Oznámenie č. 610/2006 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ poisťovacieho konsolidovaného celku alebo poisťovacieho subkonsolidovaného celku, finančného konsolidovaného celku alebo finančného subkonsolidovaného celku a zmiešaného konsolidovaného celku alebo zmiešaného subkonsolidovaného celku

Čiastka 232/2006
Platnosť od 28.11.2006 do31.03.2008
Zrušený 8/2008 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2006.

610

Oznámenie

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 46 ods. 3 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 7. novembra 2006 č. 9/2006 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ poisťovacieho konsolidovaného celku alebo poisťovacieho subkonsolidovaného celku, finančného konsolidovaného celku alebo finančného subkonsolidovaného celku a zmiešaného konsolidovaného celku alebo zmiešaného subkonsolidovaného celku.

Toto opatrenie ustanovuje štruktúru, rozsah, obsah, formu, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov, hlásení a iných správ, ktoré sa vypracovávajú a predkladajú Národnej banke Slovenska za poisťovacie konsolidované celky alebo poisťovacie subkonsolidované celky, finančné konsolidované celky alebo finančné subkonsolidované celky a zmiešané konsolidované celky alebo zmiešané subkonsolidované celky.

Týmto opatrením sa zrušuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 621/2002 Z. z. o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ poisťovacieho konsolidovaného celku alebo finančného konsolidovaného celku.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2006.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 37/2006 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.