Oznámenie č. 250/2008 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti a na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti

Čiastka 98/2008
Platnosť od 04.07.2008
Účinnosť do 31.12.2015
Zrušený 39/2015 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. júla 2008.

250

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 5 ods. 8, § 7 ods. 8. § 8 ods. 9 a § 9 ods. 9 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 24. júna 2008 č. 14/2008, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti a na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti.

Opatrenie ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti poisťovni alebo pobočke zahraničnej poisťovne a na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti zaisťovni alebo pobočke zahraničnej zaisťovne.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. júla 2008.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 20/2008 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.