Zákon č. 272/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 125/2007
Platnosť od 20.06.2007
Účinnosť od 01.07.2007

OBSAH

272

ZÁKON

zo 17. mája 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z. a zákona č. 673/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 10 ods. 2 sa za slová „na základe povolenia,“ vkladajú slová „ak v odseku 3 nie je ustanovené inak,“.

2. § 10 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Samostatná zdravotnícka prax podľa odseku 1 nie je poskytovanie lekárskej služby prvej pomoci.“.

3. V § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenom w), ktoré znie:

w) poskytovať lekársku službu prvej pomoci podľa rozpisu určeného samosprávnym krajom, ak ide o poskytovateľa, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria, a poskytovateľa, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť v odbore zubné lekárstvo.“.

4. V § 79 ods. 3 písm. a) sa slová „o) a v)“ nahrádzajú slovami „o), v) a w)“.

5. V § 79 ods. 3 písm. b) sa slová „s) a v)“ nahrádzajú slovami „s), v) a w)“.

6. V § 82 ods. 1 písm. b) sa slová „q) a r)“ nahrádzajú slovami „q), r) a w)“.

7. Príloha č. 1 sa dopĺňa bodom č. 22, ktorý znie:

22. Smernica Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu osôb (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).“.

8. Príloha č. 3 znie:

„Príloha č. 3

k zákonu č. 578/2004 Z. z.

v znení zákona č. 272/2007 Z. z.

UZNÁVANIE DIPLOMOV O ŠPECIALIZÁCII

A. Uznávanie diplomov o špecializácii v kategórii lekár

a) Diplom, certifikát a iný doklad o kvalifikácii, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu a obsahuje názov kvalifikácie uvedenej v tabuľke č. 1, sa uznáva ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v kategórii lekár získaný v Slovenskej republike podľa tabuľky č. 2,

Tabuľka č. 1

p. č.Krajina
Názov kvalifikácieUdeľujúci orgán
1Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre
professionnel particulier de médecin spécialiste
Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique
2Bulharsko / БългарияСвидетелство за призната специалностМедицински университет, Висш медицински институт или
Военномедицинска академия
3Cyprus / ΚύπροςΠιστοποιητικό Αναγνώρισης ΕιδικότηταςΙατρικό Συμβούλιο
4Česko / Česká republikaDiplom o specializaci Ministerstvo zdravotnictví
5Dánsko / DanmarkBevis for tilladelse til at betegne sig som speciallægeSundhedsstyrelsen
6Estónsko / EestiResidentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal Tartu Ülikool
7Fínsko / Suomi / FinlandErikoislääkärin tutkinto / specialläkarexamen1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet
2. Kuopion yliopisto
3. Oulun yliopisto
4. Tampereen yliopisto
5. Turun yliopisto
8Francúzsko / France1. Certificat d'études spéciales de médecine
2. Attestation de médecin spécialiste qualifié
3. Certificat d'études spéciales de médecine
4. Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation
complémentaire qualifiante de médecine
1. 3. 4. Universités
2. Conseil de l'Ordre des médecins
9Grécko / Ελλάς Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας1. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
2. Νομαρχία
10Holandsko / NederlandBewijs van inschrijving in een Specialistenregister1. Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot
Bevordering der Geneeskunst
2. Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van
de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot
Bevordering der Geneeskunst
3. Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie
(HVRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
11Írsko / IrelandCertificate of Specialist doctorCompetent authority
12Litva / LietuvaRezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikacijąUniversitetas
13Lotyšsko / LatvijaSertifikāts – kompetentu iestāāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokāārtojusi sertifikāācijas eksāāmenu specialitātē
Latvijas Ārstu biedrība
Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība
14Luxembursko / LuxembourgCertificat de médecin spécialiste Ministre de la Santé publique
15Maďarsko / Magyarország Szakorvosi bizonyítványAz Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete
16Malta / MaltaĊertifikat ta' Speċjalista MedikuKumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti
17Nemecko / DeutschlandFachärztliche AnerkennungCountryesärztekammer
18Poľsko / PolskaDyplom uzyskania tytułu specjalisty Centrum Egzaminów Medycznych
19Portugalsko / Portugal1. Grau de assistente e/ou
2. Titulo de especialista
1. Ministério da Saúde
2. Ordem dos Médicos
20Rakúsko / ÖsterreichFacharztdiplom Österreichische Ärztekammer
21Rumunsko / RomâniaCertificat de medic specialistMinisterul Sănătăţii Publici
22Slovinsko / Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije
23Španielsko / EspañaTítulo de EspecialistaMinisterio de Educación y Cultura
24Švédsko / SverigeBevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen
25Taliansko / ItaliaDiploma di medico specialista Università
26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomCertificate of Completion of specialist training Competent authority
27Island / ÍslandSérfræðileayfiHeilbrigðis og tryggingamálaráðuneyti
28Lichtenštajnsko / Liechtenstein diplomy ostatných krajín uvedené v tabuľkepríslušný orgán
29Nórsko / NorgeSpesialistgodkjenningDen  norske lægeforening ihht. delegert myndighet
30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraFacharzt / spécialiste / specialistaDépartement fédéral de ľintérieur

Tabuľka č. 2

Por. čísloKrajinaNázov špecializačného odboru v členskom štáteMinimálna dĺžka prípravy v členskom štáteNázov zodpovedajúceho špecializačného odboru v Slovenskej republike
1. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Anesthésie-réanimation / Anesthesie reanimatie3 rokyanestéziológia a intenzívna medicína
1. 02Bulharsko / БългарияАнестезиология и интензивно лечение
1. 03
 
Cyprus / ΚύπροςΑναισθησιολογία
1. 04Česko / Česká republikaAnesteziologie a resuscitace
1. 05Dánsko / DanmarkAnæstesiologi
1. 06Estónsko / EestiAnestesioloogia
1. 07Fínsko  / Suomi / <?xml:namespace prefix = st1 />FinlandAnestesiologia ja tehohoito / anestesiologi och intensivvård
1. 08Francúzsko / FranceAnesthésiologie-Réanimation chirurgicale
1. 09Grécko / Ελλάς Αναισθησιολογία
1. 10Holandsko / NederlandAnesthesiologie
1. 11Írsko / IrelandAnaesthesia
1. 12Litva  / Lietuva Anesteziologija reanimatologija
1. 13Lotyšsko / LatvijaAnestezioloģija un reanimatoloģija
1. 14Luxembursko / LuxembourgAnesthésie-réanimation
1. 15Maďarsko / MagyarországAneszteziológia és intenzív terápia
1. 16Malta / MaltaAnesteżija u Kura Intensiva
1. 17Nemecko / DeutschlandAnästhesiologie
1. 18Poľsko / PolskaAnestezjologia i intensywna terapia
1. 19Portugalsko / PortugalAnestesiologia
1. 20Rakúsko / ÖsterreichAnästhesiologie und Intensivmedizin
1. 21Rumunsko / RomâniaAnestezie şi terapie intensivă
1. 22Slovinsko / SlovenijaAnesteziologija, reanimatologija in perioperativna
intenzivna medicina
1. 23Španielsko / EspañaAnestesiología y Reanimación
1. 24Švédsko / SverigeAnestesi och intensivvård
1. 25Taliansko / ItaliaAnestesia e rianimazione
1. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomAnaesthetics
1. 27Island / Ísland Svæefinga- og gjörgæluæknisfræði
1. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinAnästhesiologie
1. 29Nórsko / NorgeAnestesiologi
1. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraAnästhesiologie / anesthésiologie / anestesiologia
2. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Chirurgie / Heelkunde5 rokovchirurgia
2. 02Bulharsko / БългарияХирургия
2. 03Cyprus / ΚύπροςΓενική Χειρουργική
2. 04Česko / Česká republikaChirurgie
2. 05Dánsko / DanmarkKirurgi eller kirurgiske sygdomme
2. 06Estónsko / EestiÜldkirurgia
2. 07Fínsko  / Suomi / FinlandYleiskirurgia / allmän kirurgi
2. 08Francúzsko / FranceChirurgie générale
2. 09Grécko / Ελλάς Χειρoυργική
2. 10Holandsko / NederlandHeelkunde
2. 11Írsko / IrelandGeneral surgery
2. 12Litva  / Lietuva Chirurgija
2. 13Lotyšsko / LatvijaĶirurģija
2. 14Luxembursko / LuxembourgChirurgie générale
2. 15Maďarsko / MagyarországSebészet
2. 16Malta / MaltaKirurġija Ġenerali
2. 17Nemecko / Deutschland(Allgemeine) Chirurgie
2. 18Poľsko / PolskaChirurgia ogólna
2. 19Portugalsko / PortugalCirurgia geral
2. 20Rakúsko / ÖsterreichChirurgie
2. 21Rumunsko / RomâniaChirurgie generală
2. 22Slovinsko / SlovenijaSplošna kirurgija
2. 23Španielsko / EspañaCirugía general y del aparato digestivo
2. 24Švédsko / SverigeKirurgi
2. 25Taliansko / ItaliaChirurgia generale
2. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomGeneral surgery
2. 27Island / Ísland Skurðlækningar
2. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinChirurgie
2. 29Nórsko / NorgeGenerell kirurgi
2. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraChirurgie / chirurgie / chirurgia
3. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Neurochirurgie5 rokov
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
neurochirurgia
3. 02Bulharsko / БългарияНеврохирургия
3. 03Cyprus / ΚύπροςΝευροχειρουργική
3. 04Česko / Česká republikaNeurochirurgie
3. 05Dánsko / DanmarkNeurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme
3. 06Estónsko / EestiNeurokirurgia
3. 07Fínsko  / Suomi / FinlandNeurokirurgia / Neurokirurgi
3. 08Francúzsko / FranceNeurochirurgie
3. 09Grécko / Ελλάς Νευρoχειρoυργική
3. 10Holandsko / NederlandNeurochirurgie
3. 11Írsko / Irelandneurosurgery
3. 12Litva  / Lietuva Neurochirurgija
3. 13Lotyšsko / LatvijaNeiroķirurģija
3. 14Luxembursko / LuxembourgNeurochirurgie
3. 15Maďarsko / MagyarországIdegsebészet
3. 16Malta / MaltaNewrokirurġija
3. 17Nemecko / DeutschlandNeurochirurgie
3. 18Poľsko / PolskaNeurochirurgia
3. 19Portugalsko / PortugalNeurocirurgia
3. 20Rakúsko / ÖsterreichNeurochirurgie
3. 21Rumunsko / RomâniaNeurochirurgie
3. 22Slovinsko / SlovenijaNevrokirurgija
3. 23Španielsko / EspañaNeurocirugía
3. 24Švédsko / SverigeNeurokirurgi
3. 25Taliansko / ItaliaNeurochirurgia
3. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomNeurosurgery
3. 27Island / Ísland Taugaskurðlækningar
3. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinNeurochirurgie
3. 29Nórsko / NorgeNevrokirurgi
3. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraNeurochirurgie / neurochirurgie / neurochirurgia
4. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Gynécologie  - obstétrique / gynaecologie en verloskunde4 rokygynekológia a pôrodníctvo
4. 02Bulharsko / БългарияАкушерство, гинекология и
репродуктивна медицина
4. 03Cyprus / ΚύπροςΜαιευτική – Γυναικολογία
4. 04Česko / Česká republikaGynekologie a porodnictví
4. 05Dánsko / DanmarkGynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp
4. 06Estónsko / EestiSünnitusabi ja günekoloogia
4. 07Fínsko  / Suomi / FinlandNaistentaudit ja synnytykset / kvinnosjukdomar och förlossningar
4. 08Francúzsko / FranceGynécologie  - obstétrique
4. 09Grécko / Ελλάς Μαιευτική-Γυναικoλoγία
4. 10Holandsko / NederlandVerloskunde en gynaecologie
4. 11Írsko / IrelandObstetrics and gynaecology
4. 12Litva  / Lietuva Akušerija ginekologija
4. 13Lotyšsko / LatvijaGinekoloģija un dzemdniecība
4. 14Luxembursko / LuxembourgGynécologie  - obstétrique
4. 15Maďarsko / MagyarországSzülészet-nőgyógyászat
4. 16Malta / MaltaOstetriċja u Ġinekoloġija
4. 17Nemecko / DeutschlandFrauenheilkunde und Geburtshilfe
4. 18Poľsko / PolskaPołożnictwo i ginekologia
4. 19Portugalsko / PortugalGinecologia e obstetricia
4. 20Rakúsko / ÖsterreichFrauenheilkunde und Geburtshilfe
4. 21Rumunsko / RomâniaObstetrică-ginecologie
4. 22Slovinsko / SlovenijaGinekologija in porodništvo
4. 23Španielsko / EspañaObstetricia y ginecología
4. 24Švédsko / SverigeObstetrik och gynekologi
4. 25Taliansko / ItaliaGinecologia e ostetricia
4. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomObstetrics and gynaecology
4. 27Island / Ísland Fæðingar- og kvenlækningar
4. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinGynäkologie und Geburtshilfe
4. 29Nórsko / NorgeFødselshjelp og kvinnesykdommer
4. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraGynäkologie und Geburtshilfe / gynécologie et obstétrique / ginecologia e ostetricia
5. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Médecine interne / inwendige geneeskunde5 rokovvnútorné lekárstvo
5. 02Bulharsko / БългарияВътрешни болести
5. 03Cyprus / ΚύπροςΠαθoλoγία
5. 04Česko / Česká republikaVnitřní lékařství
5. 05Dánsko / DanmarkIntern medicin
5. 06Estónsko / EestiSisehaigused
5. 07Fínsko  / Suomi / FinlandSisätaudit / inre medicin
5. 08Francúzsko / FranceMédecine interne
5. 09Grécko / Ελλάς Παθoλoγία
5. 10Holandsko / NederlandInterne geneeskunde
5. 11Írsko / IrelandGeneral medicine
5. 12Litva  / Lietuva Vidaus ligos
5. 13Lotyšsko / LatvijaInternā medicīna
5. 14Luxembursko / LuxembourgMédecine interne
5. 15Maďarsko / MagyarországBelgyógyászat
5. 16Malta / MaltaMediċina Interna
5. 17Nemecko / DeutschlandInnere Medizin
5. 18Poľsko / PolskaChoroby wewnętrzne
5. 19Portugalsko / PortugalMedicina interna
5. 20Rakúsko / ÖsterreichInnere Medizin
5. 21Rumunsko / RomâniaMedicină internă
5. 22Slovinsko / SlovenijaInterna medicina
5. 23Španielsko / EspañaMedicina interna
5. 24Švédsko / SverigeInternmedicin
5. 25Taliansko / ItaliaMedicina interna
5. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomGeneral (internal) medicine
5. 27Island / Ísland Lyflækningar
5. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinInnere Medizin
5. 29Nórsko / NorgeIndremedisin
5. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraInnere Medizin / médecine interne / medicina interna
6. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Ophtalmologie / oftalmologie3 rokyoftalmológia
6. 02Bulharsko / БългарияОчни болести
6. 03Cyprus / ΚύπροςΟφθαλμολογία
6. 04Česko / Česká republikaOftalmologie
6. 05Dánsko / DanmarkOftalmologi eller øjensygdomme
6. 06Estónsko / EestiOftalmoloogia
6. 07Fínsko  / Suomi / FinlandSilmätaudit / Ögonsjukdomar
6. 08Francúzsko / FranceOphtalmologie
6. 09Grécko / Ελλάς Οφθαλμoλoγία
6. 10Holandsko / NederlandOogheelkunde
6. 11Írsko / IrelandOphthalmic surgery
6. 12Litva  / Lietuva Oftalmologija
6. 13Lotyšsko / LatvijaOftalmoloģija
6. 14Luxembursko / LuxembourgOphtalmologie 
6. 15Maďarsko / MagyarországSzemészet
6. 16Malta / MaltaOftalmoloġija
6. 17Nemecko / DeutschlandAugenheilkunde
6. 18Poľsko / PolskaOkulistyka
6. 19Portugalsko / PortugalOftalmologia
6. 20Rakúsko / ÖsterreichAugenheilkunde und Optometrie
6. 21Rumunsko / RomâniaOftalmologie
6. 22Slovinsko / SlovenijaOftalmologija
6. 23Španielsko / EspañaOftalmología
6. 24Švédsko / SverigeÖgonsjukdomar (oftalmologi)
6. 25Taliansko / ItaliaOftalmologia
6. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomOphthalmology
6. 27Island / Ísland Augnlækningar
6. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinAugenheilkunde
6. 29Nórsko / Norgeøyesykdommer
6. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraOphtalmologie / ophtalmologie  / oftalmologia
7. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Oto-rhino-laryngologie / otorhinolaryngologie3 rokyotorinolaryngológia
7. 02Bulharsko / БългарияУшно-носно-гърлени болести
7. 03Cyprus / ΚύπροςΩτορινολαρυγγολογία
7. 04Česko / Česká republikaOtorinolaryngologie
7. 05Dánsko / DanmarkOto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme
7. 06Estónsko / EestiOtorinolarüngoloogia
7. 07Fínsko  / Suomi / FinlandKorva-, nenä- ja kurkkutaudit / öron-, näs- och halssjukdomar
7. 08Francúzsko / FranceOto-rhino-laryngologie
7. 09Grécko / Ελλάς Ωτoρινoλαρυγγoλoγία
7. 10Holandsko / NederlandKeel-, neus- en oorheelkunde
7. 11Írsko / IrelandOtolaryngology
7. 12Litva  / Lietuva Otorinolaringologija
7. 13Lotyšsko / LatvijaOtolaringoloģija
7. 14Luxembursko / LuxembourgOto-rhino-laryngologie
7. 15Maďarsko / MagyarországFül-orr-gégegyógyászat
7. 16Malta / MaltaOtorinolaringoloġija
7. 17Nemecko / DeutschlandHals-Nasen-Ohrenheilkunde
7. 18Poľsko / PolskaOtorynolaryngologia
7. 19Portugalsko / PortugalOtorrinolaringologia
7. 20Rakúsko / ÖsterreichHals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten
7. 21Rumunsko / RomâniaOtorinolaringologie
7. 22Slovinsko / SlovenijaOtorinolaringologija
7. 23Španielsko / EspañaOtorrinolaringología
7. 24Švédsko / SverigeÖron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)
7. 25Taliansko / ItaliaOtorinolaringoiatria
7. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomOtolaryngology
7. 27Island / Ísland Háls, nef- og eyrnalækningar
7. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinHals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten
7. 29Nórsko / Norgeøre-nese-halssykdommer
7. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraOto–Rhino–Laryngologie / oto–rhino-laryngologie /  otorinolaringoiatria
8. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Pédiatrie / pediatrie4 rokypediatria
8. 02Bulharsko / БългарияДетски болести
8. 03Cyprus / ΚύπροςΠαιδιατρική
8. 04Česko / Česká republikaDětské lékařství
8. 05Dánsko / DanmarkPædiatri eller sygdomme hos børn
8. 06Estónsko / EestiPediaatria
8. 07Fínsko  / Suomi / FinlandLastentaudit / barnsjukdomar
8. 08Francúzsko / FrancePédiatrie
8. 09Grécko / Ελλάς Παιδιατρική
8. 10Holandsko / NederlandKindergeneeskunde
8. 11Írsko / IrelandPaediatrics
8. 12Litva  / Lietuva Vaikų ligos
8. 13Lotyšsko / LatvijaPediatrija
8. 14Luxembursko / LuxembourgPédiatrie
8. 15Maďarsko / MagyarországCsecsemő- és gyermekgyógyászat
8. 16Malta / MaltaPedjatrija
8. 17Nemecko / DeutschlandKinder und Jugendmedizin
8. 18Poľsko / PolskaPediatria
8. 19Portugalsko / PortugalPediatria
8. 20Rakúsko / ÖsterreichKinder- und Jugendheilkunde
8. 21Rumunsko / RomâniaPediatrie
8. 22Slovinsko / SlovenijaPediatrija
8. 23Španielsko / EspañaPediatria y sus áreas especificas
8. 24Švédsko / SverigeBarn- och ungdomsmedicin
8. 25Taliansko / ItaliaPédiatria
8. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomPaediatrics
8. 27Island / Ísland Barnalækningar
8. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinKinderheilkunde
8. 29Nórsko / NorgeBarnesykdommer
8. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraKinder- und Jugendmedezin / pédiatrie / pediatria
9. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Pneumologie4 rokypneumológia a ftizeológia
9. 02Bulharsko / БългарияПневмология и фтизиатрия
9. 03Cyprus / ΚύπροςΠνευμονολογία – Φυματιολογία
9. 04Česko / Česká republikaTuberkulóza a respirační nemoci
9. 05Dánsko / DanmarkMedicinske lungesygdomme
9. 06Estónsko / EestiPulmonoloogia
9. 07Fínsko  / Suomi / FinlandKeuhkosairaudet ja allergologia / lungsjukdomar och allergologi
9. 08Francúzsko / FrancePneumologie
9. 09Grécko / Ελλάς Φυματιoλoγία-Πνευμoνoλoγία
9. 10Holandsko / NederlandLongziekten en tuberculose
9. 11Írsko / IrelandRespiratory medicine
9. 12Litva  / Lietuva Pulmonologija
9. 13Lotyšsko / LatvijaFtiziopneimonoloģija
9. 14Luxembursko / LuxembourgPneumologie
9. 15Maďarsko / MagyarországTüdőgyógyászat
9. 16Malta / MaltaMediċina Respiratorja
9. 17Nemecko / DeutschlandPneumologie
9. 18Poľsko / PolskaChoroby płuc
9. 19Portugalsko / PortugalPneumologia
9. 20Rakúsko / ÖsterreichLungenkrankheiten
9. 21Rumunsko / RomâniaPneumologie
9. 22Slovinsko / SlovenijaPnevmologija
9. 23Španielsko / EspañaNeumologia
9. 24Švédsko / SverigeLungsjukdomar (pneumologi)
9. 25Taliansko / ItaliaMalattie dell'apparato respiratorio
9. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomRespiratory medicine
9. 27Island / Ísland Lungnalækningar
9. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinPneumologie
9. 29Nórsko / NorgeLungesykdommer
9. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraPneumologie / pneumologie / pneumologia
10. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Urologie5 rokovurológia
10. 02Bulharsko / БългарияУрология
10. 03Cyprus / ΚύπροςΟυρολογία
10. 04Česko / Česká republikaUrologie
10. 05Dánsko / DanmarkUrologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme
10. 06Estónsko / EestiUroloogia
10. 07Fínsko  / Suomi / FinlandUrologia / urologi
10. 08Francúzsko / FranceUrologie
10. 09Grécko / Ελλάς Ουρoλoγία
10. 10Holandsko / NederlandUrologie
10. 11Írsko / IrelandUrology
10. 12Litva  / Lietuva Urologija
10. 13Lotyšsko / LatvijaUroloģija
10. 14Luxembursko / LuxembourgUrologie
10. 15Maďarsko / MagyarországUrológia
10. 16Malta / MaltaUroloġija
10. 17Nemecko / DeutschlandUrologie
10. 18Poľsko / PolskaUrologia
10. 19Portugalsko / PortugalUrologia
10. 20Rakúsko / ÖsterreichUrologie
10. 21Rumunsko / RomâniaUrologie
10. 22Slovinsko / SlovenijaUrologija
10. 23Španielsko / EspañaUrología
10. 24Švédsko / SverigeUrologi
10. 25Taliansko / ItaliaUrologia
10. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomUrology
10. 27Island / Ísland Þvagfæraskurðlækningar
10. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinUrologie
10. 29Nórsko / NorgeUrologi
10. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraUrologie / urologie / urologia
11. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Chirurgie orthopédique/ Orthopedische heelkunde5 rokovortopédia
11. 02Bulharsko / БългарияОртопедия и травматология
11. 03Cyprus / ΚύπροςΟρθοπεδική
11. 04Česko / Česká republikaOrtopedie
11. 05Dánsko / DanmarkOrtopædisk kirurgi
11. 06Estónsko / EestiOrtopeedia
11. 07Fínsko  / Suomi / FinlandOrtopedia ja traumatologia / ortopedi och traumatologi
11. 08Francúzsko / FranceChirurgie orthopédique et traumatologie
11. 09Grécko / Ελλάς Ορθoπεδική
11. 10Holandsko / NederlandOrthopedie
11. 11Írsko / IrelandTrauma and orthopaedic surgery
11. 12Litva  / Lietuva Ortopedija traumatologija
11. 13Lotyšsko / LatvijaTraumatoloģija un ortopēdija
11. 14Luxembursko / LuxembourgOrthopédie
11. 15Maďarsko / MagyarországOrtopédia
11. 16Malta / MaltaKirurġija Ortopedika
11. 17Nemecko / DeutschlandOrthopädie (und Unfallchirurgie)
11. 18Poľsko / PolskaOrtopedia i traumatologia narządu ruchu
11. 19Portugalsko / PortugalOrtopedia
11. 20Rakúsko / ÖsterreichOrthopädie und Orthopädische Chirurgie
11. 21Rumunsko / RomâniaOrtopedie şi traumatologie
11. 22Slovinsko / SlovenijaOrtopedska kirurgija
11. 23Španielsko / EspañaCirugía ortopédica y traumatología
11. 24Švédsko / SverigeOrtopedi
11. 25Taliansko / ItaliaOrtopedia e traumatologia
11. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomTrauma and orthopaedic surgery
11. 27Island / Ísland Bæklunarskurðlækningar
11. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinOrthopädische Chirurgie
11. 29Nórsko / NorgeOrtopedisk kirurgi
11. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraOrthopädische Chirurgie / chirurgie orthopédique / chirurgia ortopedica
12. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Anatomie pathologique / Pathologische anatomie4 rokypatologická anatómia
12. 02Bulharsko / БългарияОбща и клинична патология
12. 03Cyprus / ΚύπροςΠαθολογοανατομία – Ιστολογία
12. 04Česko / Česká republikaPatologická anatomie
12. 05Dánsko / DanmarkPatologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser
12. 06Estónsko / EestiPatoloogia
12. 07Fínsko  / Suomi / FinlandPatologia / patologi
12. 08Francúzsko / FranceAnatomie et cytologie pathologiques
12. 09Grécko / Ελλάς Παθoλoγική Ανατoμική
12. 10Holandsko / NederlandPathologie
12. 11Írsko / Irelandhistopathology
12. 12Litva  / Lietuva Patologija
12. 13Lotyšsko / LatvijaPatoloģija
12. 14Luxembursko / LuxembourgAnatomie pathologique
12. 15Maďarsko / MagyarországPatológia
12. 16Malta / MaltaIstopatoloġija
12. 17Nemecko / DeutschlandPathologie
12. 18Poľsko / PolskaPatomorfologia
12. 19Portugalsko / PortugalAnatomia patológica
12. 20Rakúsko / ÖsterreichPathologie
12. 21Rumunsko / RomâniaAnatomie patologică
12. 22Slovinsko / SlovenijaAnatomska patologija in citopatologija
12. 23Španielsko / EspañaAnatomía patológica
12. 24Švédsko / SverigeKlinisk patologi
12. 25Taliansko / ItaliaAnatomia patologica
12. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomHistopathology
12. 27Island / Ísland Vefjameinafræði
12. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinPathologie
12. 29Nórsko / NorgePatologi
12. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraPathologie / pathologie / patologia
13. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Neurologie4 rokyneurológia
13. 02Bulharsko / БългарияНервни болести
13. 03Cyprus / ΚύπροςΝευρολογία
13. 04Česko / Česká republikaNeurologie
13. 05Dánsko / DanmarkNeurologi eller medicinske nervesygdomme
13. 06Estónsko / EestiNeuroloogia
13. 07Fínsko  / Suomi / FinlandNeurologia / neurologi
13. 08Francúzsko / FranceNeurologie
13. 09Grécko / Ελλάς Νευρoλoγία
13. 10Holandsko / NederlandNeurologie
13. 11Írsko / IrelandNeurology
13. 12Litva  / Lietuva Neurologija
13. 13Lotyšsko / LatvijaNeiroloģija
13. 14Luxembursko / LuxembourgNeurologie
13. 15Maďarsko / MagyarországNeurológia
13. 16Malta / MaltaNewroloġija
13. 17Nemecko / DeutschlandNeurologie
13. 18Poľsko / PolskaNeurologia
13. 19Portugalsko / PortugalNeurologia
13. 20Rakúsko / ÖsterreichNeurologie
13. 21Rumunsko / RomâniaNeurologie
13. 22Slovinsko / SlovenijaNevrologija
13. 23Španielsko / EspañaNeurología
13. 24Švédsko / SverigeNeurologi
13. 25Taliansko / ItaliaNeurologia
13. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomNeurology
13. 27Island / Ísland Taugalækningar
13. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinNeurologie
13. 29Nórsko / NorgeNevrologi
13. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraNeurologie / neurologie / neurologia
14. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Psychiatrie4 rokypsychiatria
14. 02Bulharsko / БългарияПсихиатрия
14. 03Cyprus / ΚύπροςΨυχιατρική
14. 04Česko / Česká republikaPsychiatrie
14. 05Dánsko / DanmarkPsykiatri
14. 06Estónsko / EestiPsühhiaatria
14. 07Fínsko  / Suomi / FinlandPsykiatria / psykiatri
14. 08Francúzsko / FrancePsychiatrie
14. 09Grécko / Ελλάς Ψυχιατρική
14. 10Holandsko / NederlandPsychiatrie
14. 11Írsko / IrelandPsychiatry
14. 12Litva  / Lietuva Psichiatrija
14. 13Lotyšsko / LatvijaPsihiatrija
14. 14Luxembursko / LuxembourgPsychiatrie
14. 15Maďarsko / MagyarországPszichiátria
14. 16Malta / MaltaPsikjatrija
14. 17Nemecko / DeutschlandPsychiatrie und Psychotherapie
14. 18Poľsko / PolskaPsychiatria
14. 19Portugalsko / PortugalPsiquiatria
14. 20Rakúsko / ÖsterreichPsychiatrie
14. 21Rumunsko / RomâniaPsihiatrie
14. 22Slovinsko / SlovenijaPsihiatrija
14. 23Španielsko / EspañaPsiquiatría
14. 24Švédsko / SverigePsykiatri
14. 25Taliansko / ItaliaPsichiatria
14. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomGeneral psychiatry
14. 27Island / Ísland Geðlækningar
14. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinPsychiatrie und Psychotherapie
14. 29Nórsko / NorgePsykiatri
14. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraPsychiatrie und Psychotherapie / psychiatrie et psychothérapie / psichiatria e psicoterapia
15. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Radiodiagnostic /
röntgendiagnose
4 rokyrádiológia
15. 02Bulharsko / БългарияОбразна диагностика
15. 03Cyprus / ΚύπροςΑκτινολογία
15. 04Česko / Česká republikaRadiologie a zobrazovací metody
15. 05Dánsko / DanmarkDiagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse
15. 06Estónsko / EestiRadioloogia
15. 07Fínsko  / Suomi / FinlandRadiologia / radiologi
15. 08Francúzsko / FranceRadiodiagnostic et imagerie médicale
15. 09Grécko / Ελλάς Ακτινoδιαγνωστική
15. 10Holandsko / NederlandRadiologie
15. 11Írsko / IrelandDiagnostic radiology
15. 12Litva  / Lietuva Radiologija
15. 13Lotyšsko / LatvijaDiagnostiskā radioloģija
15. 14Luxembursko / LuxembourgRadiodiagnostic
15. 15Maďarsko / MagyarországRadiológia
15. 16Malta / MaltaRadjoloġija
15. 17Nemecko / DeutschlandDiagnostische Radiologie
15. 18Poľsko / PolskaRadiologia i diagnostyka obrazowa
15. 19Portugalsko / PortugalRadiodiagnóstico
15. 20Rakúsko / ÖsterreichMedizinische Radiologie-Diagnostik
15. 21Rumunsko / RomâniaRadiologie-imagistică medicală
15. 22Slovinsko / SlovenijaRadiologija
15. 23Španielsko / EspañaRadiodiagnóstico
15. 24Švédsko / SverigeMedicinsk radiologi
15. 25Taliansko / ItaliaRadiodiagnostica
15. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomClinical radiology
15. 27Island / Ísland Geislagreining
15. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinMedizinische Radiologie / Radiodiagnostik
15. 29Nórsko / NorgeRadiologi
15. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraMedizinische Radiologie / Radiodiagnostik  / radiologie médicale / radio–diagnostic / radiologia medica / radiodiagnostica
16. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Radiothérapie-oncologie / radiotherapie-oncologie4 rokyradiačná onkológia
16. 02Bulharsko / БългарияЛъчелечение
16. 03Cyprus / ΚύπροςΑκτινοθεραπευτική
16. 04Česko / Česká republikaRadiační onkologie
16. 05Dánsko / DanmarkOnkologi
16. 06Estónsko / EestiOnkoloogia
16. 07Fínsko  / Suomi / FinlandSyöpätaudit / cancersjukdomar
16. 08Francúzsko / FranceOncologie radiothérapique
16. 09Grécko / Ελλάς Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία
16. 10Holandsko / NederlandRadiotherapie
16. 11Írsko / IrelandRadiation oncology
16. 12Litva  / Lietuva Onkologija radioterapija
16. 13Lotyšsko / LatvijaTerapeitiskā radioloģija
16. 14Luxembursko / LuxembourgRadiothérapie
16. 15Maďarsko / MagyarországSugárterápia
16. 16Malta / MaltaOnkologija u Radjoterapija
16. 17Nemecko / DeutschlandStrahlentherapie
16. 18Poľsko / PolskaRadioterapia onkologiczna
16. 19Portugalsko / PortugalRadioterapia
16. 20Rakúsko / ÖsterreichStrahlentherapie / Radioonkologie
16. 21Rumunsko / RomâniaRadioterapie
16. 22Slovinsko / SlovenijaRadioterapija in onkologija
16. 23Španielsko / EspañaOncología radioterápica
16. 24Švédsko / SverigeTumörsjukdomar (allmän onkologi)
16. 25Taliansko / ItaliaRadioterapia
16. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomClinical oncology

16. 27Island / Ísland -
16. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinMedizinische Radiologie / Radio-Onkologie
16. 29Nórsko / Norge 
16. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraMedizinische Radiologie / Radio–Onkologie / radiologie médicale / radio–onkologie / radiologia medica /  radio–oncologia
17. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Biologie clinique / klinische biologie4 rokylaboratórna medicína
17. 02Bulharsko / БългарияКлинична лаборатория
17. 03Cyprus / Κύπρος-
17. 04Česko / Česká republika-
17. 05Dánsko / Danmark-
17. 06Estónsko / EestiLaborimeditsiin
17. 07Fínsko  / Suomi / Finland-
17. 08Francúzsko / FranceBiologie médicale
17. 09Grécko / Ελλάς -
17. 10Holandsko / Nederland-
17. 11Írsko / Ireland-
17. 12Litva  / Lietuva Laboratorinė medicina
17. 13Lotyšsko / Latvija-
17. 14Luxembursko / LuxembourgBiologie clinique
17. 15Maďarsko / MagyarországOrvosi laboratóriumi diagnosztika
17. 16Malta / Malta-
17. 17Nemecko / Deutschland-
17. 18Poľsko / PolskaDiagnostyka laboratoryjna
17. 19Portugalsko / PortugalPatologia clínica
17. 20Rakúsko / ÖsterreichMedizinische Biologie
17. 21Rumunsko / RomâniaMedicină de laborator
17. 22Slovinsko / Slovenija-
17. 23Španielsko / EspañaAnálisis clínicos
17. 24Švédsko / Sverige-
17. 25Taliansko / ItaliaPatologia clinica
17. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom-
17. 27Island / Ísland -
17. 28Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
17. 29Nórsko / Norge-
17. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
18. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-4 rokyklinická mikrobiológia
18. 02Bulharsko / БългарияМикробиология
18. 03Cyprus / ΚύπροςΜικροβιολογία
18. 04Česko / Česká republikaLékařská mikrobiologie
18. 05Dánsko / DanmarkKlinisk mikrobiologi
18. 06Estónsko / Eesti-
18. 07Fínsko  / Suomi / FinlandKliininen mikrobiologia / klinisk mikrobiologi
18. 08Francúzsko / France-
18. 09Grécko / Ελλάς 1. Iατρική Βιoπαθoλoγία
2. Μικρoβιoλoγία
18. 10Holandsko / NederlandMedische microbiologie
18. 11Írsko / IrelandMicrobiology
18. 12Litva  / Lietuva -
18. 13Lotyšsko / LatvijaMikrobioloģija
18. 14Luxembursko / LuxembourgMicrobiologie
18. 15Maďarsko / MagyarországOrvosi mikrobiológia
18. 16Malta / MaltaMikrobijoloġija
18. 17Nemecko / DeutschlandMikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie
18. 18Poľsko / PolskaMikrobiologia lekarska
18. 19Portugalsko / Portugal-
18. 20Rakúsko / ÖsterreichHygiene und Mikrobiologie
18. 21Rumunsko / România-
18. 22Slovinsko / SlovenijaKlinična mikrobiologija
18. 23Španielsko / EspañaMicrobiología y parasitología
18. 24Švédsko / SverigeKlinisk bakteriologi
18. 25Taliansko / ItaliaMicrobiologia e virologia
18. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomMedical microbiology and virology
18. 27Island / Ísland Syklafræði
18. 28Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
18. 29Nórsko / NorgeMedisinsk mikrobiologi
18. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
19. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-4 rokyklinická biochémia
19. 02Bulharsko / БългарияБиохимия
19. 03Cyprus / Κύπρος-
19. 04Česko / Česká republikaKlinická biochemie
19. 05Dánsko / DanmarkKlinisk biokemi
19. 06Estónsko / Eesti-
19. 07Fínsko  / Suomi / FinlandKliininen kemia / klinisk kemi
19. 08Francúzsko / France-
19. 09Grécko / Ελλάς -
19. 10Holandsko / NederlandKlinische chemie
19. 11Írsko / IrelandChemical pathology
19. 12Litva  / Lietuva -
19. 13Lotyšsko / Latvija-
19. 14Luxembursko / LuxembourgChimie biologique
19. 15Maďarsko / Magyarország-
19. 16Malta / MaltaPatoloġija Kimika
19. 17Nemecko / DeutschlandLaboratoriumsmedizin
19. 18Poľsko / Polska-
19. 19Portugalsko / Portugal-
19. 20Rakúsko / ÖsterreichMedizinische und chemische Labordiagnostik
19. 21Rumunsko / România-
19. 22Slovinsko / SlovenijaMedicinska biokemija
19. 23Španielsko / EspañaBioquímica clínica
19. 24Švédsko / SverigeKlinisk kemi
19. 25Taliansko / ItaliaBiochimica clinica
19. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomChemical pathology
19. 27Island / Ísland Klínísk lífefnafræði
19. 28Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
19. 29Nórsko / NorgeKlinisk kjemi
19. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
20. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-4 rokyklinická imunológia a alergológia
20. 02Bulharsko / БългарияКлинична имунология
Имунология
20. 03Cyprus / ΚύπροςΑνοσολογία
20. 04Česko / Česká republikaAlergologie a klinická imunologie
20. 05Dánsko / DanmarkKlinisk immunologi
20. 06Estónsko / Eesti-
20. 07Fínsko  / Suomi / Finland-
20. 08Francúzsko / France-
20. 09Grécko / Ελλάς -
20. 10Holandsko / Nederland-
20. 11Írsko / Irelandimmunology (clinical and laboratory)
20. 12Litva  / Lietuva -
20. 13Lotyšsko / LatvijaImunoloģija
20. 14Luxembursko / LuxembourgImmunologie
20. 15Maďarsko / MagyarországAllergológia és klinikai immunológia
20. 16Malta / MaltaImmunoloġija
20. 17Nemecko / Deutschland-
20. 18Poľsko / PolskaImmunologia kliniczna
20. 19Portugalsko / Portugal-
20. 20Rakúsko / ÖsterreichImmunologie
20. 21Rumunsko / România-
20. 22Slovinsko / Slovenija-
20. 23Španielsko / EspañaImmunología
20. 24Švédsko / SverigeKlinisk immunologi
20. 25Taliansko / Italia-
20. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomImmunology
20. 27Island / Ísland Ónæmisfræði
20. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinAllergologie und klinische Immunologie
20. 29Nórsko / NorgeImmunologi og transfusjonsmedisin
20. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraAllergologie und klinische Immunologie / allergologie et immunologie clinique / allergologia e immunologia clinica
21. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique / plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde5 rokov
 
plastická chirurgia
21. 02Bulharsko / БългарияПластично-възстановителна
хирургия
21. 03Cyprus / ΚύπροςΠλαστική Χειρουργική
21. 04Česko / Česká republikaPlastická chirurgie
21. 05Dánsko / DanmarkPlastikkirurgi
21. 06Estónsko / EestiPlastika- ja rekonstruktiivkirurgia
21. 07Fínsko  / Suomi / FinlandPlastiikkakirurgia / plastikkirurgi
21. 08Francúzsko / FranceChirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
21. 09Grécko / Ελλάς Πλαστική Χειρoυργική
21. 10Holandsko / NederlandPlastische chirurgie
21. 11Írsko / IrelandPlastic, reconsructive and aesthetic surgery
21. 12Litva  / Lietuva Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija
21. 13Lotyšsko / LatvijaPlastiskā ķirurģija
21. 14Luxembursko / LuxembourgChirurgie plastique
21. 15Maďarsko / MagyarországPlasztikai (égési) sebészet
21. 16Malta / MaltaKirurġija Plastika
21. 17Nemecko / DeutschlandPlastische (und Ästhetische)
Chirurgie
21. 18Poľsko / PolskaChirurgia plastyczna
21. 19Portugalsko / PortugalCirurgia plástica e reconstrutiva
21. 20Rakúsko / ÖsterreichPlastische Chirurgie
21. 21Rumunsko / RomâniaChirurgie plastică -
microchirurgie reconstructivă
21. 22Slovinsko / SlovenijaPlastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija
21. 23Španielsko / EspañaCirugía plástica, estética y
reparadora
21. 24Švédsko / SverigePlastikkirurgi
21. 25Taliansko / ItaliaChirurgia plastica e ricostruttiva
21. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomPlastic surgery
21. 27Island / Ísland Lýtalækningar     
21. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinPlastische- und Wiederherstellungschirurgie
21. 29Nórsko / NorgePlastikkirurgi
21. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraPlastische und Wiederherstellungschirurgie / chirurgie plastique et reconstructive / chirurgia plastica e ricostruttiva
22. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Chirurgie thoracique / heelkunde op de thorax5 rokovhrudníková chirurgia
22. 02Bulharsko / БългарияГръдна хирургия
Кардиохирургия
22. 03Cyprus / ΚύπροςΧειρουργική Θώρακος
22. 04Česko / Česká republikaKardiochirurgie
22. 05Dánsko / DanmarkThoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme
22. 06Estónsko / EestiTorakaalkirurgia
22. 07Fínsko  / Suomi / FinlandSydän-ja rintaelinkirurgia / Hjärt- och thoraxkirurgi
22. 08Francúzsko / FranceChirurgie thoracique et cardiovasculaire
22. 09Grécko / Ελλάς Χειρoυργική Θώρακoς
22. 10Holandsko / NederlandCardio-thoracale chirurgie
22. 11Írsko / IrelandThoracic surgery
22. 12Litva  / Lietuva Krūtinės chirurgija
22. 13Lotyšsko / LatvijaTorakālā ķirurģija
22. 14Luxembursko / LuxembourgChirurgie thoracique
22. 15Maďarsko / MagyarországMellkassebészet
22. 16Malta / MaltaKirurġija Kardjo-Toraċika
22. 17Nemecko / DeutschlandThoraxchirurgie
22. 18Poľsko / PolskaChirurgia klatki piersiowej
22. 19Portugalsko / PortugalCirurgia cardiotorácica
22. 20Rakúsko / Österreich-
22. 21Rumunsko / RomâniaChirurgie toracică
22. 22Slovinsko / SlovenijaTorakalna kirurgija
22. 23Španielsko / EspañaCirugía torácica
22. 24Švédsko / SverigeThoraxkirurgi
22. 25Taliansko / ItaliaChirurgia toracica; Cardiochirurgia
22. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomCardo-thoracic surgery
22. 27Island / Ísland Brjóstholsskurðlækningar
22. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinHerz- und thorakale Gefässchirurgie
22. 29Nórsko / NorgeThoraxkirurgi
22. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra Herz- und thorakale Gefässchirurgie / chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique / chirurgia  del cuore e dei vasi toracici
23. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
-5 rokovdetská chirurgia
23. 02Bulharsko / БългарияДетска хирургия
23. 03Cyprus / ΚύπροςΧειρουργική Παίδων
23. 04Česko / Česká republikaDětská chirurgie
23. 05Dánsko / Danmark-
23. 06Estónsko / EestiLastekirurgia
23. 07Fínsko  / Suomi / FinlandLastenkirurgia / Barnkirurgi
23. 08Francúzsko / FranceChirurgie infantile
23. 09Grécko / Ελλάς Χειρoυργική Παίδων
23. 10Holandsko / Nederland 
23. 11Írsko / IrelandPaediatric surgery
23. 12Litva  / Lietuva Vaikų chirurgija
23. 13Lotyšsko / LatvijaBērnu ķirurģija
23. 14Luxembursko / LuxembourgChirurgie pédiatrique
23. 15Maďarsko / MagyarországGyermeksebészet
23. 16Malta / MaltaKirurġija Pedjatrika
23. 17Nemecko / DeutschlandKinderchirurgie
23. 18Poľsko / PolskaChirurgia dziecięca
23. 19Portugalsko / PortugalCirurgia pediátrica
23. 20Rakúsko / ÖsterreichKinderchirurgie
23. 21Rumunsko / RomâniaChirurgie pediatrică
23. 22Slovinsko / Slovenija-
23. 23Španielsko / EspañaCirugía pediátrica
23. 24Švédsko / SverigeBarn- och ungdomskirurgi
23. 25Taliansko / ItaliaChirurgia pediatrica
23. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomPaediatric surgery
23. 27Island / Ísland Barnaskurðlækningar
23. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinKinderchirurgie
23. 29Nórsko / NorgeBarnekirurgi
23. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraKinderchirurgie / chirurgie pédiatrique / chirurgia pediatrica
24. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Chirurgie des vaisseaux / bloedvatenheelkunde5 rokovcievna chirurgia
24. 02Bulharsko / БългарияСъдова хирургия
24. 03Cyprus / ΚύπροςΧειρουργική Αγγείων
24. 04Česko / Česká republikaCévní chirurgie
24. 05Dánsko / DanmarkKarkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme
24. 06Estónsko / EestiKardiovaskulaarkirurgia
24. 07Fínsko  / Suomi / FinlandVerisuonikirurgia / kärlkirurgi
24. 08Francúzsko / FranceChirurgie vasculaire
24. 09Grécko / Ελλάς Αγγειoχειρoυργική
24. 10Holandsko / Nederland-
24. 11Írsko / Ireland-
24. 12Litva  / Lietuva Kraujagyslių chirurgija
24. 13Lotyšsko / LatvijaAsinsvadu ķirurģija
24. 14Luxembursko / LuxembourgChirurgie vasculaire
24. 15Maďarsko / MagyarországÉrsebészet
24. 16Malta / MaltaKirurġija Vaskolari
24. 17Nemecko / DeutschlandGefäβchirurgie
24. 18Poľsko / PolskaChirurgia naczyniowa
24. 19Portugalsko / PortugalCirurgia vascular
24. 20Rakúsko / Österreich-
24. 21Rumunsko / RomâniaChirurgie vasculară
24. 22Slovinsko / SlovenijaKardiovaskularna kirurgija
24. 23Španielsko / EspañaAngiología y cirugía vascular
24. 24Švédsko / Sverige-
24. 25Taliansko / ItaliaChirurgia vascolare
24. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom-
24. 27Island / Ísland Æðaskurðlækningar
24. 28Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
24. 29Nórsko / NorgeKarkirurgi
24. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
25. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Cardiologie4 rokykardiológia
25. 02Bulharsko / БългарияКардиология
25. 03Cyprus / ΚύπροςΚαρδιολογία
25. 04Česko / Česká republikaKardiologie
25. 05Dánsko / DanmarkKardiologi
25. 06Estónsko / EestiKardioloogia
25. 07Fínsko  / Suomi / FinlandKardiologia / kardiologi
25. 08Francúzsko / FrancePathologie cardio-vasculaire
25. 09Grécko / Ελλάς Καρδιoλoγία
25. 10Holandsko / NederlandCardiologie
25. 11Írsko / IrelandCardiology
25. 12Litva  / Lietuva Kardiologija
25. 13Lotyšsko / LatvijaKardioloģija
25. 14Luxembursko / LuxembourgCardiologie et angiologie
25. 15Maďarsko / MagyarországKardiológia
25. 16Malta / MaltaKardjoloġija
25. 17Nemecko / DeutschlandInnere Medizin und
Schwerpunkt Kardiologie
25. 18Poľsko / PolskaKardiologia
25. 19Portugalsko / PortugalCardiologia
25. 20Rakúsko / Österreich-
25. 21Rumunsko / RomâniaCardiologie
25. 22Slovinsko / Slovenija-
25. 23Španielsko / EspañaCardiología
25. 24Švédsko / SverigeKardiologi
25. 25Taliansko / ItaliaCardiologia
25. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomCardiology
25. 27Island / Ísland Hjartalækningar
25. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinKardiologie
25. 29Nórsko / NorgeHjertesykdommer
25. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraKardiologie / cardiologie / cardiologia
26. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Gastro-entérologie / gastroenterologie4 rokygastroenterológia
26. 02Bulharsko / БългарияГастроентерология
26. 03Cyprus / ΚύπροςΓαστρεντερολογία
26. 04Česko / Česká republikaGastroenterologie
26. 05Dánsko / DanmarkMedicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarm-sygdomme
26. 06Estónsko / EestiGastroenteroloogia
26. 07Fínsko / Suomi / FinlandGastroenterologia / gastroenterologi
26. 08Francúzsko / FranceGastro-entérologie et hépatologie
26. 09Grécko / Ελλάς Γαστρεντερoλoγία
26. 10Holandsko / NederlandLeer van maag-darm-leverziekten
26. 11Írsko / IrelandGastro-enterology
26. 12Litva  / Lietuva Gastroenterologija
26. 13Lotyšsko / LatvijaGastroenteroloģija
26. 14Luxembursko / LuxembourgGastro-entérologie
26. 15Maďarsko / MagyarországGasztroenterológia
26. 16Malta / MaltaGastroenteroloġija
26. 17Nemecko / DeutschlandInnere Medizin und Schwerpunkt
Gastroenterologie
26. 18Poľsko / PolskaGastroenterologia
26. 19Portugalsko / PortugalGastrenterologia
26. 20Rakúsko / Österreich-
26. 21Rumunsko / RomâniaGastroenterologie
26. 22Slovinsko / SlovenijaGastroenterologija
26. 23Španielsko / EspañaAparato digestivo
26. 24Švédsko / SverigeMedicinsk gastroenterologi och hepatologi
26. 25Taliansko / ItaliaGastroenterologia
26. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomGastro-enterology
26. 27Island / Ísland Meltingarlækningar
26. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinGastroenterologie
26. 29Nórsko / NorgeFordøyelsessykdommer
26. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraGastroenterologie / gastro-entérologie / gastroenterologia
27. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Rhumathologie / reumatologie4 roky
 
reumatológia
27. 02Bulharsko / БългарияРевматология
27. 03Cyprus / ΚύπροςΡευματολογία
27. 04Česko / Česká republikaRevmatologie
27. 05Dánsko / DanmarkReumatologi
27. 06Estónsko / EestiReumatoloogia
27. 07Fínsko  / Suomi / FinlandReumatologia / reumatologi
27. 08Francúzsko / FranceRhumathologie
27. 09Grécko / Ελλάς Ρευματoλoγία
27. 10Holandsko / NederlandReumatologie
27. 11Írsko / IrelandRheumatology
27. 12Litva  / Lietuva Reumatologija
27. 13Lotyšsko / LatvijaReimatoloģija
27. 14Luxembursko / LuxembourgRhumathologie
27. 15Maďarsko / MagyarországReumatológia
27. 16Malta / MaltaRewmatoloġija
27. 17Nemecko / DeutschlandInnere Medizin und Schwerpunkt
Rheumatologie
27. 18Poľsko / PolskaReumatologia
27. 19Portugalsko / PortugalReumatologia
27. 20Rakúsko / Österreich-
27. 21Rumunsko / RomâniaReumatologie
27. 22Slovinsko / Slovenija-
27. 23Španielsko / EspañaReumatología
27. 24Švédsko / SverigeReumatologi
27. 25Taliansko / ItaliaReumatologia
27. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomRheumatology
27. 27Island / Ísland Gigtarlækningar
27. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinRheumatologie
27. 29Nórsko / NorgeRevmatologi
27. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraRheumatologie / rhumatologie / reumatologia
28. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-3 rokyhematológia a transfúziológia
28. 02Bulharsko / БългарияТрансфузионна хематология
28. 03Cyprus / ΚύπροςΑιματολογία
28. 04Česko / Česká republikaHematologie a transfúzní lékařství
28. 05Dánsko / DanmarkHæmatologi eller blodsygdomme
28. 06Estónsko / EestiHematoloogia
28. 07Fínsko / Suomi / FinlandKliininen hematologia / Klinisk hematologi
28. 08Francúzsko / France-
28. 09Grécko / Ελλάς Αιματoλoγία
28. 10Holandsko / Nederland-
28. 11Írsko / IrelandHaematology (clinical and laboratory)
28. 12Litva  / Lietuva Hematologija
28. 13Lotyšsko / LatvijaHematoloģija
28. 14Luxembursko / LuxembourgHématologie
28. 15Maďarsko / MagyarországHaematológia
28. 16Malta / MaltaEmatoloġija
28. 17Nemecko / DeutschlandInnere Medizin und Schwerpunkt
Hämatologie und Onkologie
28. 18Poľsko / PolskaHematologia
28. 19Portugalsko / PortugalImuno-hemoterapia
28. 20Rakúsko / Österreich-
28. 21Rumunsko / RomâniaHematologie
28. 22Slovinsko / Slovenija-
28. 23Španielsko / EspañaHematología y hemoterapia
28. 24Švédsko / SverigeHematologi
28. 25Taliansko / ItaliaEmatologia
28. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomHaematology
28. 27Island / Ísland Blóðmeinafræði
28. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinHämatologie
28. 29Nórsko / NorgeBlodsykdommer
28. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraHämatologie / hématologie / ematologia
29. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-3 rokyendokrinológia
29. 02Bulharsko / БългарияЕндокринология и болести на
обмяната
29. 03Cyprus / ΚύπροςΕνδοκρινολογία
29. 04Česko / Česká republikaEndokrinologie
29. 05Dánsko / DanmarkMedicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme
29. 06Estónsko / EestiEndokrinoloogia
29. 07Fínsko / Suomi / FinlandEndokrinologia / endokrinologi
29. 08Francúzsko / FranceEndocrinologie, maladies métaboliques
29. 09Grécko / Ελλάς Ενδoκρινoλoγία
29. 10Holandsko / Nederland-
29. 11Írsko / IrelandEndocrinology and diabetes mellitus
29. 12Litva  / Lietuva Endokrinologija
29. 13Lotyšsko / LatvijaEndokrinoloģija
29. 14Luxembursko / LuxembourgEndocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition
29. 15Maďarsko / MagyarországEndokrinológia
29. 16Malta / MaltaEndokrinoloġija u Dijabete
29. 17Nemecko / DeutschlandInnere Medizin und Schwerpunkt
Endokrinologie und Diabetologie
29. 18Poľsko / PolskaEndokrynologia
29. 19Portugalsko / PortugalEndocrinologia
29. 20Rakúsko / Österreich-
29. 21Rumunsko / RomâniaEndocrinologie
29. 22Slovinsko / Slovenija-
29. 23Španielsko / EspañaEndocrinología y nutrición
29. 24Švédsko / SverigeEndokrina sjukdomar
29. 25Taliansko / ItaliaEndocrinologia e malattie del ricambio
29. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomEndocrinology and diabetes mellitus
29. 27Island / Ísland Efnaskipta – og innkirtlalækningar
29. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinEndokrinologie-Diabetologie
29. 29Nórsko / NorgeEndokrinologi
29. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraEndokrinologie-Diabetologie / endocrinologie-diabétologie / endocrinologia-diabetologia
30. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Médecine physique et réadaptation / Fysische geneeskunde en revalidatie3 rokyfyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
30. 02Bulharsko / БългарияФизикална и рехабилитационна
медицина
30. 03Cyprus / ΚύπροςΦυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
30. 04Česko / Česká republikaRehabilitační a fyzikální medicína
30. 05Dánsko / Danmark-
30. 06Estónsko / EestiTaastusravi ja füsiaatria
30. 07Fínsko / Suomi / FinlandFysiatria / fysiatri
30. 08Francúzsko / FranceRééducation et réadaptation fonctionnelles
30. 09Grécko / Ελλάς Φυσική Iατρική και πoκατάσταση
30. 10Holandsko / NederlandRevalidatiegeneeskunde
30. 11Írsko / Ireland-
30. 12Litva  / Lietuva Fizinė medicina ir reabilitacija
30. 13Lotyšsko / LatvijaRehabilitoloģija
Fiziskā rehabilitācija
Fizikālā medicīna
30. 14Luxembursko / LuxembourgRééducation et réadaptation fonctionnelles
30. 15Maďarsko / MagyarországFizioterápia
30. 16Malta / Malta-
30. 17Nemecko / DeutschlandPhysikalische und Rehabilitative Medizin
30. 18Poľsko / PolskaRehabilitacja medyczna
30. 19Portugalsko / PortugalFisiatria ou Medicina física e de reabilitação
30. 20Rakúsko / ÖsterreichPhysikalische Medizin
30. 21Rumunsko / RomâniaRecuperare, medicină fizică şi
balneologie
30. 22Slovinsko / SlovenijaFizikalna in rehabilitacijska medicina
30. 23Španielsko / EspañaMedicina física y rehabilitación
30. 24Švédsko / SverigeRehabiliteringsmedicin
30. 25Taliansko / ItaliaMedicina fisica e riabilitazione
30. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom-
30. 27Island / Ísland Orku- og endurhæfingarlækningar
30. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinPhysikalische Medizin und Rehabilitation
30. 29Nórsko / NorgeFysikalsk medisin og rehabilitering
30. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraPhysikalische Medizin und Rehabilitation / médecine physique et réadaption / medicina fisica e riabilitazione
31. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Neuropsychiatrie5 rokovneuropsychiatria
31. 02Bulharsko / България-
31. 03Cyprus / ΚύπροςΝευρολογία – Ψυχιατρική
31. 04Česko / Česká republika-
31. 05Dánsko / Danmark-
31. 06Estónsko / Eesti-
31. 07Fínsko  / Suomi / Finland-
31. 08Francúzsko / FranceNeuropsychiatrie
31. 09Grécko / Ελλάς Νευρoλoγία – Ψυχιατρική
31. 10Holandsko / NederlandZenuw- en zielsziekten
31. 11Írsko / Ireland-
31. 12Litva  / Lietuva -
31. 13Lotyšsko / Latvija-
31. 14Luxembursko / LuxembourgNeuropsychiatrie
31. 15Maďarsko / Magyarország-
31. 16Malta / Malta-
31. 17Nemecko / DeutschlandNervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)
31. 18Poľsko / Polska-
31. 19Portugalsko / Portugal-
31. 20Rakúsko / ÖsterreichNeurologie und Psychiatrie
31. 21Rumunsko / România-
31. 22Slovinsko / Slovenija-
31. 23Španielsko / España-
31. 24Švédsko / Sverige-
31. 25Taliansko / ItaliaNeuropsichiatria (do 31.októbra 1999)
31. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom-
31. 27Island / Ísland -
31. 28Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
31. 29Nórsko / Norge-
31. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
32. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Dermato-vénéréologie / dermato-venerologie3 rokydermatovenerológia
32. 02Bulharsko / БългарияКожни и венерически болести
32. 03Cyprus / ΚύπροςΔερματολογία – Αφροδισιολογία
32. 04Česko / Česká republikaDermatovenerologie
32. 05Dánsko / DanmarkDermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme
32. 06Estónsko / EestiDermatoveneroloogia
32. 07Fínsko  / Suomi / FinlandIhotaudit ja allergologia / hudsjukdomar och allergologi
32. 08Francúzsko / FranceDermatologie et vénéréologie
32. 09Grécko / Ελλάς Δερματoλoγία – Αφρoδισιoλoγία
32. 10Holandsko / NederlandDermatologie en venerologie
32. 11Írsko / Ireland-
32. 12Litva  / Lietuva Dermatovenerologija
32. 13Lotyšsko / LatvijaDermatoloģija un veneroloģija
32. 14Luxembursko / LuxembourgDermato-vénéréologie
32. 15Maďarsko / MagyarországBőrgyógyászat
32. 16Malta / MaltaDermato-venerejoloġija
32. 17Nemecko / DeutschlandHaut- und Geschlechtskrankheiten
32. 18Poľsko / PolskaDermatologia i wenerologia
32. 19Portugalsko / PortugalDermatovenereologia
32. 20Rakúsko / ÖsterreichHaut- und Geschlechtskrankheiten
32. 21Rumunsko / RomâniaDermatovenerologie
32. 22Slovinsko / SlovenijaDermatovenerologija
32. 23Španielsko / EspañaDermatología médico-quirúrgica y venereología
32. 24Švédsko / SverigeHud- och könssjukdomar
32. 25Taliansko / ItaliaDermatologia e venerologia
32. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom-
32. 27Island / Ísland Húð – og kynsjúkdómalækningar
32. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinDermatologie und Venerologie
32. 29Nórsko / NorgeHudsykdommer og veneriske sykdommer
32. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraDermatologie und Venerologie / dermatologie et vénéréologie / dermatologia e venerologia
33. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-4 rokytropická medicína
33. 02Bulharsko / България-
33. 03Cyprus / Κύπρος-
33. 04Česko / Česká republika-
33. 05Dánsko / Danmark-
33. 06Estónsko / Eesti-
33. 07Fínsko  / Suomi / Finland-
33. 08Francúzsko / France-
33. 09Grécko / Ελλάς -
33. 10Holandsko / Nederland-
33. 11Írsko / IrelandTropical medicine
33. 12Litva  / Lietuva -
33. 13Lotyšsko / Latvija-
33. 14Luxembursko / Luxembourg-
33. 15Maďarsko / MagyarországTrópusi betegségek
33. 16Malta / Malta-
33. 17Nemecko / Deutschland-
33. 18Poľsko / PolskaMedycyna transportu
33. 19Portugalsko / PortugalMedicina tropical
33. 20Rakúsko / ÖsterreichSpezifische Prophylaxe und Tropenhygiene
33. 21Rumunsko / România-
33. 22Slovinsko / Slovenija-
33. 23Španielsko / España-
33. 24Švédsko / Sverige-
33. 25Taliansko / ItaliaMedicina tropicale
33. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomTropical medicine
33. 27Island / Ísland -
33. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinTropenmedizin
33. 29Nórsko / Norge-
33. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraTropenmedezin / médecine tropicale / medicina tropicale
34. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Psychiatrie infantojunvénile/
Kinder en Jeugdpsychiatrie
4 rokydetská psychiatria
34. 02Bulharsko / БългарияДетска психиатрия
34. 03Cyprus / ΚύπροςΠαιδοψυχιατρική
34. 04Česko / Česká republikaDětská a dorostová psychiatrie
34. 05Dánsko / DanmarkBørne- og ungdomspsykiatri
34. 06Estónsko / Eesti-
34. 07Fínsko / Suomi / FinlandLastenpsykiatria / barnpsykiatri
34. 08Francúzsko / FrancePédo-psychiatrie
34. 09Grécko / Ελλάς Παιδoψυχιατρική
34. 10Holandsko / Nederland-
34. 11Írsko / IrelandChild and adolescent psychiatry
34. 12Litva  / Lietuva Vaikų ir paauglių psichiatrija
34. 13Lotyšsko / LatvijaBērnu psihiatrija
34. 14Luxembursko / LuxembourgPsychiatrie infantile
34. 15Maďarsko / MagyarországGyermek- és ifjúságpszichiátria
34. 16Malta / Malta-
34. 17Nemecko / DeutschlandKinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie
34. 18Poľsko / PolskaPsychiatria dzieci i młodzieży
34. 19Portugalsko / PortugalPedopsiquiatria
34. 20Rakúsko / Österreich-
34. 21Rumunsko / RomâniaPsihiatrie pediatrică
34. 22Slovinsko / SlovenijaOtroška in mladostniška psihiatrija
34. 23Španielsko / España-
34. 24Švédsko / SverigeBarn- och ungdomspsykiatri
34. 25Taliansko / ItaliaNeuropsichiatria infantile
34. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomChild and adolescent psychiatry
34. 27Island / Ísland Barna- og unglingageðlækningar
34. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinKinder – und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie
34. 29Nórsko / NorgeBarne – og ungdomspsykiatri
34. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraKinder– und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie / psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents / psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza
35. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
  4 rokygeriatria
35. 02Bulharsko / БългарияГериатрична медицина
35. 03Cyprus / ΚύπροςΓηριατρική
35. 04Česko / Česká republikaGeriatrie
35. 05Dánsko / DanmarkGeriatri eller alderdommens sygdomme
35. 06Estónsko / Eesti-
35. 07Fínsko / Suomi / FinlandGeriatria / geriatri
35. 08Francúzsko / France-
35. 09Grécko / Ελλάς -
35. 10Holandsko / NederlandKlinische geriatrie
35. 11Írsko / IrelandGeriatric medicine
35. 12Litva  / Lietuva Geriatrija
35. 13Lotyšsko / Latvija-
35. 14Luxembursko / LuxembourgGériatrie
35. 15Maďarsko / MagyarországGeriátria
35. 16Malta / MaltaĠerjatrija
35. 17Nemecko / Deutschland-
35. 18Poľsko / PolskaGeriatria
35. 19Portugalsko / Portugal-
35. 20Rakúsko / Österreich-
35. 21Rumunsko / RomâniaGeriatrie şi gerontologie
35. 22Slovinsko / Slovenija-
35. 23Španielsko / EspañaGeriatría
35. 24Švédsko / SverigeGeriatrik
35. 25Taliansko / ItaliaGeriatria
35. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomGeriatrics
35. 27Island / Ísland öldrunarlækningar
35. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinGeriatrie
35. 29Nórsko / NorgeGeriatri
35. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
36. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-4 rokynefrológia
36. 02Bulharsko / БългарияНефрология
36. 03Cyprus / ΚύπροςΝεφρολογία
36. 04Česko / Česká republikaNefrologie
36. 05Dánsko / DanmarkNefrologi eller medicinske nyresygdomme
36. 06Estónsko / EestiNefroloogia
36. 07Fínsko / Suomi / FinlandNefrologia / nefrologi
36. 08Francúzsko / FranceNéphrologie
36. 09Grécko / Ελλάς Νεφρoλoγία
36. 10Holandsko / Nederland-
36. 11Írsko / IrelandNephrology
36. 12Litva  / Lietuva Nefrologija
36. 13Lotyšsko / LatvijaNefroloģija
36. 14Luxembursko / LuxembourgNéphrologie
36. 15Maďarsko / MagyarországNefrológia
36. 16Malta / MaltaNefroloġija
36. 17Nemecko / DeutschlandInnere Medizin und
Schwerpunkt Nephrologie
36. 18Poľsko / PolskaNefrologia
36. 19Portugalsko / PortugalNefrologia
36. 20Rakúsko / Österreich-
36. 21Rumunsko / RomâniaNefrologie
36. 22Slovinsko / SlovenijaNefrologija
36. 23Španielsko / EspañaNefrología
36. 24Švédsko / SverigeMedicinska njursjukdomar (nefrologi)
36. 25Taliansko / ItaliaNefrologia
36. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomRenal medicine
36. 27Island / Ísland Nyrnalækningar
36. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinNephrologie
36. 29Nórsko / NorgeNyresykdommer
36. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraNephrologie / néphrologie / nefralogia
37. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
-4 rokyinfektológia
37. 02Bulharsko / БългарияИнфекциозни болести
37. 03Cyprus / ΚύπροςΛοιμώδη Νοσήματα
37. 04Česko / Česká republikaInfekční lékařství
37. 05Dánsko / DanmarkInfektionsmedicin
37. 06Estónsko / EestiInfektsioonhaigused
37. 07Fínsko / Suomi / FinlandInfektiosairaudet / infektionssjukdomar
37. 08Francúzsko / France-
37. 09Grécko / Ελλάς -
37. 10Holandsko / Nederland-
37. 11Írsko / IrelandInfectious diseases
37. 12Litva  / Lietuva Infektologija
37. 13Lotyšsko / LatvijaInfektoloģija
37. 14Luxembursko / LuxembourgMaladies contagieuses
37. 15Maďarsko / MagyarországInfektológia
37. 16Malta / MaltaMard Infettiv
37. 17Nemecko / Deutschland-
37. 18Poľsko / PolskaChoroby zakaźne
37. 19Portugalsko / PortugalInfecciologia
37. 20Rakúsko / Österreich-
37. 21Rumunsko / RomâniaBoli infecţioase
37. 22Slovinsko / SlovenijaInfektologija
37. 23Španielsko / España-
37. 24Švédsko / SverigeInfektionssjukdomar
37. 25Taliansko / ItaliaMalattie infettive
37. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomInfectious diseases
37. 27Island / Ísland Smitsjúkdómar
37. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinInfektologie
37. 29Nórsko / NorgeInfeksjonssykdommer
37. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
38. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-4 rokyverejné zdravotníctvo
38. 02Bulharsko / БългарияСоциална медицина и здравен мениджмънт
Комунална хигиена
38. 03Cyprus / ΚύπροςΥγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική
38. 04Česko / Česká republikaHygiena a epidemiologie
38. 05Dánsko / DanmarkSamfundsmedicin
38. 06Estónsko / Eesti-
38. 07Fínsko / Suomi / FinlandTerveydenhuolto / hälsovård
38. 08Francúzsko / FranceSanté publique et médecine sociale
38. 09Grécko / Ελλάς Κοινωνική Ιατρική
38. 10Holandsko / NederlandMaatschappij en gezondheid
38. 11Írsko / IrelandPublic health medicine
38. 12Litva  / Lietuva -
38. 13Lotyšsko / Latvija-
38. 14Luxembursko / LuxembourgSanté publique
38. 15Maďarsko / MagyarországMegelőző orvostan és népegészségtan
38. 16Malta / MaltaSaħħa Pubblika
38. 17Nemecko / DeutschlandÖffentliches Gesundheitswesen
38. 18Poľsko / PolskaZdrowie publiczne, epidemiologia
38. 19Portugalsko / PortugalSaúde pública
38. 20Rakúsko / ÖsterreichSozialmedizin
38. 21Rumunsko / RomâniaSănătate publică şi management
38. 22Slovinsko / SlovenijaJavno zdravje
38. 23Španielsko / EspañaMedicina preventiva y salud pública
38. 24Švédsko / SverigeSocialmedicin
38. 25Taliansko / ItaliaIgiene e medicina preventiva
38. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomPublic health medicine
38. 27Island / Ísland Félagslækningar
38. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinPrävention und Gesundheitswesen               
38. 29Nórsko / NorgeSamfunnsmedisin
38. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraPrävention und Gesundheitswesen / prévention et santé publique / prevenzione e salute pubblica
39. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-4 rokyklinická farmakológia
39. 02Bulharsko / БългарияКлинична фармакология и
терапия
Фармакология
39. 03Cyprus / Κύπρος-
39. 04Česko / Česká republikaKlinická farmakologie
39. 05Dánsko / DanmarkKlinisk farmakologi
39. 06Estónsko / Eesti-
39. 07Fínsko / Suomi / FinlandKliininen farmakologia ja lääkehoito / klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling
39. 08Francúzsko / France-
39. 09Grécko / Ελλάς -
39. 10Holandsko / Nederland-
39. 11Írsko / IrelandClinical pharmacology and therapeutics
39. 12Litva  / Lietuva -
39. 13Lotyšsko / Latvija-
39. 14Luxembursko / Luxembourg-
39. 15Maďarsko / MagyarországKlinikai farmakológia
39. 16Malta / MaltaFarmakoloġija Klinika u t-Terapewtika
39. 17Nemecko / DeutschlandPharmakologie und Toxikologie
39. 18Poľsko / PolskaFarmakologia kliniczna
39. 19Portugalsko / Portugal-
39. 20Rakúsko / ÖsterreichPharmakologie und Toxikologie
39. 21Rumunsko / RomâniaFarmacologie clinică
39. 22Slovinsko / Slovenija-
39. 23Španielsko / EspañaFarmacología clínica
39. 24Švédsko / SverigeKlinisk farmakologi
39. 25Taliansko / ItaliaFarmacologia
39. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomClinical pharmacology and therapeutics
39. 27Island / Ísland Lyfjafræði
39. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinKlinische Pharmakologie und Toxikologie
39. 29Nórsko / NorgeKlinisk farmakologi
39. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
40. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Médecine du travail / arbeidsgeneeskunde4 rokypracovné lekárstvo
40. 02Bulharsko / БългарияТрудова медицина
40. 03Cyprus / ΚύπροςΙατρική της Εργασίας
40. 04Česko / Česká republikaPracovní lékařství
40. 05Dánsko / DanmarkArbejdsmedicin
40. 06Estónsko / Eesti-
40. 07Fínsko / Suomi / FinlandTyöterveyshuolto / företagshälsovård
40. 08Francúzsko / FranceMédecine du travail
40. 09Grécko / Ελλάς Iατρική της Εργασίας
40. 10Holandsko / NederlandArbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde
Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde
40. 11Írsko / IrelandOccupational medicine
40. 12Litva  / Lietuva Darbo medicina
40. 13Lotyšsko / LatvijaArodslimības
40. 14Luxembursko / LuxembourgMédecine du travail
40. 15Maďarsko / MagyarországFoglalkozás-orvostan (üzemorvostan)
40. 16Malta / MaltaMediċina Okkupazzjonali
40. 17Nemecko / DeutschlandArbeitsmedizin
40. 18Poľsko / PolskaMedycyna pracy
40. 19Portugalsko / PortugalMedicina do trabalho
40. 20Rakúsko / ÖsterreichArbeits- und Betriebsmedizin
40. 21Rumunsko / RomâniaMedicina muncii
40. 22Slovinsko / SlovenijaMedicina dela, prometa in športa
40. 23Španielsko / EspañaMedicina del trabajo
40. 24Švédsko / SverigeYrkes- och miljömedicin
40. 25Taliansko / ItaliaMedicina del lavoro
40. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomOccupational medicine
40. 27Island / Ísland Atvinnulækningar
40. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinArbeitsmedizin
40. 29Nórsko / NorgeArbeidsmedisin
40. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraArbeitsmedizin / médecine du travail / medicina del lavoro
41. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-3 rokyklinická imunológia a alergológia
41. 02Bulharsko / БългарияКлинична алергология
41. 03Cyprus / ΚύπροςΑλλεργιολογί α
41. 04Česko / Česká republikaAlergologie a klinická imunologie
41. 05Dánsko / DanmarkMedicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme
41. 06Estónsko / Eesti-
41. 07Fínsko / Suomi / Finland 
41. 08Francúzsko / France-
41. 09Grécko / Ελλάς Αλλεργιoλoγία
41. 10Holandsko / NederlandAllergologie en inwendige geneeskunde
41. 11Írsko / Ireland-
41. 12Litva  / Lietuva Alergologija ir klinikinė imunologija
41. 13Lotyšsko / LatvijaAlergoloģija
41. 14Luxembursko / Luxembourg-
41. 15Maďarsko / MagyarországAllergológia és klinikai immunológia
41. 16Malta / Malta-
41. 17Nemecko / Deutschland-
41. 18Poľsko / PolskaAlergologia
41. 19Portugalsko / PortugalImuno-alergologia
41. 20Rakúsko / Österreich-
41. 21Rumunsko / RomâniaAlergologie şi imunologie clinică
41. 22Slovinsko / Slovenija-
41. 23Španielsko / EspañaAlergología
41. 24Švédsko / SverigeAllergisjukdomar
41. 25Taliansko / ItaliaAllergologia ed immunologia clinica
41. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom-
41. 27Island / Ísland Ofnæmislækningar
41. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinAllergologie und klinische Immunologie
41. 29Nórsko / Norge 
41. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraAllergologie und klinische Immunologie / allergologie et immunologie clinique / allergologia e immunologia clinica
42. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Chirurgie abdominale / heelkunde op het abdomen5 rokovgastroenterologická chirurgia
42. 02Bulharsko / България-
42. 03Cyprus / Κύπρος-
42. 04Česko / Česká republika-
42. 05Dánsko / DanmarkKirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarm-sygdomme
42. 06Estónsko / Eesti-
42. 07Fínsko / Suomi / FinlandGastroenterologinen kirurgia /
gastroenterologisk kirurgi
42. 08Francúzsko / FranceChirurgie viscérale et digestive
42. 09Grécko / Ελλάς -
42. 10Holandsko / Nederland-
42. 11Írsko / Ireland-
42. 12Litva  / Lietuva Abdominalinė chirurgija
42. 13Lotyšsko / Latvija-
42. 14Luxembursko / LuxembourgChirurgie gastro-entérologique
42. 15Maďarsko / Magyarország-
42. 16Malta / Malta-
42. 17Nemecko / DeutschlandVisceralchirurgie
42. 18Poľsko / Polska-
42. 19Portugalsko / Portugal-
42. 20Rakúsko / Österreich-
42. 21Rumunsko / România-
42. 22Slovinsko / SlovenijaAbdominalna kirurgija
42. 23Španielsko / EspañaCirugía del aparato digestivo
42. 24Švédsko / Sverige-
42. 25Taliansko / ItaliaChirurgia dell'aparato digestivo
42. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom-
42. 27Island / Ísland -
42. 28Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
42. 29Nórsko / Norge-
42. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
42. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Médecine nucléaire / nucleaire geneeskunde4 rokynukleárna medicína
43. 02Bulharsko / БългарияНуклеарна медицина
43. 03Cyprus / ΚύπροςΠυρηνική Ιατρική
43. 04Česko / Česká republikaNukleární medicína
43. 05Dánsko / DanmarkKlinisk fysiologi og nuklearmedicin
43. 06Estónsko / Eesti-
43. 07Fínsko / Suomi / FinlandKliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / klinisk fysiologi och nukleärmedicin
43. 08Francúzsko / FranceMédecine nucléaire
43. 09Grécko / Ελλάς Πυρηνική Iατρική
43. 10Holandsko / NederlandNucleaire geneeskunde
43. 11Írsko / Ireland-
43. 12Litva  / Lietuva -
43. 13Lotyšsko / Latvija-
43. 14Luxembursko / LuxembourgMédecine nucléaire
43. 15Maďarsko / MagyarországNukleáris medicina (izotóp diagnosztika)
43. 16Malta / MaltaMediċina Nukleari
43. 17Nemecko / DeutschlandNuklerarmedizin
43. 18Poľsko / PolskaMedycyna nuklearna
43. 19Portugalsko / PortugalMedicina nuclear
43. 20Rakúsko / ÖsterreichNuklearmedizin
43. 21Rumunsko / RomâniaMedicină nucleară
43. 22Slovinsko / SlovenijaNuklearna medicina
43. 23Španielsko / EspañaMedicina nuclear
43. 24Švédsko / SverigeNukleärmedicin
43. 25Taliansko / ItaliaMedicina nucleare
43. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomNuclear medicine
43. 27Island / Ísland Ísótópagreining
43. 28Lichtenštajnsko / LiechtensteinNuklearmedizin
43. 29Nórsko / NorgeNukleærmedisin
43. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraMedizinische Radiologie / Nuklearmedizin / radiologie médicale / médecine nucléaire / radiologia medica / medicina nucleare
44. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
-5 rokovúrazová chirurgia
urgentná medicína
44. 02Bulharsko / БългарияСпешна медицина
44. 03Cyprus / Κύπρος-
44. 04Česko / Česká republikaTraumatologie
Urgentní medicína
44. 05Dánsko / Danmark-
44. 06Estónsko / Eesti-
44. 07Fínsko  / Suomi / Finland-
44. 08Francúzsko / France-
44. 09Grécko / Ελλάς -
44. 10Holandsko / Nederland-
44. 11Írsko / IrelandEmergency medicine
44. 12Litva  / Lietuva -
44. 13Lotyšsko / Latvija-
44. 14Luxembursko / Luxembourg-
44. 15Maďarsko / MagyarországTraumatológia
44. 16Malta / MaltaMediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza
44. 17Nemecko / Deutschland-
44. 18Poľsko / PolskaMedycyna ratunkowa
44. 19Portugalsko / Portugal-
44. 20Rakúsko / Österreich-
44. 21Rumunsko / RomâniaMedicină de urgenţă
44. 22Slovinsko / Slovenija-
44. 23Španielsko / España-
44. 24Švédsko / Sverige-
44. 25Taliansko / Italia-
44. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomAccident and emergency medicine
44. 27Island / Ísland -
44. 28Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
44. 29Nórsko / Norge-
44. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
45. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-5 rokovmaxilofaciálna chirurgia
45. 02Bulharsko / БългарияЛицево-челюстна хирургия
45. 03Cyprus / Κύπρος-
45. 04Česko / Česká republikaMaxilofaciální chirurgie
45. 05Dánsko / Danmark-
45. 06Estónsko / Eesti-
45. 07Fínsko / Suomi / Finland-
45. 08Francúzsko / FranceChirurgie maxillo-faciale et stomatologie
45. 09Grécko / Ελλάς -
45. 10Holandsko / Nederland-
45. 11Írsko / Ireland-
45. 12Litva  / Lietuva Veido ir žandikaulių chirurgija
45. 13Lotyšsko / LatvijaMutes, sejas un žokļu ķirurģija
45. 14Luxembursko / LuxembourgChirurgie maxillo-faciale

45. 15Maďarsko / MagyarországSzájsebészet
45. 16Malta / Malta-
45. 17Nemecko / Deutschland-
45. 18Poľsko / PolskaChirurgia szczękowo-twarzowa
45. 19Portugalsko / PortugalCirurgia maxilo-facial
45. 20Rakúsko / ÖsterreichMund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
45. 21Rumunsko / România-
45. 22Slovinsko / SlovenijaMaksilofacialna kirurgija
45. 23Španielsko / EspañaCirugía oral y maxilofacial
45. 24Švédsko / Sverige-
45. 25Taliansko / ItaliaChirurgia maxillo-facciale
45. 26Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom-
45. 27Island / Ísland -
45. 28Lichtenštajnsko / Liechtenstein 
45. 29Nórsko / Norge-
45. 30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-

b) ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v kategórii lekár sa uzná aj

1. doklad, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale špecializačná príprava osoby sa začala pred

1.1 20. decembrom 1976 v Nemecku, Dánsku, Francúzsku, Írsku, Taliansku, Luxembursku, Holandsku, Belgicku a vo Veľkej Británii,

1.2 1. januárom 1981 v Grécku,

1.3 1. januárom 1986 v Španielsku alebo v Portugalsku,

1.4 1. januárom 1994 v Nórsku a na Islande,

1.5 1. januárom 1994 v Rakúsku, Fínsku a vo Švédsku,

1.6 1. májom 1995 v Lichtenštajnsku,

1.7 1. júnom 2002 vo Švajčiarsku,

1.8 1. májom 2004 v Česku, Maďarsku, Poľsku, Slovinsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, na Malte a Cypre,

1.9 1. januárom 2007 v Bulharsku a Rumunsku.

Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby takýto doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávneným orgánom príslušného členského štátu, ktorý potvrdzuje, že osoba bola v špecializačnej príprave v čase, ktorý je ekvivalentný dvojnásobku rozdielu medzi dĺžkou trvania špecializačnej prípravy v príslušnom členskom štáte a dĺžkou špecializačnej prípravy pre príslušný špecializačný odbor uvedenej v tabuľke. Ak však Slovenská republika pre špecializačnú prípravu v danom špecializačnom odbore vyžaduje kratšie obdobie, ako je uvedené v tabuľke, uvedený rozdiel možno určiť len so zreteľom na minimálne obdobie v príslušnom členskom štáte,

2. doklad vydaný v Španielsku pred 1. januárom 1995, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ak je doplnený o osvedčenie vydané príslušnými španielskymi orgánmi, ktorým sa potvrdzuje, že osoba vykonala špecializačnú skúšku podľa osobitného predpisu č. 1497/99 s cieľom overenia úrovne vedomostí a spôsobilostí príslušnej osoby, ktorá má byť porovnateľná s vedomosťami lekárov s rovnakou kvalifikáciou získanou v Španielsku po tomto dátume,

3. doklad získaný na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale špecializačná príprava osoby sa začala pred 3. aprílom 1992 a oprávňuje osobu vykonávať činnosť v príslušnom špecializačnom odbore na celom území Spolkovej republiky Nemecko za rovnakých podmienok ako na základe dokladov o špecializáciách uvedených v tabuľke vydaných príslušnými orgánmi v Spolkovej republike Nemecko. Ministerstvo zdravotníctva môže vyžadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávnenými nemeckými orgánmi alebo organizáciami, v ktorom sa uvádza, že osoba vykonávala činnosť v príslušnom špecializačnom odbore v čase rovnajúcom sa dvojnásobku rozdielu medzi dĺžkou obdobia špecializačnej prípravy získanej na území Nemecka a najmenšou dĺžkou trvania prípravy uvedenej v tabuľke,

4. taký diplom udelený príslušnými orgánmi členských štátov, v ktorom príslušný členský štát už zastavil realizáciu špecializačnej prípravy, ale spĺňa podmienky uvedené v tabuľke, a to takto:

4.1 diplom o špecializácii vydaný v Belgicku na odbor hrudná chirurgia pred 1. januárom 1983, na odbor cievna chirurgia pred 1. januárom 1983, na odbor neuropsychiatria pred 1. augustom 1987 okrem osôb, ktoré začali výcvik pred týmto dátumom, a na odbor gastroenterologická chirurgia vydaný pred 1. januárom 1983,

4.2 diplom o špecializácii vydaný v Dánsku na odbor biologická hematológia pred 1. januárom 1983 okrem osôb, ktoré začali výcvik pred týmto dátumom a dokončili ho pred koncom roka 1988, na odbor fyzioterapia pred 1. januárom 1983 okrem osôb, ktoré začali výcvik pred týmto dátumom a dokončili ho pred koncom roka 1988, a na odbor tropická medicína pred 1. augustom 1987 okrem osôb, ktoré začali výcvik pred týmto dátumom,

4.3 diplom o špecializácii vydaný vo Francúzsku na odbor rádiológia pred 3. decembrom 1971 a na odbor neuropsychiatria pred 31. decembrom 1971,

4.4 diplom alebo iný doklad o špecializácii vydaný v Luxembursku na odbor rádiológia alebo odbor neuropsychiatria pred 5. marcom 1982,

4.5 diplom o špecializácii vydaný v Holandsku na odbor rádiológia pred 8. júlom 1984 a na odbor neuropsychiatria pred 9. júlom 1984,

5. diplom o špecializácii v kategórii lekár vydaný v Luxembursku podľa luxemburského zákona z roku 1939; vydanie dokladu o špecializácii sa podmieňuje preukázaním diplomu doktora medicíny, chirurgie a pôrodníctva vydaného Štátnou skúšobnou komisiou v Luxembursku. Tento diplom môže byť udelený len osobe, ktorá začala štúdium pred 20. decembrom 1976,

6. diplom o špecializácii v kategórii lekár v odbore všeobecné lekárstvo vydaný v Dánsku podľa osobitného predpisu a udeľovaný lekárskou fakultou niektorej dánskej univerzity v súlade s osobitným predpisom zo 14. mája 1970; vydanie dokladu o špecializácii sa podmieňuje preukázaním diplomu udeleného lekárskou fakultou niektorej dánskej univerzity; tento diplom môže byť udelený len osobe, ktorá začala štúdium pred 20. decembrom 1976,

7. diplom o špecializácii v kategórii lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Československa pred 1. januárom 1993, ak príslušný orgán Českej republiky potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Českej republiky rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Českej republike uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Českej republiky, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Českej republiky vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v kategórii lekár na území Českej republiky najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo

8. diplom o špecializácii v kategórii lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 20. augustom 1991, ak príslušný orgán Estónska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Estónska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Estónsku uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Estónska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Estónska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v kategórii lekár na území Estónska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo

9. diplom o špecializácii v kategórii lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 21. augustom 1991, ak príslušný orgán Lotyšska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Lotyšska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Lotyšsku uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Lotyšska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Lotyšska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v kategórii lekár na území Lotyšska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo

10. diplom o špecializácii v kategórii lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 11. marcom 1990, ak príslušný orgán Litvy potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Litvy rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Litve uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Litvy, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Litvy vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v kategórii lekár na území Litvy najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo

11. diplom o špecializácii v kategórii lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalej Juhoslávie pred 25. júnom 1991, ak príslušný orgán Slovinska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Slovinska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Slovinsku uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Slovinska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Slovinska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v kategórii lekár na území Slovinska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia.

c) Ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v kategórii lekár sa podľa tohto zákona neuznáva kvalifikácia felčiar “ôĺäřĺ„ získaná v Bulharsku pred 31. decembrom 1999.

B. Uznávanie diplomov o špecializácii v kategórii zubný lekár

a) Diplom, certifikát a iný doklad o kvalifikácii, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu a obsahuje názov kvalifikácie uvedenej v tabuľke č. 1, sa uznáva ako diplom o špecializácii v kategórii zubný lekár získaný v Slovenskej republike v odbore čeľustná ortopédia,

b) diplom, certifikát a iný doklad o kvalifikácii, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu a obsahuje názov kvalifikácie uvedenej v tabuľke č. 2, sa uznáva ako diplom o špecializácii v kategórii zubný lekár získaný v Slovenskej republike v odbore maxilofaciálna chirurgia,

Tabuľka č. 1

p. č.Krajina
Názov kvalifikácie
Udeľujúci orgán
1Belgicko / Belgique /
België / Belgien
 --
2Bulharsko / БългарияСвидетелство за призната
специалност по "Ортодонтия"
Факултет по дентална медицина към Медицински университет
3Cyprus / ΚύπροςΠιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην ΟρθοδοντικήΟδοντιατρικό Συμβούλιο
4Česko / Česká republika--
5Dánsko / DanmarkBevis for tilladelse til at betegne sig som special-
tandlæge i ortodonti
Sundhedsstyrelsen
6Estónsko / EestiResidentuuri lõputunnistus ortodontia erialalTartu Ülikool
7Fínsko / Suomi / FinlandErikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito / specialtandläkarexamen, tandreglering1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet
2. Oulun yliopisto
3. Turun yliopisto
8Francúzsko / FranceTitre de spécialiste en orthodontie Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes
9Grécko / Ελλάς Τίτλος, Οδοντιατρικής ειδικότητας της ΟρJαδοωτικής1) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
2) Νομαρχία
10Holandsko / NederlandBewijs van inschrijving als orthodontist in het Specia-
listenregister
Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
11Írsko / IrelandCertificate of specialist dentist in orthodonticsCompetent authority recognised for this purpose by the competent minister
12Litva / LietuvaRezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikacijąUniversitetas
13Lotyšsko / Latvija„Sertifikāāts“ – kompetentas iestāādes izsniegts
dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokāārtojusi sertifikāācijas
eksāāmenu ortodontijāā
Latvijas Ārstu biedrība
 
14Luxembursko / Luxembourg--
15Maďarsko / MagyarországFogszabályozás szakorvosa bizonyítványAz Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete
16Malta / MaltaĊertifikat ta' speċjalista dentali fl-OrtodonzjaKumitat ta' Approvazzjoni dwar Specjalisti
17Nemecko / DeutschlandFachzahnärztliche Anerkennung für KieferorthopädieLandeszahnärztekammer
18Poľsko / PolskaDyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncjiCentrum Egzaminów Medycznych
19Portugalsko / Portugal--
20Rakúsko / Österreich--
21Rumunsko / România--
22Slovinsko / SlovenijaPotrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije
23Španielsko / España --
24Švédsko / SverigeBevis om specialistkompetens i tandregleringSocialstyrelsen
25Taliansko / Italia--
26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomCertificate of Completion of specialist training in
orthodontics
Competent authority recognised for this purpose
27Island / Ísland   
28Lichtenštajnsko / Lichtenstein--
29Nórsko / NorgeBevis for gjennomgàtt spesialistutdanning ikjeveortopediUniverzitná fakulta zubného lekárstva
30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizradiplôme fédéral d´orthodontiste, Diplom als Kieferorthopäde, diploma di ortodontistaDépartement fédéral de ľintérieur

Tabuľka č. 2

p. č.Krajina
Názov kvalifikácieUdeľujúci orgán
1Belgicko / Belgique /
België / Belgien
 --
2Bulharsko / БългарияСвидетелство за призната
специалност по "Орална хирургия"
Факултет по дентална медицина към Медицински университет
3Cyprus / ΚύπροςΠιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Στοματική Χειρουργική Οδοντιατρικό Συμβούλιο
4Česko / Česká republika--
5Dánsko / DanmarkBevis for tilladelse til at betegne sig som special-
tandlæge i hospitalsodontologi
Sundhedsstyrelsen
6Estónsko / Eesti--
7Fínsko / Suomi / FinlandErikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja leukakirurgia / specialtandlärkarexamen oral och maxillofacial  kirurgi1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet
2. Oulun yliopisto
3. Turun yliopisto
8Francúzsko / France --
9Grécko / Ελλάς Τίτλος, Οδοντιατρικής ειδικότητας της ΓναJοχειρουργικής
 
1) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
2) Νομαρχία
10Holandsko / NederlandBewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialis-
tenregister
Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
11Írsko / IrelandCertificate of specialist dentist in oral surgeryCompetent authority recognised for this purpose by the competent minister
12Litva / LietuvaRezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą burnos chirurgo profesinę kvalifikacijąUniversitetas
13Lotyšsko / Latvija--
14Luxembursko / Luxembourg--
15Maďarsko / MagyarországDento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítványAz Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete
16Malta / MaltaĊertifikat ta' speċjalista dentali fil-Kirurġija tal-ħalqKumitat ta' Approvazzjoni dwar Specjalisti
17Nemecko / DeutschlandFachzahnärztliche Anerkennung für Oralchirurgie /
Mundchirurgie
Landeszahnärztekammer
18Poľsko / PolskaDyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej Centrum Egzaminów Medycznych
19Portugalsko / Portugal--
20Rakúsko / Österreich--
21Rumunsko / România   
22Slovinsko / SlovenijaPotrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz oralne kirurgije1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije
23Španielsko / España --
24Švédsko / SverigeBevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomarSocialstyrelsen
25Taliansko / Italia --
26Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomCertificate of completion of specialist training in oral
surgery
Competent authority recognised for this purpose´
27Island / Ísland   
28Lichtenštajnsko / Lichtenstein- 
29Nórsko / NorgeBevis for gjennomgàtt spesialistutdanning i oralkirurgiFakulta zubného lekárstva univerzity
30Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra   

c) ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v kategórii zubný lekár sa uzná aj

1. doklad, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávneným orgánom príslušného členského štátu, ktorý potvrdzuje, že osoba vykonávala špecializované zubnolekárske činnosti v čase, ktorý sa rovná dvojnásobku rozdielu medzi dĺžkou špecializačnej prípravy v príslušnom členskom štáte a najmenej trojročnou dĺžkou špecializačnej prípravy pre príslušný špecializačný odbor,

2. doklad, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale príslušný členský štát potvrdil, že ho považuje za rovnocenný s dokladmi o špecializáciách uvedenými v jednej z tabuliek č. 1 a 2,

3. doklad získaný na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale ide o diplom o špecializácii v odbore stomatológia získaný pred 3. októbrom 1990, ktorý oprávňuje osobu vykonávať činnosť zubného lekára na celom území Spolkovej republiky Nemecko za rovnakých podmienok ako diplomy uvedené v tabuľkách č. 1 a 2. Ministerstvo zdravotníctva môže vyžadovať, aby taký doklad bol doplnený certifikátom vydaným oprávnenými nemeckými orgánmi alebo organizáciami, v ktorom sa konštatuje, že osoba vykonávala činnosť v príslušnom špecializačnom odbore po dobu rovnajúcu sa dvojnásobku rozdielu medzi dĺžkou obdobia špecializačnej prípravy získanej na území Nemecka a najmenšou dĺžkou trvania prípravy ustanovenou v príslušnej tabuľke č. 1 alebo č. 2,

4. doklad získaný na území Rakúska najneskôr do 31. decembra 1998 alebo diplomy, osvedčenia a iné doklady o odbornej spôsobilosti v špecializovanej medicíne udelené v Rakúsku osobám, ktoré začali svoje univerzitné odborné vzdelávanie pred 1. januárom 1994, doložené osvedčením vydaným príslušnými rakúskymi úradmi, osvedčujúcim, že tieto osoby sa účinne, právoplatne a principiálne zaoberali v Rakúsku činnosťami špecifikovanými ako vykonávanie špecializovaných činností v príslušnom odbore najmenej tri po sebe nasledujúce roky v priebehu piatich rokov po vydaní osvedčenia a že sú tieto osoby oprávnené vykonávať uvedené činnosti za rovnakých podmienok ako držitelia diplomu, osvedčenia alebo iného dokladu o odbornej spôsobilosti v špecializovanej medicíne. Trojročná prax sa nevyžaduje, ak osoba úspešne absolvovala najmenej tri roky štúdia a takéto štúdium osvedčili príslušné orgány ako rovnocenné štúdiu požadovanému v Rakúsku,

5. doklad o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že išlo o univerzitné špecializačné štúdium medicíny zamerané na stomatológiu, ktoré sa začalo na území bývalého Československa pred 1. januárom 1993 alebo na území Českej republiky pred 1. májom 2004 a nadväzovalo naň získanie špecializácie v odbore stomatológia doplnené osvedčením vydaným príslušným orgánom Českej republiky, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Českej republiky vykonávala činnosť zubného lekára na území Českej republiky najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia a že táto osoba je oprávnená vykonávať uvedené činnosti za rovnakých podmienok ako držitelia diplomov uvedených v tabuľke. Trojročná prax sa nevyžaduje, ak osoba úspešne absolvovala najmenej tri roky štúdia a takéto štúdium osvedčili príslušné orgány ako rovnocenné štúdiu uvedenému v tabuľke, alebo

6. diplom o špecializácii v kategórii zubný lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 20. augustom 1991, ak príslušný orgán Estónska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Estónska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Estónsku uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Estónska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Estónska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v povolaní zubný lekár na území Estónska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo

7. diplom o špecializácii v kategórii zubný lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 21. augustom 1991, ak príslušný orgán Lotyšska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Lotyšska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Lotyšsku uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Lotyšska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Lotyšska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v povolaní zubný lekár na území Lotyšska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo

8. diplom o špecializácii v kategórii zubný lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 11. marcom 1990, ak príslušný orgán Litvy potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Litvy rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Litve uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Litvy, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Litvy vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v povolaní zubný lekár na území Litvy najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo

9. diplom o špecializácii v kategórii zubný lekár, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalej Juhoslávie pred 25. júnom 1991, ak príslušný orgán Slovinska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Slovinska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Slovinsku uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Slovinska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Slovinska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v povolaní zubný lekár na území Slovinska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2007.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.