REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V čl. III v deviatom bode v uvádzacej vete namiesto slov „§ 173a“ majú byť správne uvedené slová „§ 173b“ a namiesto slov „§ 173b“ v uvádzacej vete a v označení paragrafu majú byť správne uvedené slová „§ 173c“.