Oznámenie č. 297/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov

Čiastka 84/2015
Platnosť od 06.11.2015
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

297

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 21. októbra 2015 č. MF/14950/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne (oznámenie č. 607/2005 Z. z.) v znení opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/25864/2007-74 (oznámenie č. 629/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24443/2008-74 (oznámenie č. 503/2008 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/19523/2009-74 (oznámenie č. 528/2009 Z. z.), opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25054/2010-74 (oznámenie č. 457/2010 Z. z.), opatrenia z 21. októbra 2011 č. MF/24031/2011-74 (oznámenie č. 366/2011 Z. z.), opatrenia z 30. októbra 2013 č. MF/17696/2013-74 (oznámenie č. 379/2013 Z. z.) a opatrenia z 12. novembra 2014 č. MF/19553/2014-74 (oznámenie č. 316/2014 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2015, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. októbra 2015 č. MF/14950/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov


Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne (oznámenie č. 607/2005 Z. z.) v znení opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/25864/2007-74 (oznámenie č. 629/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24443/2008-74 (oznámenie č. 503/2008 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/19523/2009-74 (oznámenie č. 528/2009 Z. z.), opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25054/2010-74 (oznámenie č. 457/2010 Z. z.), opatrenia z 21. októbra 2011 č. MF/24031/2011-74 (oznámenie č. 366/2011 Z. z.), opatrenia z 30. októbra 2013 č. MF/17696/2013-74 (oznámenie č. 379/2013 Z. z.) a opatrenia z 12. novembra 2014 č. MF/19553/2014-74 (oznámenie č. 316/2014 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 prvá veta znie: „Usporiadanie, označovanie a obsahové vymedzenie položiek jednotlivých súčastí individuálnej účtovnej závierky účtovných jednotiek je uvedené v prílohách č. 1 a 3 pre riadnu individuálnu účtovnú závierku, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a pre priebežnú účtovnú závierku.“.

2. V § 1 ods. 4 prvej vete sa slová „sa doručuje“ nahrádzajú slovami „a mimoriadna individuálna účtovná závierka sa doručujú“.

3. Za § 4e sa vkladá § 4f, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4f

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Podľa opatrenia v znení účinnom od 1. januára 2016 sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje k 31. marcu 2016.“.

4. Príloha č. 1 sa nahrádza prílohou k tomuto opatreniu.

5. Príloha č. 2 sa vypúšťa.

6. V prílohe č. 3 úvodná strana vzoru výkazu znie:

„Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/22933/2005-74

VZOR

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k ........... 20..
(v eurách)“.

7. V prílohe č. 3 čl. IX desiaty bod znie:

„10. Informácie k čl. III bodu 23

vzorová tabuľka č. III/14

Správne náklady Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
a b c
Prevádzkové náklady celkom z toho:
osobné náklady a odmeny
mzdové náklady
sociálne poistenie, starobné dôchodkové poistenie a zdravotné poistenie
Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti z toho:
overenie účtovnej závierky
uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby

8. V prílohe č. 4 tretí bod znie:

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú.v. EÚ L 182, 29.6.2013) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ (Ú. v. EÚ L 330, 15. 11. 2014) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/102/EÚ (Ú. v. EÚ L 334, 21. 11. 2014).“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Peter Kažimír,

v. r.podpredseda vlády a minister financií

Príloha k opatreniu č. MF/14950/2015-74

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/22933/2005-74

VZOR

Súvaha

P o l o ž k aČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
BruttoKorekciaNetto
ČísloNázov
abc1234
A K T 1 V Ax
B.Nehmotný majetok, z toho001
I.goodwill002
II.poskytnuté preddavky na obstaranie nehmotného majetku003
C.Finančné umiestnenie004
I.Pozemky a stavby, z toho005
1.pre prevádzkovú činnosť z toho006
2.budovy a stavby007
II.Finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach a ostatné dlhodobé pohľadávky z toho008
1.Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom009
2.Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom010
3.Dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami s rozhodujúcim vplyvom011
4.Dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami s podstatným vplyvom012
5.Ostatné dlhodobé pohľadávky013
III.Ostatné finančné umiestnenie014
1.Cenné papiere s premenlivým výnosom015
2.Cenné papiere s pevným výnosom016
3.Dlhové cenné papiere obstarané v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie017
4.Ostatné pôžičky018
5.Vklady v bankách019
6.Iné finančné umiestnenie020
IV.Vlastné akcie021
E.Pohľadávky, z toho022
I.z verejného zdravotného poistenia023
1.voči poisteným, z toho024
1a.voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv025
1b.voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv026
2.voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, z toho027
2a.voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv028
2b.voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv029
3.voči inej zdravotnej poisťovni, z toho030
3a.z prerozdelenia poistného031
4.voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou032
5.voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky033
II.ostatné pohľadávky, z toho034
1.voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv035
2.voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv036
3.pohľadávky voči zamestnancom037
4.daňové pohľadávky038
5.dotácie zo štátneho rozpočtu a ostatné dotácie039
III.z upísaného základného imania040
F.Ostatné aktíva041
I.Hmotný hnuteľný majetok a zásoby z toho042
1a.stroje a zariadenia043
1b.zásoby044
1c.dopravné prostriedky045
1d.poskytnuté preddavky na hmotný majetok046
1e.poskytnuté preddavky na zásoby047
II.Pokladničné hodnoty a bankové účty z toho048
bankové účty049
III.Iné aktíva050
G.Učty časového rozlíšenia051
I.Nájomné052
II.Obstarávacie náklady na poistné zmluvy053
III.Ostatné účty časového rozlíšenia054
AKTÍVA spolu055
Kontrolné číslo998

PoložkaČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
ČísloNázov
abc56
P A S Í V Ax
A.Vlastné imanie056
I.Základné imanie, z toho057
upísané základné imanie splatené058
II.Emisné ážio059
III.Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov060
IV.Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku061
1.Ostatné kapitálové fondy062
2.Rezervný fond na vlastné akcie063
V.Výsledok hospodárenia minulých rokov064
VI.Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia065
B.Podriadené pasíva066
C.Technické rezervy067
1.Technická rezerva na poistné budúcich období068
1a.Hrubá výška069
1b.Výška zaistenia (-)070
3.Technická rezerva na poistné plnenie071
3a.Hrubá výška072
3b.Výška zaistenia (-)073
4.Technická rezerva na poistné prémie a zľavy074
4a.Hrubá výška075
4b.Výška zaistenia (-)076
6.Iné technické rezervy077
6a.Hrubá výška078
6b.Výška zaistenia (-)079
E.Ostatné rezervy080
G.Záväzky, z toho081
I.z verejného zdravotného poistenia, z toho082
1.voči poisteným, z toho083
1a.voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv084
1b.voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv085
2.voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti086
2a.voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv087
2b.voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv088
3.voči inej zdravotnej poisťovni, z toho089
3a.z prerozdelenia poistného090
4.voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou091
5.voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky092
II.pôžičky zaručené dlhopisom, z toho093
1.v konvertibilnej mene094
2.krátkodobé pôžičky095
3.dlhodobé pôžičky096
III.bankové úvery, z toho097
krátkodobé úvery098
IV.ostatné záväzky, z toho099
1.z daní100
2.záväzky voči zamestnancom celkom101
2a.z toho zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia102
3.z finančného prenájmu103
4.z dotácií zo štátneho rozpočtu a ostatné dotácie104
H.Učty časového rozlíšenia105
PASÍVA spolu106
Kontrolné číslo999

Výkaz ziskov a strát

PoložkaČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
ČísloNázov
ZákladňaMedzisúčetVýsledok
abc1234
I.TECHNICKY ÚČET K NEŽIVOTNÉMU POISTENIU
VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE
01xxxx
1.Poistné v hrubej výške02xx
2.Prevedený výsledok z finančného umiestnenia z netechnického účtu03xx
3.Ostatné technické výnosy04xx
4.Náklady na poistné plnenia05xxxx
4a.Náklady na poistné plnenia v hrubej výške z toho06x
4aa.Náklady na ambulantnú zdravotnú starostlivosť07xx
4ab.Náklady na ústavnú zdravotnú starostlivosť08xx
4ac.Náklady na lieky09xx
4ad.Náklady na zdravotnícke pomôcky10xx
4ae.Náklady na ostatné poistné plnenia11xx
4b.Nárok na úhradu nákladov od iných subjektov12xx
4c.Zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia v hrubej výške13x
5.Zmena stavu iných technických rezerv14xx
7.Čistá výška prevádzkových nákladov15xxxx
7a.Obstarávacie náklady na poistné zmluvy16xxx
7b.Správna réžia17x
8.Ostatné technické náklady18xx
10.Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu19xx
III.NETECHNICKÝ ÚČET20xxxx
1.Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu21xx
3.Výnosy z finančného umiestnenia22xxxx
3a.Výnosy z podielových cenných papierov a vkladov a v tom rozhodujúci vplyv23xxx
3b.Výnosy z ostatného finančného umiestnenia a v tom rozhodujúci vplyv24xxxx
3ba.Výnosy z pozemkov a stavieb25xxx
3bb.Výnosy z ostatných zložiek finančného umiestnenia26xx
3c.Použitie opravných položiek k finančnému umiestneniu27xxx
3d.Výnosy z realizácie finančného umiestnenia28x
3e.Prírastky hodnoty finančného umiestnenia29xx
5.Náklady na finančné umiestnenie30xxxx
5a.Náklady na finančné umiestnenie31xxx
5b.Tvorba opravných položiek k finančnému umiestneniu32xxx
5c.Náklady na realizáciu finančného umiestnenia33x
5d.Úbytky hodnoty finančného umiestnenia34xx
6.Prevedené výnosy z finančného umiestnenia na technický účet35xx
7.Ostatné výnosy36xx
8.Ostatné náklady37xx
8a.Ostatné dane a poplatky38xx
9.Daň z príjmov z bežnej činnosti39xx
10.Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení40xx
11.Mimoriadne výnosy41xx
12.Mimoriadne náklady42xx
13.Mimoriadny výsledok hospodárenia43xx
14.Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti44xx
16.Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie45xx
Kontrolné číslo999

Vysvetlivky na vyplňovanie všeobecných náležitostí

1. Účtovný výkaz sa vyhotovuje pri zostavovaní

a) riadnej účtovnej závierky,

b) mimoriadnej účtovnej závierky,

c) priebežnej účtovnej závierky.

2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

3. V účtovnom výkaze sa vyplňuje obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky a sídlo účtovnej jednotky. Údaje, ktorými sú telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, sú dobrovoľne vypĺňanými údajmi.

4. Účtovný výkaz sa vyplňuje v celých eurách.

5. Názvy a náplň riadkov účtovného výkazu nadväzujú na príslušné účty, účtové skupiny a ich náplň podľa účtovej osnovy a postupov účtovania podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne (oznámenie č. 592/2005 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Vysvetlivky na vyplňovanie výkazu súvaha

1. V jednotlivých riadkoch účtovného výkazu sa vykazujú konečné zostatky

a) jednotlivých syntetických účtov,

b) súčtu niekoľkých syntetických účtov,

c) analytických účtov,

d) súčtu niekoľkých analytických účtov.

2. V stĺpcoch 1 až 3 sa vykazujú konečné zostatky príslušných účtov k poslednému dňu účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz.

3. V stĺpci 4 sa vykazujú konečné zostatky príslušných účtov k poslednému dňu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

4. Kontrolné čísla sú algebrickým súčtom absolútnych hodnôt jednotlivých čísel.

Aktíva

1. V položke B – Nehmotný majetok sa vykazuje majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako suma ustanovená osobitným predpisom1) a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. Ide najmä o goodwill, softvér, ostatný nehmotný majetok, napríklad výsledky vývojovej činnosti, autorské práva, licenčné zmluvy, obchodné známky, ak nie sú vytvorené vlastnou činnosťou, obstaranie nehmotného majetku, poskytnuté preddavky na obstaranie nehmotného majetku, oprávky, opravné položky k nehmotnému majetku a opravné položky k poskytnutým preddavkom na obstaranie nehmotného majetku. Položka sa vykazuje v členení na goodwill a poskytnuté preddavky na obstaranie nehmotného majetku. Sumy vykázané v stĺpci 1 sa znižujú o oprávky a opravné položky, ktoré sa vykazujú v stĺpci 2. V stĺpci 3 sa vykazujú rozdiely súm vykázaných v stĺpci 1 a súm vykázaných v stĺpci 2.

2. V položke C – Finančné umiestnenie sa vykazuje majetok obstaraný vo forme finančného umiestnenia prostriedkov technických rezerv a z vlastných zdrojov účtovnej jednotky. Ide najmä o pozemky a stavby, finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach, ostatné dlhodobé pohľadávky, ostatné finančné umiestnenie, cenné papiere určené na obchodovanie a cenné papiere určené na predaj, ostatné podiely, obstaranie pozemkov a stavieb, poskytnuté preddavky na obstaranie pozemkov a stavieb, oprávky k stavbám, opravné položky k pozemkom a stavbám, opravné položky k finančnému umiestneniu, ostatnému finančnému umiestneniu, k pohľadávkam voči postupiteľom a k ostatným podielom na predaj. V položke pozemky a stavby sa osobitne vykazujú pozemky a stavby pre prevádzkovú činnosť. Ako finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach a ostatné dlhodobé pohľadávky sa samostatne vykazujú podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom, podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom, dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami s rozhodujúcim vplyvom, dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami s podstatným vplyvom a ostatné dlhodobé pohľadávky. Ako ostatné finančné umiestnenie sa vykazujú cenné papiere s premenlivým výnosom, ktorými sú akcie, ostatné podiely, podielové listy, cenné papiere s pevným výnosom, ktorými sú štátne dlhopisy, ostatné dlhopisy, pokladničné poukážky, zmenky a hypotekárne záložné listy, ostatné pôžičky, vklady v bankách alebo v pobočkách zahraničných bánk, iné finančné umiestnenie a dlhové cenné papiere obstarané v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie. Vlastné akcie sa v stĺpci 1 vykazujú v obstarávacej cene. Sumy vykázané v stĺpci 1 sa znižujú o oprávky a opravné položky, ktoré sa vykazujú v stĺpci 2. V stĺpci 3 sa vykazujú rozdiely súm vykázaných v stĺpci 1 a súm vykázaných v stĺpci 2.

3. V položke E – Pohľadávky sa vykazujú pohľadávky z verejného zdravotného poistenia, ostatné pohľadávky, pohľadávky z upísaného základného imania, opravné položky k pohľadávkam z verejného zdravotného poistenia a k ostatným pohľadávkam. Osobitne sa vykazujú pohľadávky voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv alebo podstatný vplyv. Pohľadávky voči zamestnancom a inštitúciám sociálneho poistenia a zdravotného poistenia sa vykazujú na samostatnom riadku pohľadávky voči zamestnancom. Na samostatnom riadku sa vykazujú daňové pohľadávky. Ako pohľadávky z verejného zdravotného poistenia sa vykazujú pohľadávky voči poisteným, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, voči inej zdravotnej poisťovni a z toho pohľadávky z prerozdelenia poistného, pohľadávky voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky. Pohľadávky voči sprostredkovateľom verejného zdravotného poistenia minulých účtovných období sa vykazujú na riadku pohľadávky. Ako ostatné pohľadávky sa vykazujú pohľadávky voči spoločníkom, pohľadávky voči účastníkom združenia a pohľadávky z účtových skupín 35 a 37, ako aj dotácie zo štátneho rozpočtu a ostatné dotácie. Sumy vykázané v stĺpci 1 sa znižujú o oprávky a opravné položky, ktoré sa vykazujú v stĺpci 2. V stĺpci 3 sa vykazujú rozdiely súm vykázaných v stĺpci 1 a súm vykázaných v stĺpci 2.

4. V položke F – Ostatné aktíva sa vykazujú aktíva, ktorými sú hmotný hnuteľný majetok odpisovaný, hmotný hnuteľný majetok neodpisovaný, obstaranie hmotného majetku, poskytnuté preddavky na obstaranie hmotného majetku, pokladničné hodnoty, bankové účty, zásoby, stroje, zariadenia, dopravné prostriedky, iný majetok, oprávky, opravné položky k hmotnému hnuteľnému majetku, poskytnutým preddavkom a k ostatnému majetku. Ako iné aktíva sa vykazuje iný majetok a opravné položky k ostatnému majetku. Sumy vykázané v stĺpci 1 sa znižujú o oprávky a opravné položky, ktoré sa vykazujú v stĺpci 2. V stĺpci 3 sa vykazujú rozdiely súm vykázaných v stĺpci 1 a súm vykázaných v stĺpci 2.

5. V položke G – Účty časového rozlíšenia sa vykazujú náklady budúcich období a príjmy budúcich období. Sumy vykázané v stĺpci 1 sa rovnajú sumám vykázaným v stĺpci 3.

Pasíva

1. V položke A – Vlastné imanie sa vykazuje základné imanie, emisné ážio, ostatné kapitálové fondy, oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov, rezervné fondy, ostatné fondy tvorené zo zisku, výsledok hospodárenia minulých rokov a výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia. V položke základné imanie sa osobitne vykazuje upísané základné imanie splatené. Ako rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku sa vykazujú zostatky účtov účtovej skupiny 41. V položke výsledok hospodárenia minulých rokov sa vykazujú zostatky účtov účtovej skupiny 43. Ako výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 71. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.

2. V položke B – Podriadené pasíva sa vykazujú zostatky príslušných účtov účtových skupín 36 a 48. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.

3. V položke C – Technické rezervy sa vykazujú zostatky účtov technických rezerv účtovej skupiny 44. Osobitne sa vykazuje ich hrubá výška a výška zaistenia, ktorá sa vykazuje so znamienkom mínus. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.

4. V položke E – Ostatné rezervy sa vykazujú zostatky príslušných účtov rezerv účtovej skupiny 45.

Suma sa vykazuje v stĺpci 5.

5. V položke G – Záväzky sa vykazujú záväzky z verejného zdravotného poistenia, pôžičky zaručené dlhopisom, bankové úvery a ostatné záväzky. Osobitne sa vykazujú záväzky voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv. Ako záväzky z verejného zdravotného poistenia sa vykazujú záväzky z poistenia voči poisteným, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, voči inej zdravotnej poisťovni a z toho z prerozdelenia poistného, voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky. Ako pôžičky zaručené dlhopisom sa vykazujú zostatky príslušných účtov účtových skupín 36 a 48. Osobitne sa vykazujú pôžičky zaručené dlhopisom v konvertibilnej mene, krátkodobé pôžičky a dlhodobé pôžičky. V položke bankové úvery sa vykazujú bankové úvery účtované v účtových skupinách 36 a 47, pričom osobitne sa vykazujú krátkodobé úvery a eskontné úvery účtovej skupiny 36. Ako ostatné záväzky sa vykazujú záväzky z upísaného základného imania, záväzky voči spoločníkom a účastníkom združenia, krátkodobé rezervy a nevyfakturované dodávky a záväzky z účtových skupín 35, 36 a 37. V položke ostatné záväzky sa osobitne vykazujú záväzky z daní, záväzky voči zamestnancom a z toho osobitne záväzky zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového poistenia a zdravotného poistenia zamestnancov, záväzky z finančného prenájmu a dotácie zo štátneho rozpočtu a ostatné dotácie. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.

6. V položke H – Účty časového rozlíšenia sa vykazujú výdavky budúcich období a výnosy budúcich období. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.

Vysvetlivky na vyplňovanie výkazu ziskov a strát

1. V jednotlivých riadkoch účtovného výkazu sa vykazujú konečné stavy analytických účtov alebo syntetických účtov účtových tried 5 a 6 zistené narastajúcim spôsobom od prvého dňa účtovného obdobia do posledného dňa účtovného obdobia.

2. Kontrolné čísla sú algebraickým súčtom absolútnych hodnôt jednotlivých čísel.

Technický účet k neživotnému poisteniu – Verejné zdravotné poistenie

1. V položke 1 – Poistné v hrubej výške sa vykazuje poistné v hrubej výške.

2. V položke 2 – Prevedený výsledok z finančného umiestnenia z netechnického účtu sa vykazuje rozdiel prevodov výnosov z finančného umiestnenia z netechnického účtu účtových skupín 61 a 51.

3. V položke 3 – Ostatné technické výnosy sa vykazujú ostatné technické výnosy účtovej skupiny 61 vrátane výnosov z prerozdelenia poistného.

4. V položke 4 – Náklady na poistné plnenia sa osobitne vykazujú náklady na poistné plnenia v hrubej výške, náklady na poistné plnenia refundované od iných subjektov, zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia v hrubej výške ako rozdiel medzi tvorbou a použitím tejto technickej rezervy. V položke Náklady na poistné plnenia sa osobitne vykazujú náklady na ambulantnú zdravotnú starostlivosť, náklady na ústavnú zdravotnú starostlivosť, náklady na lieky, na zdravotnícke pomôcky a na ostatné poistné plnenia, ktorých súčet je uvádzaný na riadku Náklady na poistné plnenia v hrubej výške, pričom tieto riadky sa v stĺpci 3 nezapočítavajú do výpočtu na riadku 13.

5. V položke 5 – Zmena stavu iných technických rezerv sa vykazuje rozdiel medzi tvorbou a použitím iných technických rezerv.

6. V položke 7 – Čistá výška prevádzkových nákladov sa osobitne vykazujú obstarávacie náklady na poistné zmluvy a správna réžia.

7. V položke 8 – Ostatné technické náklady sa vykazujú ostatné technické náklady účtovej skupiny 51 vrátane nákladov na prerozdelenie poistného.

8. V položke 10 – Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 71 k verejnému zdravotnému poisteniu.

Netechnický účet

1. V položke 1 – Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu – verejné zdravotné poistenie sa vykazuje suma, ktorá je v rovnakej výške ako suma vykázaná v položke 10 technického účtu k neživotnému poisteniu.

2. V položke 3 – Výnosy z finančného umiestnenia sa osobitne vykazujú výnosy z podielových cenných papierov a vkladov, výnosy z ostatného finančného umiestnenia, použitie opravných položiek k finančnému umiestneniu a výnosy z realizácie finančného umiestnenia. V položke výnosy z podielových cenných papierov a vkladov sa osobitne vykazujú výnosy z podielových cenných papierov a vkladov v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom. V položke výnosy z ostatného finančného umiestnenia sa osobitne vykazujú výnosy z ostatného finančného umiestnenia v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom.

3. V položke 3e – Prírastky hodnoty finančného umiestnenia sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 66.

4. V položke 5 – Náklady na finančné umiestnenie sa osobitne vykazujú náklady na finančné umiestnenie, tvorba opravných položiek k finančnému umiestneniu a náklady na realizáciu finančného umiestnenia.

5. V položke 5d – Úbytky hodnoty finančného umiestnenia sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 56.

6. V položke 6 – Prevedené výnosy z finančného umiestnenia na technický účet sa vykazuje prevod výnosov z finančného umiestnenia na technický účet k neživotnému poisteniu účtovej skupiny 65.

7. V položke 7 – Ostatné výnosy sa vykazujú ostatné výnosy, použitie opravných položiek k majetku účtovej skupiny 65 a použitie rezerv účtovej skupiny 66.

8. V položke 8 – Ostatné náklady sa vykazujú ostatné náklady, tvorba opravných položiek k majetku účtovej skupiny 55 a tvorba rezerv účtovej skupiny 56 okrem daní a poplatkov.

9. V položke 8a – Ostatné dane a poplatky sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 56.

10. V položke 9 – Daň z príjmov z bežnej činnosti sa vykazuje zostatok príslušných účtov z analytickej evidencie účtovej skupiny 57.

11. V položke 10 – Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení sa vykazuje zostatok príslušného účtu z analytickej evidencie účtovej skupiny 71.

12. V položke 11- Mimoriadne výnosy sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 66.

13. V položke 12 – Mimoriadne náklady sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 56.

14. V položke 13 – Mimoriadny výsledok hospodárenia sa vykazuje zostatok príslušného účtu z analytickej evidencie účtovej skupiny 71.

15. V položke 14 – Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti sa vykazuje zostatok príslušných účtov z analytickej evidencie účtovej skupiny 57.

16. V položke 16 – Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 71.

Vysvetlivky k postupu výpočtu niektorých riadkov výkazu ziskov a strát

Číslo
riadku
ZákladňaMedzisúčetVýsledokBezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Poznámka
c1234
02xx++
03xx
04xx++
06+(=)x++
07xx++
08xx++
09xx++
10xx++
11xx++
12-+(=)xx
13x+(+/-)-(= =)-(= =)I. 4
14xx-(+/-)-(+/-)
16x+Xx
17x+-(= =)-(= =)I. 7
18xx--
19xx[= =][= =]I.10
21xx+[= =]+[= =]I.10 r. 14
23x+xx
25+xxx
26++(= =)xx
27x+xx
28x++(= =)+(= =)III.3
29xx++
31x+xx
32x+xx
33x+-(= =)-(= =)III.5
34xx
35xx--
36xx++
37xx--
38xx--
39xx--
40xx
41xx++
42xx--
43xx+(= =)+(= =)
44xx
45xx[= = =][= = =]III.18

Znamienko „-“ v účtovnom výkaze predstavuje skutočnú zápornú hodnotu príslušného údaja. Znamienko „+“ a „-“ v postupe výpočtu predstavuje pripočítanie údajov alebo odpočítanie údajov v príslušnom riadku a stĺpci pri výpočte medzisúčtu a výsledku. Znamienko „+/-“ predstavuje hodnotu, ktorú môže nadobudnúť príslušný údaj. Znamienko „(=)“ predstavuje súčet údajov so zohľadnením znamienok v stĺpci 1. Znamienko „(= =)“ predstavuje medzisúčet údajov v stĺpcoch 1 a 2 so zohľadnením znamienok a mimoriadny výsledok hospodárenia v r. 43. Znamienko „[= =]“ predstavuje výsledok príslušného technického účtu alebo netechnického účtu v stĺpci 3. Znamienko „[= = =]“ predstavuje výsledok hospodárenia za účtovné obdobie v r. 45.

Vo výkaze ziskov a strát platia nasledovné väzby v stĺpci 3 a v stĺpci 4:

r. 6 = r.7 + r.8 + r.9 + r.10 + r.11

r. 19 = [r. 2 + (+/-) r. 3 + r. 4- r. 13 – (+/-) r. 14 – r. 17 – r. 18],

r. 40 = [r. 21 + r. 28 + r. 29 – r. 33 – r. 34 – (+/-) r. 35 + r. 36 – r. 37 – r. 38 – r. 39],

r. 43 = r. 41 – r. 42,

r. 45 = r. 40 + r. 43 – r. 44.

Výsledok netechnického účtu sa uvádza v poznámkach a vyčísľuje sa súčtom riadkov 21, 39, 43 a 45. V poznámkach sa uvádza aj výsledok hospodárenia pred zdanením, ktorý sa vyčísľuje ako súčet riadkov 39, 40 a 43.

1) § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.