Oznámenie č. 121/2008 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní

Čiastka 49/2008
Platnosť od 10.04.2008
Účinnosť do 31.12.2015
Zrušený 39/2015 Z. z.
Redakčná poznámka

Na základe oznámenia č. 578/2008 Z. z. sa v čl. II vypúšťa z opatrenia Národnej banky Slovenska č. 4/2008 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní (oznámenie č. 121/2008 Z. z.) príloha č. 21 Nekonsolidovaná b...

121

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 43 ods. 6 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 1. apríla 2008 č. 4/2008 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní.

Opatrenie ustanovuje rozsah, spôsob a termíny predkladania výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. apríla 2008.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 12/2008 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.