751

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 15. decembra 2004

o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Účel nariadenia

Účelom tohto nariadenia je určiť verejnú minimálnu sieť poskytovateľov1) zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike.

§ 2

Základné ustanovenia

(1) Verejná minimálna sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ďalej len „minimálna sieť“) je počet verejne dostupných poskytovateľov na územiach príslušných krajov vyjadrený

a) pre poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti2)

1. ako minimálny počet pracovných miest zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie v príslušnom odbore, v prípade potreby aj v príslušnom špecializačnom odbore (ďalej len „odbor“) vrátane určenia tejto špecializácie, prepočítaný na ustanovený týždenný pracovný čas,3) alebo

2. pri stacionároch a zariadeniach jednodňovej zdravotnej starostlivosti ako minimálny počet miest určený na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre osoby, ktorých zdravotný stav nevyžaduje nepretržitý pobyt na lôžku dlhšie ako 24 hodín,

b) pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti4) ako minimálny počet lôžok určených na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v príslušnom špecializačnom odbore.

(2) Sieť stredísk záchrannej zdravotnej služby a ambulancií záchrannej zdravotnej služby je určená osobitným predpisom.5)

(3) Lekárskym miestom sa rozumie výkon činnosti lekára s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 hodín fondu pracovného času,4) v prípade rizikových činností v rozsahu 38 hodín fondu pracovného času. Tento pojem sa používa aj na označenie pracovných miest iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním.

(4) Sesterským miestom sa rozumie výkon činnosti sestry s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 hodín fondu pracovného času, v prípade rizikových činností v rozsahu 38 hodín fondu pracovného času.

§ 3

Samostatná zdravotnícka prax

Samostatná zdravotnícka prax zdravotníckych pracovníkov v kategórii lekár tvorí súčasť činnosti príslušnej ambulancie. Pre počet poskytovateľov samostatnej zdravotníckej praxe platia určenia o minimálnej sieti všeobecných a špecializovaných ambulancií uvedené v § 4 tohto nariadenia.

§ 4

Ambulancie

(1) Minimálna sieť všeobecných ambulancií sa určuje

a) v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo ako 6,23 lekárskeho miesta na 10-tisíc obyvateľov vo veku nad 15 až 25 rokov (ďalej len „ambulancia praktického lekára pre dospelých“),

b) v špecializačnom odbore pediatria vrátane odboru dorastové lekárstvo ako 5,27 lekárskeho miesta na 10-tisíc obyvateľov do 15 až 25 rokov veku (ďalej len „ambulancia praktického lekára pre deti a dorast“).

(2) Ambulancia praktického lekára podľa odseku 1 sa zaraďuje do minimálnej siete v rozsahu najviac 1,00 lekárskeho miesta. Rovnaký postup sa vzťahuje aj na prípad, že ambulancia môže podľa povolenia6) poskytovať zdravotnú starostlivosť v dvoch alebo vo viacerých odboroch všeobecnej zdravotnej starostlivosti pripadajúcich na ambulancie uvedené v odseku 1. Ambulancia sa do siete zaraďuje najviac v rozsahu 1,00 lekárskeho miesta súhrnne pre všetky odbory.

(3) Prepočet určenej minimálnej siete ambulancií na poskytovanie všeobecnej zdravotnej starostlivosti na územie Slovenskej republiky a príslušných samosprávnych krajov obsahuje príloha č. 1 tohto nariadenia.

(4) Minimálna sieť ambulancií špecializovanej zdravotnej starostlivosti v príslušných špecializačných odboroch sa určuje v počte pracovných miest na 10-tisíc obyvateľov.

(5) Ambulancia na poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti sa zaraďuje do minimálnej siete ambulancií v príslušnom špecializačnom odbore v rozsahu najviac 1,00 lekárskeho miesta v príslušnom odbore. Rovnaký postup sa vzťahuje aj na situáciu, že ambulancia môže podľa povolenia6) poskytovať zdravotnú starostlivosť v dvoch alebo vo viacerých špecializačných odboroch. Ambulancia sa do siete zaraďuje najviac v rozsahu 1,00 lekárskeho miesta súhrnne pre všetky odbory.

(6) Prepočet určenej minimálnej siete ambulancií na poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti na územie Slovenskej republiky a príslušných samosprávnych krajov obsahuje príloha č. 2 tohto nariadenia.

§ 5

Zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti

Minimálna sieť jednodňovej zdravotnej starostlivosti sa určuje ako počet miest v týchto zariadeniach, ktoré majú uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnými poisťovňami ku dňu účinnosti tohto nariadenia.

§ 6

Stacionár

Minimálna sieť stacionárov sa určuje ako počet miest v týchto zariadeniach, ktoré majú uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnými poisťovňami ku dňu účinnosti tohto nariadenia.

§ 7

Poliklinika

Pre určenie polikliniky platia ustanovenia o minimálnej sieti zdravotníckych zariadení uvedených v § 4 tohto nariadenia, ktoré tvoria jej organizačnú súčasť.

§ 8

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

(1) Minimálna sieť pre agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti je 1,00 sesterské miesto na 10-tisíc obyvateľov.

(2) Prepočet určenej minimálnej siete agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti na územie Slovenskej republiky a príslušných samosprávnych krajov obsahuje príloha č. 3 tohto nariadenia.

§ 9

Nemocnice a liečebne

(1) Prepočet určenej minimálnej siete pre lôžka poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v príslušných špecializačných odboroch rozdelený na lôžka určené na poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti akútne chorým osobám, chronicky chorým osobám a psychiatricky chorým osobám na území Slovenskej republiky a príslušných samosprávnych krajov obsahuje príloha č. 4 tohto nariadenia.

(2) Zoznam poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v rámci minimálnej siete ústavnej zdravotnej starostlivosti, je uvedený v prílohe č. 5.

(3) Zoznam špecializovaných ústavných pracovísk poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa odseku 2 je uvedený v prílohe č. 6.

(4) Minimálnu sieť lôžok prírodných liečebných kúpeľov tvoria všetky lôžka zamerané na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov, sústredených okolo prírodného liečivého zdroja vhodného na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,7) ktoré majú zmluvy so zdravotnými poisťovňami ku dňu účinnosti tohto nariadenia; táto sieť môže byť znížená o 15 %.

§ 10

Domy ošetrovateľskej starostlivosti

Pre tvorbu minimálnej siete lôžok v domoch ošetrovateľskej starostlivosti platia ustanovenia o minimálnej sieti lôžok pre chronicky choré osoby, ktorú obsahuje príloha č. 4 tohto nariadenia.

§ 11

Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok

Minimálna sieť lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok je určená súčasným počtom týchto poskytovateľov daných ku dňu účinnosti tohto nariadenia, znížených o 15 %.

§ 12

Spoločné ustanovenia

(1) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pri prehodnocovaní určenej minimálnej siete vychádza z oficiálne štatisticky podložených údajov, ktoré signalizujú potenciálne nezabezpečenie efektívnej, dostupnej, plynulej, sústavnej a odbornej zdravotnej starostlivosti na príslušnom území podľa osobitného predpisu.8)

(2) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky najmenej raz za dva roky prehodnocuje údaje vo vzťahu k určenej minimálnej sieti v súčinnosti so samosprávnymi krajmi a zdravotnými poisťovňami. Zdravotné poisťovne následne vykonajú prepočet minimálnej siete k pomeru počtu poistencov v príslušnej zdravotnej poisťovni.

(3) Poskytovaním zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore stomatológia uvedenom v prílohe č. 2 sa rozumie poskytovanie zdravotnej starostlivosti zdravotníckym pracovníkom, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore stomatológia, alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti zdravotníckym pracovníkom, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore zubné lekárstvo.

(4) Tam, kde sa v tomto nariadení na určenie minimálnej siete používa údaj o počte obyvateľov vo vybranej skupine populácie alebo údaj o hustote obyvateľstva Slovenskej republiky, rozumie sa tým posledný oficiálne zverejnený údaj pripadajúci k príslušnému dňu štatistického zisťovania Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.9)

(5) Doterajšia úprava organizácie a poskytovania zdravotnej starostlivosti v ozbrojených silách Slovenskej republiky sa ponecháva v platnosti až do doby, keď bude verejná minimálna sieť v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky upravená všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý určí počty ambulancií, počet pracovných miest zdravotníckych pracovníkov a lôžok v jednotlivých odboroch podľa potrieb Ministerstva obrany Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.


§ 13

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 751/2004 Z. z.

Prepočet stanovenej minimálnej siete ambulancií na poskytovanie všeobecnej zdravotnej starostlivosti na územie Slovenskej republiky a príslušných krajov Slovenskej republiky v počte lekárskych miest (ďalej len „LM“)

Počet lekárskych miest (LM) všeobecných lekárov pre dospelých

Kraj Minimálna sieť v počte LM
Bratislavský 267,16
Banskobystrický 229,64
Košický 287,83
Nitriansky 245,87
Prešovský 269,51
Trenčiansky 185,85
Trnavský 207,99
Žilinský 225,40
Celkový súčet 1 919,25

Počet lekárskych miest (LM) všeobecných lekárov pre deti a dorast

Kraj Minimálna sieť v počte LM
Banskobystrický 116,72
Bratislavský 123,34
Košický 156,95
Nitriansky 132,88
Prešovský 163,54
Trenčiansky 92,78
Trnavský 118,58
Žilinský 130,27
Celkový súčet 1 035,04

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 751/2004 Z. z.

Prepočet stanovenej minimálnej siete ambulancií na poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti na počet obyvateľov Slovenskej republiky a príslušných krajov Slovenskej republiky

Slovenská republika:

Odbor Minimálna sieť
Počet LM
algeziológia 5,86
anestéziológia a intenzívna medicína 35,78
angiológia 3,92
audiológia 2,64
cievna chirurgia 16,03
dermatovenerológia 226,00
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 110,37
drogové závislosti 9,58
endokrinológia 62,36
foniatria 17,39
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 100,24
gastroenterológia 107,89
geriatria 23,90
gerontopsychiatria 0,91
gynekológia a pôrodníctvo 978,07
hematológia a transfúziológia 49,41
chirurgia 251,15
infektológia 35,60
kardiochirurgia 2,03
kardiológia 160,71
klinická biochémia 2,31
klinická farmakológia 3,87
klinická imunológia a alergológia 154,76
klinická logopédia 118,49
klinická onkológia 89,03
klinická psychológia 166,96
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 13,92
korektívna dermatológia 1,51
lekárska genetika 8,41
letecké lekárstvo 0,43
materno-fetálna medicína 7,86
medicínska informatika a bioštatistika 2,94
nefrológia 56,07
neurológia 257,65
neurochirurgia 6,14
nukleárna medicína 2,10
oftalmológia 288,50
ortopédia 183,28
ortopedická protetika 3,65
otorinolaryngológia 212,81
patologická anatómia 0,17
pediatria 35,43
plastická chirurgia 11,70
pneumológia a ftizeológia 146,34
popáleninové oddelenie 1,38
psychiatria 244,68
radiačná onkológia 12,08
reumatológia 71,54
sexuológia 3,80
stomatológia 2 461,78
telovýchovné lekárstvo 3,93
úrazová chirurgia 33,34
urológia 104,13
vnútorné lekárstvo 363,59
Celkový súčet 7 274,41

Bratislavský kraj:

Odbor Minimálna sieť
Počet LM
algeziológia 0,80
anestéziológia a intenzívna medicína 6,18
angiológia 0,61
cievna chirurgia 3,72
dermatovenerológia 42,47
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 14,84
drogové závislosti 4,40
endokrinológia 11,33
foniatria 3,23
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 7,61
gastroenterológia 14,58
geriatria 5,51
gerontopsychiatria 0,44
gynekológia a pôrodníctvo 195,93
hematológia a transfúziológia 8,36
chirurgia 53,43
infektológia 4,01
kardiochirurgia 1,35
kardiológia 30,10
klinická biochémia 1,87
klinická farmakológia 0,83
klinická imunológia a alergológia 30,96
klinická logopédia 21,51
klinická onkológia 21,64
klinická psychológia 35,75
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 1,88
korektívna dermatológia 0,73
lekárska genetika 2,92
materno-fetálna medicína 0,60
medicínska informatika a bioštatistika 0,36
nefrológia 7,03
neurológia 41,13
neurochirurgia 0,38
nukleárna medicína 1,68
oftalmológia 50,43
ortopédia 31,43
ortopedická protetika 1,09
otorinolaryngológia 37,08
patologická anatómia 0,17
pediatria 14,99
plastická chirurgia 1,46
pneumológia a ftizeológia 19,99
popáleninové oddelenie 0,44
psychiatria 56,00
radiačná onkológia 3,56
reumatológia 10,17
sexuológia 0,89
stomatológia 374,38
úrazová chirurgia 3,33
urológia 19,04
vnútorné lekárstvo 78,17
Celkový súčet 1 280,79

Trnavský kraj:

Odbor Minimálna sieť
Počet LM
anestéziológia a intenzívna medicína 4,45
angiológia 0,14
cievna chirurgia 1,96
dermatovenerológia 22,38
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 11,22
endokrinológia 6,05
foniatria 2,04
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 5,72
gastroenterológia 9,73
geriatria 1,65
gynekológia a pôrodníctvo 92,25
hematológia a transfúziológia 3,49
chirurgia 19,54
infektológia 2,98
kardiológia 14,15
klinická farmakológia 0,85
klinická imunológia a alergológia 12,91
klinická logopédia 13,52
klinická onkológia 6,43
klinická psychológia 11,55
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 0,43
materno-fetálna medicína 1,46
medicínska informatika a bioštatistika 0,04
nefrológia 5,53
neurológia 25,05
neurochirurgia 0,85
oftalmológia 22,95
ortopédia 16,64
otorinolaryngológia 18,75
pediatria 2,04
pneumológia a ftizeológia 12,04
psychiatria 23,09
reumatológia 12,07
stomatológia 248,47
telovýchovné lekárstvo 0,02
úrazová chirurgia 2,30
urológia 12,14
vnútorné lekárstvo 34,19
Celkový súčet 681,07

Trenčiansky kraj:

Odbor Minimálna sieť
Počet LM
algeziológia 0,85
anestéziológia a intenzívna medicína 1,36
angiológia 0,68
cievna chirurgia 1,20
dermatovenerológia 19,49
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 9,06
drogové závislosti 1,38
endokrinológia 4,41
foniatria 1,79
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 11,39
gastroenterológia 6,76
geriatria 2,64
gynekológia a pôrodníctvo 60,31
hematológia a transfúziológia 3,44
chirurgia 18,99
infektológia 2,98
kardiológia 13,67
klinická farmakológia 0,43
klinická imunológia a alergológia 11,90
klinická logopédia 13,19
klinická onkológia 4,76
klinická psychológia 9,10
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 1,28
korektívna dermatológia 0,34
materno-fetálna medicína 0,26
medicínska informatika a bioštatistika 1,45
nefrológia 5,36
neurológia 18,22
oftalmológia 21,29
ortopédia 12,95
otorinolaryngológia 16,22
pediatria 1,70
pneumológia a ftizeológia 10,01
psychiatria 19,74
reumatológia 5,44
sexuológia 0,34
stomatológia 194,09
úrazová chirurgia 2,20
urológia 7,17
vnútorné lekárstvo 32,86
Celkový súčet 550,70

Nitriansky kraj:

Odbor Minimálna sieť
Počet LM
algeziológia 0,60
anestéziológia a intenzívna medicína 4,46
angiológia 0,43
cievna chirurgia 2,81
dermatovenerológia 21,99
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 14,96
drogové závislosti 1,02
endokrinológia 7,95
foniatria 1,70
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 10,72
gastroenterológia 13,06
geriatria 2,90
gerontopsychiatria 0,26
gynekológia a pôrodníctvo 121,79
hematológia a transfúziológia 6,12
chirurgia 34,51
infektológia 5,28
kardiológia 15,01
klinická biochémia 0,19
klinická farmakológia 0,98
klinická imunológia a alergológia 16,08
klinická logopédia 13,64
klinická onkológia 11,41
klinická psychológia 17,13
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 0,21
lekárska genetika 0,68
materno-fetálna medicína 0,25
medicínska informatika a bioštatistika 1,09
nefrológia 7,07
neurológia 30,32
neurochirurgia 0,21
nukleárna medicína 0,17
oftalmológia 35,25
ortopédia 18,45
otorinolaryngológia 18,78
pediatria 3,27
plastická chirurgia 0,20
pneumológia a ftizeológia 24,35
psychiatria 28,09
radiačná onkológia 1,06
reumatológia 7,03
sexuológia 0,26
stomatológia 276,65
úrazová chirurgia 5,21
urológia 10,40
vnútorné lekárstvo 37,20
Celkový súčet 831,20

Žilinský kraj:

Odbor Minimálna sieť
Počet LM
algeziológia 0,91
anestéziológia a intenzívna medicína 5,66
angiológia 0,71
audiológia 0,60
cievna chirurgia 1,90
dermatovenerológia 30,69
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 14,55
drogové závislosti 1,79
endokrinológia 8,15
foniatria 2,04
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 21,27
gastroenterológia 15,91
geriatria 1,45
gerontopsychiatria 0,21
gynekológia a pôrodníctvo 99,85
hematológia a transfúziológia 6,76
chirurgia 29,80
infektológia 3,53
kardiológia 18,52
klinická farmakológia 0,26
klinická imunológia a alergológia 21,76
klinická logopédia 17,10
klinická onkológia 7,99
klinická psychológia 18,08
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxlkológla 1,62
lekárska genetika 1,70
materno-fetálna medicína 1,11
nefrológia 7,72
neurológia 29,98
neurochirurgia 1,97
nukleárna medicína 0,26
oftalmológla 36,38
ortopédia 24,68
otorinolaryngológia 28,45
pediatria 4,12
plastická chirurgia 1,70
pneumológla a ftizeológla 16,15
psychiatria 26,46
radiačná onkológia 2,47
reumatológla 6,18
sexuológla 0,91
stomatológia 285,67
úrazová chirurgia 4,04
urológia 13,96
vnútorné lekárstvo 39,63
Celkový súčet 864,65

Banskobystrický kraj:

Odbor Minimálna sieť
Počet LM
algeziológia 1,41
anestéziológia a intenzívna medicína 6,71
angiológia 0,28
cievna chirurgia 1,42
dermatovenerológia 26,55
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 11,83
drogové závislosti 0,94
endokrinológia 5,53
foniatria 2,06
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 10,05
gastroenterológia 10,11
geriatria 4,55
gynekológia a pôrodníctvo 112,43
hematológia a transfúziológia 3,15
chirurgia 27,64
infektológia 4,62
kardiochirurgia 0,26
kardiológia 16,82
klinická biochémia 0,17
klinická farmakológia 0,03
klinická imunológia a alergológia 14,58
klinická logopédia 15,81
klinická onkológia 14,14
klinická psychológia 16,07
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 2,55
lekárska genetika 0,60
materno-fetálna medicína 1,11
nefrológia 5,80
neurológia 29,38
neurochirurgia 0,85
oftalmológia 39,90
ortopédia 17,17
ortopedická protetika 0,94
otorinolaryngológia 24,69
pediatria 2,57
plastická chirurgia 2,89
pneumológia a ftizeológia 17,93
psychiatria 27,94
radiačná onkológia 1,62
reumatológia 7,09
sexuológia 0,85
stomatológia 281,98
telovýchovné lekárstvo 0,77
úrazová chirurgia 3,63
urológia 8,47
vnútorné lekárstvo 39,23
Celkový súčet 825,12

Prešovský kraj:

Odbor Minimálna sieť
Počet LM
algeziológia 0,78
anestéziológia a intenzívna medicína 2,40
angiológia 1,08
audiológia 1,96
cievna chirurgia 0,71
dermatovenerológia 29,16
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 13,71
drogové závislosti 0,07
endokrinológia 9,61
foniatria 2,25
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 13,02
gastroenterológia 17,23
geriatria 3,66
gynekológia a pôrodníctvo 137,28
hematológia a transfúziológia 6,16
chirurgia 33,67
infektológia 3,27
kardiológia 22,10
klinická biochémia 0,09
klinická imunológia a alergológia 21,29
klinická logopédia 13,10
klinická onkológia 9,86
klinická psychológia 24,37
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 1,06
korektívna dermatológia 0,02
lekárska genetika 1,75
materno-fetálna medicína 1,12
nefrológia 8,49
neurológia 39,35
oftalmológia 35,73
ortopédia 28,52
ortopedická protetika 0,10
otorinolaryngológia 28,76
pediatria 2,82
plastická chirurgia 0,98
pneumológia a ftizeológia 21,64
psychiatria 27,61
radiačná onkológia 0,78
reumatológia 12,09
stomatológia 365,53
úrazová chirurgia 5,59
urológia 13,47
vnútorné lekárstvo 47,37
Celkový súčet 1 009,60

Košický kraj:

Odbor Minimálna sieť
Počet LM
algeziológia 0,53
anestéziológia a intenzívna medicína 4,56
audiológia 0,09
cievna chirurgia 2,31
dermatovenerológia 33,29
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 20,21
endokrinológia 9,35
foniatria 2,30
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 20,46
gastroenterológia 20,51
geriatria 1,56
gynekológia a pôrodníctvo 158,23
hematológia a transfúziológia 11,94
chirurgia 33,59
infektológia 8,94
kardiochirurgia 0,43
kardiológia 30,35
klinická farmakológia 0,51
klinická imunológia a alergológia 25,30
klinická logopédia 10,63
klinická onkológia 12,80
klinická psychológia 34,92
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 4,91
korektívna dermatológia 0,43
lekárska genetika 0,77
letecké lekárstvo 0,43
materno-fetálna medicína 1,97
nefrológia 9,07
neurológia 44,22
neurochirurgia 1,87
oftalmológia 46,58
ortopédia 33,45
ortopedická protetika 1,53
otorinolaryngológia 40,10
pediatria 3,92
plastická chirurgia 4,48
pneumológla a ftlzeológla 24,24
popálenlnové oddelenie 0,94
psychiatria 35,75
radiačná onkológia 2,59
reumatológia 11,49
sexuológla 0,55
stomatológia 435,02
telovýchovné lekárstvo 3,15
úrazová chirurgia 7,04
urológia 19,48
vnútorné lekárstvo 54,52
Celkový súčet 1 231,31

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 751/2004 Z. z.

Prepočet stanovenej minimálnej siete agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti na územie Slovenskej republiky a príslušných krajov Slovenskej republiky

Kraj Počet sesterských miest
v ADOS
Bratislavský 68
Trnavský 64
Trenčiansky 67
Nitriansky 76
Žilinský 76
Banskobystrický 76
Prešovský 88
Košický 88
Spolu 603

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 751/2004 Z. z.

Prepočet určenej minimálnej siete pre lôžka poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v príslušných špecializačných odboroch na územie Slovenskej republiky a príslušných krajov Slovenskej republiky

Slovenská republika:

Názov oddelenia/Typ lôžokMinimálna potreba lôžok
Akútne lôžka 22240
Chronické lôžka 3211
Psychiatrické lôžka 3629
Spolu 29080
Vnútorné lekárstvo3340
Infektológia588
Pneumológia a ftizeológia956
Neurológia1510
Psychiatria3008
Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia76
Pediatria1841
Gynekológia a pôrodníctvo2500
Chirurgia3428
Ortopédia735
Urológia510
Úrazová chirurgia659
Otorinolaryngológia612
Oftalmológia294
Maxilofaciálna chirurgia69
Dermatovenerológia280
Klinická onkológia465
Anestéziológia a intenzívna medicína475
Algeziológia75
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia674
Neurochirurgia204
Plastická chirurgia128
Ortopedická protetika28
Radiačná onkológia311
Foniatria8
Reumatológia90
Nukleárna medicína35
Gastroenterológia19
Kardiológia236
Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy82
Neonatológia a novorodenecké postele1219
Geriatria1053
Nefrológia8
Endokrinológia32
Cievna chirurgia120
Kardiochirurgia169
Liečba alkoholizmu a iných toxikománií374
Gerontopsychiatria247
Popáleninové51
Doliečovacie586
Ošetrovateľské80
Dlhodobo chorých1571
Transplantačné20
Klinická hematológia94
Paliatívna starostlivosť160
Hrudníková chirurgia60

Bratislavský kraj:

Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálna potreba lôžok
Akútne lôžka 2498
Chronické lôžka 345
Psychiatrické lôžka 455
Spolu 3298
Vnútorné lekárstvo 372
Infektológia 66
Pneumológia a ftizeológia 106
Neurológia 168
Psychiatria 385
Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 8
Pediatria 205
Gynekológia a pôrodníctvo 278
Chirurgia 382
Ortopédia 82
Urológia 57
Úrazová chirurgia 73
Otorinolaryngológia 68
Oftalmológia 33
Maxilofaciálna chirurgia 8
Dermatovenerológia 31
Klinická onkológia 52
Anestéziológia a intenzívna medicína 53
Algeziológia 25
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 75
Neurochirurgia 23
Plastická chirurgia 14
Ortopedická protetika 3
Radiačná onkológia 35
Foniatria 1
Nukleárna medicína 15
Gastroenterológia 2
Kardiológia 26
Neonatológia a novorodenecké postele 136
Geriatria 117
Cievna chirurgia 15
Kardiochirurgia 19
Liečba alkoholizmu a iných toxikománií 42
Gerontopsychiatria 28
Popáleninové 6
Doliečovacie 65
Ošetrovateľské 10
Dlhodobo chorých 175
Transplantačné 2
Klinická hematológia 10
Paliatívna starostlivosť 20
Hrudníková chirurgia 7

Trnavský kraj:

Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálna potreba lôžok
Akútne lôžka 2103
Chronické lôžka 320
Psychiatrické lôžka 313
Spolu 2736
Vnútorné lekárstvo 342
Infektológia 60
Pneumológia a ftizeológia 98
Neurológia 155
Psychiatria 288
Pediatria 189
Gynekológia a pôrodníctvo 256
Chirurgia 351
Ortopédia 75
Urológia 52
Úrazová chirurgia 68
Otorinolaryngológia 63
Oftalmológia 30
Dermatovenerológia 29
Klinická onkológia 48
Anestéziológia a intenzívna medicína 49
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 69
Reumatológia 10
Neonatológia a novorodenecké postele 120
Geriatria 108
Gerontopsychiatria 25
Doliečovacie 60
Ošetrovateľské 10
Dlhodobo chorých 161
Paliatívna starostlivosť 20

Trenčiansky kraj:*

Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálna potreba lôžok
Akútne lôžka 2303
Chronické lôžka 349
Psychiatrické lôžka 337
Spolu 2989
Vnútorné lekárstvo 376
Infektológia 66
Pneumológia a ftizeológia 108
Neurológia 170
Psychiatria 309
Pediatria 207
Gynekológia a pôrodníctvo 281
Chirurgia 386
Ortopédia 83
Urológia 57
Úrazová chirurgia 74
Otorinolaryngológia 69
Oftalmológia 33
Dermatovenerológia 32
Klinická onkológia 52
Anestéziológia a intenzívna medicína 53
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 76
Neonatológia a novorodenecké postele 138
Geriatria 118
Gerontopsychiatria 28
Doliečovacie 66
Ošetrovateľské 10
Dlhodobo chorých 177
Paliatívna starostlivosť 20
* Do lôžkového fondu Trenčianskeho kraja sa nezahŕňajú počty lôžok v Nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne.

Nitriansky kraj:

Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálna potreba lôžok
Akútne lôžka 2822
Chronické lôžka 405
Psychiatrické lôžka 482
Spolu 3709
Vnútorné lekárstvo 443
Infektológia 78
Pneumológia a ftizeológia 127
Neurológia 200
Psychiatria 399
Pediatria 244
Gynekológia a pôrodníctvo 332
Chirurgia 455
Ortopédia 97
Urológia 68
Úrazová chirurgia 87
Otorinolaryngológia 81
Oftalmológia 39
Maxilofaciálna chirurgia 6
Dermatovenerológia 37
Klinická onkológia 62
Anestéziológia a intenzívna medicína 63
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 89
Neurochirurgia 27
Plastická chirurgia 17
Radiačná onkológia 41
Neonatológia a novorodenecké postele 163
Geriatria 140
Cievna chirurgia 15
Liečba alkoholizmu a iných toxikománií 50
Gerontopsychiatria 33
Doliečovacie 78
Ošetrovateľské 10
Dlhodobo chorých 208
Paliatívna starostlivosť 20

* v nemocniciach

** v liečebniach

Žilinský kraj:

Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálna potreba lôžok
Akútne lôžka 2821
Chronické lôžka 394
Psychiatrické lôžka 467
Spolu 3682
Vnútorné lekárstvo 430
Infektológia 76
Pneumológia a ftizeológia 123
Neurológia 194
Psychiatria 387
Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 10
Pediatria 237
Gynekológia a pôrodníctvo 322
Chirurgia 441
Ortopédia 95
Urológia 66
Úrazová chirurgia 85
Otorinolaryngológia 79
Oftalmológia 38
Maxilofaciálna chirurgia 9
Dermatovenerológia 36
Klinická onkológia 60
Anestéziológia a intenzívna medicína 61
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 87
Neurochirurgia 25
Plastická chirurgia 17
Radiačná onkológia 40
Nukleárna medicína 10
Gastroenterológia 2
Kardiológia 30
Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 11
Neonatológia a novorodenecké postele 158
Geriatria 135
Endokrinológia 4
Cievna chirurgia 15
Liečba alkoholizmu a iných toxikománií 48
Gerontopsychiatria 32
Doliečovacie 75
Ošetrovateľské 10
Dlhodobo chorých 202
Klinická hematológia 12
Paliatívna starostlivosť 20

Banskobystrický kraj:

Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálna potreba lôžok
Akútne lôžka 2715
Chronické lôžka 378
Psychiatrické lôžka 446
Spolu 3539
Vnútorné lekárstvo 411
Infektológia 72
Pneumológia a ftizeológia 118
Neurológia 186
Psychiatria 370
Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 9
Pediatria 227
Gynekológia a pôrodníctvo 308
Chirurgia 422
Ortopédia 90
Urológia 63
Úrazová chirurgia 81
Otorinolaryngológia 75
Oftalmológia 36
Dermatovenerológia 34
Klinická onkológia 57
Anestéziológia a intenzívna medicína 58
Algeziológia 25
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 83
Neurochirurgia 25
Plastická chirurgia 16
Ortopedická protetika 3
Radiačná onkológia 38
Kardiológia 29
Neonatológia a novorodenecké postele 151
Geriatria 130
Cievna chirurgia 15
Kardiochirurgia 21
Liečba alkoholizmu a iných toxikománií 46
Gerontopsychiatria 30
Doliečovacie 72
Ošetrovateľské 10
Dlhodobo chorých 193
Transplantačné 3
Klinická hematológia 12
Paliatívna starostlivosť 20

Prešovský kraj:

Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálna potreba lôžok
Akútne lôžka 3023
Chronické lôžka 586
Psychiatrické lôžka 438
Spolu 4047
Vnútorné lekárstvo 490
Infektológia 86
Pneumológia a ftizeológia 140
Neurológia 222
Psychiatria 402
Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 11
Pediatria 270
Gynekológia a pôrodníctvo 367
Chirurgia 503
Ortopédia 108
Urológia 75
Úrazová chirurgia 97
Otorinolaryngológia 90
Oftalmológia 43
Maxilofaciálna chirurgia 10
Dermatovenerológia 41
Klinická onkológia 68
Anestéziológia a intenzívna medicína 70
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 99
Plastická chirurgia 19
Radiačná onkológia 46
Kardiológia 35
Neonatológia a novorodenecké postele 179
Geriatria 155
Cievna chirurgia 15
Gerontopsychiatria 36
Doliečovacie 86
Ošetrovateľské 10
Dlhodobo chorých 231
Klinická hematológia 14
Paliatívna starostlivosť 20
Hrudníková chirurgia 9

Košický kraj:

Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálna potreba lôžok
Akútne lôžka 3154
Chronické lôžka 434
Psychiatrické lôžka 556
Spolu 4144
Vnútorné lekárstvo 476
Infektológia 84
Pneumológia a ftizeológia 136
Neurológia 215
Psychiatria 468
Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 11
Pediatria 262
Gynekológia a pôrodníctvo 356
Chirurgia 488
Ortopédia 105
Urológia 72
Úrazová chirurgia 94
Otorinolaryngológia 87
Oftalmológia 42
Maxilofaciálna chirurgia 10
Dermatovenerológia 40
Klinická onkológia 66
Anestéziológia a intenzívna medicína 68
Algeziológia 20
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 96
Neurochirurgia 29
Plastická chirurgia 18
Radiačná onkológia 44
Nukleárna medicína 10
Kardiológia 34
Neonatológia a novorodenecké postele 174
Geriatria 150
Nefrológia 1
Cievna chirurgia 15
Kardiochirurgia 24
Liečba alkoholizmu a iných toxikománií 53
Gerontopsychiatria 35
Popáleninové 7
Doliečovacie 84
Ošetrovateľské 10
Dlhodobo chorých 224
Transplantačné 3
Klinická hematológia 13
Paliatívna starostlivosť 20

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 751/2004 Z. z.

Zoznam poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v rámci minimálnej siete ústavnej zdravotnej starostlivosti

Druh
zdravotníckeho
zariadenia
Názov
zdravotníckeho
zariadenia
Obec
Bratislavský kraj   
Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Bratislava
Všeobecná nemocnica Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Špecializovaná nemocnica Národný onkologický ústav Bratislava
Špecializovaná nemocnica Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. Bratislava
Špecializovaná nemocnica Detské kardiocentrum SR Bratislava Bratislava
Špecializovaná nemocnica Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Pezinok
Všeobecná nemocnica Nemocnica s poliklinikou Ministerstva vnútra SR1) Bratislava
Špecializovaná nemocnica Nemocnica Ministerstva obrany, a. s.1) Bratislava
Trnavský kraj  
Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica Trnava Trnava
Špecializovaná nemocnica Národný ústav reumatických chorôb Piešťany Piešťany
Nitriansky kraj  
Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica Nitra Nitra
Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Nové Zámky
Špecializovaná nemocnica Psychiatrická nemocnica Hronovce
Špecializovaná nemocnica Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Trenčiansky kraj   
Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica Trenčín Trenčín
Banskobystrický kraj  
Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Všeobecná nemocnica Detská fakultná nemocnica Banská Bystrica Banská Bystrica
Špecializovaná nemocnica Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. Banská Bystrica
Špecializovaná nemocnica Národné rehabilitačné centrum Kováčová
Špecializovaná nemocnica Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica Kremnica
Žilinský kraj   
Všeobecná nemocnica Martinská fakultná nemocnica Martin
Všeobecná nemocnica Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok1) Ružomberok
Všeobecná nemocnica Nemocnica s poliklinikou Žilina Žilina
Liečebňa Psychiatrická liečebňa Sučany Sučany
Prešovský kraj  
Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov Prešov
Všeobecná nemocnica Nemocnica Poprad, a. s. Poprad
Špecializovaná nemocnica Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Košický kraj  
Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice
Všeobecná nemocnica Detská fakultná nemocnica Košice Košice
Špecializovaná nemocnica Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice, a. s. Košice
Špecializovaná nemocnica Východoslovenský onkologický ústav, a. s. Košice
Špecializovaná nemocnica Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice
Všeobecná nemocnica Letecká vojenská nemocnica, a. s.1) Košice
Liečebňa Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma Plešivec Plešivec

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 751/2004 Z. z.

Zoznam špecializovaných ústavných pracovísk, poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti

BRATISLAVSKÝ KRAJ

Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

1. vnútorné lekárstvo,
2. infektológia,
3. pneumológia a ftizeológia,
4. neurológia,
5. psychiatria,
6. klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia,
7. pediatria,
8. gynekológia a pôrodníctvo,
9. chirurgia,
10. ortopédia,
11. urológia,
12. úrazová chirurgia,
13. otorinolaryngológia,
14. oftalmológia,
15. maxilofaciálna chirurgia,
16. dermatovenerológia,
17. klinická onkológia,
18. anestéziológia a intenzívna medicína,
19. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,
20. neurochirurgia,
21. plastická chirurgia,
22. foniatria,
23. gastroenterológia,
24. neonatológia,
25. geriatria,
26. cievna chirurgia,
27. popáleninové,
28. doliečovacie,
29. dlhodobo chorých,
30. transplantačné,
31. klinická hematológia,
32. hrudníková chirurgia.

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

1. neurológia,
2. psychiatria,
3. pediatria,
4. chirurgia,
5. ortopédia,
6. urológia,
7. otorinolaryngológia,
8. oftalmológia,
9. dermatovenerológia,
10. klinická onkológia,
11. anestéziológia a intenzívna medicína,
12. patologická neonatológia,
13. transplantológia krvotvorných buniek,
14. diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy.

Národný onkologický ústav Bratislava

1. vnútorné lekárstvo – klinická onkológia,
2. gynekológia a pôrodníctvo – onkológia v gynekológii,
3. chirurgia,
4. anestéziológia a intenzívna medicína,
5. radiačná onkológia,
6. klinická hematológia,
7. paliatívna medicína.

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava

1. anestéziológia a intenzívna medicína,
2. kardiológia,
3. kardiochirurgia,
4. cievna chirurgia,
5. transplantačné.

Detské kardiocentrum Bratislava

1. anestéziológia a intenzívna medicína,
2. kardiológia,
3. kardiochirurgia.

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok

1. psychiatria,
2. gerontopsychiatria,
3. medicína drogových závislostí.

Nemocnica s poliklinikou Ministerstva vnútra SR

1. vnútorné lekárstvo,
2. chirurgia,
3. anestéziológia a intenzívna medicína.

Nemocnica Ministerstva obrany, a. s.

1. vnútorné lekárstvo,
2. neurológia,
3. anestéziológia a intenzívna medicína,
4. oftalmológia,
5. otorinolaryngológia,
6. psychiatria,
7. kardiológia.

TRNAVSKÝ KRAJ

Fakultná nemocnica Trnava

1. vnútorné lekárstvo,
2. infektológia,
3. pneumológia a ftizeológia,
4. neurológia,
5. pediatria,
6. gynekológia a pôrodníctvo,
7. chirurgia,
8. urológia,
9. úrazová chirurgia,
10. otorinolaryngológia,
11. oftalmológia,
12. neonatológia,
13. dermatovenerológia,
14. klinická onkológia,
15. anestéziológia a intenzívna medicína,
16. dlhodobo chorých,
17. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.

Národný ústav reumatických chorôb Piešťany

1. reumatológia.

NITRIANSKY KRAJ

Fakultná nemocnica Nitra

1. vnútorné lekárstvo,
2. infektológia,
3. neurológia,
4. psychiatria,
5. pediatria,
6. gynekológia a pôrodníctvo,
7. chirurgia,
8. ortopédia,
9. urológia,
10. úrazová chirurgia,
11. otorinolaryngológia,
12. oftalmológia,
13. dermatovenerológia,
14. anestéziológia a intenzívna medicína,
15. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,
16. neurochirurgia,
17. plastická chirurgia,
18. cievna chirurgia,
19. radiačná onkológia,
20. klinická onkológia,
21. neonatológia,
22. doliečovacie,
23. dlhodobo chorých.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

1. chirurgia,
2. vnútorné lekárstvo,
3. neonatológia,
4. neurológia,
5. neurochirurgia,
6. gynekológia a pôrodníctvo,
7. dermatovenerológia,
8. doliečovacie,
9. geriatria,
10. anestéziológia a intenzívna medicína,
11. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,
12. klinická onkológia,
13. úrazová chirurgia,
14. oftalmológia,
15. ortopédia,
16. otorinolaryngológia,
17. pediatria,
18. urológia,
19. liečebňa pre dlhodobo chorých,
20. pneumológia a ftizeológia,
21. cievna chirurgia,
22. psychiatrické.

Psychiatrická nemocnica Hronovce

1. psychiatria.

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie

1. psychiatria,
2. gerontopsychiatria,
3. medicína drogových závislostí.

TRENČIANSKY KRAJ

Fakultná nemocnica Trenčín

1. vnútorné lekárstvo,
2. infektológia,
3. pneumológia a ftizeológia,
4. neurológia,
5. psychiatria,
6. pediatria,
7. gynekológia a pôrodníctvo,
8. chirurgia,
9. ortopédia,
10. urológia,
11. úrazová chirurgia,
12. otorinolaryngológia,
13. oftalmológia,
14. dermatovenerológia,
15. klinická onkológia,
16. anestéziológia a intenzívna medicína,
17. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,
18. neonatológia,
19. geriatria,
20. doliečovacie.

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

1. vnútorné lekárstvo,
2. infektológia,
3. pneumológia a ftizeológia,
4. neurológia,
5. psychiatria,
6. klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia,
7. pediatria,
8. gynekológia a pôrodníctvo,
9. chirurgia,
10. ortopédia,
11. urológia,
12. úrazová chirurgia,
13. otorinolaryngológia,
14. oftalmológia,
15. dermatovenerológia,
16. klinická onkológia,
17. anestéziológia a intenzívna medicína,
18. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,
19. neurochirurgia,
20. plastická chirurgia,
21. ortopedická protetika,
22. neonatológia,
23. dlhodobo chorých,
24. transplantačné,
25. klinická hematológia.

Detská fakultná nemocnica Banská Bystrica

1. pediatria,
2. chirurgia,
3. klinická onkológia,
4. anestéziológia a intenzívna medicína,
5. dlhodobo chorých,
6. dlhodobo ventilovaných.

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Banská Bystrica

1. anestéziológia a intenzívna medicína,
2. kardiológia,
3. kardiochirurgia.

Národné rehabilitačné centrum Kováčová

1. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.

Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica

1. psychiatria.

ŽILINSKÝ KRAJ

Martinská fakultná nemocnica Martin

1. vnútorné lekárstvo,
2. infektológia,
3. pneumológia a ftizeológia,
4. neurológia,
5. psychiatria,
6. klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia,
7. pediatria,
8. gynekológia a pôrodníctvo,
9. chirurgia,
10. ortopédia,
11. urológia,
12. úrazová chirurgia,
13. otorinolaryngológia,
14. oftalmológia,
15. maxilofaciálna chirurgia,
16. dermatovenerológia,
17. anestéziológia a intenzívna medicína,
18. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,
19. neurochirurgia,
20. plastická chirurgia,
21. radiačná onkológia,
22. nukleárna medicína,
23. kardiológia,
24. neonatológia,
25. klinická hematológia.

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

1. vnútorné lekárstvo,
2. infektológia,
3. pneumológia a ftizeológia,
4. neurológia,
5. psychiatria,
6. pediatria,
7. gynekológia a pôrodníctvo,
8. chirurgia,
9. úrazová chirurgia,
10. otorinolaryngológia,
11. oftalmológia,
12. dermatovenerológia,
13. klinická onkológia,
14. anestéziológia a intenzívna medicína,
15. neurochirurgia,
16. neonatológia,
17. doliečovacie,
18. ortopédia,
19. klinická hematológia,
20. gastroenterológia,
21. kardiológia,
22. cievna chirurgia,
23. medicína drogových závislostí.

Nemocnica s poliklinikou Žilina

1. vnútorné lekárstvo,
2. infektológia,
3. pneumológia a ftizeológia,
4. neurológia,
5. psychiatria,
6. pediatria,
7. gynekológia a pôrodníctvo,
8. chirurgia,
9. ortopédia,
10. pediatrická ortopédia,
11. urológia,
12. úrazová chirurgia,
13. neurochirurgia,
14. otorinolaryngológia,
15. oftalmológia,
16. dermatovenerológia,
17. anestéziológia a intenzívna medicína,
18. radiačná onkológia,
19. kardiológia,
20. neonatológia,
21. liečebňa dlhodobo chorých,
22. cievna chirurgia.

Psychiatrická liečebňa Sučany

1. psychiatria.

PREŠOVSKÝ KRAJ

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

1. vnútorné lekárstvo,
2. infektológia,
3. pneumológia a ftizeológia,
4. neurológia,
5. psychiatria,
6. klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia,
7. pediatria,
8. gynekológia a pôrodníctvo,
9. chirurgia,
10. ortopédia,
11. urológia,
12. úrazová chirurgia,
13. otorinolaryngológia,
14. oftalmológia,
15. maxilofaciálna chirurgia,
16. dermatovenerológia,
17. klinická onkológia,
18. anestéziológia a intenzívna medicína,
19. plastická chirurgia,
20. klinická hematológia,
21. kardiológia,
22. neonatológia,
23. geriatria,
24. doliečovacie,
25. dlhodobo chorých,
26. cievna chirurgia,
27. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.

Nemocnica Poprad, a. s.

1. pediatria,
2. fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia,
3. geriatria,
4. chirurgia,
5. infekčné,
6. vnútorné lekárstvo,
7. úrazová chirurgia a ortopédia,
8. gynekológia a pôrodníctvo,
9. otorinolaryngológia,
10. oftalmológia,
11. anestéziológia a intenzívna medicína,
12. dermatovenerológia,
13. neurológia.

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy

1. pneumológia a ftizeológia,
2. gynekológia a pôrodníctvo,
3. chirurgia,
4. oftalmológia,
5. anestéziológia a intenzívna medicína,
6. hrudníková chirurgia.

KOŠICKÝ KRAJ

Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice

1. vnútorné lekárstvo,
2. infektológia,
3. pneumológia a ftizeológia,
4. neurológia,
5. psychiatria,
6. klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia,
7. gynekológia a pôrodníctvo,
8. chirurgia,
9. ortopédia,
10. urológia,
11. úrazová chirurgia,
12. oftalmológia,
13. maxilofaciálna chirurgia,
14. dermatovenerológia,
15. anestéziológia a intenzívna medicína,
16. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,
17. neurochirurgia,
18. plastická chirurgia,
19. neonatológia,
20. geriatria,
21. nefrológia,
22. otorinolaryngológia,
23. klinická hematológia a onkohematológia,
24. doliečovacie,
25. dlhodobo chorých,
26. transplantačné,
27. hrudníková chirurgia,
28. kardiológia.

Detská fakultná nemocnica Košice

1. infektológia,
2. neurológia,
3. pediatria,
4. chirurgia,
5. otorinolaryngológia,
6. klinická onkológia,
7. anestéziológia a intenzívna medicína.

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice, a. s.

1. anestéziológia a intenzívna medicína,
2. kardiológia,
3. cievna chirurgia,
4. kardiochirurgia.

Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice

1. gynekológia a pôrodníctvo,
2. otorinolaryngológia,
3. klinická onkológia,
4. radiačná onkológia.

Inštitút molekulárnej a nukleárnej medicíny Košice

1. nukleárna medicína.

Letecká vojenská nemocnica, a. s., Košice

1. vnútorné lekárstvo,
2. neurológia,
3. chirurgia,
4. otorinolaryngológia,
5. oftalmológia,
6. dermatovenerológia,
7. anestéziológia a intenzívna medicína,
8. dlhodobo chorých.

Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma Plešivec

1. psychiatria.

Poznámky pod čiarou

1) § 5 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 8 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) § 85 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

4) § 9 zákona č. 576/2004 Z. z.

5) § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6) § 11 a nasl. zákona č. 578/2004 Z. z.

7) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

8) § 5 zákona č. 576/2004 Z. z.

9) Zákon č. 165/1998 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001.

1) § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.