Oznámenie č. 415/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie

Čiastka 172/2005
Platnosť od 13.09.2005
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.

415

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 28 ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

výnos z 5. septembra 2005 č. 22040/2005-SL o podrobnostiach o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie.

Obsahom výnosu je stanovenie výpočtu a postup pri výpočte mesačného prerozdeľovania preddavkov na poistné a postup pri výpočte ročného prerozdeľovania poistného.

Výnos nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.

Výnos je uverejnený v čiastke 47/2005 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.