Oznámenie č. 170/2008 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve

Čiastka 69/2008
Platnosť od 15.05.2008
Účinnosť do 31.12.2015
Zrušený 39/2015 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2008.

170

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 32 ods. 2 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 29. apríla 2008 č. 7/2008, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve.

Opatrenie ustanovuje limity jednotlivých spôsobov umiestnenia prostriedkov technických rezerv poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2008.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 15/2008 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.