Oznámenie č. 164/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 7. júna 2019 č. 07648-2019-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe

Platnosť od 12.06.2019
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 12. júna 2019.

164

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 1 písm. b), c) a e) až g) zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 7. júna 2019 č. 07648-2019-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení neskorších predpisov.

Opatrenie určuje, vzhľadom na zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 139/2019 Z. z., materiálno-technické vybavenie a personálne zabezpečenie ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci „S“.

Zároveň opatrenie upravuje aj materiálno-technické zabezpečenie niektorých ambulancií záchrannej zdravotnej služby, označovanie na odeve zdravotníckych pracovníkov a pre ambulanciu vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby možnosť upravenia materiálno-technického vybavenia pri realizácii zásahu vzhľadom na bezpečnostné pravidlá a aktuálne meteorologické podmienky.

Opatrenie nadobúda účinnosť 12. júna 2019.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk), v čiastke č. 21 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky https://www.mzsr.sk/?vestniky-mz-sr.