Vyhláška č. 665/2006 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 567/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálna výška garančného fondu poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne

Čiastka 256/2006
Platnosť od 23.12.2006 do31.03.2008
Účinnosť od 31.12.2006 do31.03.2008
Zrušený 8/2008 Z. z.

OBSAH

665

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 20. decembra 2006,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 567/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálna výška garančného fondu poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne

Národná banka Slovenska podľa § 31 ods. 8 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z. a zákona č. 747/2004 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 567/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálna výška garančného fondu poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne sa mení takto:

1. V § 1 ods. 1 sa číslo „3 000 000“ nahrádza číslom „3 200 000“.

2. V § 1 ods. 2 písm. a) sa číslo „2 000 000“ nahrádza číslom „2 200 000“.

3. V § 1 ods. 2 písm. b) sa číslo „3 000 000“ nahrádza číslom „3 200 000“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2006.


Ivan Šramko v. r.