Oznámenie č. 607/2006 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní

Čiastka 230/2006
Platnosť od 24.11.2006 do31.03.2008
Zrušený 8/2008 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 30. decembra 2006.

607

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 24. októbra 2006 č. 8/2006 o predkladaní výkazov poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní.

Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní Národnej banke Slovenska.

Opatrenie nadobúda účinnosť 30. decembra 2006.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 37/2006 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.