Nájdených 100
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii 01.01.2006
580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení 01.01.2005
373/2007 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2008 01.01.2008
607/2005 Z. z. Oznámenie o individuálnej účtovnej závierke pre zdravotné poisťovne 01.01.2006
747/2004 Z. z. Zákon o dohľade nad finančným trhom 01.01.2006
95/2002 Z. z. Zákon o poisťovníctve 01.03.2002
95/1950 Zb. Zákon, ktorým sa upravujú niektoré pomery v poisťovníctve 01.08.1950
238/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušujú Fond pre invalidné a starobné poistenie zamestnancov Československých štátnych železníc a fondy pre invalidné a starobné poistenie poštových zamestnancov a upravujú niektoré otázky súvisiace so zrušením týchto fondov. 22.11.1949
398/2011 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre zdravotné poisťovne
348/2011 Z. z. Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii 01.01.2012
557/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 01.01.2010
533/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 21.12.2009
68/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 22040/2005-SL z 5. septembra 2005 o podrobnostiach o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie
581/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.01.2009
552/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2009
523/2008 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska v súvislosti so zavedením meny euro v SR 01.01.2009
250/2008 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti a na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti
170/2008 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve
121/2008 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní
650/2007 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov, hlásení, správ a iných informácií Slovenskou kanceláriou poisťovateľov