Vyhláška č. 685/2006 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 441/2004 Z. z. o spôsobe výpočtu a preukazovania skutočnej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne, spôsobe výpočtu požadovanej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne a o rizikovom kapitále

Čiastka 262/2006
Platnosť od 29.12.2006 do31.03.2008
Účinnosť od 31.12.2006 do31.03.2008
Zrušený 8/2008 Z. z.

OBSAH

685

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 20. decembra 2006,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 441/2004 Z. z. o spôsobe výpočtu a preukazovania skutočnej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne, spôsobe výpočtu požadovanej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne a o rizikovom kapitále

Národná banka Slovenska podľa § 31 ods. 16 písm. a), b) a e) zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z. a zákona č. 262/2006 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 441/2004 Z. z. o spôsobe výpočtu a preukazovania skutočnej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne, spôsobe výpočtu požadovanej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne a o rizikovom kapitále sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 odseky 2 a 3 znejú:

(2) Skutočná miera solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne sa vypočítava spôsobom a preukazuje elektronicky na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe.

(3) Elektronickým preukazovaním skutočnej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne podľa odseku 2 je predloženie hlásenia Národnej banke Slovenska podľa prílohy prostredníctvom aplikačného programového systému STATUS DFT – Zber, spracovanie a uchovávanie štatistických údajov subjektov finančného trhu Slovenskej republiky.“.

2. V § 1 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.

3. V § 2 ods. 1 na konci prvej vety a na konci odseku 1 sa slová „v prílohách č. 1 a 3“ nahrádzajú slovami „v prílohe“.

4. V § 2 ods. 2 sa slová „v prílohách č. 2 a 3“ nahrádzajú slovami „v prílohe“.

5. V § 2 odseky 3 a 4 znejú:

(3) Požadovaná miera solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne sa vypočítava a preukazuje elektronicky na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe.

(4) Elektronickým preukazovaním požadovanej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne podľa odseku 3 je predloženie hlásenia Národnej banke Slovenska podľa prílohy prostredníctvom aplikačného programového systému STATUS DFT – Zber, spracovanie a uchovávanie štatistických údajov subjektov finančného trhu Slovenskej republiky.“.

6. V § 2 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.

7. Doterajšie prílohy č. 1 až 4 sa nahrádzajú prílohou, ktorá znie:

„Príloha k vyhláške č. 441/2004 Z. z.

Príloha


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2006.


Ivan Šramko v. r.