Oznámenie č. 710/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2002 č. 22 212/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú komoru poisťovateľov

Čiastka 295/2004
Platnosť od 22.12.2004
Účinnosť od 01.01.2005
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

710

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.

opatrenie z 8. decembra 2004 č. MF/10551/2004-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2002 č. 22 212/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú komoru poisťovateľov (oznámenie č. 693/2002 Z. z.).

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2002 č. 22 212/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

91

Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2002 č. 22 212/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov

Referent: Ing. Ingrid Šalkovičová, tel.: 02/59 58 34 78

Číslo: MF/10551/2004-74

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2002 č. 22212/ 2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov (oznámenie č. 693/ 2002 Z. z.), sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) zdravotné poisťovne podľa osobitného predpisu1).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) §33 a 73 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označujú ako odkaz 1a a poznámka pod čiarou k odkazu 1a.

2. V § 1 ods. 2 sa slovo „prílohou“ nahrádza slovami „prílohou č. 1“.

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 1a sa dopĺňa citáciou, ktorá znie:

„§ 6 zákona č. 581/2004 Z. z.“.

4. V § 3 ods. 2 sa za slovo „poistenia“ vkladá čiarka a slová „verejného zdravotného poistenia“.

5. § 3 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Účtovným prípadom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovanie skutočností

a) podľa § 2 ods. 2 zákona, pri ktorých sa účtovný zápis uskutočňuje iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „závierkové účtovné prípady"),

b) podľa § 2 ods. 2 zákona týkajúcich sa ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktoré účtovná jednotka zistila do dňa zostavenia účtovnej závierky (ďalej len „upravujúce závierkové účtovné prípady"), ak sú tieto skutočnosti významné, uvedú sa v poznámkach; upravujúcim závierkovým účtovným prípadom nie je účtovanie skutočností, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia, ak nesúvisia so stavom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad pokles trhovej ceny cenných papierov v období medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,

c) z dôvodu otvorenia účtovných kníh podľa § 16 ods. 10 zákona do dňa schválenia účtovnej závierky.

(4) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtovné prípady kúpy a predaja finančných aktív s obvyklým termínom dodania (spotové operácie) odo dňa dohodnutia obchodu do dňa vyrovnania obchodu účtujú na podsúvahových účtoch a v deň vyrovnania obchodu sa zruší podsúvahový zápis a účtuje sa na súvahových účtoch.“.

6. V § 4 ods. 1 tretej vete sa slovo „podstatný“ nahrádza slovom „významný“.

7. V § 4 sa vypúšťa odsek 10.

8. V § 6 odsek 1 znie:

(1) Zmenky3) sa oceňujú ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu obstarávacou cenou a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka alebo k inému dňu v priebehu účtovného obdobia trhovou cenou alebo kvalifikovaným odhadom. Rozdiel medzi obstarávacou cenou zmenky a predajnou cenou zmenky (úrokový výnos alebo náklad) sa účtuje v deň predaja na účtoch zmeniek so súvzťažným zápisom na príslušný účet účtovej skupiny 63 alebo 65 alebo na príslušný účet účtovej skupiny 53 alebo 55. Ak sa tento rozdiel časovo a vecne vzťahuje aj na iné ako bežné účtovné obdobie, časovo sa rozlíši.“.

9. V § 7 ods. 1 sa slová „daň na vstupe“ nahrádzajú slovami „daň za nadobudnuté tovary a služby“, slová „nárok na odpočítanie dane“ sa nahrádzajú slovami „právo na odpočítanie dane“ a slová „daň na výstupe“ sa nahrádzajú slovami „daň za dodané tovary a služby“.

10. V § 7 ods. 2 úvodná veta znie:

„Rozdiel medzi daňou účtovanou za nadobudnuté tovary a služby a daňou za dodané tovary a služby sa účtuje, ak je“.

11. V § 7 ods. 3 úvodná veta znie:

„V účtovnej jednotke, ktorá je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorá účtuje podľa odseku 1 a ktorej vznikne právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty pri aktívnom zostatku účtu Nepriame dane a poplatky účtovej skupiny 37 a toto právo uplatňuje koeficientom, rozdiel medzi právom na odpočítanie a daňou účtovanou za nadobudnuté tovary a služby sa preúčtuje pri dani vzniknutej z dôvodu obstarania“.

12. § 7 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

(5) Pri prijatí služby, pri ktorej nevzniká právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu3a) sa daň z pridanej hodnoty účtuje v prospech príslušného účtu záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu vecne príslušného účtu nákladov.

(6) Pri nadobudnutí majetku, ktorým je tovar podľa osobitného predpisu3b), pri ktorom nevzniká účtovnej jednotke právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu,3a) je daň súčasťou obstarávacej ceny.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 3b znejú:

3a) Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 651/2004 Z. z.

3b) § 8 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 651/2004 Z. z.“.

13. Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“.

14. V § 8 sa slová „prechodné rozdiely“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „dočasné rozdiely“ v príslušnom tvare.

15. V § 8 odsek 6 znie:

(6) Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzku a ich daňovou základňou sú najmä

a) zdaniteľné dočasné rozdiely, ktoré v budúcich účtovných obdobiach budú tvoriť zdaniteľné sumy pri určovaní základu dane z príjmov, najmä

1. účtovná hodnota hmotného majetku je vyššia ako je jeho daňová základňa, napríklad účtovná zostatková cena hmotného majetku je vyššia ako je jeho zostatková cena podľa osobitného predpisu4),

2. účtovná hodnota pohľadávky je vyššia ako je jej daňová základňa, napríklad pohľadávka z úrokov z omeškania, ktoré sa zahrnú do základu dane až po ich inkase, hodnota pohľadávky v cudzej mene je vyššia o sumu kurzového zisku účtovaného ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ktorý bude zdaňovaný pri inkase pohľadávky,

3. účtovná hodnota majetku pri kúpe podniku alebo jeho časti, vklade podniku alebo jeho časti, pri splynutí, zlúčení, rozdelení obchodnej spoločnosti z dôvodu precenenia na reálnu hodnotu je vyššia ako daňová základňa,

4. účtovná hodnota finančného majetku je vyššia ako daňová základňa, napríklad podiely na základnom imaní ocenené metódou vlastného imania okrem prípadu, ak následne v tejto výške budú vyplatené dividendy a tieto nebudú zdanené, vtedy sa odložený daňový záväzok rovná nule,

5. účtovná hodnota záväzku v cudzej mene vrátane prijatých úverov v cudzej mene a rezerv v cudzej mene je nižšia ako daňová základňa, napríklad hodnota záväzku je nižšia o kurzový zisk účtovaný ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ktorý bude zdaňovaný pri platbe záväzku,

b) odpočítateľné dočasné rozdiely, ktoré v budúcich účtovných obdobiach budú tvoriť odpočítateľné hodnoty pri určovaní základu dane z príjmov, najmä

1. účtovná hodnota hmotného majetku je nižšia ako je jeho daňová základňa, napríklad účtovná zostatková cena hmotného majetku je nižšia ako je jeho zostatková cena podľa osobitného predpisu4),

2. účtovná hodnota pohľadávky je nižšia ako je jej daňová základňa, napríklad bola vytvorená opravná položka k pohľadávke a tento rozdiel medzi účtovnou hodnotou a daňovou základňou pohľadávky bude v budúcnosti daňovo uznaný,

3. účtovná hodnota záväzku je vyššia ako jeho daňová základňa, napríklad záväzky daňovo uznané až po ich zaplatení, hodnota záväzku v cudzej mene je vyššia o kurzovú stratu účtovanú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ktorá bude predmetom zdanenia pri platbe záväzku,

4. účtovná hodnota majetku je nižšia ako daňová základňa, napríklad účtovná hodnota pohľadávky je nižšia o kurzovú stratu účtovanú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ktorá bude predmetom zdanenia pri inkase pohľadávky.“.

16. V § 8 ods. 13 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to isté platí o zápornom goodwille.“.

17. § 8 sa dopĺňa odsekmi 14 až 16, ktoré znejú:

(14) Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok, vznikajúce v súvislosti s určitým účtovným prípadom, sa účtujú v závislosti od toho, ako sa účtuje účtovný prípad.

(15) O odložených daniach vyplývajúcich z dočasných rozdielov súvisiacich s podielmi v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách sa neúčtuje, ak sú splnené súčasne tieto podmienky, a to

a) účtovná jednotka majúca tento podiel je schopná ovplyvniť vyrovnanie týchto dočasných rozdielov a zároveň

b) je pravdepodobné, že tieto dočasné rozdiely nebudú vyrovnané v blízkej budúcnosti.

(16) Odložená daň za materskú účtovnú jednotku a jednotlivé dcérske účtovné jednotky sa vzájomne neúčtuje.“.

18. Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

6) Napríklad zákon č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 581/2004 Z. z.“.

19. V § 13 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo vyplývajúce z osobitného predpisu6a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

6a) Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

20. V § 13 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo vyplývajúce z osobitného predpisu6a)“.

21. V § 14 ods. 4 sa slovo „výdavky“ nahrádza slovom „náklady“.

22. V § 14 odsek 5 znie:

(5) Na účte účtovej skupiny 20 sa účtuje goodwill obstaraný napríklad kúpou, výmenou alebo vkladom podniku alebo jeho časti, rozdelením, splynutím alebo zlúčením obchodných spoločností alebo družstiev. Na ťarchu účtu Goodwill sa účtuje, ak je kladný rozdiel medzi obstarávacou cenou a podielom obstarávateľa na reálnej hodnote obstaraného identifikovateľného majetku a záväzkov v deň obstarania. Ak je tento rozdiel záporný, ide o záporný goodwill a účtuje sa v prospech účtu Goodwill. Pri kúpe alebo vklade podniku alebo jeho časti sa účtuje goodwill, ak je kúpna cena alebo uznaná hodnota vkladu vyššia ako je reálna hodnota jednotlivých zložiek majetku a záväzkov, ktorou sa tento majetok a záväzky ocenia v účtovníctve kupujúceho alebo prijímateľa vkladu. Pri rozdelení, splynutí a zlúčení sa účtuje goodwill, ak je účtovná hodnota podielu jednej zúčastnenej obchodnej spoločnosti v inej zúčastnenej obchodnej spoločnosti vyššia než je reálna hodnota majetku a záväzkov pripadajúca na tento podiel. O goodwille vytvorenom vlastnou činnosťou sa neúčtuje.“.

23. § 14 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

(8) O dlhodobom hmotnom majetku a dlhodobom nehmotnom majetku sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá nemá k tomuto majetku vlastnícke právo, ak ide o

a) dlhodobý hnuteľný majetok, ku ktorému vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny a do nadobudnutia vlastníckeho práva majetok užíva,

b) dlhodobý nehnuteľný majetok obstaraný na základe zmluvy, pri ktorej sa vlastnícke právo nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností, ak do nadobudnutia vlastníckeho práva účtovná jednotka nehnuteľnosť užíva,

c) technické zhodnotenie prenajatého dlhodobého majetku, ktoré na základe písomnej zmluvy s vlastníkom odpisuje nájomca za podmienok ustanovených v osobitnom predpise4),

d) dlhodobý hmotný majetok pri prevode vlastníckeho práva z dôvodu zabezpečenia záväzku prevodom práva na veriteľa, ak sa pôvodný vlastník (dlžník) písomne dohodne s veriteľom na výpožičke tohto majetku počas trvania zabezpečenia záväzku,

e) dlhodobý majetok obstaraný formou finančného prenájmu.“.

24. V § 15 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:

„Zmeny reálnych hodnôt cenných papierov určených na predaj sa účtujú na účte Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov účtovej skupiny 40 súvzťažne s účtami príslušných cenných papierov.“.

25. § 16 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

(16) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa z dôvodu upravujúcich závierkových účtovných prípadov účtuje tvorba opravnej položky, alebo sa upraví jej výška, napríklad ak vyhlásenie konkurzu na niektorého z odberateľov, ktorý sa začal po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka potvrdzuje, že znehodnotenie pohľadávok z obchodného styku existovalo už ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje.“.

26. V § 17 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú:

(2) Rezervy sa tvoria na základe zásady opatrnosti na riziká a straty. Rezerva je záväzkom predstavujúcim existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky. Rezerva sa účtuje vo výške najlepšieho odhadu sumy, potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka; pri zisťovaní najlepšieho odhadu sa zohľadňujú všetky riziká a neistota, ktoré sú nevyhnutným charakteristickým znakom každej udalosti.

(3) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa z dôvodu upravujúcich závierkových účtovných prípadov vytvorí alebo upraví výška rezervy, a to napríklad ak na základe súdneho rozhodnutia bola do dňa zostavenia účtovnej závierky potvrdená výška povinnosti.

(4) Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo neurčitou výškou alebo aj s neurčitým časovým vymedzením aj s neurčitou výškou. Záväzky s určitým časovým vymedzením a s určitou výškou sa neúčtujú na účtoch rezerv, ale na príslušných účtoch záväzkov.“.

Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 10.

27. Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

9) Zákon č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 581/2004 Z. z.“.

28. V § 17 ods. 6 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo úhrada za zdravotnú starostlivosť“.

29. § 17 sa dopĺňa odsekmi 11 až 13, ktoré znejú:

(11) Rezervy, technické rezervy a ostatné rezervy sa vytvárajú na povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov, z uzatvorených zmlúv alebo zo záväzkov účtovnej jednotky spočívajúcich v jej dobrovoľnom rozhodnutí splniť si povinnosť voči tretím stranám, a to v prípade prístupu účtovnej jednotky v minulosti, zverejnenia pravidiel alebo oznámenia svojej zodpovednosti možno očakávať, že povinnosť vyplývajúca z tohto záväzku bude uznaná a splnená. Technická rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík9a) sa považuje na účely tohto opatrenia za rezervu.

(12) Rezervy sa netvoria k súvahovým aktívam, ani na opravu dlhodobého hmotného majetku.

(13) Rezerva na reštrukturalizáciu a rezerva na zamestnanecké požitky sa účtujú na účte Ostatné rezervy účtovej skupiny 45. Rezerva na reštrukturalizáciu sa tvorí na základe podrobného plánu reštrukturalizácie účtovnej jednotky alebo jej časti. Rezerva na reštrukturalizáciu zahŕňa len priame výdavky na reštrukturalizáciu, ktoré sú súčasne nevyhnutné na vykonanie reštrukturalizácie a zároveň nie sú spojené s pokračujúcimi aktivitami účtovnej jednotky. Táto rezerva nezahrňuje napríklad náklady na preškolenie zamestnancov alebo premiestnenie zamestnancov, ktorí budú v práci pokračovať, náklady na marketing alebo investície do nových systémov a distribučných sietí. Rezerva na zamestnanecké požitky sa tvorí pre prípad vyplácania odchodného, vyplácania plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

9a) Zákon č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

30. Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa dopĺňa citáciou, ktorá znie:

„Zákon č. 581/2004 Z. z.“.

31. V § 18 ods. 6 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo z vykonávania verejného zdravotného poistenia“.

32. Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

12) Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

33. V § 20 ods. 2 posledná veta znie:

„Zmeny reálnych hodnôt cenných papierov určených na obchodovanie sa účtujú na účte nákladov Úbytky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 53 alebo 56 alebo výnosov Prírastky hodnoty finančného umiestnenia účtovej skupiny 63 alebo 66 súvzťažne s príslušnými účtami cenných papierov a zmeny reálnych hodnôt cenných papierov na predaj sa účtujú na účte účtovej skupiny 40 Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov súvzťažne s príslušnými účtami cenných papierov.“.

34. Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie:

㤠20a

Zásady pre členenie majetku a záväzkov, ktorými sú deriváty a ich účtovanie

(1) Derivát12a) je finančný nástroj, ktorý súčasne spĺňa tieto podmienky:

a) jeho reálna hodnota sa mení v závislosti od zmeny úrokovej miery, ceny cenného papiera, ceny komodity, kurzu cudzích mien, cenového indexu, od úverového hodnotenia (ratingu) alebo úverového indexu, alebo v závislosti od podobnej premennej,

b) nevyžaduje začiatočné čisté investície alebo vyžaduje začiatočné čisté investície, ktoré sú nižšie ako by sa vyžadovalo pri iných druhoch finančných nástrojov, ktoré podobne reagujú na zmeny v úverových faktoroch a trhových faktoroch,

c) je dohodnutý a vyrovnaný k budúcemu dátumu, pričom doba od dohodnutia obchodu do jeho vyrovnania je dlhšia ako pri spotovej operácii.

(2) Deriváty sa členia podľa účelu použitia na

a) deriváty určené na obchodovanie,

b) zabezpečovacie deriváty.

(3) Deriváty sa členia podľa druhu finančného nástroja na

a) pevné termínové operácie, ktorými sú forwardy, futurity a swapy,

b) opcie, z ktorých kupujúcemu plynie úžitok z priaznivého vývoja cien podkladových finančných nástrojov, ale ktoré ho pri nepriaznivom vývoji cien podkladových nástrojov negatívne neovplyvnia.

(4) Deriváty sa z hľadiska podkladových finančných nástrojov členia na

a) úrokové deriváty, ktorými sú deriváty s úrokovými nástrojmi,

b) menové deriváty, ktorými sú deriváty s menovými nástrojmi,

c) akciové deriváty, ktorými sú deriváty s akciovými nástrojmi,

d) komoditné deriváty, ktorými sú deriváty s komoditnými nástrojmi,

e) úverové deriváty, ktorými sú deriváty s úverovými nástrojmi.

(5) Ako úrokové deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z dvoch alebo viacerých podkladových úrokových nástrojov, ktoré sú len v jednej mene, a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky. Za úrokové deriváty sa považujú i forwardové termínové vklady.

(6) Ako menové deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z dvoch alebo viacerých podkladových menových nástrojov, ktoré sú aspoň v dvoch menách, a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky.

(7) Ako akciové deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú aspoň z jedného podkladového akciového nástroja, prípadne tiež z jedného alebo viacerých podkladových úrokových nástrojov, nie však z podkladového komoditného nástroja, a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky.

(8) Ako komoditné deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú aspoň z jedného podkladového komoditného nástroja, prípadne tiež z jedného alebo viacerých podkladových úrokových nástrojov alebo podkladových akciových nástrojov, a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky.

(9) Ako úverové deriváty sa účtujú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z dvoch alebo viacerých podkladových úrokových nástrojov, prípadne tiež z jedného alebo viacerých podkladových akciových nástrojov alebo podkladových komoditných nástrojov, a ktorých reálna hodnota je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky. V takom prípade

a) úverový derivát sa účtuje ako poskytnutá záruka, keď účtovná jednotka ako subjekt preberajúci riziko je zaviazaná plniť za dlžníka v prípade, že tento subjekt neplní svoje záväzky,

b) úverový derivát sa účtuje ako prijatá záruka, ak účtovná jednotka dohodla úverový derivát na účely zabezpečenia finančného aktíva s tým, že ak neplní iný subjekt svoje záväzky, plní ich subjekt preberajúci riziko,

c) prijatá záruka sa účtuje ako úverový derivát, ak ju účtovná jednotka nedohodla na účely zabezpečenia finančného aktíva.

(10) Deriváty sa účtujú na podsúvahových a súvahových účtoch odo dňa dohodnutia obchodu do dňa posledného vyrovnania, alebo ukončenia, uplatnenia práva, ich predaja alebo spätného nákupu.

(11) Za deriváty sa nepovažujú

a) repo obchody,

b) zmluvy o kúpe, zmluvy o kúpe prenajatej veci, zmluvy o nájme alebo predaji hmotného majetku, nehmotného majetku, zásob s výnimkou komodít, s ktorými sa obchoduje alebo môže obchodovať na sekundárnom trhu, napríklad poľnohospodárske produkty, nerastné produkty vrátane ropy, drahé kovy a energia, keď jedna zo zmluvných strán je oprávnená záväzky finančne vyrovnať; výnimka sa nevzťahuje na zmluvy o komoditách uzavreté na účely kúpy, predaja alebo používania komodity, pri ktorých sa očakáva, že budú vyrovnané dodaním komodity,

c) zmluvy o nadobudnutí vlastných akcií výmenou,

d) poistné zmluvy alebo iné zmluvy, ktoré vyžadujú úhradu v súvislosti s klimatickými, geologickými alebo inými fyzikálnymi faktormi.

(12) Zložený finančný nástroj je zmluvne dohodnutý základný finančný nástroj s derivátom, ktorý ovplyvňuje peňažné toky, alebo z iného hľadiska modifikuje vlastnosti základného finančného nástroja (ďalej len “vložený derivát„). Vložený derivát sa oddeľuje od základného finančného nástroja a účtuje sa o ňom, ak sú splnené súčasne tieto podmienky:

a) ekonomické vlastnosti a riziká vloženého derivátu nie sú v úzkom vzťahu s ekonomickými vlastnosťami a rizikami základného finančného nástroja,

b) finančný nástroj s rovnakými podmienkami ako vložený derivát by ako samostatný finančný nástroj spĺňal definíciu derivátu,

c) zložený finančný nástroj nie je oceňovaný reálnou hodnotou, alebo je oceňovaný reálnou hodnotou, ale zmeny z ocenenia sú ponechané na súvahovom účte.

(13) Ak ekonomické vlastnosti a riziká vloženého derivátu nie sú v úzkom vzťahu s ekonomickými vlastnosťami a rizikami základného finančného nástroja, vložený derivát sa účtuje od základného finančného nástroja oddelene, napríklad v prípade

a) predajnej opcie a kúpnej opcie vložených do kapitálového nástroja; predajná opcia dáva investorovi právo predať podkladový finančný nástroj za dohodnutú cenu k určitému termínu; kúpna opcia dáva investorovi právo kúpiť podkladový finančný nástroj za cenu, za ktorú sa realizuje k určitému termínu,

b) menovej opcie vloženej do úrokového nástroja,

c) opcie na predĺženie splatnosti presahujúcej splatnosť úrokového základného finančného nástroja, ak pri splatnosti základného úrokového finančného nástroja neexistuje korekcia na trhovú úrokovú mieru,

d) derivátu, ktorým sa mení základný úrokový finančný nástroj na finančný nástroj s charakteristikami kapitálového nástroja alebo komodity,

e) derivátu, ktorý je vložený do úrokového nástroja, čím umožňuje konvertovať úrokový nástroj na kapitálový nástroj,

f) kúpnej alebo predajnej opcie na úrokový nástroj emitovaný s veľkým diskontom alebo prémiou, okrem opcií s cenou, za ktorú sa realizuje a ktorá sa rovná obstarávacej cene úrokového nástroja zvýšenej alebo zníženej o úrokové výnosy alebo náklady,

g) úverového derivátu vloženého do základného finančného nástroja.

(14) Ak ekonomické vlastnosti a riziká vloženého derivátu sú v úzkom vzťahu s ekonomickými vlastnosťami a rizikami základného finančného nástroja, vložený derivát sa neúčtuje od základného finančného nástroja oddelene, napríklad v prípade

a) úrokového swapu vloženého do úrokového finančného nástroja,

b) úrokovej opcie vloženej do úrokového finančného nástroja, ak je pri obstaraní opcia mimo peňazí; kúpna opcia s úrokovým finančným nástrojom je mimo peňazí, ak je spotová (okamžitá) cena nižšia ako cena, za ktorú sa opcia realizuje v čase splatnosti a predajná opcia s úrokovým finančným nástrojom je mimo peňazí, ak je spotová cena vyššia ako cena, za ktorú sa opcia realizuje v čase splatnosti,

c) menového swapu alebo forwardu vloženého do úrokového nástroja,

d) opcie na predčasné splatenie základného finančného nástroja s cenou, za ktorú sa realizuje a ktorá za bežných okolností nepovedie k značným ziskom alebo stratám.

(15) Ak je úverový derivát, ktorý sa účtuje ako záruka, súčasťou zloženého finančného nástroja, napríklad dlhopis s vloženým úverovým derivátom, účtuje sa oddelene od základného finančného nástroja na podsúvahových účtoch ako záruka.

(16) Ako zabezpečovacie deriváty sa účtujú deriváty, ktoré spĺňajú súčasne tieto podmienky:

a) zodpovedajú stratégii účtovnej jednotky v riadení rizík,

b) zabezpečovací vzťah je od začiatku formálne zdokumentovaný, napríklad dokumentácia umožňuje identifikáciu zabezpečovaných nástrojov a zabezpečovacích nástrojov, vymedzenie rizika, prístup k zabezpečovaniu a preukázaniu efektívnosti zabezpečenia,

c) zabezpečenie je efektívne, pričom za efektívne sa považuje, ak v priebehu zabezpečovacieho vzťahu budú zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích nástrojov zodpovedať zabezpečovanému riziku, prípadne celkové zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích nástrojov sú v rozpätí 80 % až 125 % zmien reálnych hodnôt zabezpečovaných nástrojov zodpovedajúcich zabezpečovanému riziku; pri efektívnosti zabezpečenia sa zisťuje, či zabezpečenie je efektívne na začiatku zabezpečenia a ďalej aspoň ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky.

(17) Zabezpečovanými nástrojmi môžu byť

a) súvahové aktíva alebo záväzky, alebo ich časti,

b) zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch, zaväzujúce obidve strany a obsahujúce všetky podstatné náležitosti najmä množstvo, cenu, termín realizácie, sankcie,

c) očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené, ktorých uskutočnenie je pravdepodobné, napríklad podľa obchodného plánu účtovnej jednotky, množstva obdobných obchodov v minulosti, finančnej a prevádzkovej schopnosti účtovnej jednotky vykonať tento obchod, rozsahu strát a škôd, ktoré by mohli nastať pri neuskutočnení obchodu, možnosti použiť na rovnaké účely iný druh obchodu s podstatne rozdielnymi charakteristikami; identifikácia očakávaného budúceho obchodu v dokumentácii sa vykoná aj z hľadiska času, keď by sa obchod mal uskutočniť, pričom nie je nevyhnutné určiť presný okamih uskutočnenia, ale je potrebné určiť a zdokumentovať aspoň obdobie, v priebehu ktorého sa uskutočnenie obchodu očakáva.

(18) Zabezpečované nástroje môžu mať charakter

a) jednotlivého aktíva, záväzku alebo očakávaných budúcich obchodov,

b) viacerých aktív, záväzkov alebo očakávaných budúcich obchodov s obdobnými charakteristikami, pri ktorých sa zabezpečuje proti rovnakému riziku.

(19) Derivát sa neúčtuje ako zabezpečovací derivát, ak

a) uplynie doba platnosti zabezpečovacieho derivátu, alebo je tento derivát predaný alebo uplatnený,

b) zabezpečenie už nespĺňa podmienky na zaradenie derivátu do zabezpečovacích derivátov a derivát sa účtuje ako derivát určený na obchodovanie,

c) sa už nepredpokladá, že dôjde k plneniu zmluvy alebo k realizácii očakávaného budúceho obchodu.

(20) Ak poistné zmluvy obsahujú časť týkajúcu sa poistenia (poistná zložka) a časť týkajúcu sa investovania (ďalej len “vkladová zložka„), účtujú sa tieto časti oddelene, ak sú splnené súčasne tieto podmienky:

a) účtovná jednotka môže určiť výšku vkladovej zložky (vrátane akýchkoľvek opcií na odkup) oddelene,

b) účtovné zásady účtovnej jednotky inak nevyžadujú zistiť všetky povinnosti a práva vyplývajúce z vkladovej zložky.

(21) V účtovných jednotkách, ktorými sú poisťovne a zaisťovne, sa marže v hotovosti poskytnuté pre deriváty, s ktorými sa obchoduje s použitím prostriedkov z vlastných zdrojov, účtujú na súvahovom účte Ostatné pohľadávky v členení na marže v hotovosti poskytnuté pre deriváty na vlastný účet a pre deriváty pre klienta. Účtujú sa tu tiež vysporiadané zmeny reálnych hodnôt derivátov. Marže poskytnuté v cenných papieroch sa účtujú aj naďalej na účtoch, kde sa účtovali pred ich poskytnutím.

(22) V účtovných jednotkách, ktorými sú poisťovne a zaisťovne, sa marže v hotovosti prijaté pre deriváty, s ktorými sa obchoduje z prostriedkov vlastných zdrojov, účtujú na súvahovom účte Ostatné záväzky v členení na marže v hotovosti pre deriváty na vlastný účet a pre deriváty pre klienta. Marže prijaté v cenných papieroch sa účtujú v reálnej hodnote na podsúvahovom účte pre prijaté kolaterály v účtovej skupine 72.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

12a) § 8 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z.“.

35. § 21 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

(10) Technické zhodnotenie vykonané na prenajatom majetku a odpisované nájomcom sa odpíše v priebehu nájmu. Zostatková cena technického zhodnotenia pri predčasnom skončení nájmu sa účtuje v účtovníctve nájomcu do nákladov na ťarchu účtu Správnej réžie prípadne účtu Ostatných nákladov účtovej skupiny 55. Ak sa nájomca s prenajímateľom dohodnú o odplatnom prevode technického zhodnotenia, účtuje sa o takomto prevode v účtovníctve nájomcu ako o predaji hmotného majetku. Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu sa účtujú v účtovníctve nájomcu na ťarchu Ostatných nákladov účtovej skupiny 55.

(11) V účtovnej jednotke sa zisťuje, v akej výške sa v budúcnosti v súvislosti s goodwillom zvýšia ekonomické úžitky a v súvislosti so záporným goodwillom znížia ekonomické úžitky. Ak budúce zvýšenie ekonomických úžitkov bude pravdepodobne nižšie ako je už zaúčtovaná výška goodwillu, príslušná časť goodwillu sa odpíše hneď pri kúpe, vklade podniku alebo jeho časti, zlúčení, splynutí alebo rozdelení. Ak budúce zníženie ekonomických úžitkov bude pravdepodobne nižšie ako je už zaúčtovaná výška záporného goodwillu, príslušná časť záporného goodwillu sa odpíše hneď pri kúpe, vklade podniku alebo jeho časti, zlúčení, splynutí alebo rozdelení. Odpisy goodwillu sa účtujú na ťarchu účtu Ostatné náklady účtovej skupiny 55, odpisy záporného goodwillu v prospech tohto účtu. Goodwill, prípadne záporný goodwill sa musí odpísať najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania.“.

36. Za § 21sa vkladá § 21a, ktorý znie:

„ § 21a

Finančný prenájom

(1) Na účely účtovania finančného prenájmu sa rozumie

a) finančným prenájmom obstaranie majetku s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu majetku,

b) dohodnutými budúcimi platbami platby počas dohodnutého časového obdobia prenájmu, ktoré má nájomca uhradiť, alebo na ňom môžu byť požadované, okrem platieb za služby alebo dane počas dohodnutého obdobia finančného prenájmu, ktoré majú byť uhradené prenajímateľom a nájomcovi refundované a platieb neurčených pevnou sumou v závislosti na časovom faktore, ale napríklad podľa rozsahu použitia; ak má nájomca na konci dohodnutého časového obdobia možnosť kúpiť majetok od prenajímateľa za kúpnu cenu, ktorá nie je vyššia ako by bola zostatková cena prenajatého hmotného majetku, ktorú by mal majetok pri rovnomernom odpisovaní a na začiatku dohodnutej doby prenájmu možno očakávať, že nájomca to využije, dohodnuté budúce platby tiež zahŕňajú platby požadované za túto možnosť,

c) istinou u prenajímateľa celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné výnosy; pričom nerealizovanými finančnými výnosmi sú budúce finančné výnosy vypočítané prenajímateľom, napríklad metódou efektívnej úrokovej miery alebo metódou prírastkovej výpožičkovej úrokovej miery,

d) istinou u nájomcu celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné náklady (nájomné), pričom suma istiny u nájomcu sa rovná sume istiny u prenajímateľa; nerealizovanými finančnými nákladmi (nájomným) sú budúce finančné náklady, ktoré sú u prenajímateľa nerealizovanými finančnými výnosmi.

(2) Pri finančnom prenájme u nájomcu sa postupuje takto:

a) majetok používaný na základe finančného prenájmu sa u nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ťarchu príslušného účtu majetku v ocenení rovnajúcom sa istine u nájomcu so súvzťažným zápisom v prospech účtu účtovej skupiny 48 Záväzky z prenájmu,

b) dohodnuté platby uhradené prenajímateľovi sa u nájomcu rozdeľujú na časť, o ktorú sa znižuje záväzok a na časť tvorenú nákladmi na prenájom, ktorá sa účtuje do úrokových nákladov účtu Ostatné náklady účtovej skupiny 55 a to tak, aby počas dohodnutého časového obdobia prenájmu bola zabezpečená konštantná úroková miera pri zostatku záväzku za každé obdobie,

c) prenajatý majetok sa u nájomcu odpisuje obdobne ako vlastný majetok, teda v prospech účtu Oprávky k odpisovanému hmotnému hnuteľnému majetku účtovej skupiny 21 a na ťarchu účtu Správna réžia účtových skupín 51 alebo 53; ak nájomca nemá dostatočnú istotu, že na konci dohodnutého časového obdobia prenájmu získa vlastnícke právo k tomuto majetku, majetok sa odpisuje počas doby použiteľnosti, alebo počas určenej doby dohodnutej s prenajímateľom podľa toho, ktorá doba je kratšia.

(3) Odovzdanie majetku, ktorý bol predmetom finančného prenájmu z dôvodu predčasného ukončenia zmluvy sa u nájomcu účtuje v prospech účtu Oprávky k odpisovanému hmotnému hnuteľnému majetku účtovej skupiny 21 a na ťarchu príslušného analytického účtu k účtu Ostatné náklady účtovej skupiny 55 vo výške zostatkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku. Vyradenie majetku sa účtuje na ťarchu účtu Oprávky k odpisovanému hmotnému hnuteľnému majetku účtovej skupiny 21 - Hmotný hnuteľný majetok so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu majetku. Zánik záväzku sa u nájomcu účtuje na ťarchu príslušného účtu dlhodobého záväzku so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu Ostatné výnosy účtovej skupiny 65.“.

37. V § 33 písm. a) sa slovo „výdavky“ nahrádza slovom „náklady“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a náklady spojené so zlúčením, splynutím a rozdelením obchodných spoločností a družstiev a so zmenou ich právnej formy, upisovaním nových akcií a iným zvyšovaním vlastného imania a s tým súvisiace náklady, ako sú napríklad notárske poplatky, súdne poplatky, provízie maklérom, náklady na odborné posudky, poradenstvo, prospekt emitenta cenných papierov,“.

38. V § 35 ods. 1 písm. a) sa slovo „výdavky“ nahrádza slovom „náklady“ a vypúšťajú sa slová „vrátane kurzových rozdielov“.

39. § 38 ods. 1 písmeno a) znie:

a) pohľadávky z poistenia, verejného zdravotného poistenia a zaistenia a záväzky z poistenia, verejného zdravotného poistenia a zaistenia (účtové skupiny 30 a 33),“.

40. § 38 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Pohľadávky, ktorých výška sa určí napríklad na základe zmluvy alebo iného dokladu, v prípade ak do dňa zostavenia účtovnej závierky nie je vystavený účtovný doklad pre odberateľa, sa účtujú na príslušných účtoch pohľadávok, s ktorými súvisia a vedú sa na samostatnom analytickom účte. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtujú upravujúce závierkové účtovné prípady, napríklad ak sa do dňa zostavenia účtovnej závierky získala informácia o výške tržby z predaja majetku, ktorý účtovná jednotka predala pred dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.“.

41. V § 39 ods. 1 písm. a) bode 1b sa slovo „výdavky“ nahrádza slovom „náklady“.

42. V § 39 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) až j), ktoré znejú:

f) pohľadávky z verejného zdravotného poistenia; v účtovných jednotkách, ktorými sú zdravotné poisťovne, sa na tomto účte účtujú pohľadávky z titulu verejného zdravotného poistenia voči poisteným podľa osobitného predpisu6a),

g) pohľadávky voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len “úrad„); v účtovných jednotkách, ktorými sú zdravotné poisťovne, sa na tomto účte účtujú pohľadávky voči úradu14a) z titulu nároku na poistné verejného zdravotného poistenia a nároku na úrok z omeškania podľa osobitného predpisu6a),

h) pohľadávky voči inej zdravotnej poisťovni; v účtovných jednotkách, ktorými sú zdravotné poisťovne, sa na tomto účte účtujú pohľadávky voči inej zdravotnej poisťovni najmä z titulu prerozdeľovania poistného na verejné zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu6a),

i) pohľadávky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti; v účtovných jednotkách, ktorými sú zdravotné poisťovne, sa na tomto účte účtujú aj poskytnuté preddavky z verejného zdravotného poistenia,

j) pohľadávky voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky; v účtovných jednotkách, ktorými sú zdravotné poisťovne, sa na tomto účte účtujú pohľadávky voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazom 14a znie:

14a) Zákon č. 581/2004 Z. z.“.

43. Poznámka pod čiarou k odkazu 15 sa dopĺňa citáciou, ktorá znie:

„Zákon č. 580/2004 Z. z.“.

44. V § 39 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„Dňom uskutočnenia účtovného prípadu pre pohľadávky z verejného zdravotného poistenia vo výške poistného je posledný deň kalendárneho mesiaca, za ktorý bolo príslušnej zdravotnej poisťovni vykázané poistné podľa osobitného predpisu15a).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:

15a) Zákon č. 580/2004 Z. z.

Zákon č. 581/2004 Z. z.“.

45. V § 39 ods. 3 sa za slovo „poistníkovi“ vkladajú slová „alebo platiteľovi poistného15a)“.

46. Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

16) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.

47. V § 42 sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) až h), ktoré znejú:

e) záväzky voči úradu14a),

f) záväzky voči inej zdravotnej poisťovni,

g) záväzky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,

h) záväzky voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky.“.

48. V § 42 odsek 2 znie:

(2) Dňom uskutočnenia účtovného prípadu pre záväzky z poistenia, verejného zdravotného poistenia a zaistenia účtovej skupiny 33 je deň uznania sumy plnenia záväzku z ohlásenej poistnej udalosti alebo ohláseného poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ktorý si v nadväznosti na osobitné predpisy určí účtovná jednotka vo vnútornom predpise. Tieto záväzky sa účtujú ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu bez ohľadu na to, či poistné plnenie alebo úhrada za zdravotnú starostlivosť boli už vyplatené alebo nie na účte Záväzky z poistenia voči poisteným účtovej skupiny 33.“.

49. V § 44 písm. e) sa vypúšťajú slová „Národnému úradu práce,“.

50. V § 45 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:

i) krátkodobé rezervy; na účte Krátkodobé rezervy sa účtujú rezervy s predpokladanou dobou vyrovnania pri vzniku najviac jeden rok, napríklad za nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia, reklamácie, ak je neurčité časové vymedzenie alebo výška záväzku do dňa zostavenia účtovnej závierky,

j) nevyfakturované dodávky; na účte Nevyfakturované dodávky sa účtujú položky neúčtované ako obvyklé záväzky, napríklad nevyfakturované dodávky, prijaté služby, ak účtovná jednotka na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu pozná výšku záväzku do dňa zostavenia účtovnej závierky; ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa účtujú upravujúce závierkové účtovné prípady, napríklad na základe účtovného dokladu sa získala informácia o výške záväzku, ako aj obstarávacia cena majetku, ktorý bol obstaraný do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.“.

51. V § 47 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

52. V § 47 sa vypúšťa odsek 10. Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 10.

53. V § 49 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) dlhodobé prostriedky poskytnuté pobočke zahraničnej poisťovne.“.

54. V § 49 ods. 2 sa odkaz 22 nahrádza odkazom 23.

55. V § 49 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„Ako zníženie stavu tohto účtu sa môže účtovať zvýšenie základného imania, úhrada strát, výplata spoločníkom a podobne, ak je to v súlade s osobitným predpisom23).“.

56. V § 49 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:

„Na ťarchu tohto účtu sa nemôže účtovať použitie týchto oceňovacích rozdielov na zvýšenie základného imania, úhradu strát, nemôže sa účtovať ich použitie na výplatu pre spoločníkov a podobne.“.

57. § 49 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Na účte Dlhodobé prostriedky poskytnuté pobočke zahraničnej poisťovne sa účtujú dlhodobé nenávratné prostriedky poskytnuté pobočke zahraničnej poisťovne.“.

58. V § 53 ods. 2 prvá veta znie:

„Zmena stavu technickej rezervy za účtovné obdobie sa vypočíta ako rozdiel medzi konečným zostatkom a začiatočným stavom príslušnej technickej rezervy v bežnom účtovnom období.“.

59. V § 53 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

(6) V účtovných jednotkách, ktorými sú zdravotné poisťovne, sa na účte Technická rezerva na poistné plnenia účtujú technické rezervy na úhradu za zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu1a). Pre verejné zdravotné poistenie sa analytické účty vedú samostatne na úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá

a) nebola ku dňu účtovnej závierky uhradená,

b) bola poskytnutá ku dňu zostavenia účtovnej závierky, ale do tohto termínu nebol zdravotnej poisťovni doručený účtovný doklad,

c) bude poskytnutá poistencom zaradeným v zozname poistencov čakajúcich na zdravotnú starostlivosť.“.

Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 11.

60. V § 53 ods. 7 sa na konci pripája táto veta:

„V účtovných jednotkách, ktorými sú zdravotné poisťovne, sa v prípade, že bolo vykázané poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ale úhrada za ňu nebola vykonaná v bežnom účtovnom období, účtuje táto skutočnosť na účte Záväzky z poistenia voči poisteným účtovej skupiny 33.“.

61. V § 53 ods. 8 prvej vete sa za slovo „zľavy“ vkladá čiarka a slová „sa v neživotnom poistení“ nahrádzajú slovami „ktorá sa tvorí v životnom poistení aj neživotnom poistení,“ a štvrtej vete sa slovo „podstatná“ nahrádza slovom „významná“.

62. Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:

24) § 20 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

63. § 60 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

(10) V účtovných jednotkách, ktorými sú zdravotné poisťovne, sa nepoužije postup podľa odseku 2.“.

64. V § 61 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) V účtovných jednotkách, ktorými sú zdravotné poisťovne, sa na ťarchu účtu Náklady na poistné plnenie účtuje úhrada nákladov za zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencom. V prospech účtu Náklady na poistné plnenie sa účtuje úhrada nákladov za neodkladnú starostlivosť hradená úradom, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa osobitného predpisu6a) a úhrada nákladov za zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencom iných zdravotných poisťovní, alebo poistencom z iných členských štátov Európskej únie.“.

Doterajšie odseky 2 až 14 sa označujú ako odseky 3 až 15.

65. V § 61 ods. 3 písmená a) a b) znejú:

a) výškou technickej rezervy na poistné plnenia na začiatku bežného účtovného obdobia, ktorá je určená na poistné plnenia, ktoré nastali počas minulých účtovných období a sú dosiaľ neuhradené, na úhradu nákladov za zdravotnú starostlivosť, ktorá nebola nahlásená a uhradená v bežnom účtovnom období a

b) sumami vyplatenými v bežnom účtovnom období na poistné plnenia, ktoré nastali počas minulých účtovných období, na úhradu nákladov za zdravotnú starostlivosť poskytnutú v minulých účtovných obdobiach a výškou technickej rezervy na tieto dosiaľ neuhradené poistné plnenia alebo dosiaľ nevykonanú úhradu za zdravotnú starostlivosť na konci bežného účtovného obdobia; druh a rozsah tohto rozdielu sa uvedie v účtovnej závierke v poznámkach; analytické účty nákladov na poistné plnenia a technických rezerv účet Technická rezerva na poistné plnenia účtovej skupiny 44 alebo Technická rezerva na životné poistenie účtovej skupiny 44 sa vedú tak, aby bolo možné zistiť uvedený rozdiel.“.

66. V § 61 ods. 13 piatej vete sa za slovo „príspevok“ vkladajú slová „úradu alebo“.

67. V § 64 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta vrátane odkazu 26 a poznámky pod čiarou k odkazu 26.

68. § 65 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

(10) V účtovných jednotkách, ktorými sú zdravotné poisťovne, sa nepoužije postup podľa odseku 2.“.

69. V § 66 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„V účtovných jednotkách, ktorými sú zdravotné poisťovne, sa v prospech účtu Predpísané poistné v hrubej výške účtovej skupiny 60 účtuje poistné verejného zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu14a).“.

70. V § 70 ods. 5 sa za slová „prenajatý majetok“ vkladá čiarka a slová „zdravotné pomôcky“.

71. Za § 73 sa vkladajú § 73a a 73b, ktoré znejú:

㤠73a

Na účely prechodu účtovania účtovných jednotiek, ktoré ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto opatrenia účtovali podľa doterajších predpisov, sa vykonajú tieto účtovné operácie:

a) zostatok účtu Odhadné účty aktívne účtovej skupiny 39 sa prevedie na analytický účet vecne príslušných pohľadávok,

b) zostatok účtu Odhadné účty pasívne účtovej skupiny 39 sa prevedie na účet Nevyfaktúrované dodávky alebo Krátkodobé rezervy účtovej skupiny 36.

§ 73b

Týmto opatrením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.“.

72. Nadpis prílohy znie: „Rámcová účtová osnova pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní, zdravotné poisťovne a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov“.

73. V prílohe v účtovej triede 2 účtovej skupine 20 sa slová „Zriaďovacie výdavky“ nahrádzajú slovami „Zriaďovacie náklady“.

74. V prílohe v účtovej triede 3 sa účtová skupina 30 dopĺňa slovami „Pohľadávky z verejného zdravotného poistenia“, „Pohľadávky voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou“, „Pohľadávky voči inej zdravotnej poisťovni“, „Pohľadávky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti“ a slovami „Pohľadávky voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky“.

75. V prílohe v účtovej triede 3 sa účtová skupina 33 dopĺňa slovami „Záväzky voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou“, „Záväzky voči inej zdravotnej poisťovni“, „Záväzky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti“ a slovami „Záväzky voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky“.

76. V prílohe v účtovej triede 3 účtovej skupine 35 sa slová „Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia“ nahrádzajú slovami „Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia a zdravotného poistenia“.

77. V prílohe v účtovej triede 3 sa účtová skupina 36 dopĺňa slovami „Krátkodobé rezervy“ a slovami „Nevyfakturované dodávky“.

78. V prílohe v účtovej triede 3 účtovej skupine 39 sa vypúšťajú slová „Odhadné účty aktívne“ a slová „Odhadné účty pasívne“.

79. V prílohe v účtovej triede 4 sa účtová skupina 40 dopĺňa slovami „Dlhodobé prostriedky poskytnuté zahraničnej pobočke“.

80. Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a za prílohu č. 1 sa dopĺňa príloha č. 2, ktorá znie:

„Príloha č. 2 k opatreniu č. 22212/2002-92 v znení neskorších predpisov

ZOZNAM PREBRATÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Týmto opatrením sa preberajú tieto právne akty:

1. Štvrtá smernica Rady 78/660/EEC z 25. júla 1978 založená na článku 54 (3) g) zmluvy o účtovnej závierke niektorých typov spoločností (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 222 zo 14. 8. 1978) v znení smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 193, 18. 7. 1983), v znení smernice Rady 84/569/EHS z 27. novembra 1984 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 314, 4. 12. 1984), v znení smernice Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 395, 30. decembra 1989), v znení smernice Rady 90/604/EEC z 8. novembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 317 z 16. 11. 1990), smernice Rady 90/605/EEC z 8. novembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 317 zo 16. 11. 1990), smernice Rady 90/605/EEC z 8. novembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 317 zo 16. 11. 1990), smernice Rady 94/8/ES z 21. marca 1994 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 82 z 25. 3. 1994), smernice Rady 1999/60/ES zo 17. júna 1999 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 162 z 26. 6. 1999), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 283, 27. októbra 2001), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/38/ES z 13. mája 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 120 z 15. 5. 2003) a v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 178 zo 17. 7. 2003).

2. Smernica Rady 91/674/EEC z 19. decembra 1991 pre ročnú účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku poisťovacích podnikov (Úradný vestník Európskej únie L 374 z 31. 12. 1991).“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií