Nariadenie vlády č. 59/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Platnosť od 28.02.2019
Účinnosť od 01.03.2019

OBSAH

59

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 20. februára 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 274/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 290/2012 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 13/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 8 tabuľke A sa vypúšťa piaty riadok.

Doterajší šiesty až tridsiaty štvrtý riadok sa označujú ako piaty až tridsiaty tretí riadok.

2. V prílohe č. 8 tabuľke A dvadsiatom siedmom riadku sa slová „Nemocnice s poliklinikami, n. o., miesto prevádzky ZZ Levice“ nahrádzajú slovami „Nemocnica Levice, s. r. o.“.

3. V prílohe č. 8 tabuľke A tridsiatom riadku sa slová „FORLIFE n. o., Všeobecná nemocnica Komárno“ nahrádzajú slovami „Nemocnica Komárno, s. r. o.“.

4. V prílohe č. 8 tabuľke A sa vypúšťa tridsiaty druhý riadok.

Doterajší tridsiaty tretí riadok sa označuje ako tridsiaty druhý riadok.

5. V prílohe č. 8 sa tabuľka B dopĺňa jedenástym a dvanástym riadkom, ktoré znejú:


11.BratislavaUniverzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica Ružinov2.
12.ŽilinaFakultná nemocnica s poliklinikou Žilina2.
“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2019.


Peter Pellegrini v. r.