Oznámenie č. 693/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov

(v znení č. 710/2004 Z. z.)

Čiastka 269/2002
Platnosť od 20.12.2002 do31.12.2005
Účinnosť od 01.01.2005 do31.12.2005
Zrušený 592/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003

693

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

opatrenie z 3. decembra 2002 č. 22 212/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. novembra 1998 č. 3175/98-KM, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre poisťovne (oznámenie č. 360/1998 Z. z.) v znení opatrenia zo 4. októbra 2000 č. 21188/2000-92 (oznámenie č. 445/2000 Z. z.) a opatrenia zo 4. decembra 2001 č. 17910/2001-92 (oznámenie č. 528/2001 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 16/2002 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

81

Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2002,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov

Referent: Ing. Zdenka Fabová, tel.: 02/59 58 31 33

Číslo: 22 212/2002-92

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Základné ustanovenie

(1) Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre

a) poisťovne,

b) pobočky zahraničných poisťovní,

c) zaisťovne,

d) pobočky zahraničných zaisťovní,

e) Slovenskú kanceláriu poisťovateľov (ďalej len „kancelária“).

f) zdravotné poisťovne podľa osobitného predpisu1).

(2) Rámcová účtová osnova pre účtovné jednotky podľa odseku 1 je prílohou č. 1 k tomuto opatreniu.

Podrobnosti o postupoch účtovania

§ 2

Na účely ustanovenia postupov účtovania sa rozumie

a) finančnou činnosťou hlavná činnosť účtovných jednotiek ustanovená osobitnými predpismi1a),

b) prevádzkovou činnosťou činnosť, ktorú vykonávajú účtovné jednotky na zabezpečenie svojej hlavnej činnosti,

c) mimoriadnou činnosťou činnosť, ktorá vznikla z výnimočných náhodilých udalostí nesúvisiacich s hlavnou činnosťou účtovných jednotiek,

d) bežnou činnosťou finančná činnosť a prevádzková činnosť.

§ 3

Deň uskutočnenia účtovného prípadu

(1) Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je najmä deň, v ktorom dôjde k nadobudnutiu vlastníctva alebo jeho zániku, nadobudnutiu práva k cudzím veciam napríklad kúpnou zmluvou, darovacou zmluvou alebo inou zmluvou, rozhodnutiu štátneho orgánu, vzniku pohľadávky a záväzku, ich zmene alebo zániku napríklad zmluvou, postúpením pohľadávky, prevzatím dlhu, splnením, zisteniu škody, manka, schodku, prebytku, pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky a ďalším skutočnostiam, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré nastali a sú k dispozícii potrebné doklady, ktoré tieto skutočnosti dokumentujú, alebo ktoré vyplývajú z vnútorných podmienok účtovnej jednotky alebo z osobitných predpisov.

(2) Deň uskutočnenia účtovného prípadu pre pohľadávky a záväzky z poistenia, verejného zdravotného poistenia a zaistenia je vymedzený v § 39 ods. 3 a v § 42 ods. 2.

(3) Účtovným prípadom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovanie skutočností

a) podľa § 2 ods. 2 zákona, pri ktorých sa účtovný zápis uskutočňuje iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „závierkové účtovné prípady"),

b) podľa § 2 ods. 2 zákona týkajúcich sa ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktoré účtovná jednotka zistila do dňa zostavenia účtovnej závierky (ďalej len „upravujúce závierkové účtovné prípady"), ak sú tieto skutočnosti významné, uvedú sa v poznámkach; upravujúcim závierkovým účtovným prípadom nie je účtovanie skutočností, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia, ak nesúvisia so stavom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad pokles trhovej ceny cenných papierov v období medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,

c) z dôvodu otvorenia účtovných kníh podľa § 16 ods. 10 zákona do dňa schválenia účtovnej závierky.

(4) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtovné prípady kúpy a predaja finančných aktív s obvyklým termínom dodania (spotové operácie) odo dňa dohodnutia obchodu do dňa vyrovnania obchodu účtujú na podsúvahových účtoch a v deň vyrovnania obchodu sa zruší podsúvahový zápis a účtuje sa na súvahových účtoch.

§ 4

Účtovanie nákladov a výnosov a ich časové rozlišovanie

(1) Náklady a výnosy sa účtujú vždy do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Opravy chýb minulých účtovných období sa účtujú na účtoch nákladov a výnosov bežného účtovného obdobia. Pri zostavovaní účtovnej závierky sa o opravy chýb, ktoré majú taký významný vplyv na účtovnú závierku jedného alebo viacerých predchádzajúcich účtovných období, že by tieto účtovné závierky nepodávali verný a pravdivý obraz o predmete účtovníctva účtovnej jednotky, upraví nerozdelený zisk alebo neuhradená strata účtovej skupiny 43. Prijaté náhrady vynaložených nákladov minulých účtovných období sa účtujú do výnosov bežného účtovného obdobia.

(2) Náklady a výdavky, ktoré sa týkajú budúcich účtovných období sa časovo rozlišujú ako náklady budúcich období na účte Náklady budúcich období účtovej skupiny 39, alebo výdavky budúcich období na účte Výdavky budúcich období účtovej skupiny 39.

(3) Výnosy a príjmy, ktoré sa týkajú budúcich účtovných období sa časovo rozlišujú ako výnosy budúcich období na účte Výnosy budúcich období účtovej skupiny 39 alebo príjmy budúcich období na účte Príjmy budúcich období účtovej skupiny 39.

(4) Kritériom pre účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známe ich vecné vymedzenie, výška a obdobie, ktorého sa týkajú.

(5) Účtovné prípady, ktoré sa týkajú len jedného bežného účtovného obdobia, sa časovo nerozlišujú, ak tým nie sú významne ovplyvnené priebežné výkazy ziskov a strát zostavené podľa zákona.

(6) Časové rozlíšenie podľa odsekov 2 a 3 sa nepoužíva ak účtovaním do nákladov alebo výnosov bez časového rozlíšenia nie je dotknutý účel časového rozlíšenia a účtovná jednotka tým preukázateľne nesleduje zámernú úpravu výsledku hospodárenia.

(7) Obstarávacie náklady alebo výdavky na poistné zmluvy a ostatné účtovné prípady sa časovo rozlišujú, ak ďalej nie je ustanovené inak.

(8) Na účty časového rozlíšenia podľa odsekov 2 a 3 sa vzťahuje dokladová inventúra a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.

(9) V prípade časového rozlíšenia podľa odsekov 1 až 8 sa postupuje podľa tohto opatrenia a podľa vnútorných podmienok účtovnej jednotky.

§ 5

Účtovanie kurzových rozdielov

(1) Kurzové rozdiely, ktoré vznikli preceňovaním majetku a záväzkov v cudzej mene sa účtujú

a) na účtoch aktív a pasív neuvedených v písmene b) so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu Ostatné náklady účtovej skupiny 55 prípadne v prospech účtu Ostatné výnosy účtovej skupiny 65,

b) na účtoch finančného umiestnenia na ťarchu účtu Úbytky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 53 alebo účtu Úbytky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 56 prípadne v prospech účtu Prírastky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 63 alebo účtu Prírastky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 66.

(2) Podľa odseku 1 sa neúčtujú kurzové rozdiely

a) z čistých investícií spojených s podielovými cennými papiermi a vkladmi v cudzej mene v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom a podielovými cennými papiermi a vkladmi v cudzej mene v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom, ktoré sa účtujú na účte Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov účtovej skupiny 40; na účtoch nákladov Úbytky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 53 alebo Úbytky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 56 alebo účtoch výnosov Prírastky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 63 alebo Prírastky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 66 sa účtujú pri úbytku týchto podielových cenných papierov a vkladov, pričom čistá investícia do obchodnej spoločnosti je podiel vykazujúcej účtovnej jednotky na vlastnom imaní tejto obchodnej spoločnosti, čisté investície spojené s podielovými cennými papiermi a vkladmi sú dlhodobé pohľadávky a záväzky, ktoré tvoria časť čistej investície v dcérskej spoločnosti2) alebo pridruženej spoločnosti, ich vyrovnanie nie je plánované, ani nie je pravdepodobné, že by v dohľadnej budúcnosti nastalo a v svojej podstate predstavujú zvýšenie alebo zníženie podielu v dcérskej spoločnosti alebo pridruženej spoločnosti; pridružená spoločnosť je obchodná spoločnosť, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv,

b) z finančných záväzkov v cudzej mene, ktorými sa účtovná jednotka zabezpečuje proti kurzovému riziku z čistých investícií do podielových cenných papierov a vkladov v cudzej mene v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom a podielových cenných papierov a vkladov v cudzej mene v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom, ktoré sa účtujú na účte Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov účtovej skupiny 40; na účtoch nákladov Úbytky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 53 alebo Úbytky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 56 alebo účtoch výnosov Prírastky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 63 alebo Prírastky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 66 sa účtujú pri úbytku týchto čistých investícií do podielových cenných papierov a vkladov,

c) z podielových cenných papierov a vkladov v obchodných spoločnostiach v cudzej mene oceňovaných metódou vlastného imania, ktoré sa účtujú spoločne s ostatnými zmenami z ocenenia metódou vlastného imania.

(3) Pri majetku a záväzkoch oceňovaných reálnou hodnotou je kurzový rozdiel súčasťou tejto hodnoty a samostatne sa o ňom neúčtuje.

(4) Na účely postupov účtovania sa podielmi na základnom imaní v obchodných spoločnostiach rozumejú

a) podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom, ak má účtovná jednotka podiel viac ako 50 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti,

b) podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom, ak má účtovná jednotka podiel najmenej 20 % a najviac 50 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti.

§ 6

Účtovanie zmeniek

(1) Zmenky3) sa oceňujú ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu obstarávacou cenou a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka alebo k inému dňu v priebehu účtovného obdobia trhovou cenou alebo kvalifikovaným odhadom. Rozdiel medzi obstarávacou cenou zmenky a predajnou cenou zmenky (úrokový výnos alebo náklad) sa účtuje v deň predaja na účtoch zmeniek so súvzťažným zápisom na príslušný účet účtovej skupiny 63 alebo 65 alebo na príslušný účet účtovej skupiny 53 alebo 55. Ak sa tento rozdiel časovo a vecne vzťahuje aj na iné ako bežné účtovné obdobie, časovo sa rozlíši.

(2) Ručenie neskorším majiteľom zmenky, ktoré vzniklo z prevodu (indosamentu) zmenky, okrem eskontu, sa účtuje na podsúvahovom účte Zmenky k inkasu použité na úhradu do doby ich splatnosti účtovej skupiny 72, a to odo dňa prevodu do dňa splatnosti zmenky. Tento účet sa znižuje o zaplatené sumy pri čiastočnom splácaní.

(3) Pri eskonte zmenky bankou sa zmenka prevedie na účet Eskontované pohľadávky účtovej skupiny 32.

(4) Do doby splatenia bankou eskontovanej zmenky zmenkovým dlžníkom trvá záväzok predávajúceho voči banke. Tento záväzok sa účtuje v prospech účtu Eskontné úvery účtovej skupiny 36, ak ide o záväzok presahujúci dobu jedného účtovného obdobia, účtuje sa na samostatných analytických účtoch.

§ 7

Účtovanie dane z pridanej hodnoty

(1) V účtovnej jednotke, ktorá je platiteľom dane z pridanej hodnoty sa účtuje táto daň za nadobudnuté tovary a služby za prijaté zdaniteľné plnenia, pri ktorých je právo na odpočítanie dane na ťarchu analytického účtu k syntetickému účtu Nepriame dane a poplatky účtovej skupiny 37, cena bez dane z pridanej hodnoty na ťarchu príslušných účtov majetku účtovej skupiny 10 a účtovej triedy 2 alebo nakúpených výkonov na príslušný účet nákladov a celkovú sumu záväzku v prospech účtu Rôzni veritelia účtovej skupiny 36 alebo účtu Iné záväzky účtovej skupiny 36 prípadne v účtovej skupine 48 alebo v prospech účtu Pokladnica účtovej skupiny 23 v prípade nákupu v hotovosti. V prospech analytického účtu k syntetickému účtu Nepriame dane a poplatky účtovej skupiny 37 sa účtuje daň z pridanej hodnoty za uskutočnené zdaniteľné plnenia ako daň za dodané tovary a služby, cena bez dane z pridanej hodnoty v prospech príslušného účtu výnosov a celkovú sumu pohľadávky na ťarchu príslušných účtov Rôzni dlžníci, Iné pohľadávky účtovej skupiny 32 alebo účtu Pohľadávky voči zamestnancom účtovej skupiny 35, prípadne účtu Ostatné dlhodobé pohľadávky účtovej skupiny 11 alebo na ťarchu účtu Pokladnica účtovej skupiny 23 v prípade predaja v hotovosti.

(2) Rozdiel medzi daňou účtovanou za nadobudnuté tovary a služby a daňou za dodané tovary a služby sa účtuje, ak je

a) pasívny, na ťarchu účtu Nepriame dane a poplatky účtovej skupiny 37 a v prospech účtu Bežné účty účtovej skupiny 23, prípadne v prospech účtu Pokladnica účtovej skupiny 23,

b) aktívny, v prospech účtu Nepriame dane a poplatky účtovej skupiny 37 a na ťarchu účtu Bežné účty účtovej skupiny 23 alebo účtu Pokladnica účtovej skupiny 23.

(3) V účtovnej jednotke, ktorá je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorá účtuje podľa odseku 1 a ktorej vznikne právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty pri aktívnom zostatku účtu Nepriame dane a poplatky účtovej skupiny 37 a toto právo uplatňuje koeficientom, rozdiel medzi právom na odpočítanie a daňou účtovanou za nadobudnuté tovary a služby sa preúčtuje pri dani vzniknutej z dôvodu obstarania

a) hmotného majetku a nehmotného majetku na ťarchu príslušných majetkových účtov,

b) výkonov a zásob na ťarchu nákladov na účet Ostatné náklady účtovej skupiny 55.

(4) V účtovnej jednotke, ktorá nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, sa účtuje nakúpený majetok vrátane dane z pridanej hodnoty na príslušné účty účtovej skupiny 10 alebo účtovej triedy 2 a všetky nakúpené výkony sa účtujú vrátane dane z pridanej hodnoty na príslušný účet nákladov.

(5) Pri prijatí služby, pri ktorej nevzniká právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu3a) sa daň z pridanej hodnoty účtuje v prospech príslušného účtu záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu vecne príslušného účtu nákladov.

(6) Pri nadobudnutí majetku, ktorým je tovar podľa osobitného predpisu3b), pri ktorom nevzniká účtovnej jednotke právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu,3a) je daň súčasťou obstarávacej ceny.

§ 8

Účtovanie dane z príjmov

(1) Daň z príjmov podľa osobitného predpisu4) je súčasťou nákladov účtovnej jednotky a účtuje sa na účtoch účtovej skupiny 57.

(2) Pri dani z príjmov sa osobitne účtuje

a) splatná daň z príjmov za dané bežné účtovné a zdaňovacie obdobie,

b) odložená daň z príjmov do budúcich účtovných a zdaňovacích období.

(3) Ak v účtovnom období vznikne z bežnej činnosti zisk a z mimoriadnej činnosti strata, pričom za účtovnú jednotku ako celok je vytvorený zisk, účtuje sa splatná daň z príjmov za činnosť, v ktorej sa dosiahol zisk na ťarchu analytického účtu Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti k syntetickému účtu Splatná daň z príjmov účtovej skupiny 57 a v prospech účtu Daň z príjmov účtovej skupiny 37. Za činnosť, v ktorej sa dosiahla strata sa účtuje záporná daň z príjmov na analytický účet Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti k syntetickému účtu Splatná daň z príjmov účtovej skupiny 57 so súvzťažným zápisom na účet Daň z príjmov účtovej skupiny 37 ako zníženie záväzku zo splatnej dane z príjmov. Na účte Dodatočné odvody dane z príjmov účtovej skupiny 57 sa účtujú dorubky a vratky dane z príjmov za minulé roky podľa platných výmerov. Zostatok účtu Daň z príjmov účtovej skupiny 37 je výsledný zúčtovací vzťah účtovnej jednotky voči príslušnému daňovému úradu.

(4) Splatná daň z príjmov sa účtuje na ťarchu analytického účtu Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti alebo analytického účtu Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti k syntetickému účtu Splatná daň z príjmov účtovej skupiny 57 a v prospech účtu Daň z príjmov účtovej skupiny 37.

(5) Odložená daň z príjmov sa účtuje na účte Odložená daň z príjmov účtovej skupiny 37 a vypočíta sa z dočasných rozdielov medzi daňovou základňou aktív alebo záväzkov a jeho účtovnou hodnotou vykázanou v súvahe.

(6) Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzku a ich daňovou základňou sú najmä

a) zdaniteľné dočasné rozdiely, ktoré v budúcich účtovných obdobiach budú tvoriť zdaniteľné sumy pri určovaní základu dane z príjmov, najmä

1. účtovná hodnota hmotného majetku je vyššia ako je jeho daňová základňa, napríklad účtovná zostatková cena hmotného majetku je vyššia ako je jeho zostatková cena podľa osobitného predpisu4),

2. účtovná hodnota pohľadávky je vyššia ako je jej daňová základňa, napríklad pohľadávka z úrokov z omeškania, ktoré sa zahrnú do základu dane až po ich inkase, hodnota pohľadávky v cudzej mene je vyššia o sumu kurzového zisku účtovaného ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ktorý bude zdaňovaný pri inkase pohľadávky,

3. účtovná hodnota majetku pri kúpe podniku alebo jeho časti, vklade podniku alebo jeho časti, pri splynutí, zlúčení, rozdelení obchodnej spoločnosti z dôvodu precenenia na reálnu hodnotu je vyššia ako daňová základňa,

4. účtovná hodnota finančného majetku je vyššia ako daňová základňa, napríklad podiely na základnom imaní ocenené metódou vlastného imania okrem prípadu, ak následne v tejto výške budú vyplatené dividendy a tieto nebudú zdanené, vtedy sa odložený daňový záväzok rovná nule,

5. účtovná hodnota záväzku v cudzej mene vrátane prijatých úverov v cudzej mene a rezerv v cudzej mene je nižšia ako daňová základňa, napríklad hodnota záväzku je nižšia o kurzový zisk účtovaný ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ktorý bude zdaňovaný pri platbe záväzku,

b) odpočítateľné dočasné rozdiely, ktoré v budúcich účtovných obdobiach budú tvoriť odpočítateľné hodnoty pri určovaní základu dane z príjmov, najmä

1. účtovná hodnota hmotného majetku je nižšia ako je jeho daňová základňa, napríklad účtovná zostatková cena hmotného majetku je nižšia ako je jeho zostatková cena podľa osobitného predpisu4),

2. účtovná hodnota pohľadávky je nižšia ako je jej daňová základňa, napríklad bola vytvorená opravná položka k pohľadávke a tento rozdiel medzi účtovnou hodnotou a daňovou základňou pohľadávky bude v budúcnosti daňovo uznaný,

3. účtovná hodnota záväzku je vyššia ako jeho daňová základňa, napríklad záväzky daňovo uznané až po ich zaplatení, hodnota záväzku v cudzej mene je vyššia o kurzovú stratu účtovanú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ktorá bude predmetom zdanenia pri platbe záväzku,

4. účtovná hodnota majetku je nižšia ako daňová základňa, napríklad účtovná hodnota pohľadávky je nižšia o kurzovú stratu účtovanú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ktorá bude predmetom zdanenia pri inkase pohľadávky.

(7) Na analytickom účte k účtu Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok účtovej skupiny 37 sa účtujú sumy dane z príjmov na úhradu v budúcich obdobiach z dôvodu zdaniteľných prechodných rozdielov.

(8) Na analytickom účte k účtu Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok účtovej skupiny 37 sa účtujú sumy dane z príjmov nárokované v budúcich obdobiach pri

a) odpočítateľných prechodných rozdieloch,

b) prevedených nevyužitých daňových stratách,

c) prevedených nevyužitých daňových odpočtoch.

(9) Odložená daňová pohľadávka vzniknutá z odpočítateľných prechodných rozdielov sa účtuje na analytickom účte Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok účtovej skupiny 37 len vtedy, ak je pravdepodobné, že základ dane, voči ktorému sa odpočítateľné prechodné rozdiely budú môcť použiť, je dosiahnuteľný a ak existujú dostatočné zdaniteľné prechodné rozdiely, ktoré sa vzťahujú k rovnakým daňovým úradom a k tej zdaňovanej jednotke, u ktorej sa očakáva vrátenie

a) v rovnakom období, v ktorom je očakávaný návrat odpočítateľných prechodných rozdielov,

b) v obdobiach, v ktorých daňová strata, ktorá vyplýva z odloženej daňovej pohľadávky môže byť spätne uplatnená alebo prevedená do ďalších období.

(10) Odložená daňová pohľadávka pri splnení podmienok podľa odseku 9 sa zúčtuje v období, v ktorom odpočítateľné prechodné rozdiely vznikajú.

(11) Ak sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky v účtovnej jednotke preveruje účtovná hodnota odloženej daňovej pohľadávky a ak je nepravdepodobné, že bude dosiahnutý základ dane, ktorý by umožnil použiť časť alebo celú odloženú daňovú pohľadávku, účtovná hodnota odloženej daňovej pohľadávky sa znižuje vo výške v akej je pravdepodobné, že základ dane nebude dosiahnutý.

(12) Odložená daňová pohľadávka, ktorá vznikla z prevedených nevyužitých daňových strát alebo prevedených nevyužitých daňových odpočtov sa účtuje na analytickom účte k účtu Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok účtovej skupiny 37 vo výške v akej je pravdepodobné, že budúcim základom dane bude možné kryť nevyužité daňové straty a nevyužité daňové odpočty.

(13) Odložená daň sa neúčtuje v prípade prechodných rozdielov vzniknutých z ocenenia dobrého mena (goodwill), to isté platí o zápornom goodwille.

(14) Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok, vznikajúce v súvislosti s určitým účtovným prípadom, sa účtujú v závislosti od toho, ako sa účtuje účtovný prípad.

(15) O odložených daniach vyplývajúcich z dočasných rozdielov súvisiacich s podielmi v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách sa neúčtuje, ak sú splnené súčasne tieto podmienky, a to

a) účtovná jednotka majúca tento podiel je schopná ovplyvniť vyrovnanie týchto dočasných rozdielov a zároveň

b) je pravdepodobné, že tieto dočasné rozdiely nebudú vyrovnané v blízkej budúcnosti.

(16) Odložená daň za materskú účtovnú jednotku a jednotlivé dcérske účtovné jednotky sa vzájomne neúčtuje.

§ 9

Účtovanie pri otvorení a uzavretí účtovných kníh

(1) Syntetické účty hlavnej knihy sa otvoria podvojnými účtovnými zápismi. Zostatky jednotlivých súvahových účtov aktív a pasív vykázané na účte Konečný účet súvahový účtovej skupiny 70 sú začiatočnými stavmi jednotlivých súvahových účtov aktív a pasív v účtovej skupine 70 na účte Začiatočný účet súvahový.

(2) Účtovnými zápismi na ťarchu účtu Začiatočný účet súvahový účtovej skupiny 70 a v prospech príslušných novootvorených účtov pasív a účtovnými zápismi v prospech účtu Začiatočný účet súvahový účtovej skupiny 70 a na ťarchu príslušných novootvorených účtov aktív sa zaúčtujú ich začiatočné stavy.

(3) Zisk účtovaný v prospech účtu Konečný účet súvahový účtovej skupiny 70 sa pri otvorení účtov hlavnej knihy účtuje v prospech účtu Výsledok hospodárenia v schvaľovaní účtovej skupiny 42 so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu Začiatočný účet súvahový účtovej skupiny 70. Strata účtovaná na ťarchu účtu Konečný účet súvahový účtovej skupiny 70 sa pri otvorení účtov hlavnej knihy účtuje na ťarchu účtu Výsledok hospodárenia v schvaľovaní účtovej skupiny 42 so súvzťažným zápisom v prospech účtu Začiatočný účet súvahový účtovej skupiny 70.

(4) Stav účtu Výsledok hospodárenia v schvaľovaní účtovej skupiny 42 sa vyrovná po schválení návrhu na rozdelenie zisku, prípadne návrhu na úhradu straty, príslušným orgánom účtovnej jednotky

a) v prípade zisku účtovnými zápismi v prospech príslušných účtov účtovej skupiny 41 - Fondy tvorené zo zisku, prípadne v prospech účtu Záväzky voči spoločníkom účtovej skupiny 34 alebo účtu Nerozdelený zisk minulých rokov účtovej skupiny 43,

b) v prípade straty účtovnými zápismi na ťarchu príslušných účtov účtovej skupiny 41 - Fondy tvorené zo zisku, prípadne na ťarchu účtu Pohľadávky voči spoločníkom účtovej skupiny 31; na ťarchu účtu Neuhradená strata minulých rokov účtovej skupiny 43 sa účtuje, ak sa neuhradená strata prevádza do ďalších rokov.

(5) Po otvorení účtovných kníh sa prípadné rozdiely zo zmien použitých spôsobov oceňovania majetku účtujú ako účtovný prípad nasledujúceho účtovného obdobia, a to so súvzťažným zápisom na ťarchu alebo v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 43 Výsledok hospodárenia minulých rokov.

(6) Na usporiadanie položiek účtovnej závierky a ich obsahové vymedzenie sa vzťahuje osobitný predpis5).

(7) Pri uzavretí účtovných kníh sa zisťujú

a) obraty strán Má dať a Dal jednotlivých syntetických účtov,

b) konečné zostatky účtov aktív a pasív a konečné stavy účtov nákladov a výnosov,

c) základ dane z príjmov a daň z príjmov účtovnej jednotky za účtovné obdobie splatná, prípadne odložená,

d) účtovný výsledok hospodárenia.

(8) Syntetické účty hlavnej knihy sa uzavrú účtovnými zápismi. Účtovné knihy sa uzavrú prevodom zostatkov súvahových účtov a zostatku účtu Účet ziskov a strát účtovej skupiny 71 na účet Konečný účet súvahový účtovej skupiny 70.

(9) Konečné stavy účtov nákladov sa účtujú na ťarchu účtu Zúčtovanie výsledku hospodárenia technického účtu k neživotnému poisteniu, Zúčtovanie výsledku hospodárenia technického účtu k životnému poisteniu, Zúčtovanie výsledku hospodárenia netechnického účtu účtovej skupiny 71, konečné stavy účtov výnosov sa účtujú v prospech účtov Zúčtovanie výsledku hospodárenia technického účtu k neživotnému poisteniu, Zúčtovanie výsledku hospodárenia technického účtu k životnému poisteniu, Zúčtovanie výsledku hospodárenia netechnického účtu účtovej skupiny 71. Zostatky účtov Zúčtovanie výsledku hospodárenia technického účtu k neživotnému poisteniu, Zúčtovanie výsledku hospodárenia technického účtu k životnému poisteniu, Zúčtovanie výsledku hospodárenia netechnického účtu účtovej skupiny 71 sa účtujú na ťarchu alebo v prospech účtu Účet ziskov a strát účtovej skupiny 71. Výsledný zostatok účtu Účet ziskov a strát účtovej skupiny 71 sa podľa svojej povahy účtuje v prospech, prípadne na ťarchu účtu Konečný účet súvahový účtovej skupiny 70.

(10) Konečné zostatky účtov aktív sa účtujú na ťarchu účtu Konečný účet súvahový účtovej skupiny 70, konečné zostatky účtov pasív sa účtujú v prospech účtu Konečný účet súvahový účtovej skupiny 70. V prípade straty sa na ťarchu účtu Konečný účet súvahový účtovej skupiny 70 účtuje zostatok účtu Účet ziskov a strát účtovej skupiny 71. V prípade zisku sa v prospech účtu Konečný účet súvahový účtovej skupiny 70 účtuje zostatok účtu Účet ziskov a strát účtovej skupiny 71.

(11) Výsledok hospodárenia pred zdanením sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5 okrem účtov Splatná daň z príjmov a Odložená daň z príjmov účtovej skupiny 57.

(12) Výsledok hospodárenia po zdanení, ktorým je účtovný zisk prípadne účtovná strata sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5.

(13) Pri uzavretí technického účtu k neživotnému poisteniu, technického účtu k životnému poisteniu a netechnického účtu sa účtuje takto:

a) obraty všetkých účtov účtových skupín 50 až 51 sa účtujú na ťarchu účtu Zúčtovanie výsledku hospodárenia technického účtu k neživotnému poisteniu účtovej skupiny 71; obraty všetkých účtov účtových skupín 60 až 61 sa účtujú v prospech účtu Zúčtovanie výsledku hospodárenia technického účtu k neživotnému poisteniu účtovej skupiny 71; výsledok hospodárenia zistený porovnaním strany Má dať a Dal účtu Zúčtovanie výsledku hospodárenia technického účtu k neživotnému poisteniu účtovej skupiny 71 sa podľa svojej povahy účtuje na ťarchu prípadne v prospech účtu Účet ziskov a strát účtovej skupiny 71,

b) obraty všetkých účtov účtových skupín 52 až 54 sa účtujú na ťarchu účtu Zúčtovanie výsledku hospodárenia technického účtu k životnému poisteniu účtovej skupiny 71; obraty všetkých účtov účtových skupín 62 až 64 sa účtujú v prospech účtu Zúčtovanie výsledku hospodárenia technického účtu k životnému poisteniu účtovej skupiny 71; výsledok hospodárenia zistený porovnaním strany Má dať a Dal účtu Zúčtovanie výsledku hospodárenia technického účtu k životnému poisteniu účtovej skupiny 71 sa podľa svojej povahy účtuje na ťarchu alebo v prospech účtu Účet ziskov a strát účtovej skupiny 71,

c) obraty všetkých účtov účtových skupín 55 až 57 sa účtujú na ťarchu účtu Zúčtovanie výsledku hospodárenia netechnického účtu účtovej skupiny 71; obraty všetkých účtov účtových skupín 65 až 67 sa účtujú v prospech účtu Zúčtovanie výsledku hospodárenia netechnického účtu účtovej skupiny 71; výsledok hospodárenia zistený porovnaním strany Má dať a Dal účtu Zúčtovanie výsledku hospodárenia netechnického účtu účtovej skupiny 71 sa podľa svojej povahy účtuje na ťarchu alebo v prospech účtu Účet ziskov a strát účtovej skupiny 71.

(14) Konečné stavy účtov Zúčtovanie výsledku hospodárenia technického účtu k neživotnému poisteniu, Zúčtovanie výsledku hospodárenia technického účtu k životnému poisteniu, Zúčtovanie výsledku hospodárenia netechnického účtu účtovej skupiny 71 nadväzujú na príslušné riadky výkazu ziskov a strát.

(15) Na základe údajov účtu Konečný účet súvahový účtovej skupiny 70 a účtu Účet ziskov a strát účtovej skupiny 71 sa zostaví účtovná závierka.

§ 10

Vnútroorganizačné účtovníctvo

Vnútroorganizačné účtovníctvo možno viesť

a) priamo na analytických účtoch nákladov a výnosov účtových tried 5 a 6,

b) prostredníctvom účtov v účtových skupinách 59 a 69,

c) kombináciou postupov podľa písmen a) a b),

d) v samostatnom účtovnom okruhu v účtovej triede 8.

Účtovné zásady

§ 11

Zásady vzájomného započítania

(1) V účtovníctve sa vzájomne nezapočítava majetok a záväzky alebo náklady a výnosy okrem

a) pohľadávok a záväzkov voči tej istej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktoré majú dobu splatnosti do jedného roka a sú vedené v rovnakých menách, okrem prijatých a poskytnutých preddavkov tej istej fyzickej osobe alebo právnickej osobe,

b) dobropisov (refundácií) týkajúcich sa konkrétnej nákladovej položky prípadne výnosovej položky a vzťahujúcich sa k účtovnému obdobiu, v ktorom bol náklad prípadne výnos zaúčtovaný,

c) dorubkov a vratiek daní z príjmov, nepriamych daní a poplatkov.

(2) Náklady a výnosy technického účtu k životnému poisteniu nie je možné zámerne prevádzať do nákladov a výnosov technického účtu neživotného poistenia a naopak. Náklady a výnosy netechnického účtu nie je možné zámerne prevádzať do nákladov a výnosov technického účtu k životnému poisteniu alebo neživotnému poisteniu.

§ 12

Zásady pre vytváranie analytických účtov k syntetickým účtom

(1) V účtových skupinách rámcovej účtovej osnovy sa zriaďujú syntetické účty, na základe ktorých sa zostaví účtový rozvrh účtovnej jednotky podľa § 13 zákona. Odporúčané syntetické účty sú súčasťou rámcovej účtovej osnovy. Ak sa v účtovnej jednotke zriadia a číselne označia syntetické účty doplnené názvom podľa svojich konkrétnych podmienok a potrieb v rámci vymedzených účtových skupín, zabezpečí sa príslušnosť účtov a ich číselného označenia k účtovej skupine podľa tohto opatrenia.

(2) Pri vytváraní analytických účtov sa berú do úvahy najmä tieto hľadiská:

a) účel majetku a záväzkov, nákladov a výnosov,

b) pohľadávky a záväzky podľa jednotlivých dlžníkov a veriteľov,

c) časové hľadisko,

d) slovenská mena a cudzia mena najmä pri účtovaní pohľadávok a záväzkov, podielov, cenných papierov, cenín a peňažných prostriedkov, majetku v zahraničí,

e) položky účtovnej závierky vrátane požiadaviek na zostavenie poznámok účtovnej závierky a požiadavky na zverejňovanie údajov z účtovnej závierky a na účely podľa osobitného predpisu4),

f) majetok podľa zdrojov krytia,

g) členenie podľa požiadaviek vyplývajúcich z osobitného predpisu6).

(3) Ďalšie vytváranie analytických účtov je v pôsobnosti účtovnej jednotky a to najmä pre potreby

a) finančného riadenia účtovnej jednotky,

b) technických výsledkov poistenia a zaistenia,

c) užívateľov údajov z účtovnej závierky.

Zásady pre členenie majetku a záväzkov

§ 13

Všeobecné zásady pre členenie majetku a záväzkov

(1) Ako finančné aktíva sa účtujú

a) hotovosť a iné peňažné prostriedky splatné na požiadanie,

b) právo na získanie hotovosti alebo iného finančného aktíva iného subjektu, vzniknuté na základe zmluvy alebo vyplývajúce z osobitného predpisu,6a)

c) právo na zámenu finančných nástrojov, ktoré vzniklo, na základe zmluvy a za podmienok podľa tejto zmluvy,

d) kapitálový nástroj iného subjektu.

(2) Ako finančné záväzky sa účtujú

a) záväzky uhradiť hotovosť inému subjektu, vzniknuté na základe zmluvy alebo vyplývajúce z osobitného predpisu,6a)

b) záväzky zmeniť finančné nástroje vzniknuté na základe zmluvy za podmienok podľa tejto zmluvy.

(3) Ak finančný záväzok alebo jeho časť zanikne, nevykazuje sa finančný záväzok alebo jeho časť v súvahe. Rozdiel medzi hodnotou záväzku v účtovníctve alebo jeho časti, ktorý zanikol alebo bol prevedený na iný subjekt a medzi sumou za tento záväzok uhradenou sa účtuje do nákladov alebo výnosov.

(4) Finančným nástrojom je akýkoľvek právny vzťah, na základe ktorého vzniká finančné aktívum jednej zmluvnej strany a finančný záväzok alebo kapitálový nástroj druhej zmluvnej strany.

(5) Kapitálovým nástrojom je zostatkový podiel na aktívach subjektu po odpočítaní všetkých jeho záväzkov napríklad akcie, obchodný podiel, podielový list.

(6) Z časového hľadiska majetok a záväzky sa členia na

a) krátkodobé, ak doba použiteľnosti, prípadne zostatková doba splatnosti je do jedného roka vrátane,

b) dlhodobé, ak doba ich použiteľnosti prípadne zostatková doba splatnosti je viac ako jeden rok.

(7) Zmluvná doba splatnosti pohľadávok alebo záväzkov je doba dohodnutá v zmluve, v ktorej sa majú pohľadávky alebo záväzky splatiť. Podľa zmluvnej doby splatnosti sa pohľadávky alebo záväzky účtujú na príslušných syntetických účtoch.

(8) Zostatková doba splatnosti je doba, ktorá sa rovná rozdielu medzi zmluvnou dobou splatnosti a dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Pohľadávky a záväzky sa vykazujú podľa zmluvnej doby splatnosti v účtovnej závierke v poznámkach.

§ 14

Zásady pre členenie majetku, ktorým je hmotný majetok a nehmotný majetok

(1) Dlhodobým hmotným majetkom sú nehnuteľné veci a samostatné hnuteľné veci, ktorých vstupná cena je vyššia ako suma ustanovená osobitným predpisom4) a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtujú najmä pozemky, budovy, stavby, súbory hnuteľného majetku vrátane príslušenstva, stroje, prístroje a zariadenie, ich časti a súčasti, dopravné prostriedky, nástroje, svetelné reklamy a nábytok v účtovej skupine 10 a 21. Podľa rozhodnutia účtovnej jednotky sa účtuje v účtovej skupine 21 i drobný hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako suma ustanovená osobitným predpisom4) a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Účtuje sa tu aj príslušenstvo hmotného majetku, ktoré tvorí s hlavnou vecou jeden majetkový celok a ktoré je súčasťou aj jeho ocenenia.

(2) Hmotný majetok sa člení na

a) prevádzkový majetok, ktorý účtovná jednotka využíva pri výkone svojich hlavných činností,

b) neprevádzkový majetok, ktorý účtovná jednotka nevyužíva pri výkone svojich hlavných činností,

c) odpisovaný majetok,

d) neodpisovaný majetok, napríklad pozemky, umelecké diela, ak nie sú súčasťou stavieb, zbierky, najmä zbierky mincí a platidiel a knižné zbierky.

(3) Dlhodobým nehmotným majetkom sú zložky majetku, ktorých vstupná cena je vyššia ako cena ustanovená osobitným predpisom4) a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Ako dlhodobý nehmotný majetok sa účtuje najmä softvér, vynálezy chránené patentom, autorské práva, ocenenie dobrého mena (goodwill) v účtovej skupine 20. Podľa rozhodnutia účtovnej jednotky sa účtuje v účtovej skupine 20 i drobný nehmotný majetok, ktorého cena je nižšia ako suma ustanovená osobitným predpisom4) a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.

(4) Ako zriaďovacie náklady sa účtujú náklady, ktoré priamo súvisia s obdobím od založenia účtovnej jednotky do vzniku účtovnej jednotky. Neúčtujú sa tu náklady na obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku a náklady na reprezentáciu uskutočnené v tomto období, ak neustanoví osobitný predpis inak.

(5) Na účte účtovej skupiny 20 sa účtuje goodwill obstaraný napríklad kúpou, výmenou alebo vkladom podniku alebo jeho časti, rozdelením, splynutím alebo zlúčením obchodných spoločností alebo družstiev. Na ťarchu účtu Goodwill sa účtuje, ak je kladný rozdiel medzi obstarávacou cenou a podielom obstarávateľa na reálnej hodnote obstaraného identifikovateľného majetku a záväzkov v deň obstarania. Ak je tento rozdiel záporný, ide o záporný goodwill a účtuje sa v prospech účtu Goodwill. Pri kúpe alebo vklade podniku alebo jeho časti sa účtuje goodwill, ak je kúpna cena alebo uznaná hodnota vkladu vyššia ako je reálna hodnota jednotlivých zložiek majetku a záväzkov, ktorou sa tento majetok a záväzky ocenia v účtovníctve kupujúceho alebo prijímateľa vkladu. Pri rozdelení, splynutí a zlúčení sa účtuje goodwill, ak je účtovná hodnota podielu jednej zúčastnenej obchodnej spoločnosti v inej zúčastnenej obchodnej spoločnosti vyššia než je reálna hodnota majetku a záväzkov pripadajúca na tento podiel. O goodwille vytvorenom vlastnou činnosťou sa neúčtuje.

(6) Nehmotný majetok vytvorený vývojom alebo vo fáze vývoja v rámci vnútorného projektu, sa účtuje na príslušných účtoch účtovej skupiny 20, ak je možné preukázať

a) že technický stav dokončenia nehmotného majetku je taký, že ho bude možné využívať alebo predať,

b) že existuje zámer dokončiť nehmotný majetok a využívať alebo predať ho a účtovná jednotka je schopná nehmotný majetok využívať alebo predať,

c) akým spôsobom bude majetok vytvárať predpokladaný budúci ekonomický úžitok,

d) že sú dostupné zodpovedajúce technické, finančné a ostatné zdroje pre dokončenie vývoja a pre využitie alebo predaj nehmotného majetku,

e) že účtovná jednotka je schopná spoľahlivo oceňovať výdavky súvisiace s nehmotným majetkom v priebehu jeho vývoja.

(7) Na účtoch nehmotného majetku sa neúčtujú

a) výdavky na výskum, ktorým je pôvodné a plánované skúmanie vykonávané s cieľom získať nové vedecké alebo technické poznatky a vedomosti; výdavky na výskum sa zahŕňajú do nákladov v účtovných obdobiach, keď boli vynaložené,

b) vlastnou činnosťou vytvorené značky, vydavateľské tituly, databázy klientov a obdobné výsledky vlastnej činnosti; tieto výdavky sa zahŕňajú do nákladov v účtovných obdobiach, keď boli vynaložené.

(8) O dlhodobom hmotnom majetku a dlhodobom nehmotnom majetku sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá nemá k tomuto majetku vlastnícke právo, ak ide o

a) dlhodobý hnuteľný majetok, ku ktorému vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny a do nadobudnutia vlastníckeho práva majetok užíva,

b) dlhodobý nehnuteľný majetok obstaraný na základe zmluvy, pri ktorej sa vlastnícke právo nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností, ak do nadobudnutia vlastníckeho práva účtovná jednotka nehnuteľnosť užíva,

c) technické zhodnotenie prenajatého dlhodobého majetku, ktoré na základe písomnej zmluvy s vlastníkom odpisuje nájomca za podmienok ustanovených v osobitnom predpise4),

d) dlhodobý hmotný majetok pri prevode vlastníckeho práva z dôvodu zabezpečenia záväzku prevodom práva na veriteľa, ak sa pôvodný vlastník (dlžník) písomne dohodne s veriteľom na výpožičke tohto majetku počas trvania zabezpečenia záväzku,

e) dlhodobý majetok obstaraný formou finančného prenájmu.

§ 15

Zásady pre členenie majetku a záväzkov, ktorými sú cenné papiere a ich účtovanie

(1) Majetok, ktorým sú cenné papiere, sa člení podľa charakteru výnosov na

a) cenné papiere s pevným výnosom (ďalej len „dlhové cenné papiere“) a to s

1. pevnou úrokovou mierou,

2. premenlivou úrokovou mierou, ak jej premenlivosť (variabilita) je vopred určená vo vzťahu k úrokovým mieram používaným na verejnom trhu k určeným dátumom alebo obdobiam,

b) cenné papiere s premenlivým výnosom.

(2) Cenné papiere, ktoré sa nepovažujú za podiel na základnom imaní v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom (ďalej len „podielové cenné papiere v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom“) a v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (ďalej len „podielové cenné papiere v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom“), sa členia podľa zámeru, s ktorým boli obstarané, na cenné papiere

a) určené na obchodovanie,

b) určené na predaj,

c) držané do splatnosti,

d) obstarané v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie.

(3) Ako cenný papier určený na obchodovanie sa účtuje cenný papier, ktorý je finančným aktívom držaným na účely obchodovania a dosahovania zisku z cenových rozdielov.

(4) Ako cenný papier držaný do splatnosti sa účtuje cenný papier s určenou splatnosťou, pri ktorom má účtovná jednotka úmysel a schopnosť držať ho do splatnosti. Účtovná jednotka nemá preukázateľnú schopnosť držať cenný papier do splatnosti, ak nemá finančné zdroje na držanie cenného papiera do splatnosti alebo podlieha právnemu alebo inému obmedzeniu, ktoré by mohlo zmariť jej zámer držať cenný papier do splatnosti. Ako cenný papier držaný do splatnosti sa neúčtuje dlhopis, pri ktorom má emitent právo ho odkúpiť za hodnotu významne nižšiu ako je jeho akumulovaná hodnota. Dlhové cenné papiere obstarané v primárnych emisiách, s ktorými účtovná jednotka nemá zámer obchodovať sa účtujú na samostatnom účte Dlhové cenné papiere obstarané v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie účtovej skupiny 12 a oceňujú sa ako cenné papiere držané do splatnosti.

(5) Ako cenný papier určený na predaj sa účtuje cenný papier, ktorý nie je cenným papierom určeným na obchodovanie ani cenným papierom držaným do splatnosti. Na účtoch cenných papierov určených na predaj sa účtujú ostatné podiely, v iných než akciových spoločnostiach, napríklad podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorý nespĺňa charakter podielov v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom alebo podielov v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom. Na účtoch cenných papierov určených na predaj sa neúčtujú dlhové cenné papiere obstarané v primárnych emisiách, s ktorými účtovná jednotka nemá v úmysle obchodovať. Tieto cenné papiere sa účtujú na účte Dlhové cenné papiere obstarané v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie účtovej skupiny 12. Zmeny reálnych hodnôt cenných papierov určených na predaj sa účtujú na účte Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov účtovej skupiny 40 súvzťažne s účtami príslušných cenných papierov.

(6) Cenný papier, ktorý vznikol pri transformácii rôznych aktív, napríklad úverov vrátane hypotekárnych úverov, pohľadávok z kreditných kariet (ďalej len „sekuritizácia“) sa účtuje ako cenný papier určený na obchodovanie, cenný papier určený na predaj alebo cenný papier držaný do splatnosti. Neúčtuje sa medzi cenné papiere obstarané v primárnych emisiách, ktoré nie sú určené na obchodovanie. Toto sa nevzťahuje na hypotekárne záložné listy.

(7) Presuny cenných papierov z portfólia cenných papierov obstaraných v primárnych emisiách neurčených na obchodovanie do portfólia cenných papierov určených na obchodovanie, do portfólia cenných papierov určených na predaj alebo do portfólia cenných papierov držaných do splatnosti sa neúčtujú.

(8) Pre účtovanie presunov cenných papierov medzi cennými papiermi určenými na obchodovanie, cennými papiermi určenými na predaj a cennými papiermi držanými do splatnosti platí, že

a) presuny cenných papierov z portfólia cenných papierov určených na obchodovanie do portfólia cenných papierov určených na predaj alebo do portfólia cenných papierov držaných do splatnosti sa neúčtujú,

b) presuny cenných papierov z portfólia cenných papierov určených na predaj do portfólia cenných papierov určených na obchodovanie sa účtujú výnimočne, ak sa stanú súčasťou portfólia cenných papierov, s ktorými účtovná jednotka skutočne obchoduje s cieľom tvorby zisku z krátkodobých zmien ceny,

c) presuny cenných papierov z portfólia cenných papierov určených na predaj do portfólia cenných papierov držaných do splatnosti sa účtujú pri zmene zámeru alebo po uplynutí lehoty podľa písmena e), v ktorej sa neúčtujú cenné papiere do cenných papierov držaných do splatnosti,

d) presuny cenných papierov z portfólia cenných papierov držaných do splatnosti do portfólia cenných papierov určených na obchodovanie alebo do portfólia cenných papierov určených na predaj sa účtujú ak dôjde k zmene zámeru alebo schopnosti držať cenné papiere do splatnosti,

e) ak dôjde k predaju alebo k presunu viac ako nevýznamnej časti cenných papierov držaných do splatnosti, presunie sa zostávajúca časť všetkých cenných papierov do splatnosti do portfólia cenných papierov na predaj; do konca účtovného obdobia, v ktorom sa uskutočnil predaj alebo presun viac ako nevýznamnej časti cenných papierov držaných do splatnosti do portfólia cenných papierov určených na obchodovanie alebo do portfólia cenných papierov určených na predaj a počas doby nasledujúcich dvoch účtovných období neúčtujú sa žiadne cenné papiere do cenných papierov držaných do splatnosti,

f) ustanovenie písmena e) sa nevzťahuje na prípady uskutočnené

1. do troch mesiacov pred splatnosťou cenných papierov, keď zmena úrokových mier by nemala významne ovplyvniť hodnotu týchto cenných papierov alebo

2. po tom ako účtovná jednotka prijala od emitentov okrem úrokových výnosov dosiahnutých z kupónov počas držby týchto cenných papierov, aspoň 90 % obstarávacej ceny týchto cenných papierov,

3. v dôsledku ojedinelej udalosti, ktorú nemohla účtovná jednotka predpokladať, alebo ktorú účtovná jednotka nemohla ovplyvniť, napríklad v dôsledku výrazného zhoršenia ekonomickej situácie emitenta, v dôsledku zmien daňových predpisov, ktoré znižujú výhody plynúce z daňovo oslobodených príjmov z týchto cenných papierov.

(9) Pri presune cenných papierov z portfólia cenných papierov určených na predaj do portfólia cenných papierov držaných do splatnosti sa reálna hodnota ku dňu presunu považuje za novú akumulovanú hodnotu, ktorá je ďalej zvyšovaná o dosahované úrokové výnosy. Pri presune cenných papierov z portfólia cenných papierov držaných do splatnosti do portfólia cenných papierov určených na predaj alebo do portfólia cenných papierov určených na obchodovanie je cenný papier ku dňu presunu ocenený reálnou hodnotou so súčasným účtovaním rozdielu z ocenenia na účtoch nákladov alebo výnosov. Ak je k presunovaným cenným papierom zaradeným do portfólia cenných papierov držaných do splatnosti vytvorená opravná položka, zruší sa pred takýmto presunom účtovaným na účet cenných papierov držaných do splatnosti. Po presune cenných papierov do portfólia cenných papierov určených na predaj alebo do portfólia cenných papierov určených na obchodovanie je do nákladov alebo výnosov zahrnutý len rozdiel medzi reálnou hodnotou presunutého cenného papiera a jeho akumulovanou hodnotou.

(10) Vlastné akcie sa bez ohľadu na účel nadobudnutia7) účtujú v pasívach na samostatnom účte znižujúcom vlastné imanie účtovnej jednotky. Rozdiel medzi menovitou hodnotou vlastných akcií a obstarávacou cenou sa pri znížení základného imania účtuje ako zvýšenie alebo zníženie emisného ážia alebo zníženie rezervného fondu. Ak dôjde k predaju vlastných akcií, rozdiel medzi predajnou cenou a ich obstarávacou cenou sa účtuje ku dňu dohodnutia predaja ako zvýšenie alebo zníženie emisného ážia alebo zníženie rezervného fondu. Ak dôjde k bezodplatnému prevodu vlastných akcií, obstarávacia cena vlastných akcií sa účtuje ako zníženie emisného ážia alebo rezervného fondu.

(11) Vlastné dlhové cenné papiere sa účtujú v pasívach na samostatných účtoch v rámci účtových skupín vydaných cenných papierov.

(12) Vyrovnanie kúpy alebo predaja cenných papierov sa môže účtovať prostredníctvom súvahového účtu Iné pohľadávky účtovej skupiny 32. Na tomto účte sa účtujú tiež poskytnuté marže a vklady tuzemským burzám alebo zahraničným burzám. Ak sú ako poskytnuté marže použité cenné papiere účtovnej jednotky, účtujú sa i naďalej na súvahových účtoch, zároveň sa účtujú na príslušnom účte účtovej skupiny 73.

(13) Ak sa cenné papiere, ktoré sa účtujú v aktívach, odovzdajú na nakladanie, do úschovy, správy alebo na uloženie inej účtovnej jednotke8), účtujú sa ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky v účtovnej hodnote aj na príslušných podsúvahových účtoch účtovej skupiny 73.

§ 16

Zásady pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek

(1) Opravné položky sa tvoria k účtom majetku, ktorý sa neoceňuje reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania, ak zníženie hodnoty majetku v účtovníctve je preukázané na základe údajov zistených pri inventarizácii a nie je trvalého charakteru.

(2) Ak došlo k trvalému znehodnoteniu majetku oceňovaného reálnou hodnotou pri účtovaní rozdielov do vlastného imania vykoná sa odpis tohto majetku alebo jeho príslušnej časti do nákladov a súčasne sa účtuje vysporiadanie účtu Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov účtovej skupiny 40.

(3) Opravné položky sa tvoria k

a) pohľadávkam z finančných činností, napríklad pohľadávkam z predpísaného poistného,

b) pohľadávkam z iných než finančných činností, napríklad pohľadávkam z obchodných záväzkových vzťahov, poskytnutým preddavkom,

c) cenným papierom držaným do splatnosti a cenným papierom obstaraným v primárnych emisiách a neurčeným na obchodovanie,

d) ostatným podielom, v iných než akciových spoločnostiach, napríklad podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré nespĺňajú charakteristiku podielu v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom alebo obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom,

e) hmotnému majetku a nehmotnému majetku.

(4) Tvorba opravných položiek sa účtuje na ťarchu účtu nákladov a v prospech príslušného účtu opravných položiek. Zníženie alebo zrušenie opravných položiek sa účtuje v prospech výnosov a na ťarchu príslušných účtov opravných položiek. Tvorba a zníženie alebo zrušenie opravných položiek sa neúčtuje priamo v prospech alebo na ťarchu príslušného účtu majetku.

(5) Na opravné položky sa vzťahuje dokladová inventúra a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť. Zníženie opravných položiek sa účtuje v prospech výnosov ak zanikne riziko, na ktoré boli vytvorené.

(6) Opravné položky k účtom aktív v cudzej mene sa účtujú v slovenskej mene a cudzích menách. Kurzové rozdiely z precenenia opravných položiek v cudzej mene sa účtujú rovnako ako kurzové rozdiely z precenenia aktív a pasív v cudzej mene, ku ktorým sa vzťahujú.

(7) Opravné položky sa netvoria

a) na zvýšenie hodnoty aktív nad výšku ocenenia v účtovníctve,

b) k záväzkom,

c) k aktívam oceňovaným reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania.

(8) Ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky sa posudzuje výška tvorby opravnej položky pri cenných papieroch držaných do splatnosti a dlhových cenných papieroch nadobudnutých v primárnych emisiách neurčených na obchodovanie.

(9) Opravné položky sa tvoria k jednotlivým dlhopisom držaným do splatnosti vo výške, ktorá sa rovná zníženiu hodnoty dlhopisu z dôvodu zvýšenia úverového rizika emitenta dlhopisu, netvoria sa v dôsledku zmien úrokových mier bezrizikových finančných nástrojov. Spravidla sa netvoria k štátnym dlhopisom a dlhopisom centrálnych bánk štátov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.

(10) Opravné položky sa tvoria k jednotlivým cenným papierom držaným do splatnosti z dôvodu predpokladanej straty.

(11) Opravné položky k zmenkám, ktoré sú držané do splatnosti a dlhovým cenným papierom, ktoré sú nadobudnuté v primárnych emisiách neurčeným na obchodovanie sa tvoria k jednotlivým cenným papierom rovnakým spôsobom, ako sa tvoria opravné položky k jednotlivo posudzovaným pohľadávkam z finančných činností.

(12) Výška tvorby opravnej položky sa posudzuje ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky k

a) podielovým cenným papierom a vkladom v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom alebo podielovým cenným papierom a vkladom v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom neocenených metódou vlastného imania,

b) ostatným podielom, v inej než akciovej spoločnosti, ktoré nie sú podielmi v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom alebo obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom.

(13) Opravné položky k podielovým cenným papierom a ostatným podielom sa tvoria vo výške rozdielu, o ktorý ocenenie podielu v účtovníctve prevyšuje mieru podielu účtovnej jednotky na vlastnom imaní spoločnosti. Miera podielu účtovnej jednotky na vlastnom imaní obchodnej spoločnosti sa nepoužije v týchto prípadoch:

a) účtovná jednotka je vo vyrovnacom konaní,

b) na majetok účtovnej jednotky bol vyhlásený konkurz,

c) bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu účtovnej jednotky pre nedostatok majetku,

d) bol zrušený konkurz z dôvodu, že majetok účtovnej jednotky nepostačuje na úhradu nákladov konkurzného konania.

(14) Opravná položka sa v prípadoch podľa odseku 13 tvorí vo výške ocenenia podielových cenných papierov a vkladov v účtovníctve.

(15) Ak nie sú na účely určenia opravnej položky k podielovým cenným papierom a vkladom v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom alebo podielovým cenným papierom a vkladom v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom alebo k ostatným podielom k dispozícii údaje o vlastnom imaní spoločnosti ku dňu posúdenia výšky opravnej položky, možno použiť posledné dostupné údaje z riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky, ak nie sú staršie ako dva roky. Pri účtovných jednotkách, na ktoré sa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom použijú sa údaje z účtovnej závierky overenej audítorom. Ak nie sú k dispozícii žiadne uvedené údaje, opravná položka sa tvorí vo výške ocenenia podielových cenných papierov a vkladov alebo ostatných podielov v účtovníctve.

(16) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa z dôvodu upravujúcich závierkových účtovných prípadov účtuje tvorba opravnej položky, alebo sa upraví jej výška, napríklad ak vyhlásenie konkurzu na niektorého z odberateľov, ktorý sa začal po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka potvrdzuje, že znehodnotenie pohľadávok z obchodného styku existovalo už ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje.

§ 17

Zásady pre tvorbu a použitie rezerv

(1) Rezervy sa tvoria podľa osobitných predpisov9) a ako ostatné rezervy.

(2) Rezervy sa tvoria na základe zásady opatrnosti na riziká a straty. Rezerva je záväzkom predstavujúcim existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky. Rezerva sa účtuje vo výške najlepšieho odhadu sumy, potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka; pri zisťovaní najlepšieho odhadu sa zohľadňujú všetky riziká a neistota, ktoré sú nevyhnutným charakteristickým znakom každej udalosti.

(3) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa z dôvodu upravujúcich závierkových účtovných prípadov vytvorí alebo upraví výška rezervy, a to napríklad ak na základe súdneho rozhodnutia bola do dňa zostavenia účtovnej závierky potvrdená výška povinnosti.

(4) Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo neurčitou výškou alebo aj s neurčitým časovým vymedzením aj s neurčitou výškou. Záväzky s určitým časovým vymedzením a s určitou výškou sa neúčtujú na účtoch rezerv, ale na príslušných účtoch záväzkov.

(5) Rezervy sa členia podľa účelu ich použitia.

(6) Rezervy sa účtujú v slovenskej mene a cudzej mene, v ktorej môže nastať plnenie alebo úhrada za zdravotnú starostlivosť. Ak sa účtuje rezerva aj v cudzej mene, kurzové rozdiely sa účtujú rovnako ako kurzové rozdiely z iných záväzkov.

(7) Rezervy sa tvoria na ťarchu príslušného účtu nákladov účtovej skupiny 56 so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 45.

(8) Na rezervy sa vzťahuje dokladová inventúra a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť. Zníženie rezervy sa účtuje v prospech výnosov ak pominú dôvody, na ktoré boli vytvorené. Zostatky účtov rezerv sa prevádzajú do nasledujúceho účtovného obdobia.

(9) Rezervy sa používajú len na účely, na ktoré boli vytvorené. Použitie ostatných rezerv sa účtuje v prospech príslušného účtu výnosov účtovej skupiny 66 so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu v účtovej skupine 45. Ak je použitie rezervy nižšie ako je tvorba na určený účel, nepoužitá časť rezervy sa účtuje v prospech výnosov.

(10) Spôsob tvorby a použitia ostatných rezerv je upravený vo vnútornom predpise účtovnej jednotky.

(11) Rezervy, technické rezervy a ostatné rezervy sa vytvárajú na povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov, z uzatvorených zmlúv alebo zo záväzkov účtovnej jednotky spočívajúcich v jej dobrovoľnom rozhodnutí splniť si povinnosť voči tretím stranám, a to v prípade prístupu účtovnej jednotky v minulosti, zverejnenia pravidiel alebo oznámenia svojej zodpovednosti možno očakávať, že povinnosť vyplývajúca z tohto záväzku bude uznaná a splnená. Technická rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík9a) sa považuje na účely tohto opatrenia za rezervu.

(12) Rezervy sa netvoria k súvahovým aktívam, ani na opravu dlhodobého hmotného majetku.

(13) Rezerva na reštrukturalizáciu a rezerva na zamestnanecké požitky sa účtujú na účte Ostatné rezervy účtovej skupiny 45. Rezerva na reštrukturalizáciu sa tvorí na základe podrobného plánu reštrukturalizácie účtovnej jednotky alebo jej časti. Rezerva na reštrukturalizáciu zahŕňa len priame výdavky na reštrukturalizáciu, ktoré sú súčasne nevyhnutné na vykonanie reštrukturalizácie a zároveň nie sú spojené s pokračujúcimi aktivitami účtovnej jednotky. Táto rezerva nezahrňuje napríklad náklady na preškolenie zamestnancov alebo premiestnenie zamestnancov, ktorí budú v práci pokračovať, náklady na marketing alebo investície do nových systémov a distribučných sietí. Rezerva na zamestnanecké požitky sa tvorí pre prípad vyplácania odchodného, vyplácania plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov.

Účtovné metódy určujúce spôsoby oceňovania a ich použitia

§ 18

(1) Akumulovanou hodnotou finančného aktíva je cena použitá pri prvotnom účtovaní aktíva postupne zvyšovaná o úrokové výnosy a znížená o opravnú položku vytvorenú k tomuto aktívu, ak je k tomuto aktívu tvorená. Akumulovanou hodnotou finančného záväzku je cena použitá pri prvotnom účtovaní záväzku postupne zvyšovaná o úrokové náklady.

(2) Ako úrokové výnosy alebo úrokové náklady sa účtuje

a) pri dlhových cenných papieroch s kupónmi postupne dosahovaný rozdiel, ktorým je prémia alebo diskont medzi menovitou hodnotou a čistou obstarávacou cenou a postupne dosahovaný úrok z kupónu určený v emisných podmienkach; pričom obstarávacou cenou sa rozumie obstarávacia cena znížená o už dosiahnutý úrok z kupónu ku dňu obstarania cenného papiera,

b) pri dlhových cenných papieroch bez kupónov a zmenkách postupne dosahovaný rozdiel medzi menovitou hodnotou a obstarávacou cenou.

(3) Dosiahnuté úrokové výnosy a dosiahnuté úrokové náklady vzťahujúce sa k aktívam a záväzkom sa účtujú ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky spoločne s týmito aktívami a záväzkami. Dosiahnuté úrokové výnosy a dosiahnuté úrokové náklady sú súčasťou účtových skupín, v ktorých sa aktíva a záväzky účtujú.

(4) Úrokové výnosy alebo úrokové náklady sa účtujú vypočítané podľa metódy efektívnej úrokovej miery alebo lineárnej metódy, ktorú možno použiť pri

a) cenných papieroch určených na obchodovanie,

b) cenných papieroch určených na predaj,

c) záväzkoch z cenných papierov určených na obchodovanie,

d) cenných papieroch držaných do splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti v deň vyrovnania nákupu kratšou ako jeden rok,

e) cenných papieroch obstaraných v primárnych emisiách neurčených na obchodovanie so zostatkovou dobou splatnosti v deň vyrovnania nákupu kratšou ako jeden rok,

f) vydaných krátkodobých cenných papieroch,

g) účtovaní úrokových výnosov pohľadávok a úrokových nákladov záväzkov, a to v obdobiach medzi jednotlivými splátkami, ak tieto obdobia sú kratšie ako jeden rok.

(5) Metóda efektívnej úrokovej miery je spôsob výpočtu amortizácie pri použití efektívnej úrokovej miery finančného aktíva alebo finančného záväzku, ktorou sa presne vyjadrujú budúce peňažné toky na súčasnú účtovnú hodnotu finančného aktíva alebo finančného záväzku až do doby splatnosti alebo do najbližšieho dňa ocenenia. Spôsob výpočtu zohľadňuje aj všetky dohodnuté poplatky.

(6) Technické rezervy podľa osobitného predpisu10) sa tvoria v takej výške, aby bola v každom okamihu dostatočná do tej miery, aby bola účtovná jednotka schopná splniť svoje záväzky plynúce z poistných zmlúv alebo z vykonávania verejného zdravotného poistenia. Rozdiely pri oceňovaní technických rezerv sa účtujú na príslušnom účte technickej rezervy so súvzťažným zápisom na príslušný účet tvorby alebo použitia tejto rezervy.

(7) V účtovnej jednotke, ktorá je veriteľom, sa účtujú zmluvne dohodnuté úroky vrátane úrokov z omeškania v bežnom účtovnom období v prospech výnosov, čím sa zvýši pohľadávka voči dlžníkovi. Rovnako sa postupuje, ak uplatnenie úrokov z omeškania nie je zmluvne dohodnuté, ale účtovná jednotka ho písomne uplatnila.

(8) V účtovnej jednotke, ktorá je dlžníkom sa účtujú zmluvne dohodnuté úroky vrátane úrokov z omeškania v bežnom účtovnom období na ťarchu nákladov, čím sa zvýši záväzok voči veriteľovi. Rovnako sa postupuje, ak uplatnenie úrokov z omeškania nie je zmluvne dohodnuté, ale účtovná jednotka ho písomne uplatnila.

§ 19

Účtovné metódy určujúce spôsoby oceňovania hmotného majetku a nehmotného majetku

(1) Súčasťou obstarávacej ceny hmotného majetku sú všetky náklady potrebné na obstaranie a uvedenie majetku do používania.

(2) Ocenenie hmotného majetku sa zvýši o náklady vynaložené na technické zhodnotenie, ak sa o technické zhodnotenie zvyšuje vstupná cena hmotného majetku alebo nehmotného majetku podľa osobitného predpisu4). O sumu technického zhodnotenia, ktoré pri jednotlivom majetku neprevýši sumu určenú osobitným predpisom4) sa nezvýši obstarávacia cena tohto majetku a účtuje sa do nákladov na účet Ostatné náklady účtovej skupiny 55.

(3) Ocenenie súboru hnuteľného majetku sa zvyšuje o obstarávaciu cenu vecí dodatočne zaradených do súboru hnuteľného majetku.

(4) Súčasťou obstarávacej ceny nehmotného majetku sú clá a ďalšie výdavky priamo vynaložené v súvislosti s prípravou majetku pre jeho zamýšľané využitie.

(5) Ocenenie jednotlivého nehmotného majetku sa zvyšuje o technické zhodnotenie, ak výdavky na nehmotný majetok v súhrne za účtovné obdobie prevýšia sumu ustanovenú osobitným prepisom4) a technické zhodnotenie je v tomto období uvedené do používania.

(6) O výdavky vynaložené na nehmotný majetok, ktoré účtovná jednotka v predchádzajúcich účtovných obdobiach zahrnula do nákladov sa nezvyšuje vstupná cena4) nehmotného majetku v ďalších účtovných obdobiach.

(7) Nehnuteľnosti, v ktorých sú umiestnené prostriedky technických rezerv (finančné umiestnenie) sa oceňujú v súlade s osobitným predpisom11). Zmeny reálnych hodnôt nehnuteľností sa účtujú na ťarchu alebo v prospech účtu Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov účtovej skupiny 40 so súvzťažným zápisom na príslušnom účte finančného umiestnenia. Ak bolo účtovnej jednotke ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka známe, že sa predaj nehnuteľnosti uskutoční do troch mesiacov, zníži sa jej hodnota o odhadnuté výdavky s tým spojené.

§ 20

Účtovné metódy určujúce spôsoby oceňovania cenných papierov

(1) Cenné papiere sa pri prvotnom účtovaní oceňujú obstarávacou cenou. Jej súčasťou sú priame náklady na obchody spojené s cennými papiermi, ktoré sú účtovnej jednotke pri prvotnom účtovaní známe, napríklad poplatky a provízie maklérom, poradcom, tuzemským burzám alebo zahraničným burzám.

(2) Pri cenných papieroch určených na obchodovanie a cenných papieroch určených na predaj, ak ide o dlhopisy s kupónmi sa ich ocenenie odo dňa vyrovnania nákupu do dňa vyrovnania predaja, alebo do dňa ich splatnosti, postupne zvyšuje o dosahované úrokové výnosy. Odo dňa dohodnutia nákupu cenných papierov určených na obchodovanie alebo cenných papierov určených na predaj, ak je nákup dohodnutý v rámci spotovej operácie, do dňa dohodnutia ich predaja alebo do dňa ich splatnosti sa oceňujú tieto cenné papiere reálnou hodnotou. Pri dlhových cenných papieroch sa ich ocenenie postupne zvyšuje o dosahované výnosy iné ako úrokové výnosy z kupónov, ktorými sú prémie alebo diskont. Takto ocenené dlhové cenné papiere sa ocenia reálnou hodnotou ku dňu ocenenia. Zmeny reálnych hodnôt cenných papierov určených na obchodovanie sa účtujú na účte nákladov Úbytky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 53 alebo 56 alebo výnosov Prírastky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 63 alebo 66 súvzťažne s príslušnými účtami cenných papierov a zmeny reálnych hodnôt cenných papierov na predaj sa účtujú na účte účtovej skupiny 40 Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov súvzťažne s príslušnými účtami cenných papierov.

(3) Pri cenných papieroch držaných do splatnosti a cenných papieroch obstaraných v primárnych emisiách neurčených na obchodovanie je ocenenie cenných papierov odo dňa vyrovnania nákupu do dňa ich splatnosti alebo dňa vyrovnania predaja postupne zvyšované o dosahované výnosy iné ako úrokové výnosy z kupónov, ktorými sú prémie alebo diskont. Ak dôjde k predaju cenných papierov držaných do splatnosti alebo cenných papierov obstaraných v primárnych emisiách neurčených na obchodovanie, sa rozdiel medzi akumulovanou hodnotou týchto cenných papierov a ich predajnou cenou v deň vyrovnania predaja účtuje do výnosov alebo nákladov ako zisk alebo strata z predaja cenných papierov.

(4) Pri cenných papieroch vydaných účtovnou jednotkou sa obstarávacia cena odo dňa vyrovnania emisie do dňa splatnosti postupne zvyšuje o úrokové náklady na vydané cenné papiere.

(5) Vlastné dlhové cenné papiere sa oceňujú pri prvotnom účtovaní obstarávacou cenou, ktorej súčasťou sú náklady na obchody.

(6) Reálna hodnota cenného papiera sa určuje podľa § 27 zákona ako trhová cena vyhlásená najneskoršie ku dňu ocenenia, ak je nesporné, že za trhovú cenu je možno cenný papier predať; pri dlhovom cennom papieri je táto cena vrátane dosiahnutého úrokového výnosu. Ak nie je možné určiť reálnu hodnotu trhovou cenou, reálna hodnota sa určí kvalifikovaným odhadom.

(7) Reálna hodnota cenného papiera určená kvalifikovaným odhadom sa rovná

a) miere podielu účtovnej jednotky na vlastnom imaní obchodnej spoločnosti, ak ide o akcie,

b) miere podielu účtovnej jednotky na čistej hodnote majetku12) v podielovom fonde, ak ide o podielové listy,

c) súčasnej hodnote cenného papiera, ak ide o dlhopisy a zmenky; pri zmenkách sa súčasná hodnota určuje maximálne do výšky rozdielu medzi obstarávacou cenou zmenky upravenou o dosahované úrokové výnosy a opravnou položkou, ktorú by účtovná jednotka tvorila, ak by sa na zmenku pozeralo ako na pohľadávku z úveru.

(8) Reálna hodnota cenných papierov sa rovná nule v týchto prípadoch:

a) na majetok emitenta cenných papierov bol vyhlásený konkurz,

b) bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu emitenta cenných papierov pre nedostatok majetku,

c) bol zrušený konkurz z dôvodu, že majetok emitenta cenných papierov nepostačuje ani na úhradu nákladov konkurzného konania.

(9) Ak nie sú na účely určenia reálnej hodnoty k dispozícii údaje o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti alebo čistej hodnote majetku podielového fondu, možno na účely výpočtu reálnej hodnoty použiť posledné dostupné údaje z riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky, ak nie sú staršie ako dva roky. Pri účtovných jednotkách, na ktoré sa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, použijú sa údaje z overenej účtovnej závierky. Ak účtovná jednotka nemá k dispozícii žiadne údaje, reálna hodnota sa rovná nule.

(10) Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom a podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom sa oceňujú obstarávacími cenami alebo metódou vlastného imania.

(11) Pri ocenení metódou vlastného imania sa podielové cenné papiere a vklady podľa odseku 10 pri obstaraní oceňujú obstarávacou cenou. Dobré meno (goodwill) zahrnuté v obstarávacej cene sa prevedie na príslušný účet nehmotného majetku účtovej skupiny 20. Pre ocenenie metódou vlastného imania sa použijú údaje z účtovnej závierky dcérskej spoločnosti alebo pridruženej spoločnosti. Ocenenie podielových cenných papierov a vkladov podľa odseku 10 sa

a) zníži o prijaté dividendy v sume nezníženej o daň z príjmov, prípadne o ďalšie prijaté príspevky z rozdelenia,

b) zvýši o podiel na zisku alebo zníži o podiel na strate dcérskej spoločnosti alebo pridruženej spoločnosti; účtuje sa súvzťažne s účtami Prírastky hodnoty finančného umiestnenia skupiny 63 alebo 66 alebo účtami Úbytky hodnoty finančného umiestnenia skupiny 53 alebo 56.

(12) Pri ocenení metódou vlastného imania podľa odseku 11 sa prijaté dividendy, prípadne ďalšie prijaté príspevky z rozdelenia účtujú v prospech výnosov na účet Prírastky hodnoty finančného umiestnenia účtovnej skupiny 63 alebo 66 so súvzťažným zápisom na účte účtovej skupiny 23, prípadne účte Príjmy budúcich období účtovej skupiny 39; súčasne sa zníži ocenenie podielových cenných papierov a vkladov podľa odseku 10 o hodnotu zodpovedajúcu prijatým dividendám, prípadne iných prijatých príspevkov z rozdelenia, a to so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu Prírastky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 63 alebo 66. Ocenenie podielového cenného papiera a vkladu sa znižuje alebo zvyšuje o podiely na zmenách na vlastnom imaní dcérskej spoločnosti alebo pridruženej spoločnosti, ktoré neboli zahrnuté do výkazu ziskov a strát dcérskej spoločnosti alebo pridruženej spoločnosti, napríklad v dôsledku zmien vzniknutých z kurzových rozdielov účtovaných v súvahe. Rozdiely z takéhoto ocenenia podielových cenných papierov a vkladov podľa odseku 10 sa účtujú do nákladov alebo výnosov na účtoch Prírastky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 63 alebo 66 alebo na účtoch Úbytky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 53 alebo 56. Suma, o ktorú zisk z ocenenia podielových cenných papierov a vkladov v ekvivalencii zahrnutý účtovnou jednotkou do výkazu ziskov a strát na účtoch Prírastky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 63 alebo 66 prevyšuje prijaté dividendy, prípadne ďalšie prijaté príspevky z rozdelenia sa pri rozdelení zisku prevedie do rezervného fondu. Ocenenie podielového cenného papiera a vkladu podľa odseku 10 sa rovná nule, ak podiel účtovnej jednotky na stratách dcérskej spoločnosti alebo pridruženej spoločnosti sa rovná oceneniu podielového cenného papiera a vkladu podľa odseku 10 v účtovníctve účtovnej jednotky alebo ho prevyšuje.

(13) Ocenenie podielového cenného papiera a vkladu podľa odseku 10 sa rovná nule v týchto prípadoch:

a) účtovná jednotka je vo vyrovnacom konaní,

b) na majetok účtovnej jednotky bol vyhlásený konkurz,

c) bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu účtovnej jednotky pre nedostatok majetku,

d) bol zrušený konkurz z dôvodu, že majetok účtovnej jednotky nepostačuje ani na úhradu nákladov konkurzného konania.

(14) Na ocenenie podielových cenných papierov a vkladov podľa odseku 10 ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky sa použijú údaje o vlastnom imaní dcérskej spoločnosti alebo pridruženej spoločnosti toho istého dňa ako je deň, ku ktorému sa podielové cenné papiere a vklady oceňujú. Ak dcérska spoločnosť alebo pridružená spoločnosť nezostavuje účtovnú závierku k rovnakému dňu ako účtovná jednotka, možno použiť údaje o vlastnom imaní dcérskej spoločnosti alebo pridruženej spoločnosti ku dňu, ktorý nepredchádza deň ocenenia viac ako tri mesiace.

§ 20a

Zásady pre členenie majetku a záväzkov, ktorými sú deriváty a ich účtovanie

(1) Derivát12a) je finančný nástroj, ktorý súčasne spĺňa tieto podmienky:

a) jeho reálna hodnota sa mení v závislosti od zmeny úrokovej miery, ceny cenného papiera, ceny komodity, kurzu cudzích mien, cenového indexu, od úverového hodnotenia (ratingu) alebo úverového indexu, alebo v závislosti od podobnej premennej,

b) nevyžaduje začiatočné čisté investície alebo vyžaduje začiatočné čisté investície, ktoré sú nižšie ako by sa vyžadovalo pri iných druhoch finančných nástrojov, ktoré podobne reagujú na zmeny v úverových faktoroch a trhových faktoroch,

c) je dohodnutý a vyrovnaný k budúcemu dátumu, pričom doba od dohodnutia obchodu do jeho vyrovnania je dlhšia ako pri spotovej operácii.

(2) Deriváty sa členia podľa účelu použitia na

a) deriváty určené na obchodovanie,

b) zabezpečovacie deriváty.

(3) Deriváty sa členia podľa druhu finančného nástroja na

a) pevné termínové operácie, ktorými sú forwardy, futurity a swapy,

b) opcie, z ktorých kupujúcemu plynie úžitok z priaznivého vývoja cien podkladových finančných nástrojov, ale ktoré ho pri nepriaznivom vývoji cien podkladových nástrojov negatívne neovplyvnia.

(4) Deriváty sa z hľadiska podkladových finančných nástrojov členia na

a) úrokové deriváty, ktorými sú deriváty s úrokovými nástrojmi,

b) menové deriváty, ktorými sú deriváty s menovými nástrojmi,

c) akciové deriváty, ktorými sú deriváty s akciovými nástrojmi,

d) komoditné deriváty, ktorými sú deriváty s komoditnými nástrojmi,

e) úverové deriváty, ktorými sú deriváty s úverovými nástrojmi.

(5) Ako úrokové deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z dvoch alebo viacerých podkladových úrokových nástrojov, ktoré sú len v jednej mene, a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky. Za úrokové deriváty sa považujú i forwardové termínové vklady.

(6) Ako menové deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z dvoch alebo viacerých podkladových menových nástrojov, ktoré sú aspoň v dvoch menách, a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky.

(7) Ako akciové deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú aspoň z jedného podkladového akciového nástroja, prípadne tiež z jedného alebo viacerých podkladových úrokových nástrojov, nie však z podkladového komoditného nástroja, a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky.

(8) Ako komoditné deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú aspoň z jedného podkladového komoditného nástroja, prípadne tiež z jedného alebo viacerých podkladových úrokových nástrojov alebo podkladových akciových nástrojov, a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky.

(9) Ako úverové deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z dvoch alebo viacerých podkladových úrokových nástrojov, prípadne tiež z jedného alebo viacerých podkladových akciových nástrojov alebo podkladových komoditných nástrojov, a ktorých reálna hodnota je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky. V takom prípade

a) úverový derivát sa účtuje ako poskytnutá záruka, keď účtovná jednotka ako subjekt preberajúci riziko je zaviazaná plniť za dlžníka v prípade, že tento subjekt neplní svoje záväzky,

b) úverový derivát sa účtuje ako prijatá záruka, ak účtovná jednotka dohodla úverový derivát na účely zabezpečenia finančného aktíva s tým, že ak neplní iný subjekt svoje záväzky, plní ich subjekt preberajúci riziko,

c) prijatá záruka sa účtuje ako úverový derivát, ak ju účtovná jednotka nedohodla na účely zabezpečenia finančného aktíva.

(10) Deriváty sa účtujú na podsúvahových a súvahových účtoch odo dňa dohodnutia obchodu do dňa posledného vyrovnania, alebo ukončenia, uplatnenia práva, ich predaja alebo spätného nákupu.

(11) Za deriváty sa nepovažujú

a) repo obchody,

b) zmluvy o kúpe, zmluvy o kúpe prenajatej veci, zmluvy o nájme alebo predaji hmotného majetku, nehmotného majetku, zásob s výnimkou komodít, s ktorými sa obchoduje alebo môže obchodovať na sekundárnom trhu, napríklad poľnohospodárske produkty, nerastné produkty vrátane ropy, drahé kovy a energia, keď jedna zo zmluvných strán je oprávnená záväzky finančne vyrovnať; výnimka sa nevzťahuje na zmluvy o komoditách uzavreté na účely kúpy, predaja alebo používania komodity, pri ktorých sa očakáva, že budú vyrovnané dodaním komodity,

c) zmluvy o nadobudnutí vlastných akcií výmenou,

d) poistné zmluvy alebo iné zmluvy, ktoré vyžadujú úhradu v súvislosti s klimatickými, geologickými alebo inými fyzikálnymi faktormi.

(12) Zložený finančný nástroj je zmluvne dohodnutý základný finančný nástroj s derivátom, ktorý ovplyvňuje peňažné toky, alebo z iného hľadiska modifikuje vlastnosti základného finančného nástroja (ďalej len „vložený derivát"). Vložený derivát sa oddeľuje od základného finančného nástroja a účtuje sa o ňom, ak sú splnené súčasne tieto podmienky:

a) ekonomické vlastnosti a riziká vloženého derivátu nie sú v úzkom vzťahu s ekonomickými vlastnosťami a rizikami základného finančného nástroja,

b) finančný nástroj s rovnakými podmienkami ako vložený derivát by ako samostatný finančný nástroj spĺňal definíciu derivátu,

c) zložený finančný nástroj nie je oceňovaný reálnou hodnotou, alebo je oceňovaný reálnou hodnotou, ale zmeny z ocenenia sú ponechané na súvahovom účte.

(13) Ak ekonomické vlastnosti a riziká vloženého derivátu nie sú v úzkom vzťahu s ekonomickými vlastnosťami a rizikami základného finančného nástroja, vložený derivát sa účtuje od základného finančného nástroja oddelene, napríklad v prípade

a) predajnej opcie a kúpnej opcie vložených do kapitálového nástroja; predajná opcia dáva investorovi právo predať podkladový finančný nástroj za dohodnutú cenu k určitému termínu; kúpna opcia dáva investorovi právo kúpiť podkladový finančný nástroj za cenu, za ktorú sa realizuje k určitému termínu,

b) menovej opcie vloženej do úrokového nástroja,

c) opcie na predĺženie splatnosti presahujúcej splatnosť úrokového základného finančného nástroja, ak pri splatnosti základného úrokového finančného nástroja neexistuje korekcia na trhovú úrokovú mieru,

d) derivátu, ktorým sa mení základný úrokový finančný nástroj na finančný nástroj s charakteristikami kapitálového nástroja alebo komodity,

e) derivátu, ktorý je vložený do úrokového nástroja, čím umožňuje konvertovať úrokový nástroj na kapitálový nástroj,

f) kúpnej alebo predajnej opcie na úrokový nástroj emitovaný s veľkým diskontom alebo prémiou, okrem opcií s cenou, za ktorú sa realizuje a ktorá sa rovná obstarávacej cene úrokového nástroja zvýšenej alebo zníženej o úrokové výnosy alebo náklady,

g) úverového derivátu vloženého do základného finančného nástroja.

(14) Ak ekonomické vlastnosti a riziká vloženého derivátu sú v úzkom vzťahu s ekonomickými vlastnosťami a rizikami základného finančného nástroja, vložený derivát sa neúčtuje od základného finančného nástroja oddelene, napríklad v prípade

a) úrokového swapu vloženého do úrokového finančného nástroja,

b) úrokovej opcie vloženej do úrokového finančného nástroja, ak je pri obstaraní opcia mimo peňazí; kúpna opcia s úrokovým finančným nástrojom je mimo peňazí, ak je spotová (okamžitá) cena nižšia ako cena, za ktorú sa opcia realizuje v čase splatnosti a predajná opcia s úrokovým finančným nástrojom je mimo peňazí, ak je spotová cena vyššia ako cena, za ktorú sa opcia realizuje v čase splatnosti,

c) menového swapu alebo forwardu vloženého do úrokového nástroja,

d) opcie na predčasné splatenie základného finančného nástroja s cenou, za ktorú sa realizuje a ktorá za bežných okolností nepovedie k značným ziskom alebo stratám.

(15) Ak je úverový derivát, ktorý sa účtuje ako záruka, súčasťou zloženého finančného nástroja, napríklad dlhopis s vloženým úverovým derivátom, účtuje sa oddelene od základného finančného nástroja na podsúvahových účtoch ako záruka.

(16) Ako zabezpečovacie deriváty sa účtujú deriváty, ktoré spĺňajú súčasne tieto podmienky:

a) zodpovedajú stratégii účtovnej jednotky v riadení rizík,

b) zabezpečovací vzťah je od začiatku formálne zdokumentovaný, napríklad dokumentácia umožňuje identifikáciu zabezpečovaných nástrojov a zabezpečovacích nástrojov, vymedzenie rizika, prístup k zabezpečovaniu a preukázaniu efektívnosti zabezpečenia,

c) zabezpečenie je efektívne, pričom za efektívne sa považuje, ak v priebehu zabezpečovacieho vzťahu budú zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích nástrojov zodpovedať zabezpečovanému riziku, prípadne celkové zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích nástrojov sú v rozpätí 80 % až 125 % zmien reálnych hodnôt zabezpečovaných nástrojov zodpovedajúcich zabezpečovanému riziku; pri efektívnosti zabezpečenia sa zisťuje, či zabezpečenie je efektívne na začiatku zabezpečenia a ďalej aspoň ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky.

(17) Zabezpečovanými nástrojmi môžu byť

a) súvahové aktíva alebo záväzky, alebo ich časti,

b) zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch, zaväzujúce obidve strany a obsahujúce všetky podstatné náležitosti najmä množstvo, cenu, termín realizácie, sankcie,

c) očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené, ktorých uskutočnenie je pravdepodobné, napríklad podľa obchodného plánu účtovnej jednotky, množstva obdobných obchodov v minulosti, finančnej a prevádzkovej schopnosti účtovnej jednotky vykonať tento obchod, rozsahu strát a škôd, ktoré by mohli nastať pri neuskutočnení obchodu, možnosti použiť na rovnaké účely iný druh obchodu s podstatne rozdielnymi charakteristikami; identifikácia očakávaného budúceho obchodu v dokumentácii sa vykoná aj z hľadiska času, keď by sa obchod mal uskutočniť, pričom nie je nevyhnutné určiť presný okamih uskutočnenia, ale je potrebné určiť a zdokumentovať aspoň obdobie, v priebehu ktorého sa uskutočnenie obchodu očakáva.

(18) Zabezpečované nástroje môžu mať charakter

a) jednotlivého aktíva, záväzku alebo očakávaných budúcich obchodov,

b) viacerých aktív, záväzkov alebo očakávaných budúcich obchodov s obdobnými charakteristikami, pri ktorých sa zabezpečuje proti rovnakému riziku.

(19) Derivát sa neúčtuje ako zabezpečovací derivát, ak

a) uplynie doba platnosti zabezpečovacieho derivátu, alebo je tento derivát predaný alebo uplatnený,

b) zabezpečenie už nespĺňa podmienky na zaradenie derivátu do zabezpečovacích derivátov a derivát sa účtuje ako derivát určený na obchodovanie,

c) sa už nepredpokladá, že dôjde k plneniu zmluvy alebo k realizácii očakávaného budúceho obchodu.

(20) Ak poistné zmluvy obsahujú časť týkajúcu sa poistenia (poistná zložka) a časť týkajúcu sa investovania (ďalej len „vkladová zložka"), účtujú sa tieto časti oddelene, ak sú splnené súčasne tieto podmienky:

a) účtovná jednotka môže určiť výšku vkladovej zložky (vrátane akýchkoľvek opcií na odkup) oddelene,

b) účtovné zásady účtovnej jednotky inak nevyžadujú zistiť všetky povinnosti a práva vyplývajúce z vkladovej zložky.

(21) V účtovných jednotkách, ktorými sú poisťovne a zaisťovne, sa marže v hotovosti poskytnuté pre deriváty, s ktorými sa obchoduje s použitím prostriedkov z vlastných zdrojov, účtujú na súvahovom účte Ostatné pohľadávky v členení na marže v hotovosti poskytnuté pre deriváty na vlastný účet a pre deriváty pre klienta. Účtujú sa tu tiež vysporiadané zmeny reálnych hodnôt derivátov. Marže poskytnuté v cenných papieroch sa účtujú aj naďalej na účtoch, kde sa účtovali pred ich poskytnutím.

(22) V účtovných jednotkách, ktorými sú poisťovne a zaisťovne, sa marže v hotovosti prijaté pre deriváty, s ktorými sa obchoduje z prostriedkov vlastných zdrojov, účtujú na súvahovom účte Ostatné záväzky v členení na marže v hotovosti pre deriváty na vlastný účet a pre deriváty pre klienta. Marže prijaté v cenných papieroch sa účtujú v reálnej hodnote na podsúvahovom účte pre prijaté kolaterály v účtovej skupine 72.

§ 21

Odpisovanie majetku

(1) Hmotný majetok a nehmotný majetok sa odpisuje na základe odpisového plánu nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov.

(2) Odpisy majetku sa účtujú v prospech účtu oprávok a na ťarchu príslušných účtov odpisov v účtovej triede 5 a to do výšky, v ktorej je majetok ocenený v účtovníctve.

(3) Zostatková cena sa zisťuje pomocou oprávok k hmotnému majetku a nehmotnému majetku.

(4) Sadzby účtovných odpisov si určí účtovná jednotka napríklad z hľadiska času, doby použiteľnosti alebo vo vzťahu k výkonom. Drobný hmotný majetok a drobný nehmotný majetok možno odpisovať aj jednorazovo.

(5) Účtovné odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku v podielovom spoluvlastníctve sa vykonávajú za každého spoluvlastníka z jeho spoluvlastníckeho podielu.

(6) Mimoriadny odpis sa vykoná ak dôjde k trvalému zníženiu ocenenia majetku; v takom prípade sa upraví aj odpisový plán.

(7) Vyradenie hmotného majetku sa vykoná najmä z dôvodu jeho predaja, likvidácie, bezodplatného prevodu, v dôsledku škody. Zostatková cena vyraďovaného majetku, ktorý nie je úplne odpísaný, a ostatné náklady spojené s vyradením majetku sa účtujú podľa charakteru vyradenia na ťarchu ostatných nákladov účtovej skupiny 55.

(8) Pri čiastočnej likvidácii jednotlivej zložky hmotného majetku trvalým vyradením vecí, bez toho, aby sa majetok znehodnotil alebo stratil spôsobilosť užívania, sa ocenenie majetku zníži o obstarávaciu cenu vyradenej veci, ktorá by bola súčasťou ocenenia majetku a po vyradení má povahu samostatnej hnuteľnej veci, pričom sa miera odpísania vyradenej veci zhoduje s mierou odpísania pôvodného majetku.

(9) Ak účtovná jednotka odstúpi od zmluvy na dodanie prác alebo z akýchkoľvek iných dôvodov nedôjde k dokončeniu prác spojených s obstarávaním hmotného majetku, výdavky účtované na príslušnom účte obstarania hmotného majetku sa jednorazovo odpíšu na príslušný účet v účtovej skupine 55.

(10) Technické zhodnotenie vykonané na prenajatom majetku a odpisované nájomcom sa odpíše v priebehu nájmu. Zostatková cena technického zhodnotenia pri predčasnom skončení nájmu sa účtuje v účtovníctve nájomcu do nákladov na ťarchu účtu Správnej réžie prípadne účtu Ostatných nákladov účtovej skupiny 55. Ak sa nájomca s prenajímateľom dohodnú o odplatnom prevode technického zhodnotenia, účtuje sa o takomto prevode v účtovníctve nájomcu ako o predaji hmotného majetku. Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu sa účtujú v účtovníctve nájomcu na ťarchu Ostatných nákladov účtovej skupiny 55.

(11) V účtovnej jednotke sa zisťuje, v akej výške sa v budúcnosti v súvislosti s goodwillom zvýšia ekonomické úžitky a v súvislosti so záporným goodwillom znížia ekonomické úžitky. Ak budúce zvýšenie ekonomických úžitkov bude pravdepodobne nižšie ako je už zaúčtovaná výška goodwillu, príslušná časť goodwillu sa odpíše hneď pri kúpe, vklade podniku alebo jeho časti, zlúčení, splynutí alebo rozdelení. Ak budúce zníženie ekonomických úžitkov bude pravdepodobne nižšie ako je už zaúčtovaná výška záporného goodwillu, príslušná časť záporného goodwillu sa odpíše hneď pri kúpe, vklade podniku alebo jeho časti, zlúčení, splynutí alebo rozdelení. Odpisy goodwillu sa účtujú na ťarchu účtu Ostatné náklady účtovej skupiny 55, odpisy záporného goodwillu v prospech tohto účtu. Goodwill, prípadne záporný goodwill sa musí odpísať najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania.

§ 21a

Finančný prenájom

(1) Na účely účtovania finančného prenájmu sa rozumie

a) finančným prenájmom obstaranie majetku s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu majetku,

b) dohodnutými budúcimi platbami platby počas dohodnutého časového obdobia prenájmu, ktoré má nájomca uhradiť, alebo na ňom môžu byť požadované, okrem platieb za služby alebo dane počas dohodnutého obdobia finančného prenájmu, ktoré majú byť uhradené prenajímateľom a nájomcovi refundované a platieb neurčených pevnou sumou v závislosti na časovom faktore, ale napríklad podľa rozsahu použitia; ak má nájomca na konci dohodnutého časového obdobia možnosť kúpiť majetok od prenajímateľa za kúpnu cenu, ktorá nie je vyššia ako by bola zostatková cena prenajatého hmotného majetku, ktorú by mal majetok pri rovnomernom odpisovaní a na začiatku dohodnutej doby prenájmu možno očakávať, že nájomca to využije, dohodnuté budúce platby tiež zahŕňajú platby požadované za túto možnosť,

c) istinou u prenajímateľa celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné výnosy; pričom nerealizovanými finančnými výnosmi sú budúce finančné výnosy vypočítané prenajímateľom, napríklad metódou efektívnej úrokovej miery alebo metódou prírastkovej výpožičkovej úrokovej miery,

d) istinou u nájomcu celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné náklady (nájomné), pričom suma istiny u nájomcu sa rovná sume istiny u prenajímateľa; nerealizovanými finančnými nákladmi (nájomným) sú budúce finančné náklady, ktoré sú u prenajímateľa nerealizovanými finančnými výnosmi.

(2) Pri finančnom prenájme u nájomcu sa postupuje takto:

a) majetok používaný na základe finančného prenájmu sa u nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ťarchu príslušného účtu majetku v ocenení rovnajúcom sa istine u nájomcu so súvzťažným zápisom v prospech účtu účtovej skupiny 48 Záväzky z prenájmu,

b) dohodnuté platby uhradené prenajímateľovi sa u nájomcu rozdeľujú na časť, o ktorú sa znižuje záväzok a na časť tvorenú nákladmi na prenájom, ktorá sa účtuje do úrokových nákladov účtu Ostatné náklady účtovej skupiny 55 a to tak, aby počas dohodnutého časového obdobia prenájmu bola zabezpečená konštantná úroková miera pri zostatku záväzku za každé obdobie,

c) prenajatý majetok sa u nájomcu odpisuje obdobne ako vlastný majetok, teda v prospech účtu Oprávky k odpisovanému hmotnému hnuteľnému majetku účtovej skupiny 21 a na ťarchu účtu Správna réžia účtových skupín 51 alebo 53; ak nájomca nemá dostatočnú istotu, že na konci dohodnutého časového obdobia prenájmu získa vlastnícke právo k tomuto majetku, majetok sa odpisuje počas doby použiteľnosti, alebo počas určenej doby dohodnutej s prenajímateľom podľa toho, ktorá doba je kratšia.

(3) Odovzdanie majetku, ktorý bol predmetom finančného prenájmu z dôvodu predčasného ukončenia zmluvy sa u nájomcu účtuje v prospech účtu Oprávky k odpisovanému hmotnému hnuteľnému majetku účtovej skupiny 21 a na ťarchu príslušného analytického účtu k účtu Ostatné náklady účtovej skupiny 55 vo výške zostatkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku. Vyradenie majetku sa účtuje na ťarchu účtu Oprávky k odpisovanému hmotnému hnuteľnému majetku účtovej skupiny 21 - Hmotný hnuteľný majetok so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu majetku. Zánik záväzku sa u nájomcu účtuje na ťarchu príslušného účtu dlhodobého záväzku so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu Ostatné výnosy účtovej skupiny 65.

§ 22

Osobitné ustanovenia pre Slovenskú poisťovňu, a. s. a kanceláriu

(1) V účtovnej jednotke, ktorou je Slovenská poisťovňa, a. s. sa účtuje

a) rezerva na poistné plnenie na účte Technická rezerva na poistné plnenie účtovej skupiny 44 zo zákonného poistenia po odpočítaní výplat poistných plnení, ktorými sú úhrady záväzkov voči poisteným zaúčtovaných na účte Záväzky z poistenia voči poisteným účtovej skupiny 33 do dátumu prevodu prostriedkov rezerv13) ako záväzok v prospech účtu Ostatné záväzky z poistenia a zaistenia účtovej skupiny 33 a na ťarchu účtu Technická rezerva na poistné plnenie účtovej skupiny 44, ktorý sa uhrádza na osobitný účet kancelárie,

b) ohlásenie poistnej udalosti (škody) zo zákonného poistenia v prospech podsúvahového účtu Nároky poškodených z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla účtovej skupiny 72 so súvzťažným zápisom na účet Pomocné súvzťažné účty účtovej skupiny 72,

c) uznanie výšky poistného plnenia z ohlásenej poistnej udalosti v prospech účtu Záväzky z poistenia voči poisteným účtovej skupiny 33 so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu Ostatné pohľadávky z poistenia a zaistenia účtovej skupiny 30; súčasne sa zaúčtuje ohlásená poistná udalosť na ťarchu účtu Nároky poškodených z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla účtovej skupiny 72 a v prospech účtu Pomocné súvzťažné účty účtovej skupiny 72 a zníženie záväzku napríklad o regresy na ťarchu účtu Ostatné záväzky z poistenia a zaistenia účtovej skupiny 33 a v prospech účtu Ostatné pohľadávky z poistenia a zaistenia účtovej skupiny 30,

d) výplata poistného plnenia na ťarchu účtu Záväzky z poistenia voči poisteným účtovej skupiny 33 a v prospech účtu Bežné účty účtovej skupiny 23,

e) rozdiel z vyúčtovania13) zákonného poistenia s kanceláriou podľa jeho povahy na ťarchu účtu Bežné účty účtovej skupiny 23 a v prospech účtu Ostatné pohľadávky z poistenia a zaistenia účtovej skupiny 30 alebo na ťarchu účtu Ostatné pohľadávky z poistenia a zaistenia účtovej skupiny 30 a v prospech účtu Bežné účty účtovej skupiny 23.

(2) V účtovnej jednotke, ktorou je kancelária sa účtuje

a) pohľadávka z prevodu prostriedkov príslušnej rezervy od Slovenskej poisťovne, a. s., na ťarchu účtu Ostatné pohľadávky z poistenia a zaistenia účtovej skupiny 30 a v prospech účtu Poistný garančný fond účtovej skupiny 49; pre tvorbu poistného garančného fondu z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v období po prevode prostriedkov rezerv platí ustanovenie § 58,

b) záväzok z vyúčtovania nákladov Slovenskou poisťovňou, a. s. v prospech účtu Ostatné záväzky z poistenia a zaistenia účtovej skupiny 33 a na ťarchu účtu Poistný garančný fond účtovej skupiny 49 alebo pohľadávka z vyúčtovania nákladov Slovenskou poisťovňou, a. s. na ťarchu účtu Ostatné pohľadávky z poistenia a zaistenia účtovej skupiny 30 a v prospech účtu Poistný garančný fond účtovej skupiny 49; v účtovnej jednotke, ktorou je kancelária sa účtuje úhrada záväzkov na ťarchu účtu Ostatné záväzky z poistenia a zaistenia účtovej skupiny 33 a v prospech účtu Bežné účty účtovej skupiny 23 alebo prijatie úhrady pohľadávky v prospech účtu Ostatné pohľadávky z poistenia a zaistenia účtovej skupiny 30 a na ťarchu účtu Bežné účty účtovej skupiny 23.

Osobitné ustanovenia k postupom účtovania

§ 23

Účtovné jednotky účtujú v rámci týchto účtových tried:

a) Účtová trieda 1 – Finančné umiestnenie (investície),

b) Účtová trieda 2 – Nehmotný majetok, hmotný hnuteľný majetok a ostatný majetok,

c) Účtová trieda 3 – Pohľadávky, záväzky a prechodné účty,

d) Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky,

e) Účtová trieda 5 – Náklady,

f) Účtová trieda 6 – Výnosy,

g) Účtová trieda 7 – Závierkové účty a podsúvahové účty,

h) Účtová trieda 8 – Vnútroorganizačné účtovníctvo.

Účtová trieda 1 - Finančné umiestnenie (investície)

§ 24

(1) V účtovej triede 1 sa účtujú

a) pozemky a stavby (účtová skupina 10),

b) finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach a ostatné dlhodobé pohľadávky (účtová skupina 11),

c) ostatné finančné umiestnenie (účtová skupina 12),

d) vklady pri aktívnom zaistení (účtová skupina 13),

e) finančné umiestnenie v mene poistených (účtová skupina 14),

f) cenné papiere určené na obchodovanie (účtová skupina 15),

g) cenné papiere určené na predaj a ostatné podiely (účtová skupina 16).

(2) Na účtoch tejto účtovej triedy sa účtuje majetok účtovnej jednotky, obstaraný vo forme finančného umiestnenia prostriedkov technických rezerv, ktorým ručí za svoje záväzky (riziká) z poisťovacej činnosti a zaisťovacej činnosti. Nakladanie s týmto majetkom sa riadi osobitným predpisom10). Ďalej sa na účtoch tejto účtovej triedy účtuje majetok obstaraný z vlastných zdrojov účtovnej jednotky. Majetok účtovnej jednotky sa účtuje na analytických účtoch podľa zdrojov obstarania.

§ 25

10 - Pozemky a stavby

(1) Na účtoch účtovej skupiny 10 sa účtujú

a) pozemky a stavby (nehnuteľnosti)14), ktoré má účtovná jednotka vo vlastníctve alebo v podielovom spoluvlastníctve; pozemky a stavby sa účtujú na samostatných analytických účtoch ako

1. prevádzkové, ktoré účtovná jednotka využíva priamo na poisťovaciu činnosť a zaisťovaciu činnosť alebo vyplývajú z plnenia úloh, ktoré s týmito činnosťami bezprostredne súvisia, napríklad budova účtovnej jednotky a pozemok, na ktorom stojí; tieto nehnuteľnosti sa uvádzajú samostatnou položkou v súvahe,

2. neprevádzkové, ktoré účtovná jednotka využíva na podnikanie okrem poisťovacej činnosti a zaisťovacej činnosti, napríklad prenajímané stavby a pozemky,

b) oprávky k stavbám, ktoré vyjadrujú mieru opotrebovania týchto aktív podľa odpisového plánu účtovnej jednotky.

(2) Ako pozemky sa účtujú aj porasty a nevyhnutný priestor pod povrchom a nad povrchom napríklad otvárka a skrývka, ktoré sa neodpisujú, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

(3) Pri vyradení majetku z finančného umiestnenia účtovej skupiny 10 z akéhokoľvek dôvodu sa zostatková cena zaúčtuje na ťarchu účtu Náklady na realizáciu finančného umiestnenia účtovej skupiny 55 alebo účtu Náklady na realizáciu finančného umiestnenia účtovej skupiny 53 a ostatné náklady spojené s vyradením na ťarchu účtu Náklady na finančné umiestnenie účtovej skupiny 55 alebo Náklady na finančné umiestnenie účtovej skupiny 53.

§ 26

11 - Finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach a ostatné dlhodobé pohľadávky

Na účtoch účtovej skupiny 11 sa účtujú

a) podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom, podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom; tieto majetkové hodnoty nie sú primárne určené na obchodovanie,

b) dlhopisy, ktoré boli vydané obchodnými spoločnosťami s rozhodujúcim vplyvom alebo dlhopisy, ktoré boli vydané obchodnými spoločnosťami s podstatným vplyvom a nie sú primárne určené na obchodovanie,

c) ostatné dlhodobé pohľadávky najmä voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv alebo podstatný vplyv,

d) opravné položky.

§ 27

12 – Ostatné finančné umiestnenie

Na účtoch účtovej skupiny 12 sa účtujú

a) dlhové cenné papiere obstarané v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie; nepatria sem cenné papiere, ktoré sa účtujú v účtovej skupine 11,

b) štátne dlhopisy a ostatné dlhopisy držané do splatnosti,

c) pokladničné poukážky držané do splatnosti,

d) zmenky držané do splatnosti,

e) podielové listy,

f) hypotekárne záložné listy,

g) ostatné pôžičky poisteným, ktorých hlavnou zárukou je uzavretá poistná zmluva; v účtovnej závierke v poznámkach sa uvádza výška ostatných pôžičiek zaručených poistnou zmluvou a ak je významná, tak aj výška ostatných pôžičiek nezaručených poistnou zmluvou,

h) vklady v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, prípadne iné peniazmi oceniteľné hodnoty, ktoré účtovné jednotky umiestnili ako termínované vklady v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk,

i) iné finančné umiestnenie, ktorými sú položky, ktoré nie je možné účtovať na inom účte tejto účtovej skupiny alebo účtovej triedy; ide napríklad o kultúrne pamiatky, ktoré účtovná jednotka obstarala z prostriedkov technických rezerv a ktoré nie sú primárne určené na obchodovanie,

j) opravné položky.

§ 28

13 - Vklady pri aktívnom zaistení

Na účtoch účtovej skupiny 13 sa účtujú

a) pohľadávky účtovnej jednotky, ktorou sú zaisťovatelia, ktorí preberajú zaistenie pohľadávok voči tretím osobám, ktoré odstupujú časť rizika a to vo výške záručných vkladov zložených postupiteľovi alebo inej tretej osobe, prípadne vo výške určenej týmito osobami; ide o aktívne zaistenie; ak týmto vkladom sú cenné papiere, účtujú sa na samostatných analytických účtoch spravidla k účtu Dlhové cenné papiere obstarané v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie účtovej skupiny 12,

b) opravné položky.

§ 29

14 – Finančné umiestnenie v mene poistených

(1) Na účtoch účtovej skupiny 14 sa účtujú

a) finančné umiestnenie v mene poistených prípadne iných osôb oprávnených k prijatiu poistného plnenia podľa príslušnej poistnej zmluvy životného poistenia, ktorí sami nesú riziko plynúce z tohto investovania; na úhradu všetkých záväzkov voči oprávneným osobám sa vytvára technická rezerva na účte Technická rezerva na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených účtovej skupiny 44,

b) opravné položky.

§ 30

15 – Cenné papiere určené na obchodovanie

Na účtoch účtovej skupiny 15 sa účtujú cenné papiere držané na účely obchodovania a dosahovania zisku z cenových rozdielov. Cenné papiere, ktoré sa účtujú v tejto účtovej skupine sú štátne dlhopisy a ostatné dlhopisy, pokladničné poukážky, zmenky, akcie a podielové listy.

§ 31

16 – Cenné papiere určené na predaj a ostatné podiely

Na účtoch účtovej skupiny 16 sa účtujú nakúpené cenné papiere nezaradené do cenných papierov určených na obchodovanie a cenných papierov držaných do splatnosti ani cenných papierov obstaraných v primárnych emisiách neurčených na obchodovanie; cenné papiere, ktoré sa účtujú v tejto účtovej skupine sú štátne dlhopisy a ostatné dlhopisy, pokladničné poukážky, zmenky, akcie, podielové listy a ostatné podiely.

Účtová trieda 2 – Nehmotný majetok, hmotný hnuteľný majetok a ostatný majetok

§ 32

V účtovej triede 2 sa účtuje majetok účtovnej jednotky, ktorý nie je súčasťou finančného umiestnenia prostriedkov technických rezerv v účtovej triede 1 a zahrňuje

a) nehmotný majetok (účtová skupina 20),

b) hmotný hnuteľný majetok (účtová skupina 21),

c) obstaranie majetku (účtová skupina 22),

d) pokladničné hodnoty a bankové účty (účtová skupina 23),

e) ostatný majetok (účtová skupina 26).

§ 33

20 – Nehmotný majetok

Na účtoch účtovej skupiny 20 sa účtujú

a) zriaďovacie náklady, ktoré priamo súvisia s obdobím od založenia do vzniku účtovnej jednotky; účtujú sa tu napríklad súdne a notárske poplatky a iné úradné náklady, náklady na pracovné cesty, mzdy, odmeny za sprostredkovanie, nájomné; nepatria sem náklady súvisiace s obstaraním hmotného majetku a nehmotného majetku a náklady na reprezentáciu pri zriaďovaní účtovnej jednotky a náklady spojené so zlúčením, splynutím a rozdelením obchodných spoločností a družstiev a so zmenou ich právnej formy, upisovaním nových akcií a iným zvyšovaním vlastného imania a s tým súvisiace náklady, ako sú napríklad notárske poplatky, súdne poplatky, provízie maklérom, náklady na odborné posudky, poradenstvo, prospekt emitenta cenných papierov,

b) dobré meno (goodwill),

c) softvér obstaraný samostatne, ktorý nie je súčasťou dodávky hardvéru, jeho ocenenia alebo vytvorený vlastnou činnosťou účtovnej jednotky, na účely obchodovania s nimi alebo opakovaného predaja, avšak nejde o softvér na zákazku alebo o súčasť dodávky hardvéru,

d) ostatný nehmotný majetok, ktorým sú výsledky výskumnej a vývojovej činnosti ako aj nehmotný majetok, ktorý nie je možné zaúčtovať na iný účet tejto účtovej skupiny; účtujú sa tu aj priemyslové práva a podobné práva, najmä práva k vynálezom, priemyslovým vzorom, zlepšovacím návrhom, ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobkov a úžitkovému vzoru,

e) oprávky,

f) opravné položky.

§ 34

21 – Hmotný hnuteľný majetok

(1) Na účtoch účtovej skupiny 21 sa účtuje

a) hmotný hnuteľný majetok odpisovaný,

b) hmotný hnuteľný majetok neodpisovaný,

c) oprávky k hmotnému hnuteľnému majetku,

d) opravné položky.

(2) Zostatková cena majetku z účtov skupiny 10 z vlastných zdrojov účtovnej jednotky a účtov skupín 20 a 21, ktorý nie je úplne odpísaný, sa vyúčtuje v prípade predaja, darovania, likvidácie, škody alebo manka na ťarchu účtu Ostatné náklady účtovej skupiny 55.

§ 35

22 - Obstaranie majetku

(1) Na účtoch účtovej skupiny 22 sa účtujú

a) náklady na obstaranie nehmotného majetku alebo hmotného majetku na účte Obstaranie nehmotného majetku a hmotného majetku do doby ich zaradenia do používania účtovaného v účtových triedach 1 a 2,

b) poskytnuté preddavky na obstaranie nehmotného majetku a hmotného majetku, ktorými sú sumy poskytnuté tretím osobám pri tomto spôsobe obstarania majetku, samostatne v analytickej evidencii sa vedú preddavky na pozemky a stavby,

c) opravné položky.

(2) V prípade zrušenia prác spojených s obstarávaním majetku sa výdavky zaúčtované na príslušnom účte účtovej skupiny 22 jednorazovo odpíšu na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 55.

§ 36

23 – Pokladničné hodnoty a bankové účty

(1) Na účtoch účtovej skupiny 23 sa účtuje

a) pokladnica, ktorá sa člení v analytickej evidencii na slovenskú menu a na cudzie meny,

b) iné pokladničné hodnoty ako ceniny, šeky, prípadne ďalšie pokladničné hodnoty,

c) peniaze na ceste,

d) bežné účty.

(2) Ako ceniny sa účtujú najmä poštové známky, kolky, úverové a platobné karty, stravné lístky iných subjektov prevádzkujúcich stravovacie zariadenia. Ceniny, ktoré tvoria prísne zúčtovateľné tlačivá napríklad stravné lístky na závodné stravovanie vo vlastnej závodnej jedálni a podobne sa účtujú na podsúvahovom účte Iné hodnoty v evidencii účtovej skupiny 72.

(3) Nakladanie so šekmi sa riadi osobitným predpisom3).

(4) Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami alebo výdavkami peňazí z účtu Pokladnica a účtu Bežné účty prípadne účtom Vklady v bankách účtovej skupiny 12 alebo časového nesúladu vo vzťahu k úverovým účtom Krátkodobé úvery účtovej skupiny 36 a účtovou skupinou 47 a medzi bankovými účtami navzájom sa použije účet Peniaze na ceste.

§ 37

26 – Ostatný majetok

Na účtoch účtovej skupiny 26 sa účtuje

a) na samostatných analytických účtoch obstaranie a evidencia zásob na sklade; účtovná jednotka vo svojom vnútornom predpise môže určiť zásoby, ktoré bude účtovať priamo do spotreby na účet Ostatné náklady účtovej skupiny 55 a ku ktorým nebude viesť skladovú evidenciu,

b) hodnoty, ktoré nie je možné zaúčtovať na iný účet v účtovej triede 2; ide napríklad o prostriedky účtovnej jednotky zložené na účet u príslušného úradu spravidla v zahraničí, ktorými sú šekové poštové účty,

c) opravné položky.

Účtová trieda 3 - Pohľadávky, záväzky a prechodné účty

§ 38

V účtovej triede 3 sa účtujú

a) pohľadávky z poistenia, verejného zdravotného poistenia a zaistenia a záväzky z poistenia, verejného zdravotného poistenia a zaistenia (účtové skupiny 30 a 33),

b) pohľadávky voči spoločníkom a účastníkom združenia a záväzky voči spoločníkom a účastníkom združenia (účtové skupiny 31 a 34),

c) ostatné pohľadávky a ostatné záväzky (účtové skupiny 32 a 36),

d) pohľadávky a záväzky voči zamestnancom a inštitúciám (účtová skupina 35),

e) dane a dotácie (účtová skupina 37),

f) prechodné účty aktív a pasív (účtová skupina 39).

(2) V samostatnej analytickej evidencii sa vedú pohľadávky a záväzky voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv alebo podstatný vplyv, príslušné údaje sa uvádzajú v účtovnej závierke v poznámkach.

(3) Pohľadávky, ktorých výška sa určí napríklad na základe zmluvy alebo iného dokladu, v prípade ak do dňa zostavenia účtovnej závierky nie je vystavený účtovný doklad pre odberateľa, sa účtujú na príslušných účtoch pohľadávok, s ktorými súvisia a vedú sa na samostatnom analytickom účte. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtujú upravujúce závierkové účtovné prípady, napríklad ak sa do dňa zostavenia účtovnej závierky získala informácia o výške tržby z predaja majetku, ktorý účtovná jednotka predala pred dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

§ 39

30 – Pohľadávky z poistenia a zaistenia

(1) Na účtoch účtovej skupiny 30 sa účtuje

a) predpísané poistné v hrubej výške, ktoré zahŕňa všetky sumy poistného splatného podľa poistných zmlúv počas účtovného obdobia, nezávisle od skutočnosti, či sa tieto sumy vzťahujú celé alebo len sčasti k budúcim účtovným obdobiam (nezaslúžené poistné), ide najmä o

1. všetky sumy poistného, ktoré dosiaľ neboli predpísané, pretože sa výpočet poistného môže previesť až na konci roka, a to

1a. jednorazové poistné, vrátane poistných rent; v životnom poistení jednorazové poistné vyplývajúce z technickej rezervy na prémie a zľavy, ak ide o poistné na základe zmlúv a ak predpisy o poisťovníctve nariaďujú alebo umožňujú jeho uvedenie pod poistným,

1b. dodatkové poistné (prirážka za področné platby poistného) v prípade polročných, štvrťročných alebo mesačných platieb a doplnkových platieb poistníkov na zriaďovacie náklady účtovnej jednotky,

2. podiel účtovnej jednotky na celkovom poistnom, v prípade spolupoistenia,

3. zaistné splatné zo zaistenia dohodnutého poisťovateľom s jedným alebo viacerými zaisťovateľmi (cesia), vrátane prírastkov portfólia, ktorými je súbor dlhodobých poistných zmlúv účtovnej jednotky, poistný kmeň, po odpočítaní úbytkov portfólia v prospech jedného alebo viacerých zaisťovateľov a po odpočítaní storien,

b) pohľadávky pri operáciách zaistenia; ide o položky, na ktorých sa zmluvné strany dohodli v zaisťovacej zmluve pri operáciách zaistenia a ktoré sa vyúčtovávajú medzi poisťovateľom a zaisťovateľom; spravidla pôjde o podiel zaisťovateľa na poistnom a poistných plneniach a províziu pre poisťovateľa na účte Pohľadávky pri operáciách zaistenia účtovej skupiny 30,

c) pohľadávky voči sprostredkovateľom,

d) ostatné pohľadávky z poistenia a zaistenia,

e) opravné položky.

f) pohľadávky z verejného zdravotného poistenia; v účtovných jednotkách, ktorými sú zdravotné poisťovne, sa na tomto účte účtujú pohľadávky z titulu verejného zdravotného poistenia voči poisteným podľa osobitného predpisu6a),

g) pohľadávky voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad"); v účtovných jednotkách, ktorými sú zdravotné poisťovne, sa na tomto účte účtujú pohľadávky voči úradu14a) z titulu nároku na poistné verejného zdravotného poistenia a nároku na úrok z omeškania podľa osobitného predpisu6a),

h) pohľadávky voči inej zdravotnej poisťovni; v účtovných jednotkách, ktorými sú zdravotné poisťovne, sa na tomto účte účtujú pohľadávky voči inej zdravotnej poisťovni najmä z titulu prerozdeľovania poistného na verejné zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu6a),

i) pohľadávky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti; v účtovných jednotkách, ktorými sú zdravotné poisťovne, sa na tomto účte účtujú aj poskytnuté preddavky z verejného zdravotného poistenia,

j) pohľadávky voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky; v účtovných jednotkách, ktorými sú zdravotné poisťovne, sa na tomto účte účtujú pohľadávky voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky.

(2) V prípade spolupoistenia podľa príslušnej zmluvy účtuje každý z poisťovateľov len svoj podiel pohľadávok v účtovej skupine 30 a záväzkov v účtovej skupine 33 a nákladov a výnosov na príslušných účtoch technických účtov spravidla neživotného poistenia.

(3) Dňom uskutočnenia účtovného prípadu pre pohľadávky z poistenia a zaistenia účtovej skupiny 30 vo výške predpísaného poistného v hrubej výške je deň uzavretia poistnej zmluvy15), zmluvy o spolupoistení alebo zaisťovacej zmluvy alebo deň, ktorý je definovaný týmito zmluvami. Dňom uskutočnenia účtovného prípadu pre pohľadávky z verejného zdravotného poistenia vo výške poistného je posledný deň kalendárneho mesiaca, za ktorý bolo príslušnej zdravotnej poisťovni vykázané poistné podľa osobitného predpisu15a). Pohľadávky sa účtujú ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu na ťarchu príslušného účtu pohľadávok bez ohľadu na to, či poistné bolo alebo nebolo zaplatené, ak nejde o zákonné nezmluvné poistenia podľa osobitného predpisu16). Súvzťažne sa účtuje v prospech príslušných účtov v účtovej triede 6, najmä účtov Predpísané poistné v hrubej výške účtovej skupiny 60, Predpísané poistné v hrubej výške účtovej skupiny 62. Pri zániku poistenia podľa osobitného predpisu17) sa vykoná storno pohľadávky predpísaného poistného v hrubej výške a s tým súvisiacich účtovných zápisov vo výške, na ktorú účtovnej jednotke nevznikol nárok z dôvodu ukončenej poistnej zmluvy. Ak je účtovná jednotka povinná vrátiť poistníkovi alebo platiteľovi poistného15a) zostávajúcu časť poistného podľa osobitného predpisu18), účtuje sa táto suma v deň, keď ju zistila, ako záväzok účtovnej jednotky na účte Záväzky z poistenia voči poisteným účtovej skupiny 33 prípadne účte Ostatné záväzky z poistenia a zaistenia účtovej skupiny 33. V účtovnej jednotke, ktorou je kancelária sa na účtoch účtovej skupiny 30 účtujú pohľadávky z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla na území Slovenskej republiky (ďalej len „hraničné poistenie").

§ 40

31 - Pohľadávky voči spoločníkom a účastníkom združenia

Na účtoch účtovej skupiny 31 sa účtujú

a) pohľadávky voči upisovateľom základného imania účtovnej jednotky podľa osobitného predpisu19),

b) pohľadávky voči spoločníkom,

c) pohľadávky pri združovaní podľa osobitného predpisu20); zostatok tohto účtu sa odsúhlasuje účastníkmi združenia.

§ 41

32 - Ostatné pohľadávky

(1) Na účtoch účtovej skupiny 32 sa účtujú

a) pohľadávky účtovnej jednotky vyplývajúce z obchodných záväzkových vzťahov najmä podľa Obchodného zákonníka; neúčtujú sa tu žiadne pohľadávky z poistenia a zaistenia,

b) dlhodobé a krátkodobé cudzie zmenky a cudzie zmenky na vlastný rad podľa § 6,

c) pohľadávky, ktoré boli prevedené k eskontu z príslušného účtu pohľadávok a na základe ich eskontu bol účtovnej jednotke poskytnutý eskontný úver; ak príde pri eskontovanej pohľadávke k jej úhrade dlžníkom, účtuje sa táto skutočnosť v prospech účtu Eskontované pohľadávky účtovej skupiny 32 a na ťarchu účtu Eskontné úvery účtovej skupiny 36; rozdiel medzi výškou eskontovanej pohľadávky a výškou poskytnutého úveru sa účtuje na účte Ostatné náklady účtovej skupiny 55,

d) pohľadávky z dôvodu prevádzkových preddavkov, pričom na analytických účtoch sa vedú poskytnuté dlhodobé preddavky,

e) pohľadávky z vydaných dlhopisov účtovnou jednotkou, ktoré účtuje účtovná jednotka ako emitent dlhopisov, a to so súvzťažným zápisom na príslušný účet Dlhopisy vydané účtovnou jednotkou účtovej skupiny 36, prípadne účet Dlhopisy vydané účtovnou jednotkou účtovej skupiny 48; analytická evidencia sa vedie podľa jednotlivých emisií,

f) iné pohľadávky, ktoré nie je možné účtovať na inom účte tejto účtovej skupiny,

g) opravné položky.

(2) V účtovnej jednotke, ktorou je kancelária sa na účte Iné pohľadávky účtujú na samostatných analytických účtoch pohľadávky z príspevku poisťovateľov podľa osobitného predpisu6) so súvzťažným zápisom na účet Ostatné technické výnosy účtovej skupiny 61. Tieto pohľadávky sa účtujú na samostatných analytických účtoch v členení na základný príspevok a mimoriadny príspevok.

§ 42

33 - Záväzky z poistenia a zaistenia

(1) Na účtoch účtovej skupiny 33 sa účtujú

a) záväzky z poistenia voči poisteným,

b) záväzky voči sprostredkovateľom poistného,

c) záväzky pri operáciách zaistenia,

d) ostatné záväzky z poistenia a zaistenia účtovej skupiny 14, napríklad záväzky vyplývajúce z poistných zmlúv, kde riziko z investovania finančných prostriedkov nesie poistník, so súvzťažným zápisom na príslušný účet nákladov účtových skupín 52 až 54 alebo záväzky zo zostávajúcej časti poistného, ktoré je účtovná jednotka povinná vrátiť poistníkovi v súvislosti so zánikom poistenia.

e) záväzky voči úradu14a),

f) záväzky voči inej zdravotnej poisťovni,

g) záväzky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,

h) záväzky voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky.

(2) Dňom uskutočnenia účtovného prípadu pre záväzky z poistenia, verejného zdravotného poistenia a zaistenia účtovej skupiny 33 je deň uznania sumy plnenia záväzku z ohlásenej poistnej udalosti alebo ohláseného poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ktorý si v nadväznosti na osobitné predpisy určí účtovná jednotka vo vnútornom predpise. Tieto záväzky sa účtujú ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu bez ohľadu na to, či poistné plnenie alebo úhrada za zdravotnú starostlivosť boli už vyplatené alebo nie na účte Záväzky z poistenia voči poisteným účtovej skupiny 33.

(3) V účtovnej jednotke, ktorou je kancelária sa na účte Záväzky z poistenia voči poisteným účtujú záväzky v priznanej výške poistného plnenia z ohlásenej poistnej udalosti (uplatneného nároku na poistné plnenie) so súvzťažným zápisom na účet Náklady na poistné plnenia účtovej skupiny 50.

§ 43

34 - Záväzky voči spoločníkom a účastníkom združenia

Na účtoch účtovej skupiny 34 sa účtujú

a) záväzky účtovnej jednotky z upísaných podielových cenných papierov a vkladov dosiaľ nezaplatených; súvzťažnými účtami sú účty v účtovej skupine 11,

b) záväzky voči spoločníkom,

c) záväzky pri združovaní podľa osobitného predpisu20); zostatok tohto účtu sa odsúhlasuje účastníkmi združenia.

§ 44

35 - Zamestnanci a inštitúcie

Na účtoch účtovej skupiny 35 sa účtujú

a) záväzky, prípadne pohľadávky účtovnej jednotky z pracovnoprávnych vzťahov vrátane poskytnutých preddavkov na mzdy,

b) záväzky účtovnej jednotky z vkladov prijatých od vlastných zamestnancov,

c) záväzky voči zamestnancom, ktoré nie je možné účtovať na účtoch Záväzky voči zamestnancom zo závislej činnosti a Záväzky z vkladov zamestnancov, napríklad nárok na náhradu cestovných výdavkov,

d) pohľadávky voči zamestnancom, ktorými sú napríklad preddavky k vyúčtovaniu, uplatnené náhrady škody,

e) pohľadávky a záväzky vyplývajúce zo vzťahov účtovnej jednotky k Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam,

f) ostatné záväzky voči zamestnanom podľa osobitného predpisu22), ako aj záväzky voči zamestnancom vyplývajúce z kolektívnej zmluvy,

g) opravné položky.

§ 45

36 - Ostatné záväzky

(1) Na účtoch účtovej skupiny 36 sa účtujú

a) záväzky účtovnej jednotky z obchodných záväzkových vzťahov23),

b) zmenky, keď zmenkový záväzok účtovnej jednotky je kratší ako jeden rok,

c) krátkodobé úvery poskytnuté účtovnej jednotke treťou osobou; analytické účty sa vedú podľa úverov prijatých od bánk,

d) úvery poskytnuté na základe eskontu pohľadávok; splnenie záväzku dlžníka voči účtovnej jednotke (veriteľovi) pri eskontovanej pohľadávke sa účtuje v prospech tohto účtu a rozdiel medzi výškou eskontného úveru a eskontovanou pohľadávkou sa účtuje na účet Ostatné náklady účtovej skupiny 55; analytické účty sa vedú podľa eskontných úverov poskytnutých bankami alebo pobočkami zahraničných bánk,

e) krátkodobé dlhopisy vydané účtovnou jednotkou so súvzťažným zápisom na účet Pohľadávky z vystavených dlhopisov účtovej skupiny 32,

f) krátkodobé pôžičky na preklenutie nedostatku finančných prostriedkov z dôvodu nesplatenia pohľadávok z vystavených dlhopisov na účte Pohľadávky z vystavených dlhopisov účtovej skupiny 32; analytické účty sa vedú podľa konvertibilných mien,

g) prijaté prevádzkové preddavky,

h) iné záväzky, ktoré sa neúčtujú na iných syntetických účtoch účtovej skupiny 36.

i) krátkodobé rezervy; na účte Krátkodobé rezervy sa účtujú rezervy s predpokladanou dobou vyrovnania pri vzniku najviac jeden rok, napríklad za nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia, reklamácie, ak je neurčité časové vymedzenie alebo výška záväzku do dňa zostavenia účtovnej závierky,

j) nevyfakturované dodávky; na účte Nevyfakturované dodávky sa účtujú položky neúčtované ako obvyklé záväzky, napríklad nevyfakturované dodávky, prijaté služby, ak účtovná jednotka na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu pozná výšku záväzku do dňa zostavenia účtovnej závierky; ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa účtujú upravujúce závierkové účtovné prípady, napríklad na základe účtovného dokladu sa získala informácia o výške záväzku, ako aj obstarávacia cena majetku, ktorý bol obstaraný do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

(2) V účtovných jednotkách, ktorými sú poisťovatelia sa účtujú záväzky platiť príspevky kancelárii podľa osobitného predpisu6) na samostatných analytických účtoch k účtu Iné záväzky účtovej skupiny 36. Ďalej v účtovných jednotkách, ktorými sú poisťovatelia sa na tomto účte účtuje na samostatných analytických účtoch záväzok odviesť časť prijatého poistného z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla za predchádzajúci kalendárny rok na osobitný účet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu6). V účtovnej jednotke, ktorou je kancelária sa na tomto účte účtujú záväzky vyplývajúce z ostatnej činnosti, ktoré vykonáva podľa osobitného predpisu6).

§ 46

37 - Zúčtovanie daní a dotácií

(1) Na účtoch účtovej skupiny 37 sa účtujú

a) platené preddavky na daň z príjmov v priebehu roka a vyúčtovanie záväzku účtovnej jednotky za zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania,

b) ostatné priame dane vrátane daní, ktorých platbu zabezpečuje účtovná jednotka ako platiteľ zrážkou vo vzťahu k tretej osobe,

c) nepriame dane a poplatky,

d) dotácie zo štátneho rozpočtu a ostatné dotácie,

e) odložené daňové pohľadávky a odložené daňové záväzky.

(2) Pri uzavieraní účtovných kníh sa na účte Daň z príjmov účtuje záväzok účtovnej jednotky ako platiteľa zo splatnej dane za zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania, a to so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu Splatná daň z príjmov účtovej skupiny 57.

(3) Na účte Ostatné priame dane sa účtuje napríklad daň z dividend akcionárov zrazená pri ich výplate akcionárom, daň z príjmu fyzických osôb zo závislej činnosti. Ďalej sa tu tiež účtujú iné priame dane, napríklad daň z nehnuteľností alebo cestná daň. Analytické účty k tomuto účtu sa vedú podľa jednotlivých daní.

(4) Na účte Nepriame dane a poplatky sa účtuje najmä daň z pridanej hodnoty a poplatky. Daň z pridanej hodnoty sa účtuje podľa § 7. Analytické účty sa vedú samostatne pre jednotlivé dane účtované na tomto účte. Záväzok z nepriamych daní sa účtuje v prospech tohto účtu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu Rôzni dlžníci účtovej skupiny 32, Iné pohľadávky účtovej skupiny 32 alebo na účet Pohľadávky voči zamestnancom účtovej skupiny 35 alebo na ťarchu príslušných účtov v účtovej triede 2 alebo 5, ak zdaniteľné plnenie bolo uskutočnené pre vlastnú potrebu účtovnej jednotky alebo pri bezodplatnom plnení v prospech tretej osoby ako aj pri vzniku škody. Na ťarchu účtu Nepriame dane a poplatky sa účtujú platby vrátane preddavkov na vyrovnanie záväzku z nepriamych daní. Ďalej sa na ťarchu tohto účtu účtuje nárok na vrátenie nepriamych daní za zdaňovacie obdobie a to so súvzťažným zápisom v prospech účtu Rôzni veritelia účtovej skupiny 36 alebo Iné záväzky účtovej skupiny 36 prípadne účtov účtovej skupiny 48. Poplatky sa účtujú v prospech tohto účtu a na ťarchu účtu Dane a poplatky účtovej skupiny 56.

(5) V prospech účtov Dotácie zo štátneho rozpočtu a Ostatné dotácie sa účtuje príjem dotácií zo štátneho rozpočtu alebo ostatných dotácií. Na ťarchu týchto účtov sa účtujú

a) investičné dotácie so súvzťažným zápisom v prospech účtu Výnosy budúcich období účtovej skupiny 39,

b) dotácie na úhradu nákladov so súvzťažným zápisom na účet Ostatné výnosy účtovej skupiny 65.

(6) Prijaté investičné dotácie podľa odseku 5 sa účtujú do výnosov v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z hmotného majetku, na obstaranie ktorého bola dotácia poskytnutá, od doby uvedenia tohto majetku do používania.

(7) Odložená daňová pohľadávka sa účtuje ku dňu zostavenia účtovnej závierky na ťarchu účtu Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok podľa daňovej sadzby platnej v nasledujúcom účtovnom období so súvzťažným zápisom v prospech účtu Odložená daň z príjmov účtovej skupiny 57. Odložený daňový záväzok sa účtuje ku dňu zostavenia účtovnej závierky v prospech účtu Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok podľa daňovej sadzby platnej v nasledujúcom účtovnom období so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu Odložená daň z príjmov účtovej skupiny 57.

§ 47

39 - Prechodné účty aktív a pasív

(1) Na účtoch účtovej skupiny 39 sa účtujú

a) náklady budúcich období,

b) výdavky budúcich období,

c) výnosy budúcich období,

d) vnútorné zúčtovanie.

(2) Na účte Náklady budúcich období sa účtujú výdavky bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov budúcich účtovných období. Tieto náklady sa účtujú v prospech tohto účtu a na ťarchu príslušných účtov nákladov. Obstarávacie náklady10) na poistné zmluvy a nájomné vrátane zmlúv o kúpe prenajatej veci sa účtujú do nákladov počas doby, na ktorú bola uzavretá príslušná zmluva. Analytické účty k syntetickému účtu Náklady budúcich období sa vedú oddelene pre nájomné a ďalej pre obstarávacie náklady na poistné zmluvy. Na účte Náklady budúcich období sa účtujú aj komplexné náklady budúcich období na samostatných analytických účtoch.

(3) Obstarávacie náklady na poistné zmluvy sa časovo rozlišujú za všetky príslušné poistné zmluvy alebo za jednotlivé zmluvy ako

a) komplexné náklady budúcich období alebo

b) náklady budúcich období.

(4) Obstarávacie náklady podľa odseku 3 sa časovo rozlišujú v životnom poistení v každom prípade maximálne počas doby platnosti príslušnej poistnej zmluvy; v prípade použitia zillmerizovania technických rezerv účtovnej jednotky podľa osobitného predpisu10) sa o sumu obstarávacích nákladov na poistnú zmluvu zníži tvorba technickej rezervy na životné poistenie pre danú poistnú zmluvu; účtuje sa o tom čiastočným stornom tvorby - Má dať účtu Tvorba technickej rezervy na životné poistenie účtovej skupiny 52 a Dal účtu Technická rezerva na životné poistenie účtovej skupiny 44, alebo sa účtuje priamo znížená tvorba technickej rezervy účtovným zápisom Má dať účtu Tvorba technickej rezervy na životné poistenie účtovej skupiny 52 a Dal účtu Technická rezerva na životné poistenie účtovej skupiny 44 a výška odpočítanej sumy sa uvádza v účtovnej závierke v poznámkach; postup účtovania o zillmerizovaní sa nepovažuje za porušenie zásady vzájomného započítania; prípadný prechodne záporný zostatok technickej rezervy k jednotlivej poistnej zmluve, ktorý vyplýva z postupu účtovania v odseku 4 sa nahradí nulou a rozdiel, ktorý vznikne sa účtuje na ťarchu účtu Náklady budúcich období a v prospech účtu Obstarávacie náklady na poistné zmluvy účtovej skupiny 53; vždy k prvému dňu účtovného obdobia zostatok účtu Náklady budúcich období zistený podľa predchádzajúcej vety sa účtuje účtovným zápisom na ťarchu účtu Obstarávacie náklady účtovej skupiny 53 a v prospech účtu Náklady budúcich období.

(5) Pri obstarávacích nákladoch podľa odseku 3 sa v neživotnom poistení postupuje ako v prípade technickej rezervy na poistné budúcich období.

(6) Zostatok časovo nerozlíšených obstarávacích nákladov podľa odseku 3 na poistné zmluvy z účtu Náklady budúcich období sa uvedie v účtovnej závierke v poznámkach rozdelený na životné poistenie a neživotné poistenie, následne sa obstarávacie náklady účtujú na ťarchu účtu Obstarávacie náklady na poistné zmluvy účtovej skupiny 51 a účtu Obstarávacie náklady na poistné zmluvy účtovej skupiny 53.

(7) Na účte Výdavky budúcich období sa účtujú náklady, ktoré síce súvisia s bežným účtovným obdobím, avšak výdavok nebol dosiaľ uskutočnený. Ako výdavky budúcich období je možné vyúčtovať len sumy, pri ktorých je známe, že sa v budúcich účtovných obdobiach vynaložia v určitej výške na príslušný účel. Patrí sem napríklad nájomné platené pozadu. Zúčtovanie výdavkov budúcich období s príslušným účtom nákladov sa vykoná v období, s ktorým výdavky vecne súvisia.

(8) Na účte Výnosy budúcich období sa účtujú príjmy prijaté v bežnom období, ktoré vecne súvisia s výnosmi budúcich období. Patrí sem napríklad nájomné prijaté dopredu, dopredu prijaté sumy paušálov na zaistenie servisných služieb. Výnosy budúcich období sa účtujú na príslušný účet výnosov v období, s ktorým výnosy vecne súvisia.

(9) Na účte Príjmy budúcich období sa účtujú sumy neprijaté alebo neinkasované účtovnou jednotkou ku dňu uzavretia účtovných kníh, ktoré časovo a vecne súvisia s výnosmi bežného účtovného obdobia, a nie sú zaúčtované priamo na účtoch pohľadávok voči právnickým osobám a fyzickým osobám. Sú to najmä výnosové provízie, pevné dosiaľ neprijaté úrokové výnosy . Na tomto účte sa účtuje súvzťažne s príslušnými účtami výnosov účtovej triedy 6.

(10) Na účte Vnútorné zúčtovanie sa účtuje o vzťahoch medzi jednotlivými vnútornými organizačnými jednotkami účtovnej jednotky v závislosti od zvoleného stupňa decentralizácie účtovníctva. Tento účet pri uzavretí účtovných kníh nevykazuje zostatok.

Účtová trieda 4 - Kapitálové účty a dlhodobé záväzky

§ 48

V účtovej triede 4 sa účtuje

a) vlastné imanie, ktorými sú základné imanie, kapitálové fondy, fondy tvorené zo zisku, hospodárske výsledky minulých rokov, hospodársky výsledok v schvaľovaní (účtové skupiny 40 až 43),

b) účty technických rezerv a účty ostatných rezerv (účtové skupiny 44 a 45),

c) vklady pri pasívnom zaistení (účtová skupina 46),

d) dlhodobé úvery (účtová skupina 47),

e) dlhodobé záväzky (účtová skupina 48).

§ 49

40 – Základné imanie a kapitálové fondy

(1) Na účtoch účtovej skupiny 40 sa účtujú

a) základné imanie,

b) emisné ážio,

c) vlastné akcie,

d) ostatné kapitálové fondy,

e) oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov.

f) dlhodobé prostriedky poskytnuté pobočke zahraničnej poisťovne.

(2) Na účte Základné imanie sa účtuje základné imanie a jeho zmeny podľa osobitného predpisu23) zapísané do obchodného registra so súvzťažným zápisom na účet Pohľadávky z upísaného základného imania účtovej skupiny 31. Na samostatných analytických účtoch k uvedenému účtu sa účtuje základné imanie upísané a nesplatené a základné imanie splatené.

(3) Na účte Emisné ážio sa účtuje rozdiel medzi menovitou hodnotou a vyššou predajnou cenou akcií vydaných účtovnou jednotkou pri zvyšovaní jej základného imania upísaním nových akcií. Ako zníženie stavu tohto účtu sa môže účtovať zvýšenie základného imania, úhrada strát, výplata spoločníkom a podobne, ak je to v súlade s osobitným predpisom23).

(4) Ostatné kapitálové fondy sa tvoria z iného zdroja ako zo zisku po zdanení, napríklad z aktívneho rozdielu pri premene konvertibilných dlhopisov na akcie, bezodplatným nadobudnutím hmotného majetku, nehmotného majetku, prípadne precenením majetku, ku ktorému dochádza podľa osobitného predpisu. Analytické účty k syntetickému účtu Ostatné kapitálové fondy sa vedú podľa jednotlivých kapitálových fondov a samostatne sa evidujú dary.

(5) Na účte Vlastné akcie účtovej skupiny 40 sa účtujú vlastné akcie účtovnej jednotky bez ohľadu na účel nadobudnutia, ktoré vlastné imanie znižujú.

(6) Na účte Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov sa účtujú zmeny reálnych hodnôt ocenenia majetku a záväzkov účtovnej jednotky, ako aj kurzové rozdiely z čistých investícií spojených s podielovými cennými papiermi a vkladmi v obchodných spoločnostiach v cudzej mene. Na ťarchu tohto účtu sa nemôže účtovať použitie týchto oceňovacích rozdielov na zvýšenie základného imania, úhradu strát, nemôže sa účtovať ich použitie na výplatu pre spoločníkov a podobne.

(7) Na účte Dlhodobé prostriedky poskytnuté pobočke zahraničnej poisťovne sa účtujú dlhodobé nenávratné prostriedky poskytnuté pobočke zahraničnej poisťovne.

§ 50

41 - Fondy tvorené zo zisku

Na účtoch účtovej skupiny 41 sa účtuje

a) rezervný fond, ktorý sa tvorí a používa podľa osobitného predpisu23),

b) ostatné fondy tvorené zo zisku po zdanení, napríklad Fond zábrany škôd; tieto fondy sa sledujú samostatne na analytických účtoch a ich stav sa uvádza v účtovnej závierke v poznámkach.

§ 51

42 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

Účet Výsledok hospodárenia v schvaľovaní je určený na rozdelenie zisku po zdanení alebo na vysporiadanie straty podľa pravidiel ustanovených osobitným predpisom23) alebo rozhodnutím orgánov účtovnej jednotky. Ide o účtovné prípady nasledujúceho účtovného obdobia.

§ 52

43 – Výsledok hospodárenia minulých rokov

Na účtoch účtovej skupiny 43 sa účtuje

a) nerozdelený zisk minulých rokov, ako vyplýva z rozhodnutia valného zhromaždenia účtovnej jednotky so súvzťažným zápisom na účet Výsledok hospodárenia v schvaľovaní účtovej skupiny 42,

b) nerozdelená strata minulých rokov, ktorá vznikla v minulých účtovných obdobiach a nebola uhradená so súvzťažným zápisom na účet Výsledok hospodárenia v schvaľovaní účtovej skupiny 42.

§ 53

44 - Technické rezervy

(1) Na účtoch účtovej skupiny 44 sa účtujú technické rezervy podľa osobitného predpisu10). Pri účtovaní tvorby a použitia technických rezerv sa účtuje ich hrubá výška ako aj podiel zaisťovateľov na nich, ak to vyplýva zo zmluvy. Analytické účty sa vedú tak, aby bolo možné zistiť

a) podiel zaisťovateľa alebo zaisťovateľov na tvorbe a použití technických rezerv,

b) prevody alebo prechody technických rezerv v súvislosti s prírastkami alebo úbytkami portfólia poistného kmeňa,

c) zmenu stavu príslušnej technickej rezervy,

d) umiestnenie prostriedkov technických rezerv podľa osobitného predpisu10).

(2) Zmena stavu technickej rezervy za účtovné obdobie sa vypočíta ako rozdiel medzi konečným zostatkom a začiatočným stavom príslušnej technickej rezervy v bežnom účtovnom období. Zmena stavu príslušnej technickej rezervy sa vypočíta v hrubej výške a z toho podiel zaisťovateľov.

(3) Na účte Technická rezerva na poistné budúcich období sa účtuje tvorba a použitie tejto rezervy, ktorá je formou časového rozlíšenia poistného. Táto rezerva sa vzťahuje na predpísané poistné v hrubej výške účtované na účtoch Predpísané poistné v hrubej výške účtovej skupiny 60 a Predpísané poistné v hrubej výške účtovej skupiny 62 a na podiel zaisťovateľov účtovaný na účtoch Predpísané poistné v hrubej výške postúpené zaisťovateľom účtovej skupiny 60 a Predpísané poistné v hrubej výške postúpené zaisťovateľom účtovej skupiny 62. Analytické účty sa vedú samostatne pre životné poistenie a neživotné poistenie. Informácia o použitej metóde tvorby tejto technickej rezervy sa uvedie v účtovnej závierke v poznámkach.

(4) Na účte Technická rezerva na životné poistenie sa účtuje tvorba a použitie tejto rezervy.

(5) Na účte Technická rezerva na poistné plnenie sa účtuje tvorba a použitie tejto rezervy. Analytické účty sa vedú pre neživotné poistenie prípadne životné poistenie a v rámci toho samostatne pre poistné plnenia (škody) z poistných udalostí

a) nahlásených do konca bežného účtovného obdobia, ale v tom účtovnom období nevybavených,

b) vzniknutých a nenahlásených v bežnom účtovnom období.

(6) V účtovných jednotkách, ktorými sú zdravotné poisťovne, sa na účte Technická rezerva na poistné plnenia účtujú technické rezervy na úhradu za zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu1a). Pre verejné zdravotné poistenie sa analytické účty vedú samostatne na úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá

a) nebola ku dňu účtovnej závierky uhradená,

b) bola poskytnutá ku dňu zostavenia účtovnej závierky, ale do tohto termínu nebol zdravotnej poisťovni doručený účtovný doklad,

c) bude poskytnutá poistencom zaradeným v zozname poistencov čakajúcich na zdravotnú starostlivosť.

(7) Poistné plnenia z poistných udalostí, ktoré boli zlikvidované, ale v bežnom účtovnom období neboli uhradené, predstavujú záväzok a účtujú sa na účte Záväzky z poistenia voči poisteným účtovej skupiny 33. V účtovných jednotkách, ktorými sú zdravotné poisťovne, sa v prípade, že bolo vykázané poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ale úhrada za ňu nebola vykonaná v bežnom účtovnom období, účtuje táto skutočnosť na účte Záväzky z poistenia voči poisteným účtovej skupiny 33.

(8) Na účte Technická rezerva na poistné prémie a zľavy, ktorá sa tvorí v životnom poistení aj neživotnom poistení, účtujú všetky zúčtovateľné sumy za bežné účtovné obdobie z dôvodu prémií a zliav na poistnom. Ďalej sa tu účtujú podiely na ziskoch, najmä prebytkoch poistného, vrátenie poistných prémií (ristorno) a ostatné sumy obdobnej povahy určené v prospech poistených alebo iných osôb, ktoré majú zmluvné právo na poistné plnenie. Tieto sumy sa účtujú na tomto účte len v prípade, že sa neúčtujú na inom účte technických rezerv. Ak je výška podielov na ziskoch a ristornách významná uvádza sa v účtovnej závierke v poznámkach.

(9) Technická rezerva na účte Technická rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík sa vytvára napríklad na krytie škôd spôsobených rozsiahlymi požiarmi a povodňami alebo vyrovnanie ostatných mimoriadnych výkyvov v poisťovacej činnosti. K účtu Technická rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík sa vedú analytické účty podľa jednotlivých technických rezerv, ktorých stav sa uvádza v účtovnej závierke v poznámkach.

(10) Na účte Technická rezerva na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených sa účtuje technická rezerva na úhradu záväzkov z finančného umiestnenia v mene poistených. Táto technická rezerva sa vzťahuje na účtovanie v účtovej skupine 14.

(11) Na účte Iné technické rezervy sa účtujú záväzky a iné sumy na ťarchu účtovnej jednotky, ktoré neboli zahrnuté do žiadnej z predchádzajúcich technických rezerv. Analytické účty sa vedú podľa jednotlivých technických rezerv, ich stav sa uvádza v účtovnej závierke v poznámkach.

§ 54

45 - Rezervy

(1) Na účtoch účtovej skupiny 45 sa účtuje tvorba a použitie rezerv podľa § 17. Ide o rezervy, ktoré sa tvoria podľa osobitného predpisu24) a ako ostatné rezervy. Na účtoch tejto účtovej skupiny sa neúčtujú technické rezervy. Analytické účty sa vedú podľa jednotlivých rezerv, ich tvorba a použitie sa uvádza v účtovnej závierke v poznámkach.

§ 55

46 - Vklady pri pasívnom zaistení

Na účte Záväzky zo zložených vkladov od zaisťovateľov sa účtujú záručné vklady zložené u účtovnej jednotky zaisťovateľom, ktoré predstavujú záväzok účtovnej jednotky voči zaisťovateľovi. Na samostatných analytických účtoch sa vedú vklady, ktorými sú cenné papiere.

§ 56

47 - Dlhodobé úvery

Na účtoch účtovej skupiny 47 sa účtujú bankové úvery alebo ostatné úvery, ktoré majú dlhodobý charakter. Analytické účty sa vedú pre dlhodobé bankové úvery, ktoré sa poskytujú pri eskonte zmeniek.

§ 57

48 - Dlhodobé záväzky

Na účtoch účtovej skupiny 48 sa účtujú

a) záväzky voči obchodným spoločnostiam s rozhodujúcim vplyvom,

b) záväzky voči obchodným spoločnostiam s podstatným vplyvom,

c) dlhopisy vydané účtovnou jednotkou dlhodobého charakteru so súvzťažným zápisom na účet Pohľadávky z vystavených dlhopisov účtovej skupiny 32,

d) záväzky z prenájmu, využitie výsledkov duševnej tvorivej činnosti na základe zmlúv alebo z iných dôvodov podľa osobitných predpisov,

e) prijaté dlhodobé preddavky,

f) pôžičky zaručené dlhopisom, najmä dlhodobé, prijaté na preklenutie nedostatku finančných prostriedkov pre nesplatenie pohľadávok z vystavených dlhopisov v účtovej skupine 32,

g) ostatné dlhodobé záväzky ako aj záväzky z tichého spoločenstva.

§ 58

49 – Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Na účte Poistný garančný fond účtovej skupiny 49 sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorou je kancelária tvorba a použitie poistného garančného fondu podľa osobitného predpisu6). Analytické účty sa vedú minimálne podľa jednotlivých zdrojov tvorby fondu a použitia poistného garančného fondu podľa jednotlivých skupín plnenia a jednotlivých činností kancelárie. Tvorba poistného garančného fondu sa účtuje na ťarchu nákladov, použitie poistného garančného fondu sa účtuje v prospech výnosov. Rovnako sa priebežne účtujú náklady a výnosy účtované na príslušných účtoch Netechnického účtu. Zostatok tohto fondu sa vykazuje v súvahe ako ostatné záväzky a v účtovnej závierke v poznámkach, v ktorých sa uvedú tiež informácie o použití poistného garančného fondu.

Účtová trieda 5 - Náklady

§ 59

(1) V účtovej triede 5 sa účtujú

a) všetky náklady na poisťovaciu činnosť, zaisťovaciu činnosť a ostatné činnosti účtovnej jednotky, pri ktorých sa uplatňuje účelové členenie nákladov podľa predmetu činnosti účtovnej jednotky a to neživotné poistenie, životné poistenie a ostatné činnosti,

b) tvorba technických rezerv podľa osobitných predpisov10), podiel zaisťovateľov na nákladoch na poistné plnenie alebo ostatných nákladoch, alebo ich podiel na tvorbe technických rezerv, tvorba opravných položiek k jednotlivým zložkám majetku účtovnej jednotky, tvorba rezerv,

c) mimoriadne náklady, vnútroorganizačné prevody nákladov a daň z príjmov za vlastnú činnosť.

(2) Ak nevyplýva z postupov účtovania inak, účtujú sa náklady na poistenie a zaistenie a ostatné náklady so súvzťažným zápisom na príslušné účty záväzkov a podiely zaisťovateľov alebo ostatné sumy účtované v prospech príslušných účtov nákladov so súvzťažným zápisom na príslušné účty pohľadávok.

(3) Na technickom účte účtuje účtovná jednotka náklady súvisiace s poisťovacou činnosťou a zaisťovacou činnosťou. Na netechnickom účte účtuje účtovná jednotka náklady, ktoré súvisia s ostatnými činnosťami.

(4) Náklady v účtovej triede 5 za účtovné obdobie sa účtujú vždy časovo rozlíšené.

(5) Zmena stavu príslušnej technickej rezervy za bežné účtovné obdobie sa vypočíta ako rozdiel medzi tvorbou a použitím tejto technickej rezervy. Zmena stavu príslušnej technickej rezervy sa vypočíta v hrubej výške a z toho podiel zaisťovateľov. Príslušný údaj sa uvádza vo výkaze ziskov a strát.

§ 60

Technický účet a netechnický účet

(1) V rámci technického účtu k neživotnému poisteniu na účtoch účtových skupín 50 až 51 sa účtujú

a) náklady na poistné plnenie,

b) náklady na uzavieranie a správu poistných zmlúv a zaisťovacích zmlúv neživotného poistenia vrátane likvidácie,

c) tvorba technických rezerv,

d) tvorba opravných položiek,

e) ostatné náklady spojené s neživotným poistením a neživotným zaistením.

(2) V rámci technického účtu k životnému poisteniu na účtoch účtových skupín 52 až 54 sa účtujú

a) náklady na poistné plnenie,

b) náklady na uzavieranie a správu poistných zmlúv a zaisťovacích zmlúv životného poistenia vrátane likvidácie,

c) tvorbu technických rezerv,

d) tvorba opravných položiek,

e) ostatné náklady spojené so životným poistením a životným zaistením.

(3) V rámci netechnického účtu účtových skupín 55 až 57 sa účtujú

a) náklady na finančné umiestnenie, ktoré nesúvisí so životným poistením,

b) dane a poplatky,

c) tvorba rezerv,

d) tvorba opravných položiek,

e) náklady, ktoré vznikli z ostatných činností účtovnej jednotky a ktoré sa neúčtujú na technických účtoch k neživotnému poisteniu a životnému poisteniu.

(4) Ak nie je možné niektorý z účelovo členených nákladov jednoznačne priradiť k technickému účtu k životnému poisteniu alebo neživotnému poisteniu, účtuje sa takýto náklad prvotne na účet Ostatné náklady účtovej skupiny 55 a z tohto účtu sa následne rozúčtuje na príslušné technické účty Správna réžia účtovej skupiny 51 alebo Správna réžia účtovej skupiny 53, účty Ostatné technické náklady účtovej skupiny 51 alebo Ostatné technické náklady účtovej skupiny 54.

(5) Postupom podľa odseku 4 nie je možné previesť dane a poplatky vedené na účtoch Dane a poplatky, Odložená daň z príjmov, Dodatočné odvody dane z príjmov účtovej skupiny 57, tie náklady z účtu Ostatné náklady účtovej skupiny 55, ktoré nesúvisia s poistením a zaistením, a ďalej náklady, pre ktoré sú účty len v netechnickom účte Tvorba opravných položiek k finančnému umiestneniu účtovej skupiny 55, Tvorba opravných položiek k majetku účtovej skupiny 55, Tvorba rezerv účtovej skupiny 56 a Mimoriadne náklady účtovej skupiny 56. Postup prevodov týchto nákladov je v pôsobnosti účtovnej jednotky. Informácie o postupe a o celkovej výške takto vykonaných prevodov sa uvedú v účtovnej závierke v poznámkach.

(6) Náklady na finančné umiestnenie v rámci neživotného poistenia sa účtujú na účtoch účtovej skupiny 55 až 57 – Netechnický účet.

(7) Ak účtovná jednotka poskytuje životné poistenie, účtujú sa náklady na finančné umiestnenie v účtových skupinách 52 až 54 – Technický účet k životnému poisteniu.

(8) Ak účtovná jednotka poskytuje zároveň životné poistenie aj neživotné poistenie, účtujú sa náklady na finančné umiestnenie v účtových skupinách 52 až 54, ak sú priamo spojené s činnosťou v oblasti životného poistenia.

(9) Prevedené náklady z finančného umiestnenia, ak sú náklady z finančného umiestnenia prvotne účtované na netechnickom účte v účtových skupinách 55 a 56 a časť týchto nákladov patrí do technického účtu k neživotnému poisteniu, sa preúčtuje táto časť do účtových skupín 50 a 51.

(10) V účtovných jednotkách, ktorými sú zdravotné poisťovne, sa nepoužije postup podľa odseku 2.

§ 61

Technický účet

(1) Na ťarchu účtu Náklady na poistné plnenia účtovej skupiny 50 alebo Náklady na poistné plnenia účtovej skupiny 52 sa účtuje predpis plnenia, ktorým je hrubá výška vrátane podielu zaisťovateľov nákladov na poistné plnenia, ktoré zahŕňajú všetky sumy za bežné účtovné obdobie voči osobám, ktoré majú právo na poistné plnenie. Tieto náklady predstavujú záväzok účtovnej jednotky, ktorý sa účtuje so súvzťažným zápisom na príslušný účet účtovej skupiny 33. Vo výkaze ziskov a strát sa hrubá výška týchto nákladov znižuje o podiel zaisťovateľov na týchto nákladoch a o zmenu stavu príslušnej technickej rezervy účet Technická rezerva na poistné plnenie účtovej skupiny 44 alebo Technická rezerva na životné poistenie účtovej skupiny 44. V prospech účtov Náklady na poistné plnenie účtovej skupiny 50 a Náklady na poistné plnenia účtovej skupiny 52 sa účtujú sumy z nadobudnutia veriteľských práv zaplatením pohľadávky veriteľovi za dlžníka (subrogácia) a ďalej náhrady škôd za dlžníka najmä z pohľadávok postihnutých výkonom rozhodnutia (regresy) výplaty poistného plnenia poškodenému za poisteného podľa poistnej zmluvy.

(2) V účtovných jednotkách, ktorými sú zdravotné poisťovne, sa na ťarchu účtu Náklady na poistné plnenie účtuje úhrada nákladov za zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencom. V prospech účtu Náklady na poistné plnenie sa účtuje úhrada nákladov za neodkladnú starostlivosť hradená úradom, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa osobitného predpisu6a) a úhrada nákladov za zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencom iných zdravotných poisťovní, alebo poistencom z iných členských štátov Európskej únie.

(3) Náklady podľa odseku 1 sa vo výkaze ziskov a strát upravujú o zmenu stavu technickej rezervy na poistné plnenie. V prípade podstatných rozdielov medzi

a) výškou technickej rezervy na poistné plnenia na začiatku bežného účtovného obdobia, ktorá je určená na poistné plnenia, ktoré nastali počas minulých účtovných období a sú dosiaľ neuhradené, na úhradu nákladov za zdravotnú starostlivosť, ktorá nebola nahlásená a uhradená v bežnom účtovnom období a

b) sumami vyplatenými v bežnom účtovnom období na poistné plnenia, ktoré nastali počas minulých účtovných období, na úhradu nákladov za zdravotnú starostlivosť poskytnutú v minulých účtovných obdobiach a výškou technickej rezervy na tieto dosiaľ neuhradené poistné plnenia alebo dosiaľ nevykonanú úhradu za zdravotnú starostlivosť na konci bežného účtovného obdobia; druh a rozsah tohto rozdielu sa uvedie v účtovnej závierke v poznámkach; analytické účty nákladov na poistné plnenia a technických rezerv účet Technická rezerva na poistné plnenia účtovej skupiny 44 alebo Technická rezerva na životné poistenie účtovej skupiny 44 sa vedú tak, aby bolo možné zistiť uvedený rozdiel.

(4) V prospech účtov Podiel zaisťovateľov na nákladoch na poistné plnenia účtovej skupiny 50 alebo Podiel zaisťovateľov na nákladoch na poistné plnenia účtovej skupiny 52 sa účtuje podiel zaisťovateľov na nákladoch na poistné plnenia so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu Pohľadávky pri operáciách zaistenia účtovej skupiny 30, prípadne účtu Ostatné pohľadávky z poistenia a zaistenia účtovej skupiny 30.

(5) Na ťarchu účtov Tvorba technickej rezervy na poistné plnenia, Tvorba technickej rezervy na poistné budúcich období, Tvorba iných technických rezerv, Tvorba technickej rezervy na vyrovnávanie mimoriadnych rizík v účtovej skupine 50 a účtov Tvorba technickej rezervy na poistné budúcich období, Tvorba technickej rezervy na poistné plnenia, Tvorba technickej rezervy na životné poistenie, Tvorba iných technických rezerv v účtovej skupine 52 sa účtuje tvorba technických rezerv v hrubej výške a to vrátane podielu zaisťovateľov so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 44.

(6) V prospech účtov Podiel zaisťovateľov na tvorbe technickej rezervy na poistné plnenia, Podiel zaisťovateľov na tvorbe technickej rezervy na poistné budúcich období, Podiel zaisťovateľov na tvorbe iných technických rezerv v účtovej skupine 50, Podiel zaisťovateľov na tvorbe technickej rezervy na poistné budúcich období, Podiel zaisťovateľov na tvorbe technickej rezervy na poistné plnenia, Podiel zaisťovateľov na tvorbe technickej rezervy na životné poistenie v účtovej skupine 52, Podiel zaisťovateľov na tvorbe iných technických rezerv v účtovej skupine 53 sa účtuje podiel zaisťovateľov na technických rezervách so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu v účtovej skupine 44. Uvedený podiel vzniká podľa zaisťovacej zmluvy, rezervy sa zúčtovávajú prípadne zaisťujú formou vkladov alebo ak ide o rezervy viazané, rezervy sa nezúčtovávajú u poisťovateľa v prospech zaisťovateľa.

(7) Na účtoch Poistné prémie a zľavy účtovej skupiny 51 a Poistné prémie a zľavy účtovej skupiny 53 sa účtujú náklady, ktoré predstavujú záväzky účtovnej jednotky zahrnuté v účte Technická rezerva na prémie a zľavy a to spravidla so súvzťažným zápisom na príslušných účtoch účtovej skupiny 33. Podiel zaisťovateľov na týchto nákladoch sa účtuje v prospech účtu Podiel zaisťovateľov na prémiách a zľavách účtovej skupiny 51 alebo účtu Podiel zaisťovateľov na prémiách a zľavách účtovej skupiny 54. Ak je výška poistných prémií a zliav podstatná, ich suma sa uvedie v účtovnej závierke v poznámkach.

(8) Náklady spojené s uzavieraním poistných zmlúv sa účtujú na účte Obstarávacie náklady na poistné zmluvy účtovej skupiny 51 alebo na účte Obstarávacie náklady na poistné zmluvy účtovej skupiny 53. Zahŕňajú priame aj nepriame náklady napríklad provízie vyplácané sprostredkovateľom za uzavretie poistných zmlúv, platy, superprovízie vyplácané zamestnancom za uzavretie poistných zmlúv, náklady na vyhotovenie poistných spisov, správne náklady na spracovanie návrhov a vydanie poistných zmlúv, ďalej znaleckých posudkov, lekárskych vyšetrení, nákladov na propagáciu, a iné vedľajšie výdavky spojené s uzavieraním poistných zmlúv. V prípade účtovania nákladov podľa odsekov 8 až 10 sa účtuje súčasne i prevod týchto nákladov; z analytickej evidencie sa zisťuje zmena stavu výšky takto prevedených obstarávacích nákladov.

(9) Na účte Správna réžia účtovej skupiny 51 a na účte Správna réžia účtovej skupiny 53 sa účtujú najmä provízie za obnovovanie prípadne udržiavanie poistných zmlúv, náklady spojené s inkasom poistného, správou poistných zmlúv, správou portfólia, riadením podielov na ziskoch, pasívne zaistenie a aktívne zaistenie. Ďalej sa tu účtujú predovšetkým osobné náklady a odpisy hmotného majetku účtovej skupiny 21, spotreba energie a ostatné náklady, ak sa neúčtujú do obstarávacích nákladov na poistné zmluvy, alebo nákladov na poistné plnenia, či nákladov na finančné umiestnenie.

(10) Na účte Náklady na finančné umiestnenie účtovej skupiny 53 sa účtujú náklady na správu finančného umiestnenia a jeho odpisy v životnom poistení účtovej triedy 1. Ide napríklad o náklady spojené s vyradením nehnuteľnosti alebo jej prenájmom alebo nákladové úroky tohto finančného umiestnenia. Analytické účty sú v pôsobnosti účtovnej jednotky. Na účte Prevedené náklady z finančného umiestnenia z netechnického účtu účtovej skupiny 51 sa účtujú prevedené náklady z finančného umiestnenia z netechnického účtu.

(11) Na účte Náklady na realizáciu finančného umiestnenia účtovej skupiny 53 sa účtuje zostatková cena pri vyradení majetku z finančného umiestnenia v životnom poistení účtovej triedy 1. Analytická evidencia sa vedie podľa spôsobu vyradenia majetku napríklad predajom, likvidáciou.

(12) Na účte Tvorba opravných položiek k finančnému umiestneniu sa účtujú opravné položky.

(13) Na ťarchu účtu Ostatné technické náklady účtovej skupiny 51 alebo účtu Ostatné technické náklady účtovej skupiny 54 sa účtujú ostatné technické náklady v hrubej výške. Ide najmä o účtovné prípady, ktoré nie je možné účtovať na inom účte nákladov v rámci technického účtu. Účtuje sa tu aj tvorba opravných položiek k pohľadávkam z poistenia a zaistenia a odpis týchto pohľadávok. V účtovnej jednotke, ktorou je kancelária sa na tomto účte účtuje tvorba poistného garančného fondu vo výške príspevkov zaplatených poisťovateľmi a poistného zaplateného na základe zmluvy o hraničnom poistení. V účtovných jednotkách, ktorými sú poisťovatelia sa na tomto účte účtujú na samostatných analytických účtoch náklady na príspevok úradu alebo kancelárii podľa osobitného predpisu6). Ďalej v účtovných jednotkách, ktorými sú poisťovatelia sa na tomto účte účtujú na samostatných analytických účtoch náklady z odvodu časti prijatého poistného z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla za predchádzajúci kalendárny rok na účet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu10).

(14) V prospech účtu Podiel zaisťovateľov na ostatných technických nákladoch účtovej skupiny 51 alebo účtu Podiel zaisťovateľov na ostatných technických nákladoch účtovej skupiny 54 sa účtuje podiel zaisťovateľov na príslušných nákladoch, vo vzťahu k účtu Ostatné technické náklady účtovej skupiny 51 alebo účtu Ostatné technické náklady účtovej skupiny 54, podľa zaisťovacej zmluvy, so súvzťažným zápisom na účet Pohľadávky pri operáciách zaistenia účtovej skupiny 30 alebo na účet Ostatné pohľadávky z poistenia a zaistenia účtovej skupiny 30.

(15) Na účte Úbytky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 53 sa účtujú v životnom poistení zmeny reálnych hodnôt finančného umiestnenia a kurzové rozdiely podľa § 5.

§ 62

Netechnický účet

(1) Na účte Náklady na finančné umiestnenie účtovej skupiny 55 sa účtujú náklady na správu alebo riadenie finančného umiestnenia z účtovej triedy 1 a jeho odpisy v neživotnom poistení, prípadne na netechnickom účte z účtovej skupiny 10 nehnuteľnosti, prípadne z účtovej triedy 2. Ide napríklad o náklady spojené s vyradením nehnuteľnosti alebo jej prenájmom. Analytické účty, ktoré sú pre tento účet v pôsobnosti účtovnej jednotky, sa vedú pre neživotné poistenie prípadne pre netechnický účet.

(2) Na účte Tvorba opravných položiek k finančnému umiestneniu účtovej skupiny 55 sa účtujú opravné položky.

(3) Na účte Náklady na realizáciu finančného umiestnenia účtovej skupiny 55 sa účtuje zostatková cena pri vyradení majetku z finančného umiestnenia v neživotnom poistení z účtovej triedy 1 prípadne na netechnickom účte účtovej skupiny 10 neprevádzkové nehnuteľnosti, prípadne z účtovej triedy 2. V prípade stavieb je súvzťažným účtom účet Oprávky k stavbám účtovej skupiny 10, v ostatných prípadoch vyradenia majetku z účtovej triedy 1 sú súvzťažnými účtami priamo účty príslušného finančného umiestnenia, alebo príslušné účty účtovej triedy 2. Analytické účty, ktoré sú pre tento účet v pôsobnosti účtovnej jednotky, sa vedú podľa spôsobu vyradenia majetku predajom, likvidáciou. Na účte Prevedené náklady z finančného umiestnenia na technický účet k neživotnému poisteniu účtovej skupiny 55 sa účtujú prevedené náklady z finančného umiestnenia na technický účet k neživotnému poisteniu.

(4) Na účte Ostatné náklady účtovej skupiny 55 sa účtujú náklady vyplývajúce z ostatných činností účtovnej jednotky, najmä náklady z obchodných záväzkových vzťahov a ostatných záväzkov účtovaných v účtovej skupine 36 alebo náklady, ktoré nie je možné účtovať na inom nákladovom účte netechnického účtu, napríklad spotrebu materiálu, spotrebu energie, ďalej náklady podľa § 60 ods. 4, ktoré sa vedú na samostatných analytických účtoch. V účtovnej jednotke, ktorou je kancelária sa na tomto účte účtujú na samostatných analytických účtoch náklady vyplývajúce z činnosti kancelárie6), okrem hraničného poistenia. Na ťarchu účtu Ostatné náklady účtovej skupiny 55 sa účtujú

a) zmluvné pokuty a úroky z omeškania podľa osobitných predpisov25),

b) poplatky z omeškania podľa osobitného predpisu23),

c) penále, prípadne iné sankcie zo zmluvných vzťahov,

d) sumy postihov podľa osobitného predpisu3),

e) manká a škody.

(5) Sankcie podľa odseku 4 sa neprevádzajú do nákladov príslušného technického účtu k životnému poisteniu a neživotnému poisteniu. Analytické účty pre tento účet sú v pôsobnosti účtovnej jednotky. Na účte Ostatné náklady účtovej skupiny 55 sa účtuje tiež nehmotný majetok, ktorý sa neúčtuje v účtovej skupine 20.

(6) Na účte Tvorba opravných položiek k majetku účtovej skupiny 55 sa účtuje tvorba opravných položiek podľa § 16. Na účte Tvorba rezerv účtovej skupiny 56 sa účtuje tvorba rezerv na ostatné riziká a straty podľa § 17.

(7) Na účte Dane a poplatky účtovej skupiny 56 sa účtujú všetky dane vrátane dane, ktorej platbu zabezpečuje účtovná jednotka ako platiteľ zrážkou vo vzťahu k tretej osobe okrem dane z príjmov účtovanej v účtovej skupine 57 a akékoľvek poplatky so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu záväzkov v účtovej triede 3.

(8) Na účte Mimoriadne náklady účtovej skupiny 56 sa účtujú mimoriadne náklady, z výnimočných náhodilých udalostí nesúvisiacich s predmetom podnikania účtovnej jednotky.

(9) Opravy chýb minulých účtovných období sa účtujú na účtoch nákladov alebo výnosov bežného účtovného obdobia, prípadne na účtoch účtovej skupiny 43, ak ide o opravy chýb zásadného charakteru.

(10) Na účte Úbytky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 56 sa účtujú zmeny reálnych hodnôt finančného umiestnenia v neživotnom poistení alebo iného majetku a záväzkov a kurzové rozdiely podľa § 5.

(11) Na účtoch účtovej skupiny 57 sa účtuje daň z príjmov podľa § 8.

§ 63

59 - Vnútroorganizačné prevody

Na účte Vnútroorganizačné prevody nákladov sa účtujú náklady účtovnej jednotky vyplývajúce z vnútorných vzťahov účtovnej jednotky. Účet Vnútroorganizačné prevody nákladov má ku dňu zostavenia účtovnej závierky zhodný zostatok s účtom Vnútroorganizačné prevody výnosov účtovej skupiny 69. Zostatok tohto účtu sa v účtovnej závierke neuvádza.

Účtová trieda 6 - Výnosy

§ 64

(1) V účtovej triede 6 sa účtujú

a) všetky výnosy, ktoré vznikli z poisťovacej činnosti, zaisťovacej činnosti a ostatnej činnosti účtovnej jednotky, pri ktorých sa uplatňuje účelové členenie výnosov podľa predmetu činnosti účtovnej jednotky a to neživotné poistenie, životné poistenie a ostatné činnosti,

b) použitie technických rezerv podľa osobitného predpisu10), podiel zaisťovateľov na použití technických rezerv, postúpenie poistného, použitie opravných položiek vytváraných k jednotlivým zložkám majetku účtovnej jednotky a použitie rezerv na ostatné riziká a straty,

c) mimoriadne výnosy a vnútroorganizačné prevody výnosov.

(2) Na technických účtoch sa účtujú výnosy súvisiace s poisťovacou činnosťou a zaisťovacou činnosťou účtovnej jednotky; na netechnických účtoch sa účtujú výnosy, ktoré súvisia s ostatnými činnosťami účtovnej jednotky.

(3) Výnosy v účtovej triede 6 za účtovné obdobie sa účtujú vždy časovo rozlíšené. Ďalej sa analytické účty vedú v súvislosti s účtami pohľadávok z poistenia a zaistenia účtovej skupiny 30.

(4) Zmena stavu príslušnej technickej rezervy za jedno bežné účtovné obdobie sa vypočíta ako rozdiel medzi tvorbou a použitím tejto rezervy. Zmena stavu technickej rezervy sa vypočíta v hrubej výške a z toho podiel zaisťovateľov. Príslušný údaj sa uvádza vo výkaze ziskov a strát.

§ 65

Technický účet a netechnický účet

(1) V rámci technického účtu k neživotnému poisteniu na účtoch účtových skupín 60 až 61 sa účtujú

a) predpísané poistné v hrubej výške,

b) použitie technických rezerv,

c) výnosy spojené s uzavretými poistnými a zaisťovacími zmluvami neživotného poistenia.

(2) V rámci technického účtu k životnému poisteniu na účtoch účtových skupín 62 až 64 sa účtujú

a) predpísané poistné v hrubej výške,

b) výnosy z finančného umiestnenia v životnom poistení,

c) použitie technických rezerv,

d) výnosy spojené s uzavretými poistnými a zaisťovacími zmluvami životného poistenia.

(3) V rámci netechnického účtu na účtoch účtových skupín 65 a 66 sa účtujú

a) výnosy z finančného umiestnenia, ktoré nesúvisia so životným poistením,

b) použitie rezerv,

c) použitie opravných položiek,

d) prevody výnosov,

e) výnosy vzniknuté z ostatnej činnosti účtovnej jednotky, ktoré sa neúčtujú na technických účtoch k neživotnému poisteniu a životnému poisteniu.

(4) Výnosy z finančného umiestnenia v rámci neživotného poistenia sa účtujú v účtových skupinách 65 a 66 - Netechnický účet.

(5) Ak účtovná jednotka poskytuje životné poistenie, účtujú sa výnosy z finančného umiestnenia na technickom účte k životnému poisteniu v účtových skupinách 62 až 64.

(6) Ak účtovná jednotka poskytuje zároveň životné poistenie i neživotné poistenie, účtujú sa výnosy z finančného umiestnenia v účtových skupinách 62 až 64, ak sú priamo spojené s činnosťou v oblasti životného poistenia.

(7) Prevedené výnosy z finančného umiestnenia - ak sú výnosy z finančného umiestnenia prvotne účtované na netechnickom účte v účtových skupinách 65 a 66 a časť týchto výnosov patrí do technického účtu k neživotnému poisteniu, sa preúčtuje táto časť do účtových skupín 60 až 61.

(8) Ak sú výnosy z finančného umiestnenia prvotne účtované na technickom účte k životnému poisteniu v účtových skupinách 62 až 64, pričom do týchto účtových skupín patria tieto výnosy len čiastočne, sa preúčtuje zostávajúca časť výnosov z finančného umiestnenia na netechnický účet do účtových skupín 65 a 66.

(9) Ak nie je možné niektorý z účelovo členených výnosov jednoznačne priradiť k technickému účtu k životnému poisteniu alebo neživotnému poisteniu, účtuje sa tento výnos prvotne na účte Ostatné výnosy účtovej skupiny 65 a z tohto účtu sa následne rozúčtuje na príslušný technický účet.

(10) Postupom podľa odseku 9 nie je možné previesť výnosy z účtov Použitie opravných položiek k finančnému umiestneniu účtovej skupiny 65, Použitie opravných položiek k majetku účtovej skupiny 65, Použitie rezerv účtovej skupiny 66, Mimoriadne výnosy účtovej skupiny 66 a tie výnosy z účtu Ostatné výnosy účtovej skupiny 65, ktoré nesúvisia s poistením a zaistením. Postup prevodov týchto výnosov je v pôsobnosti účtovnej jednotky.

(10) V účtovných jednotkách, ktorými sú zdravotné poisťovne, sa nepoužije postup podľa odseku 2.

(11) Dôvody prevodov podľa odsekov 7, 8 a 9 a ich spôsoby sa uvádzajú v účtovnej závierke v poznámkach.

(12) Na účte Prírastky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 63 sa účtujú zmeny reálnej hodnoty finančného umiestnenia v životnom poistení a kurzové rozdiely podľa § 5.

§ 66

Technický účet

(1) V prospech účtov Predpísané poistné v hrubej výške účtovej skupiny 60 alebo Predpísané poistné v hrubej výške účtovej skupiny 62 sa účtuje predpísané poistné v hrubej výške, ktorého obsah je vymedzený v § 39 ods. 1. V prospech účtu Predpísané poistné v hrubej výške sa v účtovných jednotkách, ktorými sú poisťovatelia účtuje na analytických účtoch predpísané poistné v hrubej výške z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. V účtovnej jednotke, ktorou je kancelária sa v prospech tohto účtu účtuje hraničné poistenie podľa osobitného predpisu6). Hraničné poistenie sa časovo nerozlišuje. Vo výkaze ziskov a strát sa toto poistné znižuje o poistné postúpené zaisťovateľom a o zmenu stavu technickej rezervy na poistné budúcich období na účte Technická rezerva na poistné budúcich období účtovej skupiny 44. Na samostatných analytických účtoch k účtu Predpísané poistné v hrubej výške účtovej skupiny 60 sa vedie povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a pripoistenie. V účtovných jednotkách, ktorými sú zdravotné poisťovne, sa v prospech účtu Predpísané poistné v hrubej výške účtovej skupiny 60 účtuje poistné verejného zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu14a).

(2) Na ťarchu účtov Predpísané poistné v hrubej výške postúpené zaisťovateľom účtovej skupiny 60 alebo Predpísané poistné v hrubej výške postúpené zaisťovateľom účtovej skupiny 62 sa účtuje postúpenie (cesia, retrocesia) poistného zaúčtovaného na účte Predpísané poistné v hrubej výške účtovej skupiny 60 alebo Predpísané poistné v hrubej výške účtovej skupiny 62 zaisťovateľom so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu Záväzky pri operáciách zaistenia účtovej skupiny 33 alebo Ostatné záväzky z poistenia a zaistenia účtovej skupiny 33.

(3) V prospech účtov Použitie technickej rezervy na poistné plnenia účtovej skupiny 60, Použitie technickej rezervy na poistné budúcich období účtovej skupiny 60, Použitie iných technických rezerv účtovej skupiny 60, Použitie technickej rezervy na vyrovnávanie mimoriadnych rizík účtovej skupiny 60, Použitie technickej rezervy na poistné budúcich období účtovej skupiny 62, Použitie technickej rezervy na poistné plnenia účtovej skupiny 62, Použitie technickej rezervy životného poistenia účtovej skupiny 62, Použitie iných technických rezerv účtovej skupiny 62 sa účtuje použitie technických rezerv v hrubej výške vrátane podielov zaisťovateľov so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 44.

(4) Na ťarchu účtov Podiel zaisťovateľov na použití technickej rezervy na poistné plnenia účtovej skupiny 60, Podiel zaisťovateľov na použití technickej rezervy na poistné budúcich období účtovej skupiny 60, Podiel zaisťovateľov na použití iných technických rezerv účtovej skupiny 60, Podiel zaisťovateľov na použití technickej rezervy na poistné budúcich období účtovej skupina 62, Podiel zaisťovateľov na použití technickej rezervy na poistné plnenia účtovej skupiny 62, Podiel zaisťovateľov na použití technickej rezervy životného poistenia účtovej skupiny 62 a Podiel zaisťovateľov na použití iných technických rezerv účtovej skupiny 63 sa účtuje podiel zaisťovateľov na použití technických rezerv, ktorý vyplýva z uzavretej zaisťovacej zmluvy so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 44.

(5) Na účte Provízie od zaisťovateľov účtovej skupiny 61 alebo Provízie od zaisťovateľov účtovej skupiny 64 sa účtujú výnosové provízie od zaisťovateľov so súvzťažným zápisom na účet Pohľadávky pri operáciách zaistenia účtovej skupiny 30 alebo Ostatné pohľadávky z poistenia a zaistenia účtovej skupiny 30.

(6) Podiely na ziskoch sa účtujú na účte Podiely na ziskoch účtovej skupiny 61 alebo Podiely na ziskoch účtovej skupiny 64. Ďalej sa tu účtujú prémie a zľavy a ostatné položky a to spravidla so súvzťažným zápisom na príslušný účet pohľadávok z poistenia a zaistenia v účtovej skupine 30. Na ťarchu účtu Podiely na ziskoch postúpené zaisťovateľom účtovej skupiny 61 alebo Podiely na ziskoch postúpené zaisťovateľom účtovej skupiny 64 sa účtuje postúpenie príslušných súm zaúčtovaných na účtoch Podiely na ziskoch účtovej skupiny 61 alebo Podiely na ziskoch účtovej skupiny 64 zaisťovateľom podľa zaisťovacej zmluvy, so súvzťažným zápisom na účty Záväzky pri operáciách zaistenia účtovej skupiny 33 alebo Ostatné záväzky z poistenia a zaistenia účtovej skupiny 33. Ak je výška podielov na ziskoch a prémiách a zľavách podstatná, ich sumy sa uvedú v účtovnej závierke v poznámkach.

(7) V prospech účtu Ostatné technické výnosy účtovej skupiny 61 alebo Ostatné technické výnosy účtovej skupiny 64 sa účtujú ostatné technické výnosy v hrubej výške. Ide najmä o účtovné prípady, ktoré nie je možné účtovať na inom účte výnosov v rámci technického účtu. Účtujú sa tu úroky z omeškania súvisiace s poistením so súvzťažným zápisom na účet Ostatné pohľadávky z poistenia a zaistenia účtovej skupiny 30, ako aj použitie opravných položiek k pohľadávkam z poistenia a zaistenia. Na ťarchu účtu Podiel zaisťovateľov na ostatných technických výnosoch účtovej skupiny 61 alebo Podiel zaisťovateľov na ostatných technických výnosoch účtovej skupiny 64 sa účtuje podiel zaisťovateľov na príslušných výnosoch zaúčtovaných na účte Ostatné technické výnosy účtovej skupiny 61 alebo Ostatné technické výnosy účtovej skupiny 64 podľa zaisťovacej zmluvy, so súvzťažným zápisom na účet Záväzky pri operáciách zaistenia účtovej skupiny 33 alebo Ostatné záväzky z poistenia a zaistenia účtovej skupiny 33. V účtovnej jednotke, ktorou je kancelária sa na účte Ostatné technické výnosy účtovej skupiny 61 účtuje použitie poistného garančného fondu vo výške poistných plnení (škôd). Použitie poistného garančného fondu sa účtuje tiež vo výške priznaných poistných plnení (škôd), ak sú vyplatené v inom účtovnom období než boli priznané.

(8) V prospech účtov Výnosy z podielových cenných papierov a vkladov účtovej skupiny 63, Výnosy z pozemkov a stavieb účtovej skupiny 63, Výnosy z ostatných zložiek finančného umiestnenia účtovej skupiny 63 sa účtujú ostatné výnosy z finančného umiestnenia v životnom poistení, ktoré nevyplývajú z jeho realizácie napríklad úroky, dividendy, nájomné, ostatné výnosy z vyradenia so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu Iné pohľadávky účtovej skupiny 32. V prospech účtu Výnosy z realizácie finančného umiestnenia účtovej skupiny 63 sa účtujú uvedené výnosy pri vyradení majetku z finančného umiestnenia. Použitie opravných položiek k tomuto finančnému umiestneniu sa účtuje na účte Použitie opravných položiek k finančnému umiestneniu účtovej skupiny 63 podľa § 16. Analytické účty sa vedú tak, aby bolo možné zistiť výnosy podľa jednotlivých spôsobov realizácie majetku z finančného umiestnenia.

§ 67

Netechnický účet

(1) V prospech účtov Výnosy z podielových cenných papierov a vkladov účtovej skupiny 65, Výnosy z pozemkov a stavieb účtovej skupiny 65 a Výnosy z ostatných zložiek finančného umiestnenia účtovej skupiny 65 sa účtujú ostatné výnosy z finančného umiestnenia neživotného poistenia, ktoré nevyplývajú z jeho realizácie. Ide napríklad o úroky, dividendy, nájomné, ostatné výnosy z vyradenia so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu Iné pohľadávky účtovej skupiny 32. V prospech účtu Výnosy z realizácie finančného umiestnenia účtovej skupiny 65 sa účtujú výnosy pri vyradení majetku z finančného umiestnenia. Použitie opravných položiek k tomuto finančnému umiestneniu sa účtuje na účte Použitie opravných položiek k finančnému umiestneniu účtovej skupiny 65 podľa § 16. Analytické účty sa vedú samostatne pre výnosy z obchodných spoločností s rozhodujúcim vplyvom, tento údaj sa uvádza vo výkaze ziskov a strát a ďalej tak, aby bolo možné zistiť výnosy podľa jednotlivých spôsobov realizácie majetku z finančného umiestnenia.

(2) Na účtoch Prevedené výnosy z finančného umiestnenia z technického účtu k životnému poisteniu účtovej skupiny 65, Prevedené výnosy z finančného umiestnenia na technický účet k neživotnému poisteniu účtovej skupiny 65, Prevedené výnosy z finančného umiestnenia z netechnického účtu účtovej skupiny 61 a Prevedené výnosy z finančného umiestnenia na netechnický účet účtovej skupiny 64 sa účtuje prevod výnosov z finančného umiestnenia podľa § 65.

(3) Na účte Ostatné výnosy účtovej skupiny 65 sa účtujú výnosy vyplývajúce z ostatných činností účtovnej jednotky, najmä výnosy z obchodných záväzkových vzťahov, tržby z predaja zásob, prijaté platby odpísaných pohľadávok a výnosy z ostatných pohľadávok účtovaných predovšetkým v účtovej skupine 32 alebo výnosy, ktoré nie je možné účtovať na inom výnosovom účte netechnického účtu a ďalej výnosy podľa § 65 ods. 9, ktoré sa vedú na samostatných analytických účtoch. V účtovnej jednotke, ktorou je kancelária sa v prospech tohto účtu účtujú na samostatných analytických účtoch výnosy vyplývajúce z činnosti kancelárie, okrem hraničného poistenia. V prospech účtu Ostatné výnosy účtovej skupiny 65 sa účtujú

a) zmluvné pokuty a úroky z omeškania podľa osobitných predpisov25),

b) poplatky z omeškania podľa osobitného predpisu27),

c) penále alebo iné sankcie zo zmluvných vzťahov,

d) sumy postihov podľa osobitného predpisu3),

e) náhrady mánk a škôd.

(4) Sankcie podľa odseku 3 sa neprevádzajú do výnosov príslušného technického účtu k neživotnému poisteniu a životnému poisteniu. Analytické účty pre tento účet sú v pôsobnosti účtovnej jednotky.

(5) Na účte Použitie opravných položiek k majetku účtovej skupiny 65 sa účtuje použitie opravných položiek, ktoré sa netýkajú finančného umiestnenia v účtovej triede 1 podľa § 16.

(6) Na účte Použitie rezerv účtovej skupiny 66 sa účtuje použitie rezerv na ostatné riziká a straty podľa § 17. Analytická evidencia sa vedie podľa použitia jednotlivých rezerv.

(7) Na účte Mimoriadne výnosy účtovej skupiny 66 sa účtujú mimoriadne výnosy, ku ktorým patria výnosy z výnimočných náhodilých udalostí nesúvisiacich s predmetom podnikania účtovnej jednotky.

(8) Opravy chýb minulých účtovných období sa účtujú na účtoch výnosov bežného účtovného obdobia, prípadne na účtoch účtovej skupiny 43, ak ide o opravy chýb zásadného charakteru.

(9) Na účte Prírastky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 66 sa účtujú zmeny reálnych hodnôt v neživotnom poistení a kurzové rozdiely podľa § 5.

§ 68

69 - Vnútroorganizačné prevody

Na účte Vnútroorganizačné prevody výnosov účtovej skupiny 69 sa účtujú výnosy vyplývajúce z vnútorných vzťahov účtovnej jednotky. Účet Vnútroorganizačné prevody výnosov účtovej skupiny 69 má ku dňu zostavovania účtovnej závierky zhodný zostatok s účtom Vnútroorganizačné prevody nákladov účtovej skupiny 59. Zostatok tohto účtu sa v účtovnej závierke neuvádza.

Účtová trieda 7 - Závierkové účty a podsúvahové účty

§ 69

70 – Účty súvahové a 71 – Účet ziskov a strát

Na účtoch účtových skupín 70 a 71 sa účtuje podľa § 9.

§ 70

72 - Podsúvahové účty

(1) Na účtoch účtovej skupiny 72 sa účtuje podvojne majetok a záväzky, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch.

(2) Na účte Hodnoty dané ako záruky sa účtujú hodnoty dané ako záruky, okrem tých, ktoré sa účtujú na súvahových účtoch. Ide o majetok účtovnej jednotky najmä v súvislosti s vecnými právami, a to záložným právom28), podzáložným právom29), vecnými bremenami a zadržovacím právom.

(3) Na účte Hodnoty prijaté ako záruky sa účtuje cudzí majetok prijatý účtovnou jednotkou ako záruka najmä v súvislosti vecnými právami v prípade, ak sa tento majetok neúčtuje na súvahových účtoch.

(4) Na účte Zmenky k inkasu použité na úhradu do doby ich splatnosti sa účtuje podľa § 6.

(5) Na účte Iné hodnoty v evidencii sa účtujú hodnoty ako napríklad zúčtovateľné tlačivá, prenajatý majetok, zdravotné pomôcky, prípadne ostatné podsúvahové hodnoty.

(6) Na účte Nároky poškodených z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa účtujú v účtovnej jednotke, ktorou je kancelária uplatnené nároky poškodených, ktorými sú ohlásené poistné udalosti z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa osobitného predpisu6). V účtovnej jednotke, ktorou je kancelária sa pri uplatnení nárokov z tohto poistenia porovnáva stav tohto účtu so stavom účtu Poistný garančný fond účtovej skupiny 49 na účely zistenia dostatku zdrojov poistného garančného fondu; v prípade zistenia nedostatku zdrojov sa postupuje podľa osobitného predpisu6). Pri účtovaní záväzku v priznanej výške poistného plnenia z ohlásenej poistnej udalosti na účte Záväzky z poistenia voči poisteným účtovej skupiny 33 sa v účtovnej jednotke, ktorou je kancelária zníži uplatnený nárok na účte Nároky poškodených z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

(7) Evidenčný účet pre výsledok zaistenia sa môže použiť pri evidenčnom výpočte účtovného výsledku zaistenia. Tento výsledok sa zistí pomocou zostatkov účtov

a) pohľadávok zo zaistenia na účet Pohľadávky pri operáciách zaistenia účtovej skupiny 30, prípadne Ostatné pohľadávky z poistenia a zaistenia účtovej skupiny 30, podľa analytických účtov a záväzkov zo zaistenia na účte Záväzky pri operáciách zaistenia účtovej skupiny 33, prípadne Ostatné záväzky z poistenia a zaistenia účtovej skupiny 33 podľa analytických účtov; rozdiel predstavuje zostatkovú sumu (saldo) zaistenia a uvádza sa samostatnou položkou v účtovnej závierke v poznámkach,

b) predpísaného poistného v hrubej výške postúpeného zaisťovateľom na účte Predpísané poistné v hrubej výške postúpeného zaisťovateľom účtovej skupiny 60, prípadne Predpísané poistné v hrubej výške postúpené zaisťovateľom účtovej skupiny 62,

c) podielu zaisťovateľov na nákladoch na poistné plnenie na účte Podiel zaisťovateľov na nákladoch na poistné plnenia účtovej skupiny 50, prípadne Podiel zaisťovateľov na nákladoch na poistné plnenia účtovej skupiny 52,

d) podiel zaisťovateľov na tvorbe a použití technických rezerv na účte Podiel zaisťovateľov na tvorbe a použití rezerv v účtovej triede 5 a 6,

e) ostatných nákladov a výnosov napríklad platené alebo prijaté zaisťovacie provízie, podiely na ziskoch, prípadne aktív a pasív, na ktorých sa účtujú účtovné prípady súvisiace so zaistením.

(8) Na evidenčnom účte podľa odseku 7 sa osobitne sleduje výsledok zaistenia pre neživotné poistenie a pre životné poistenie.

(9) Účet Pomocné súvzťažné účty slúži pre súvzťažné zápisy v rámci účtovej skupiny 72, čím sa plní súčasne i kontrolná funkcia správnosti účtovania v tejto účtovej skupine.

§ 71

73 – Podsúvahové účty

Na účtoch účtovej skupiny 73 sa účtuje o ďalšom majetku a záväzkoch, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch okrem tých, o ktorých sa účtuje v účtovej skupine 72, ide napríklad o účtovanie cenných papierov odovzdaných na nakladanie, do úschovy, správy alebo na uloženie inej účtovnej jednotke. Účty v tejto účtovej skupine si zriaďujú účtovné jednotky podľa vlastných potrieb.

Účtová trieda 8 - Vnútroorganizačné účtovníctvo

§ 72

V tejto účtovej triede sa účtuje podľa § 10.

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 73

Na účely prechodu na účtovanie podľa tohto opatrenia sa v účtovných jednotkách, ktoré účtovali podľa doterajších predpisov, vykonajú ako prvé účtovné operácie roku 2003 tieto účtovné operácie:

a) zostatky účtov 117 – Ostatné podielové cenné papiere a vklady, 121 – Cenné papiere s premenlivým výnosom, 122 – Cenné papiere s pevným výnosom, 123 – Finančné umiestnenie v investičných spoločnostiach, investičných fondoch a v združeniach sa prevedú na príslušné účty účtovej skupiny 12 – Ostatné finančné umiestnenie, 15 – Cenné papiere určené na obchodovanie a 16 – Cenné papiere určené na predaj a ostatné podiely; pri dlhopisoch bez kupónov a dlhopisoch s kupónmi sa zruší analytický účet 394 – Príjmy budúcich období a zostatky sa prevedú na príslušné účty účtových skupín 11, 12, 15 a 16; opravné položky vytvorené k cenným papierom v účtovej skupine 11 a 12, ktoré boli prevedené do účtových skupín 15 a 16 sa zrušia v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 43 - Výsledok hospodárenia minulých rokov, súčasne sa účtuje vo výške zrušených opravných položiek priame zníženie cien cenných papierov na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 43 – Výsledok hospodárenia minulých rokov ako zmena metódy oceňovania, ak ocenenie reálnou hodnotou prevyšuje ocenenie historickou cenou, rozdiel z ocenenia sa účtuje v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 43 - Výsledok hospodárenia minulých rokov so súvzťažným zápisom na príslušný účet cenných papierov,

b) na účet Dlhové cenné papiere obstarané v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie sa zaraďujú takéto cenné papiere obstarané po 1. januári 2002, do tohto portfólia sa môžu previesť k prvému dňu nasledujúceho účtovného obdobia cenné papiere zaradené do cenných papierov držaných do splatnosti, ktoré spĺňajú ich charakter,

c) ak sa použije ocenenie metódou vlastného imania, zrušia sa opravné položky vytvorené k podielovým cenným papierom a vkladom v obchodných spoločnostiach účtovaných v účtovej skupine 11; podielové cenné papiere a vklady účtované v účtovej skupine 11 sa ocenia metódou vlastného imania; rozdiel zo zmeny metódy ocenenia, ktorým je prechod z ocenenia cenou obstarania na ocenenie metódou vlastného imania sa účtuje podľa charakteru na ťarchu alebo v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 43 - Výsledok hospodárenia minulých rokov,

d) zostatok účtu 203 – Priemyslové a obdobné práva sa prevedie na účet Ostatný nehmotný majetok účtovej skupiny 20,

e) zostatky účtov 211 – Hmotný hnuteľný majetok odpisovaný a 212 – Ostatný hmotný hnuteľný majetok odpisovaný sa prevedú na účet Hmotný hnuteľný majetok odpisovaný účtovej skupiny 21,

f) zostatok účtu 214 – Opravná položka k odplatne nadobudnutému majetku sa prevedie na účet Dobré meno (goodwill) účtovej skupiny 20,

g) zostatok účtu 215 – Oprávky k opravnej položke k odplatne nadobudnutému majetku sa prevedie na účet Oprávky k nehmotnému majetku účtovej skupiny 20,

h) zostatok účtu 242 – Bežné účty sa prevedie na účet Bežné účty účtovej skupiny 23,

i) zostatok účtu 251 – Zásoby sa prevedie na účet Zásoby účtovej skupiny 26,

j) zostatok účtu 261 – Vlastné akcie sa prevedie na účet Vlastné akcie účtovej skupiny 40 – Základné imanie a kapitálové fondy,

k) zostatky účtov 392 – Výdavky budúcich období a 394 – Príjmy budúcich období z dosiahnutých výnosových alebo nákladových úrokov sa prevedú na príslušné účty účtových skupín 11, 12, 15, 16, 36, 47, 48,

l) zostatok účtu 395 – Kurzové rozdiely aktívne a zostatok účtu 396 – Kurzové rozdiely pasívne sa prevedie na príslušný účet účtovej skupiny 43 z dôvodu zmeny metódy účtovania kurzových rozdielov, zostatok účtu 453 – Rezerva na kurzové straty sa prevedie na príslušný účet účtovej skupiny 43,

m) zostatok účtu 431 – Sociálny fond prípadne iných fondov tvorených zo zisku na uspokojenie potrieb zamestnancov, ktoré vyplývajú z kolektívnej zmluvy, prípadne iných vnútorných predpisov, sa prevedie na účet Ostatné záväzky voči zamestnanom účtovej skupiny 35 – Zamestnanci a inštitúcie,

n) zostatky účtov 451 – Rezerva na opravy hmotného majetku sa prevedie na príslušný účet účtovej skupiny 45 – Rezervy.

§ 73a

Na účely prechodu účtovania účtovných jednotiek, ktoré ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto opatrenia účtovali podľa doterajších predpisov, sa vykonajú tieto účtovné operácie:

a) zostatok účtu Odhadné účty aktívne účtovej skupiny 39 sa prevedie na analytický účet vecne príslušných pohľadávok,

b) zostatok účtu Odhadné účty pasívne účtovej skupiny 39 sa prevedie na účet Nevyfaktúrované dodávky alebo Krátkodobé rezervy účtovej skupiny 36.

§ 73b

Týmto opatrením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 74

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. novembra 1998 č. 3175/98-KM, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre poisťovne (oznámenie č. 360/1998 Z. z.) v znení opatrenia zo 4. októbra 2000 č. 21188/2000-92 (oznámenie č. 445/2000 Z. z.) a opatrenia zo 4. decembra 2001 č. 17910/2001-92 (oznámenie č. 528/2001 Z. z.).

§ 75

Toto opatrenia nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. 22 212/2002-92

Rámcová účtová osnova pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní, zdravotné poisťovne a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov

Príloha č. 2 k opatreniu č. 22212/2002-92 v znení neskorších predpisov

ZOZNAM PREBRATÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Týmto opatrením sa preberajú tieto právne akty:

1. Štvrtá smernica Rady 78/660/EEC z 25. júla 1978 založená na článku 54 (3) g) zmluvy o účtovnej závierke niektorých typov spoločností (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 222 zo 14. 8. 1978) v znení smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 193, 18. 7. 1983), v znení smernice Rady 84/569/EHS z 27. novembra 1984 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 314, 4. 12. 1984), v znení smernice Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 395, 30. decembra 1989), v znení smernice Rady 90/604/EEC z 8. novembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 317 z 16. 11. 1990), smernice Rady 90/605/EEC z 8. novembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 317 zo 16. 11. 1990), smernice Rady 90/605/EEC z 8. novembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 317 zo 16. 11. 1990), smernice Rady 94/8/ES z 21. marca 1994 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 82 z 25. 3. 1994), smernice Rady 1999/60/ES zo 17. júna 1999 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 162 z 26. 6. 1999), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 283, 27. októbra 2001), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/38/ES z 13. mája 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 120 z 15. 5. 2003) a v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 178 zo 17. 7. 2003).

2. Smernica Rady 91/674/EEC z 19. decembra 1991 pre ročnú účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku poisťovacích podnikov (Úradný vestník Európskej únie L 374 z 31. 12. 1991).

Poznámky pod čiarou

1) § 33 a 73 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1a) § 2 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 20 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ 6 zákona č. 581/2004 Z. z.

2) § 3 písm. g) zákona č. 95/2002 Z. z.

3) Zákon č. 191/1950 Zb. zákon zmenkový a šekový.

3a) Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 651/2004 Z. z.

3b) § 8 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 651/2004 Z. z.

4) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

5) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 22 213/2002/-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov.

6) Napríklad zákon č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 581/2004 Z. z.

6a) Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7) § 161a až 161f Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.

8) Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

9) Zákon č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 581/2004 Z. z.

9a) Zákon č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

10) Zákon č. 95/2002 Z. z.Zákon č. 581/2004 Z. z.

11) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 380/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob určenia hodnoty cenných papierov a nehnuteľností, v ktorých sú umiestnené prostriedky technických rezerv v poisťovníctve.

12) Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12a) § 8 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z.

13) § 28 zákona č. 381/2001 Z. z.

14) § 119 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

14a) Zákon č. 581/2004 Z. z.

15) § 792 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.Zákon č. 580/2004 Z. z.

15a) Zákon č. 580/2004 Z. z.
Zákon č. 581/2004 Z. z.

16) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

17) § 800 až 804 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

18) § 803 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.

19) § 165 až 168 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.

20) § 20f až 20j a § 829 až 841 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.

21) Napríklad § 795 až 799 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.

22) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.

23) Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

24) § 20 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

25) Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

27) Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

28) Napríklad § 117a a 261 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
§ 151 písm. a) až j) Občianskeho zákonníka.

29) § 151 písm. k) až m) Občianskeho zákonníka.