Vyhláška č. 64/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne

Čiastka 30/2005
Platnosť od 25.02.2005 do29.12.2006
Účinnosť od 01.03.2005 do29.12.2006
Zrušený 95/2002 Z. z.

64

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 9. februára 2005

o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 6 a 7 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Údaje z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie podľa § 34 ods. 6 zákona sa predkladajú písomne a elektronicky v tomto rozsahu a termíne:

Označenie Názov Termín predkladania
VP (ÚFT) 1-04 Výkaz o poistnom trhu životného
poistenia
do 30 dní po uplynutí kalendárneho
štvrťroka a do troch mesiacov po
uplynutí kalendárneho roka
VP (ÚFT) 2-04 Výkaz o poistnom trhu neživotného
poistenia
do 30 dní po uplynutí kalendárneho
štvrťroka a do troch mesiacov po
uplynutí kalendárneho roka
VP (ÚFT) 3-04 Výkaz o povinnom zmluvnom poistení
zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla
do 30 dní po uplynutí kalendárneho
štvrťroka a do troch mesiacov po
uplynutí kalendárneho roka
PP (ÚFT) 4-04 Prehľad o umiestnení prostriedkov
technických rezerv v životnom poistení
do 30 dní po uplynutí kalendárneho
štvrťroka a do troch mesiacov po
uplynutí kalendárneho roka
PP (ÚFT) 5-04 Prehľad o umiestnení prostriedkov
technických rezerv v neživotnom
poistení
do 30 dní po uplynutí kalendárneho
štvrťroka a do troch mesiacov po
uplynutí kalendárneho roka
ZP (ÚFT) 6-01 Zoznam akcionárov poisťovne alebo
zaisťovne
do troch mesiacov po uplynutí
kalendárneho roka
Súvaha
Úč POI 1-04
Priebežná súvaha poisťovne do 30 dní po uplynutí kalendárneho
štvrťroka
Výkaz ziskov a strát
Úč POI 2-04
Priebežný výkaz ziskov a strát poisťovne do 30 dní po uplynutí kalendárneho
štvrťroka
Súvaha
Úč POI 1-01
Súvaha poisťovne overená audítorom do troch mesiacov po uplynutí
kalendárneho roka
Výkaz ziskov a strát
Úč POI 2-01
Výkaz ziskov a strát poisťovne overený
audítorom
do troch mesiacov po uplynutí
kalendárneho roka.

(2) Ďalšie údaje a informácie podľa § 34 ods. 7 zákona sa predkladajú písomne a elektronicky v tomto rozsahu a termíne:

Označenie Názov Termín predkladania
VP (ÚFT) 7-01 Výkaz špecifických údajov o poistnom
trhu životného poistenia a neživotného
poistenia
do troch mesiacov po uplynutí
kalendárneho roka
VP (ÚFT) 8-01 Výkaz špecifických údajov o poistnom
trhu životného poistenia
do troch mesiacov po uplynutí
kalendárneho roka
VP (ÚFT) 9-01 Výkaz špecifických údajov o poistnom
trhu neživotného poistenia
do troch mesiacov po uplynutí
kalendárneho roka
VP (ÚFT) 10-04 Výkaz o rovnováhe medzi peňažnými
menami aktív a pasív (currency
matching) v životnom poistení
do 30 dní po uplynutí kalendárneho
štvrťroka a do troch mesiacov po
uplynutí kalendárneho roka
VP (ÚFT) 11-04 Výkaz o rovnováhe medzi peňažnými
menami aktív a pasív (currency
matching) v neživotnom poistení
do 30 dní po uplynutí kalendárneho
štvrťroka a do troch mesiacov po
uplynutí kalendárneho roka
VP (ÚFT) 12-01 Výkaz o dosiahnutých ročných výnosoch
z umiestnenia aktív
do troch mesiacov po uplynutí
kalendárneho roka
HP (ÚFT) 13-01 Hlásenie o všetkých zmenách týkajúcich
sa všeobecných poistných podmienok a
osobitných poistných podmienok,
výpočtu sadzieb poistného a technických
rezerv poisťovne
do desiatich dní pred ich účinnosťou
HP (ÚFT) 14-01 Hlásenie o volných, ničím nezaťažených
aktívach tvoriacich garančný fond
do troch mesiacov po uplynutí
kalendárneho roka
HP (ÚFT) 15-01 Hlásenie o zmenách vo výpise
z obchodného registra
do siedmich dní po ich účinnosti
HP (ÚFT) 16-01 Hlásenie o zmenách stanov do siedmich dní po ich účinnosti
HP (ÚFT) 17-01 Hlásenie o zmenách organizačnej
štruktúry
do siedmich dní po ich účinnosti
HP (ÚFT) 18-01 Hlásenie o personálnych zmenách do siedmich dní po ich účinnosti
HP (ÚFT) 19-01 Hlásenie o určení likvidačných
zástupcov
do siedmich dní odo dňa jeho určenia
PP (ÚFT) 20-01 Prehľad o všetkých podnetoch,
podaniach a sťažnostiach klientov
do troch mesiacov po uplynutí
kalendárneho roka
PP (ÚFT) 21-01 Prehľad o splnení uloženého opatrenia do 30 dní po uplynutí lehoty na splnenie
uloženého opatrenia
ZP (ÚFT) 22-01 Zoznam poisťovacích agentov - fyzických
osôb, ktoré vykonávali sprostredkovanie
poistenia v mene
poisťovne/zaisťovne/pobočky
zahraničnej poisťovne/pobočky
zahraničnej zaisťovne k 31. decembru
predchádzajúceho kalendárneho roka
do troch mesiacov po uplynutí
kalendárneho roka
ZP (ÚFT) 23-01 Zoznam poisťovacích agentov -
právnických osôb, ktoré vykonávali
sprostredkovanie poistenia v mene
poisťovne/zaisťovne/pobočky
zahraničnej poisťovne/pobočky
zahraničnej zaisťovne k 31. decembru
predchádzajúceho kalendárneho roka
do troch mesiacov po uplynutí
kalendárneho roka
VP (ÚFT) 24-04 Nekonsolidovaná bilancia finančných
aktív a finančných pasív za poisťovne,
zaisťovne, pobočky zahraničnej
poisťovne a pobočky zahraničnej
zaisťovne (stavy)
do 30 dní po uplynutí kalendárneho
štvrťroka a do troch mesiacov po
uplynutí kalendárneho roka
VP (ÚFT) 25-04 Nekonsolidovaná bilancia finančných
aktív a finančných pasív za poisťovne,
zaisťovne, pobočky zahraničnej
poisťovne a pobočky zahraničnej
zaisťovne (toky)
do 30 dní po uplynutí kalendárneho
štvrťroka a do troch mesiacov po
uplynutí kalendárneho roka.

§ 2

(1) Výkazy, hlásenia, prehľady a iné správy uvedené v § 1 s výnimkou súvahy a výkazu ziskov a strát sa predkladajú podľa vzorov uvedených v prílohách č. 1 až 25; súčasťou ich obsahu sú aj vysvetlivky na vypĺňanie.

(2) Výkazy, hlásenia a prehľady, ktorých vzory sú uvedené v prílohách č. 1 až 3, 7 až 13, 18 až 20, 24 a 25, sa predkladajú osobitne za činnosť vykonávanú na území Slovenskej republiky, osobitne za jednotlivé pobočky zriadené v iných členských štátoch a osobitne za činnosť vykonávanú v jednotlivých členských štátoch na základe práva slobodného poskytovania služieb.

§ 3

Na predkladanie výkazov, hlásení a iných správ za rok 2004 v roku 2005 sa vzťahuje doterajší predpis.


§ 4

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 550/2002 Z. z. o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2005.


v z. Vladimír Tvaroška v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 64/2005 Z. z.

Výkaz o poistnom trhu životného poistenia - vzor

Príloha č. 2 k vyhláške č. 64/2005 Z. z.

Výkaz o poistnom trhu neživotného poistenia - vzor

Príloha č. 3 k vyhláške č. 64/2005 Z. z.

Výkaz o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - vzor

Príloha č. 4 k vyhláške č. 64/2005 Z. z.

Výkaz o umiestnení prostriedkov technických rezerv v životnom poistení - vzor

Príloha č. 5 k vyhláške č. 64/2005 Z. z.

Prehľad o umiestnení prostriedkov technických rezerv v neživotnom poistení - vzor

Príloha č. 6 k vyhláške č. 64/2005 Z. z.

Zoznam akcionárov poisťovne/zaisťovne-právnických osôb - vzor

Príloha č. 7 k vyhláške č. 64/2005 Z. z.

Výkaz špecifických údajov o poistnom trhu životného poistenia a neživotného poistenia - vzor

Príloha č. 8 k vyhláške č. 64/2005 Z. z.

Výkaz špecifických údajov o poistnom trhu životného poistenia - vzor

Príloha č. 9 k vyhláške č. 64/2005 Z. z.

Výkaz špecifických údajov o poistnom trhu neživotného poistenia - vzor

Príloha č. 10 k vyhláške č. 64/2005 Z. z.

Výkaz o rovnováhe medzi peňažnými menami aktív a pasív (currency matching) v životnom poistení - vzor

Príloha č. 11 k vyhláške č. 64/2005 Z. z.

Výkaz o rovnováhe medzi peňažnými menami aktív a pasív (currency matching) v neživotnom poistení - vzor

Príloha č. 12 k vyhláške č. 64/2005 Z. z.

Výkaz o dosiahnutých ročných výnosov z umiestnenia aktív - vzor

Príloha č. 13 k vyhláške č. 64/2005 Z. z.

Hlásenie o všetkých zmenách týkajúcich sa všeobecných poistných podmienok a osobitných poistných podmienok, výpočtu sadzieb poistného a technických rezerv poisťovne - vzor

Príloha č. 14 k vyhláške č. 64/2005 Z. z.

Hlásenie o voľných, ničím nezaťažených aktívach tvoriacich garančný fond - vzor

Príloha č. 15 k vyhláške č. 64/2005 Z. z.

Hlásenie o zmenách vo výpise z obchodného registra - vzor

Príloha č. 16 k vyhláške č. 64/2005 Z. z.

Hlásenie o zmenách stanov - vzor

Príloha č. 17 k vyhláške č. 64/2005 Z. z.

Hlásenie o zmenách organizačnej štruktúry - vzor

Príloha č. 18 k vyhláške č. 64/2005 Z. z.

Hlásenie o personálnych zmenách - vzor

Príloha č. 19 k vyhláške č. 64/2005 Z. z.

Hlásenie o určení likvidačných zástupcov PO a FO - vzor

Príloha č. 20 k vyhláške č. 64/2005 Z. z.

Prehľad o všetkých podnetoch, podaniach a sťažnostiach klientov - vzor

Príloha č. 21 k vyhláške č. 64/2005 Z. z.

Prehľad o splnení uloženého opatrenia - vzor

Príloha č. 22 k vyhláške č. 64/2005 Z. z.

Zoznam poisťovacích agentov - FO, ktoré vykonávali sprostredkovanie poistenia v mene poisťovne/zaisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne/pobočky zahraničnej zaisťovne k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka - vzor

Príloha č. 23 k vyhláške č. 64/2005 Z. z.

Zoznam poisťovacích agentov - PO, ktoré vykonávali sprostredkovanie poistenia v mene poisťovne/zaisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne/pobočky zahraničnej zaisťovne k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka - vzor

Príloha č. 24 k vyhláške č. 64/2005 Z. z.

Nekonsolidovaná bilancia finančných aktív a finančných pasív za poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne - vzor

Príloha č. 25 k vyhláške č. 64/2005 Z. z.

Nekonsolidovaná bilancia finančných aktív a finančných pasív za poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne - vzor