Oznámenie č. 749/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. januára 2003 č. 22 213/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov

Čiastka 304/2004
Platnosť od 30.12.2004 do31.12.2005
Účinnosť od 01.01.2005 do31.12.2005
Zrušený 607/2005 Z. z.

749

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.

opatrenie z 15. decembra 2004 č. MF/12643/2004-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. januára 2003 č. 22 213/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov (oznámenie č. 28/2003 Z. z.).

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. januára 2003 č. 22 213/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

95

Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. januára 2003 č. 22 213/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov

Referent: Ing. Ingrid Šalkovičová, tel.: 02/59 58 34 78

Číslo: MF/12643/2004-74

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. januára 2003 č. 22 213/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov (oznámenie č. 28/2003 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) zdravotné poisťovne podľa osobitného predpisu1).“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označujú ako odkaz 1a a poznámka pod čiarou k odkazu 1a.

3. V § 1 ods. 2 prvá veta znie:

„Usporiadanie, označovanie a obsahové vymedzenie položiek jednotlivých súčastí individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky podľa odseku 1 písm. a) až e) je uvedené v prílohách č. 1 až 3 a pre účtovné jednotky podľa ods. 1 písm. f) je uvedené v prílohách č. 4 až 6.“.

4. Prílohy č. 1 a 2 sa nahrádzajú prílohami č. 1 a 2 k tomuto opatreniu.

5. V prílohe č. 3 časti XI v celom texte sa slová „prechodné rozdiely“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „dočasné rozdiely“ v príslušnom tvare.

6. V prílohe č. 3 časti XI písmeno k) znie:

k) cenných papieroch určených na obchodovanie, cenných papieroch určených na predaj, cenných papieroch držaných do splatnosti a finančnom umiestnení v mene poistených podľa týchto kategórií, podľa druhov cenných papierov a podľa ocenenia; ak sa cenné papiere oceňujú trhovou cenou, uvedie sa ich obstarávacia cena a ak sa cenné papiere oceňujú obstarávacou cenou, uvedie sa ich trhová cena; pri dlhových cenných papieroch sa uvedie čistá obstarávacia cena znížená o náklady na obchodovanie a ďalej v členení na kótované cenné papiere a nekótované cenné papiere na tuzemskej burze alebo zahraničnej burze; pri cenných papieroch určených na obchodovanie a cenných papieroch určených na predaj, sa uvedú trhy, na ktorých sa s nimi obchoduje,“.

7. V prílohe č. 3 časti XI písm. q) sa slovo „výdavkov“ nahrádza slovom „nákladov“.

8. Za prílohu č. 3 sa dopĺňajú prílohy č. 4 až 7, ktoré sú prílohami č. 3 až 6 k tomuto opatreniu.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/12643/2004-74

Súvaha - vzor

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/12643/2004-74

Výkaz ziskov a strát - vzor

Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/12643/2004 -74

Súvaha - vzor

Príloha č. 4 k opatreniu č. MF/12643/2004 -74

Výkaz ziskov a strát - vzor

Príloha č. 5 k opatreniu č. MF/12643/2004 -74

Poznámky

Príloha č. 6 k opatreniu č. MF/12643/2004 -74

Príloha č. 7 k opatreniu č. 22 213/2002-92

ZOZNAM PREBRATÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Týmto opatrením sa preberajú tieto právne akty:

Smernica Rady 91/674/EEC z 19. decembra 1991 pre ročnú účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku poisťovacích podnikov (Úradný vestník Európskej únie L 374 z 31. 12. 1991) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 78/660/ES, 83/349/ES, 86/635/ES a 91/674/ES o ročnej a konsolidovanej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, bánk a iných finančných inštitúcií a poisťovní (Úradný vestník Európskej únie L 178 zo 17. 7. 2003).