Vyhláška č. 567/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje minimálna výška garančného fondu poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne

(v znení č. 665/2006 Z. z.)

Čiastka 240/2004
Platnosť od 28.10.2004 do31.03.2008
Účinnosť od 31.12.2006 do31.03.2008
Zrušený 8/2008 Z. z.

OBSAH

567

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 12. októbra 2004,

ktorou sa ustanovuje minimálna výška garančného fondu poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 8 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Minimálna výška garančného fondu poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne pre životné poistenie je 3 200 000 EUR.

(2) Minimálna výška garančného fondu poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne pre jedno poistné odvetvie neživotného poistenia alebo pre viac poistných odvetví neživotného poistenia uvedených v prílohe č. 1 k zákonu

a) pod číslom 1 až 9 a 16 až 18 je 2 200 000 EUR,

b) pod číslom 10 až 15 je 3 200 000 EUR.

(3) Ak poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne vykonáva niekoľko poistných odvetví neživotného poistenia s rôznou minimálnou výškou garančného fondu, minimálna výška garančného fondu takejto poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne je suma uvedená v odseku 2 písm. b).


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2004.


Ivan Mikloš v. r.