Opatrenie č. 373/2007 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2008

Čiastka 165/2007
Platnosť od 18.08.2007
Účinnosť od 01.01.2008

OBSAH

373

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 8. augusta 2007

o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2008

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Výška štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2008 je 12,5 % z ročného vkladu, najviac v sume 2 000 Sk.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.


Ján Počiatek v. r.