Oznámenie č. 279/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení v znení neskorších predpisov

Čiastka 87/2014
Platnosť od 15.10.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2014.

OBSAH

279

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov


opatrenie z 24. septembra 2014 č. MF/16232/2014 -74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení (oznámenie č. 595/2008 Z. z.) v znení opatrenia z 27. decembra 2010 č. MF/027016/2010-74 (oznámenie č. 583/2010 Z. z.), opatrenia z 24. októbra 2011 č. MF/24045/2011-74 (oznámenie č. 369/2011 Z. z.), opatrenia zo 16. decembra 2011 č. MF/27545/2011-74 (oznámenie č. 566/2011 Z. z.) a opatrenia zo 14. decembra 2012 č. MF/23781/2012-74 (oznámenie č. 406/2012 Z. z.) na účel, aby sa transponovali ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29. 6. 2013), o vykazovaní vlastných akcií a iných druhov vlastných podielov a aby sa znížila administratívna záťaž garančných fondov, platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí a pobočiek zahraničných finančných inštitúcií pri zostavovaní účtovnej závierky a jej zverejňovaní. Na ten účel sú doteraz samostatné prílohy opatrenia (súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky) zlúčené do jednej prílohy s názvom účtovná závierka, podľa druhov účtovných jednotiek.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2014.

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2014, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. septembra 2014 č. MF/16232/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení (oznámenie č. 595/2008 Z. z.) v znení opatrenia z 27. decembra 2010 č. MF/027016/2010-74 (oznámenie č. 583/2010 Z. z.), opatrenia z 24. októbra 2011 č. MF/24045/2011-74 (oznámenie č. 369/2011 Z. z.), opatrenia zo 16. decembra 2011 č. MF/27545/2011-74 (oznámenie č. 566/2011 Z. z.) a opatrenia zo 14. decembra 2012 č. MF/23781/2012-74 (oznámenie č. 406/2012 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 odsek 2 znie:

(2) Usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky

a) garančného fondu je uvedené v prílohe č. 1,

b) platobnej inštitúcie a inštitúcie elektronických peňazí je uvedené v prílohe č. 2 a

c) pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie je uvedené v prílohe č. 3.“.

2. V § 45a odseky 7 a 8 znejú:

(7) O vlastných akciách sa účtuje na ťarchu účtu Vlastné akcie účtovej skupiny Dlhodobý finančný majetok, hmotný majetok, nehmotný majetok a vlastné akcie na predaj v ocenení ich obstarávacou cenou. Rozdiel medzi súčtom ich menovitej hodnoty a emisného ážia na ne pripadajúceho a ich obstarávacou cenou sa účtuje na účte Iný prevádzkový výnos alebo na účte Iný prevádzkový náklad. Súčasne s prvotným zaúčtovaním vlastných akcií sa vytvorí rezervný fond na vlastné akcie v hodnote súčtu obstarávacích cien týchto vlastných akcií. Pri ich prevode sa rezervný fond na vlastné akcie zruší v prospech účtu Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov účtovej skupiny Výsledok hospodárenia minulých rokov. Rozdiel predajnej ceny vlastných akcií a súčtu ich menovitej hodnoty a ážia na ne pripadajúceho sa účtuje na účte Iný prevádzkový výnos alebo na účte Iný prevádzkový náklad.

(8) Emisné ážio je rozdiel medzi menovitou hodnotou upísaných akcií alebo dočasných listov a ich upisovacou hodnotou a rozdiel medzi upisovacou hodnotou akcií a ocenením konvertibilných dlhopisov pri ich zámene za akcie.“.

3. Príloha č. 1 sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto opatreniu, príloha č. 2 sa nahrádza prílohou č. 2 k tomuto opatreniu a príloha č. 3 sa nahrádza prílohou č. 3 k tomuto opatreniu.

4. V prílohe č. 4 sa názov účtovej skupiny 39 „Tovar, majetok na predaj a zásoby“ nahrádza názvom „Iný krátkodobý majetok“ a účtová skupina 39 sa dopĺňa účtom s názvom „Vlastné akcie“.

5. V prílohe č. 4 účtová skupina 56 Fondy tvorené zo zisku znie:

56 Fondy tvorené zo zisku
Zákonný rezervný fond
Rezervný fond na vlastné akcie
Iné rezervné fondy
“.

6. V prílohe č. 4 účtovej skupine 57 Výsledok hospodárenia minulých rokov sa názov účtu „Zisk alebo strata minulých rokov“ nahrádza názvom „Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov“.

7. Príloha č. 7 sa vypúšťa.

8. V prílohe č. 8 prvý bod znie:

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29. 6. 2013).“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2014.

Peter Kažimír, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/16232/2014-74

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/22276/2008-74

Vzor

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

garančného fondu

SÚVAHA

k ...............20..

v eurách

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

v eurách

za ... mesiace/mesiacov roku 20..

POZNÁMKY

účtovnej závierky zostavenej

k ..................20....

v eurách

A. Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

1. Popis činností účtovnej jednotky, určenie jej základných úloh.

2. Obchodné meno priamej materskej účtovnej jednotky a obchodné meno materskej účtovnej jednotky celej skupiny.

B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy

1. Informácia o tom, či účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania účtovnej jednotky, a ak nebola zostavená na základe tohto predpokladu, ktoré skutočnosti k tomu vedenie účtovnej jednotky viedli. Ak bola účtovná závierka zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania účtovnej jednotky, ale účtovná jednotka je vystavená významným neistotám v súvislosti s jej činnosťou, a to takým neistotám, že vedenie účtovnej jednotky má významné pochybnosti o schopnosti účtovnej jednotky naďalej nepretržite trvať, tieto neistoty sa uvedú.

2. Účtovné zásady a účtovné metódy použité pri zostavovaní účtovnej závierky.

3. Informácie o použití nových účtovných zásad a nových účtovných metód v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím a o dôvodoch ich použitia a ich vplyve na výsledok hospodárenia a vlastné imanie účtovnej jednotky.

4. Popis spôsobov oceňovania majetku a záväzkov, metód použitých pri určení reálnych hodnôt majetku a záväzkov, cudzích mien a popis kurzov použitých na prepočet cudzej meny na eurá.

5. Určenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu, napríklad pri účtovaní cenných papierov a derivátov, či sa účtuje v deň dohodnutia obchodu alebo v deň vyrovnania obchodu.

6. Postupy odpisovania hmotného majetku alebo nehmotného majetku.

7. Zásady a postupy identifikácie majetku so zníženou hodnotou.

8. Zásady a postupy výpočtu výšky tvorby opravných položiek a rezerv.

E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát

Súvaha

F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)

G. Ostatné poznámky

2. Uvedú sa údaje o udalostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia účtovnej závierky.

3. Uvedú sa opravy chýb minulých účtovných období, ktoré majú taký podstatný vplyv na účtovnú závierku jedného alebo viacerých predchádzajúcich účtovných období, že by tieto účtovné závierky nepodávali verný a pravdivý obraz o predmete účtovníctva účtovnej jednotky; uvádza sa vplyv týchto zmien na vlastné imanie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

4. Uvedie sa návrh na rozdelenie zisku bežného účtovného obdobia.

5. Uvedie sa priemerný počet zamestnancov v účtovnom období, pričom priemerný počet zamestnancov sa vypočíta ako priemer koncových stavov v jednotlivých štvrťrokoch v účtovnom období; počet členov štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov, dozorných orgánov, prípadne iných orgánov.

6. Uvedú sa náklady alebo výnosy, ktoré majú vplyv na splatnú daň z príjmov za bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie.

7. Uvedú sa údaje o zamestnaneckých požitkoch, na základe ktorých majú zamestnanci nárok na finančné nástroje vydané účtovnou jednotkou viazané na vlastné imanie alebo podľa ktorých výška záväzkov účtovnej jednotky voči zamestnancom je závislá na budúcej cene finančných nástrojov, napríklad účtovnou jednotkou vydané akcie alebo opcie na akcie.

8. Uvedú sa údaje o úverovom riziku, a to:

a) o použitých spôsoboch a postupoch úverového hodnotenia dlžníka vrátane vysvetlenia obsahu jednotlivých hodnotiacich stupňov,

b) popis pohľadávok, ktorých ocenenie sa upravuje skupinovo,

c) popis spôsobov a nástrojov znižovania úverového rizika,

d) popis významných koncentrácií úverového rizika a popis spôsobov a postupov používaných pre zabezpečenie účtovnou jednotkou akceptovanej koncentrácie úverového rizika.

9. Uvedú sa údaje o trhovom riziku, a to:

a) o používaní nových finančných nástrojov,

b) o spôsoboch a postupoch používaných na meranie, sledovanie a riadenie trhového rizika,

c) o spôsoboch zabezpečenia sa proti nepriaznivému vplyvu zmien trhových úrokových mier,

d) o citlivosti majetku a záväzkov na zmeny úrokových mier,

e) o spôsoboch a postupoch merania úrokového rizika,

f) rozpis majetku a záväzkov podľa dátumu zmluvnej zmeny úrokovej miery alebo dátumu zostatkovej doby splatnosti v členení do jedného mesiaca vrátane, od jedného mesiaca do troch mesiacov vrátane, od troch mesiacov do jedného roka vrátane, od jedného roka do päť rokov vrátane a nad päť rokov.

10. Uvedú sa údaje o ostatných druhoch rizík, a to o:

a) spôsoboch a postupoch identifikácie rizík, ktorým je účtovná jednotka vystavená a

b) spôsoboch a postupoch merania, sledovania a riadenia týchto rizík.

Použité skratky:

NBS – Národná banka Slovenska

úč. o. – účtovné obdobie

DPH – daň z pridanej hodnoty

SK NACE – označenie podtriedy ekonomickej činnosti prípadne hierarchicky vyššie členenie ekonomických činností ak garančný fond vykonáva viac podtried ekonomických činností podľa prílohy k vyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností v znení neskorších predpisov

Vysvetlivky:

Určenia časového obdobia v tabuľkách, napríklad slová „do jedného mesiaca“, znamenajú vrátane posledného dňa obdobia.

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/16232I2014-74

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/22273/2008-74

Vzor

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

platobnej inštitúcie a inštitúcie elektronických peňazí

SÚVAHA

k ...............20.. v eurách

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

v eurách

za ... mesiace/mesiacov roku 20..

POZNÁMKY

účtovnej závierky zostavenej

k ..................20...

v eurách.

A. Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

1. Popis činností účtovnej jednotky, určenie jej základných činností.

2. Obchodné meno priamej materskej účtovnej jednotky a obchodné meno materskej účtovnej jednotky celej skupiny.

B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy

1. Informácia o tom, či účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania účtovnej jednotky, a ak nebola zostavená na základe tohto predpokladu, popis skutočností, ktoré vedenie účtovnej jednotky viedli k predpokladu, že účtovná jednotka zanikne. Ak bola účtovná závierka zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania účtovnej jednotky, ale účtovná jednotka je vystavená významným neistotám v súvislosti s jej činnosťou, a to takým neistotám, že vedenie účtovnej jednotky má významné pochybnosti o schopnosti účtovnej jednotky naďalej nepretržite trvať, tieto neistoty sa uvedú.

2. Účtovné zásady a účtovné metódy použité pri zostavovaní účtovnej závierky.

3. Informácie o použití nových účtovných zásad a nových účtovných metód v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím, o dôvodoch ich použitia a ich vplyve na výsledok hospodárenia a vlastné imanie účtovnej jednotky.

4. Popis spôsobov oceňovania majetku a záväzkov, metód použitých pri určení reálnych hodnôt majetku a záväzkov, cudzích mien a popis kurzov použitých na prepočet cudzej meny na eurá.

5. Určenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu, napríklad pri účtovaní cenných papierov a derivátov, či sa účtuje v deň dohodnutia obchodu alebo v deň vyrovnania obchodu.

6. Postupy odpisovania hmotného majetku alebo nehmotného majetku.

7. Zásady a postupy identifikácie majetku so zníženou hodnotou.

8. Zásady a postupy výpočtu výšky tvorby opravných položiek a rezerv.

E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát

Súvaha

F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)

G. Ostatné poznámky

1. Údaje o vzťahoch so spriaznenými osobami.

2. Uvedú sa údaje o udalostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia účtovnej závierky.

3. Uvedú sa opravy chýb minulých účtovných období, ktoré majú taký podstatný vplyv na účtovnú závierku jedného alebo viacerých predchádzajúcich účtovných období, že by tieto účtovné závierky nepodávali verný a pravdivý obraz o predmete účtovníctva účtovnej jednotky, pričom sa uvádza vplyv týchto zmien na vlastné imanie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

4. Uvedie sa návrh na rozdelenie zisku bežného účtovného obdobia.

5. Uvedie sa priemerný počet zamestnancov v účtovnom období, pričom priemerný počet zamestnancov sa vypočíta ako priemer koncových stavov v jednotlivých štvrťrokoch v účtovnom období; počet členov štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov, dozorných orgánov, prípadne iných orgánov.

6. Uvedú sa náklady alebo výnosy, ktoré majú vplyv na splatnú daň z príjmov za prechádzajúce účtovné obdobie.

7. Uvedú sa údaje o zamestnaneckých požitkoch, na základe ktorých majú zamestnanci nárok na finančné nástroje vydané účtovnou jednotkou viazané na vlastné imanie alebo podľa ktorých výška záväzkov účtovnej jednotky voči zamestnancom je závislá na budúcej cene finančných nástrojov, napríklad účtovnou jednotkou vydané akcie alebo opcie na akcie.

8. Uvedú sa údaje o úverovom riziku, a to:

a) o použitých spôsoboch a postupoch úverového hodnotenia dlžníka vrátane vysvetlenia obsahu jednotlivých hodnotiacich stupňov,

b) popis pohľadávok, ktorých ocenenie sa upravuje skupinovo,

c) popis spôsobov a nástrojov znižovania úverového rizika,

d) popis významných koncentrácií úverového rizika a popis spôsobov a postupov používaných pre zabezpečenie účtovnou jednotkou akceptovanej koncentrácie úverového rizika.

9. Uvedú sa údaje o trhovom riziku, a to:

a) o používaní nových finančných nástrojov,

b) o spôsoboch a postupoch používaných na meranie, sledovanie a riadenie trhového rizika,

c) o spôsoboch zabezpečenia sa proti nepriaznivému vplyvu zmien trhových úrokových mier,

d) o citlivosti majetku a záväzkov na zmeny úrokových mier,

e) o spôsoboch a postupoch merania úrokového rizika,

f) rozpis majetku a záväzkov podľa dátumu zmluvnej zmeny úrokovej miery alebo dátumu zostatkovej doby splatnosti v členení do jedného mesiaca vrátane, od jedného mesiaca do troch mesiacov vrátane, od troch mesiacov do jedného roka vrátane, od jedného roka do piatich rokov vrátane a nad päť rokov.

10. Uvedú sa údaje o ostatných druhoch rizík, a to o:

a) spôsoboch a postupoch identifikácie rizík, ktorým je účtovná jednotka vystavená a

b) spôsoboch a postupoch merania, sledovania a riadenia týchto rizík.

Použité skratky:

BU – bežný účet

FP – finančné prostriedky

Úč.j. - účtovná jednotka

úč.o. – účtovné obdobie

DPH – daň z pridanej hodnoty

PI-IEP – platobná inštitúcia a inštitúcia elektronických peňazí

SK NACE – označenie podtriedy ekonomickej činnosti prípadne hierarchicky vyššie členenie ekonomických činností ak platobná inštitúcia alebo inštitúcia elektronických peňazí vykonáva viac podtried ekonomických činností podľa prílohy k vyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností v znení neskorších predpisov

Vysvetlivky:

Určenia časového obdobia v tabuľkách, napríklad slová „do jedného mesiaca“, znamenajú vrátane posledného dňa obdobia.

Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/16232/2014-74

Príloha č. 3 opatreniu č. MF/22273/2008-74

Vzor

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie

SÚVAHA

k ...............20..

v eurách

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

v eurách

za ... mesiace/mesiacov roku 20..

POZNÁMKY

účtovnej závierky zostavenej

k ..................20....

v eurách

A. Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

1. Popis činností účtovnej jednotky, určenie jej základných činností.

2. Obchodné meno priamej materskej účtovnej jednotky a obchodné meno materskej účtovnej jednotky celej skupiny.

B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy

1. Informácia o tom, či účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania účtovnej jednotky, a ak nebola zostavená na základe tohto predpokladu, ktoré skutočnosti k tomu vedenie účtovnej jednotky viedli. Ak bola účtovná závierka zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania účtovnej jednotky, ale účtovná jednotka je vystavená významným neistotám v súvislosti s jej činnosťou, a to takým neistotám, že vedenie účtovnej jednotky má významné pochybnosti o schopnosti účtovnej jednotky naďalej nepretržite trvať, tieto neistoty sa uvedú.

2. Účtovné zásady a účtovné metódy použité pri zostavovaní účtovnej závierky.

3. Informácie o použití nových účtovných zásad a nových účtovných metód v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím a o dôvodoch ich použitia a ich vplyve na výsledok hospodárenia a vlastné imanie účtovnej jednotky.

4. Popis spôsobov oceňovania majetku a záväzkov, metód použitých pri určení reálnych hodnôt majetku a záväzkov, cudzích mien a popis kurzov použitých na prepočet cudzej meny na eurá.

5. Určenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu, napríklad pri účtovaní cenných papierov a derivátov, či sa účtuje v deň dohodnutia obchodu alebo v deň vyrovnania obchodu.

6. Postupy odpisovania hmotného majetku alebo nehmotného majetku.

7. Zásady a postupy identifikácie majetku so zníženou hodnotou.

8. Zásady a postupy výpočtu výšky tvorby opravných položiek a rezerv.

Súvaha

Výkaz ziskov a strát

Každá položka výkazu ziskov a strát, u ktorej pripadá do úvahy vnútropodnikový vzťah, sa rozpíše podľa nasledujúceho vzoru

F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)

G. Ostatné poznámky

2. Uvedú sa údaje o udalostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia účtovnej závierky.

3. Uvedú sa opravy chýb minulých účtovných období, ktoré majú taký podstatný vplyv na účtovnú závierku jedného alebo viacerých predchádzajúcich účtovných období, že by tieto účtovné závierky nepodávali verný a pravdivý obraz o predmete účtovníctva účtovnej jednotky, pričom sa uvádza sa vplyv týchto zmien na vlastné imanie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

4. Uvedie sa návrh na rozdelenie zisku bežného účtovného obdobia.

5. Uvedie sa priemerný počet zamestnancov v účtovnom období, pričom priemerný počet zamestnancov sa vypočíta ako priemer koncových stavov v jednotlivých štvrťrokoch v účtovnom období; počet členov štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov, dozorných orgánov, prípadne iných orgánov.

6. Uvedú sa náklady alebo výnosy, ktoré majú vplyv na splatnú daň z príjmov za bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie.

7. Uvedú sa údaje o zamestnaneckých požitkoch, na základe ktorých majú zamestnanci nárok na finančné nástroje vydané účtovnou jednotkou viazané na vlastné imanie alebo podľa ktorých výška záväzkov účtovnej jednotky voči zamestnancom je závislá na budúcej cene finančných nástrojov, napríklad účtovnou jednotkou vydané akcie alebo opcie na akcie.

8. Uvedú sa údaje o úverovom riziku, a to:

a) o použitých spôsoboch a postupoch úverového hodnotenia dlžníka vrátane vysvetlenia obsahu jednotlivých hodnotiacich stupňov,

b) popis pohľadávok, ktorých ocenenie sa upravuje skupinovo,

c) popis spôsobov a nástrojov znižovania úverového rizika,

d) popis významných koncentrácií úverového rizika a popis spôsobov a postupov používaných pre zabezpečenie účtovnou jednotkou akceptovanej koncentrácie úverového rizika.

9. Uvedú sa údaje o trhovom riziku, a to:

a) o používaní nových finančných nástrojov,

b) o spôsoboch a postupoch používaných na meranie, sledovanie a riadenie trhového rizika,

c) o spôsoboch zabezpečenia sa proti nepriaznivému vplyvu zmien trhových úrokových mier,

d) o citlivosti majetku a záväzkov na zmeny úrokových mier,

e) o spôsoboch a postupoch merania úrokového rizika,

f) rozpis majetku a záväzkov podľa dátumu zmluvnej zmeny úrokovej miery alebo dátumu zostatkovej doby splatnosti v členení do jedného mesiaca vrátane, od jedného mesiaca do troch mesiacov vrátane, od troch mesiacov do jedného roka vrátane, od jedného roka do päť rokov vrátane a nad päť rokov.

10. Uvedú sa údaje o ostatných druhoch rizík, a to o:

a) spôsoboch a postupoch identifikácie rizík, ktorým je účtovná jednotka vystavená a

b) spôsoboch a postupoch merania, sledovania a riadenia týchto rizík.

Použité skratky:

NBS – Národná banka Slovenska

úč. o. – účtovné obdobie

DPH – daň z pridanej hodnoty

SK NACE – označenie podtriedy ekonomickej činnosti prípadne hierarchicky vyššie členenie ekonomických činností ak pobočka zahraničnej finančnej inštitúcie vykonáva viac podtried ekonomických činností podľa prílohy k vyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností v znení neskorších predpisov

Vysvetlivky:

Určenia časového obdobia v tabuľkách, napríklad slová „do jedného mesiaca“, znamenajú vrátane posledného dňa obdobia.