. súkromná nemocnica
1.
2.PiešťanyNemocnica Alexandra Wintera, n. o.1.
3.TrnavaFakultná nemocnica Trnava1.
4.Nové ZámkyFakultná nemocnica s poliklinikou
Nové Zámky
1.
5.PrešovFakultná nemocnica s poliklinikou
J. A. Reimana Prešov
1.*
6.TrenčínFakultná nemocnica Trenčín1.
7.SkalicaFakultná nemocnica s poliklinikou
Skalica, a. s.
1.
8.Dolný KubínDolnooravská nemocnica s poliklinikou
MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín
1.
9.TrstenáHornooravská nemocnica s poliklinikou
Trstená
1.
10.TopoľčanySvet zdravia Nemocnica
Topoľčany, a. s.
1.
11.ZvolenNemocnica Zvolen a. s.1.
12.BreznoNemocnica s poliklinikou
Brezno, n. o.
1.
13.GalantaNemocnica s poliklinikou
Sv. Lukáša Galanta, a. s.
1.
14.MichalovceNemocnica s poliklinikou
Štefana Kukuru Michalovce, a. s.
1.
15.Dunajská StredaNemocnica s poliklinikou
Dunajská Streda, a. s.
1.
16.Spišská Nová VesNemocnica s poliklinikou
Spišská Nová Ves, a. s.
1.
17.RožňavaNemocnica s poliklinikou sv. Barbory
Rožňava, a. s.
1.
18.TrebišovNemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s.1.
19.ČadcaKysucká nemocnica s poliklinikou Čadca1.
20.Liptovský MikulášLiptovská nemocnica s poliklinikou
MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
1.
21.Stará ĽubovňaĽubovnianska nemocnica, n. o.1.
22.HumennéNemocnica A. Leňa Humenné, a. s.1.
23.Považská BystricaNemocnica s poliklinikou
Považská Bystrica
1.
24.BojniceNemocnica s poliklinikou
Prievidza so sídlom v Bojniciach
1.
25.Rimavská SobotaSvet zdravia, a. s., Všeobecná nemocnica
Rimavská Sobota
1.
26.Žiar nad HronomSvet zdravia, a. s. Všeobecná nemocnica
v Žiari nad Hronom
1.
27.LeviceNemocnica Levice, s. r. o.1.
28.BardejovNemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n. o.,
Bardejov
1.
29.Vranov nad TopľouVranovská nemocnica, a. s.1.
30.KomárnoNemocnica Komárno, s. r. o.1.
31.LučenecVšeobecná nemocnica s poliklinikou
Lučenec, n. o.
1.
32.BratislavaUniverzitná nemocnica Bratislava –
Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda
1.

* Od 15. januára 2018 do 31. decembra 2018 sa považuje za zaradenú do pevnej siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 2. typu.

Tabuľka B: Pevná sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme
2. typu

MestoPoskytovateľ zdravotnej starostlivosti
(zdravotnícke zariadenie)
Typ urgentného príjmu
1.BratislavaUniverzitná nemocnica Bratislava –
Nemocnica akademika Ladislava Dérera
2.
2.BratislavaNárodný ústav detských chorôb2.
3.MartinUniverzitná nemocnica Martin2.
4.KošiceUniverzitná nemocnica
L. Pasteura Košice
2.
5.KošiceDetská fakultná nemocnica Košice2.
6.Banská BystricaFakultná nemocnica s poliklinikou
F. D. Roosevelta Banská Bystrica
2.
7.Banská BystricaDetská fakultná nemocnica s poliklinikou
Banská Bystrica
2.
8.NitraFakultná nemocnica Nitra2.
9.PopradNemocnica Poprad, a. s.2.
10.RužomberokÚstredná vojenská nemocnica SNP
Ružomberok
2.
11.BratislavaUniverzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica Ružinov2.
12.ŽilinaFakultná nemocnica s poliklinikou Žilina2.

Poznámky pod čiarou

1) § 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1a) § 85 Zákonníka práce.

2) § 11 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.