Oznámenie č. 390/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Čiastka 112/2014
Platnosť od 23.12.2014
Účinnosť od 01.01.2015
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2014 okrem bodov 12, 13, 21 až 24 a 26, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015.

390

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov


opatrenie z 3. decembra 2014 č. MF/23635/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2014 okrem bodov 12, 13, 21 až 24 a 26, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015.

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2014, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23635/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia z 11. decembra 2003 č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.), opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10069/2004-74 (oznámenie č. 689/2004 Z. z.), opatrenia zo 14. decembra 2005 č. MF/26670/2005-74 (oznámenie č. 616/2005 Z. z.), opatrenia z 12. decembra 2006 č. MF/25814/2006-74 (oznámenie č. 671/2006 Z. z.), opatrenia z 5. decembra 2007 č. MF/16317/2007-74 (oznámenie č. 602/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/23535/2008-74 (oznámenie č. 509/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10531/2009-74 (oznámenie č. 104/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/26312/2009-74 (oznámenie č. 518/2009 Z. z.), opatrenia zo 16. júna 2010 č. MF/15653/2010-74 (oznámenie č. 295/2010 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2010 č. MF/25822/2010-74 (oznámenie č. 534/2010 Z. z.), opatrenia zo 14. decembra 2011 č. MF/27262/2011-74 (oznámenie č. 562/2011 Z. z.) a opatrenia zo 16. decembra 2013 č. MF/17922/2013-74 (oznámenie č. 482/2013 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 9 ods. 2 sa vypúšťajú čísla „593, 594,“.

2. V § 9 ods. 4 sa vypúšťa písmeno c).

3. V § 9 ods. 5 prvej vete sa vypúšťajú slová „a mimoriadnych činností“.

4. V § 9 ods. 5 druhá veta znie:

„Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti je rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtových skupín 60 až 65 a nákladov účtovaných na účtoch účtových skupín 50 až 55.“.

5. V § 9 ods. 6 druhá veta znie:

„Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti je rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej skupiny 66 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej skupiny 56.“.

6. V § 9 sa vypúšťajú odseky 7 až 9.

7. V § 10 ods. 3 sa slová „591 – Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti a 593 – Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti“ nahrádzajú slovami „591 – Splatná daň z príjmov“

8. V § 10 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 20 sa označujú ako odseky 4 až 19.

9. V § 10 ods. 4 sa slová „592 – Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti alebo na účte 594 – Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti“ nahrádzajú slovami „592- Odložená daň z príjmov“ a na konci sa pripája táto veta: „V účtovníctve mikro účtovnej jednotky sa o odloženej dani z príjmov neúčtuje.“.

10. V § 10 ods. 15 sa slová „592 – Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti a na účte 594 – Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti“ nahrádzajú slovami „592- Odložená daň z príjmov“

11. V § 10 ods. 17 sa slová „592 – Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti a 594 – Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti“ nahrádzajú slovami „592- Odložená daň z príjmov“.

12. V § 14 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„Na účely účtovania a vykazovania cenných papierov a podielov sa rozumie

a) materskou účtovnou jednotkou účtovná jednotka, ktorá má rozhodujúci vplyv v jednej alebo vo viacerých dcérskych účtovných jednotkách, pričom rozhodujúci vplyv sa posudzuje podľa § 22 ods. 3 zákona,

b) dcérskou účtovnou jednotkou účtovná jednotka, v ktorej má iná účtovná jednotka rozhodujúci vplyv, a to vrátane každej dcérskej účtovnej jednotky konečnej materskej účtovnej jednotky,

c) skupinou materská účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky,

d) prepojenými účtovnými jednotkami dve alebo viaceré účtovné jednotky v rámci skupiny,

e) spoločným rozhodujúcim vplyvom zmluvne dohodnuté zdieľanie rozhodujúceho vplyvu,

f) podielovou účasťou existencia aspoň 20% podielu na základnom imaní v inej účtovnej jednotke.“.

13. § 14 sa dopĺňa odsekmi 21 až 23, ktoré znejú:

(21) Na účte 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke sa účtujú cenné papiere a podiely priamo v dcérskej účtovnej jednotke podľa § 22 ods. 4 zákona.

(22) Na účte 062 – Podielové cenné papiere a podiely s podstatným vplyvom sa účtujú cenné papiere a podiely na základnom imaní v obchodnej spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona, cenné papiere a podiely v rámci podielovej účasti a tiež cenné papiere a podiely v účtovnej jednotke so spoločným rozhodujúcim vplyvom.

(23) Na účte 066 – Pôžičky v rámci podielovej účasti sa účtujú dlhodobé pôžičky voči účtovnej jednotke podľa odseku 3 písm. d), účtovnej jednotke so spoločným rozhodujúcim vplyvom podľa odseku 3 písm. e) a účtovnej jednotke s podielovou účasťou podľa odseku 3 písm. f). Vo veľkej účtovnej jednotke sa na osobitnom analytickom účte účtujú dlhodobé pôžičky voči účtovnej jednotke podľa odseku. 3 písm. d).“.

14. V § 21 ods. 7 a v § 22 ods. 7 sa slová „prvého bodu“ nahrádzajú slovami „druhého bodu“.

15. V § 27 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.

16. V § 27 ods. 1 sa vypúšťajú slová „,ktorý je mikro účtovnou jednotkou,“.

17. V § 29 ods. 2 sa slová „688 – Ostatné mimoriadne výnosy“ nahrádzajú slovami „648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti“.

18. V § 47 odsek 9 znie:

(9) Na účte 252 – Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely sa účtujú vlastné akcie a obchodné podiely v obstarávacej cene. V účtovníctve sa na vlastné akcie a vlastné obchodné podiely vytvára zákonný rezervný fond, a to na účte 417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov alebo na účte 421 -Zákonný rezervný fond.“.

19. V § 48 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Vo veľkej účtovnej jednotke sa na osobitných analytických účtoch účtujú pohľadávky z obchodného styku a záväzky z obchodného styku voči prepojenej účtovnej jednotke a voči účtovnej jednotke s podielovou účasťou.“.

20. V § 52 ods. 2 sa slová „591 – Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti alebo na ťarchu účtu 593 – Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti“ nahrádzajú slovami „591 – Splatná daň z príjmov“.

21. V § 53 odsek 1 znie:

(1) Na účte 351 – Pohľadávky v rámci podielovej účasti sa okrem pohľadávok z obchodného styku účtujú pohľadávky voči účtovnej jednotke podľa § 14 ods. 3 písm. d), účtovnej jednotke so spoločným rozhodujúcim vplyvom podľa § 14 ods. 3 písm. e) a účtovnej jednotke s podielovou účasťou podľa § 14 ods. 3 písm. f), napríklad krátkodobé pôžičky, dlhodobé dividendy a krátkodobé dividendy, úroky z omeškania pri oneskorenom splácaní peňažného vkladu spoločníka obchodnej spoločnosti. Vo veľkej účtovnej jednotke sa na osobitnom analytickom účte účtujú tieto pohľadávky voči účtovnej jednotke podľa odseku 3 písm. d).“.

22. V § 53 odsek 4 znie:

(4) Na účte 355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom sa okrem pohľadávok z obchodného styku účtujú pohľadávky voči účtovnej jednotke, v ktorej nemá účtovná jednotka podielovú účasť, napríklad krátkodobé pôžičky, dlhodobé dividendy a krátkodobé dividendy, úroky z omeškania pri oneskorenom splácaní peňažného vkladu spoločníka obchodnej spoločnosti. V účtovníctve mikro účtovnej jednotky sa na tomto účte účtujú aj účtovné prípady podľa § 53 ods. 1.“.

23. V § 54 odsek 1 znie:

(1) Na účte 361 – Záväzky v rámci podielovej účasti sa okrem záväzkov z obchodného styku účtujú záväzky voči účtovnej jednotke podľa § 14 ods. 3 písm. d), účtovnej jednotke so spoločným rozhodujúcim vplyvom podľa § 14 ods. 3 písm. e) a účtovnej jednotke s podielovou účasťou podľa § 14 ods. 3 písm. f), napríklad krátkodobé pôžičky. Vo veľkej účtovnej jednotke sa na osobitnom analytickom účte účtujú tieto záväzky voči účtovnej jednotke podľa § 14 ods. 3 písm. d).“.

24. V § 54 odsek 3 znie:

(3) Na účte 365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom sa okrem záväzkov z obchodného styku účtujú záväzky voči účtovnej jednotke, v ktorej nemá účtovná jednotka podielovú účasť, napríklad krátkodobé pôžičky, úroky z omeškania pri oneskorenom splácaní peňažného vkladu . V účtovníctve mikro účtovnej jednotky sa na tomto účte účtujú aj účtovné prípady podľa § 54 ods. 1.“.

25. V § 56 odsek 14 znie:

(14) V mikro účtovných jednotkách nie je potrebné na účte časového rozlíšenia účtovať nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad, ktorý sa týka účtovania nákladov a výnosov medzi dvoma účtovnými obdobiami, pričom nejde o účtovný prípad týkajúci sa účtovania dotácií a emisných kvót. Vo veľkých účtovných jednotkách a v malých účtovných jednotkách sa náklady a výnosy časovo rozlišujú. Vo veľkých účtovných jednotkách a v malých účtovných jednotkách nie je potrebné časovo rozlišovať náklady a výnosy, ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia.“.

26. V § 61 odsek 3 znie:

(3) Na účte 471 – Dlhodobé záväzky v rámci podielovej účasti sa okrem záväzkov z obchodného styku účtujú záväzky voči prepojenej účtovnej jednotke podľa § 14 ods. 3 písm. d), účtovnej jednotke so spoločným rozhodujúcim vplyvom podľa § 14 ods. 3 písm. e) a účtovnej jednotke s podielovou účasťou podľa § 14 ods. 3 písm. Vo veľkej účtovnej jednotke sa na osobitnom analytickom účte účtujú tieto záväzky voči účtovnej jednotke ľa § 14 os. 3 písm. d). V účtovníctve mikro účtovnej jednotky sa tieto dlhodobé záväzky v rámci podielovej účasti účtujú podľa § 61 ods. 12.“.

27. § 72 sa vypúšťa.

28. V § 73 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Výška splatnej dane z príjmov pri uzavretí účtovných kníh sa účtuje na ťarchu účtu 591 – Splatná daň z príjmov so súvzťažným zápisom v prospech účtu 341 – Daň z príjmov.

(2) Výška odložených daní z príjmov sa účtuje podľa § 10 na účet 592 – Odložená daň z príjmov so súvzťažným zápisom v prospech účtu 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka.“.

29. V § 73 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.

30. V § 74 ods. 3 sa slová „591 – Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti“ nahrádzajú slovami „591 – Splatná daň z príjmov“.

31. § 82 a 83 sa vypúšťajú.

32. Príloha č. 1 sa nahrádza prílohou k tomuto opatreniu.

33. Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/23635/2014-74

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29. 6. 2013).

2. Smernica Komisie 2006/111/ES zo 16. novembra 2006 o transparentnosti finančných vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých podnikoch (konsolidované znenie) (Ú.v EÚ L 318,17. 11. 2006) v plnom znení.“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2014, okrem bodov 12, 13, 21 až 24 a 26, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015.

Peter Kažimír, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Príloha k opatreniu č. MF/23635/2014-74

Príloha č. 1 k opatreniu č. 23054/2002-92 v znení neskorších predpisov

RÁMCOVÁ ÚČTOVÁ OSNOVA PRE PODNIKATEĽOV

Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok

01 - Dlhodobý nehmotný majetok

012 - Aktivované náklady na vývoj

013 - Softvér

014 - Oceniteľné práva

015 - Goodwill

019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

02 - Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný

021 - Stavby

022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

025 - Pestovateľské celky trvalých porastov

026 - Základné stádo a ťažné zvieratá

029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok

03 - Dlhodobý hmotný majetok – neodpisovaný

031 - Pozemky

032 - Umelecké diela a zbierky

04 - Obstaranie dlhodobého majetku

041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku

05 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok

051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

06 - Dlhodobý finančný majetok

061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke

062 - Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom

063 - Realizovateľné cenné papiere a podiely

065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

066 - Pôžičky účtovnej jednotke v rámci podielovej účasti

067 - Ostatné pôžičky

069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok

07 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku

072 - Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj

073 - Oprávky k softvéru

074 - Oprávky k oceniteľným právam

075 - Oprávky ku goodwillu

079 - Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku

08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku

081 - Oprávky k stavbám

082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí

085 - Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov

086 - Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám

089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku

09 - Opravné položky k dlhodobému majetku

091 - Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku

092 - Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku

093 - Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku

094 - Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku

095 - Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok

096 - Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku

097 - Opravné položky k nadobudnutému majetku

098 - Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

Účtová trieda 1 – Zásoby

11 - Materiál

111 - Obstaranie materiálu

112 - Materiál na sklade

119 - Materiál na ceste

12 - Zásoby vlastnej výroby

121 - Nedokončená výroba

122 - Polotovary vlastnej výroby

123 - Výrobky

124 - Zvieratá

13 - Tovar

131 - Obstaranie tovaru

132 - Tovar na sklade a v predajniach

133 - Nehnuteľnosť na predaj

139 - Tovar na ceste

19 - Opravné položky k zásobám

191 - Opravné položky k materiálu

192 - Opravné položky k nedokončenej výrobe

193 - Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby

194 - Opravné položky k výrobkom

195 - Opravné položky k zvieratám

196 - Opravné položky k tovaru

Účtová trieda 2 – Finančné účty

21 - Peniaze

211 - Pokladnica

213 - Ceniny

22 - Účty v bankách

221 - Bankové účty

23 - Bežné bankové úvery

231 - Krátkodobé bankové úvery

232 - Eskontné úvery

24 - Iné krátkodobé finančné výpomoci

241 - Vydané krátkodobé dlhopisy

249 - Ostatné krátkodobé finančné výpomoci

25 - Krátkodobý finančný majetok

251 - Majetkové cenné papiere na obchodovanie

252 - Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie

255 - Vlastné dlhopisy

256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti

257 - Ostatné realizovateľné cenné papiere

259 - Obstaranie krátkodobého finančného majetku

26 - Prevody medzi finančnými účtami

261 - Peniaze na ceste

29 - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

291 - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy

31 - Pohľadávky

311 - Odberatelia

312 - Zmenky na inkaso

313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere

314 - Poskytnuté preddavky

315 - Ostatné pohľadávky

316 - Čistá hodnota zákazky

32 - Záväzky

321 - Dodávatelia

322 - Zmenky na úhradu

323 - Krátkodobé rezervy

324 - Prijaté preddavky

325 - Ostatné záväzky

326 - Nevyfakturované dodávky

33 - Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

331 - Zamestnanci

333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom

335 - Pohľadávky voči zamestnancom

336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

34 - Zúčtovanie daní a dotácií

341 - Daň z príjmov

342 - Ostatné priame dane

343 - Daň z pridanej hodnoty

345 - Ostatné dane a poplatky

346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu

347 - Ostatné dotácie

35 - Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu

351 - Pohľadávky v rámci podielovej účasti

353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie

354 - Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty

355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom

358 - Pohľadávky voči účastníkom združenia

36 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu

361 - Záväzky v rámci podielovej účasti

364 - Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku

365 - Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom

366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti

367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

368 - Záväzky voči účastníkom združenia

37 - Iné pohľadávky a iné záväzky

371 - Pohľadávky z predaja podniku

372 - Záväzky z kúpy podniku

373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií

374 - Pohľadávky z nájmu

375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov

376 - Nakúpené opcie

377 - Predané opcie

378 - Iné pohľadávky

379 - Iné záväzky

38 - Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

381 - Náklady budúcich období

382 - Komplexné náklady budúcich období

383 - Výdavky budúcich období

384 - Výnosy budúcich období

385 - Príjmy budúcich období

39 - Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie

391 - Opravné položky k pohľadávkam

395 - Vnútorné zúčtovanie

398 - Spojovací účet pri združení

Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky

41 - Základné imanie a kapitálové fondy

411 - Základné imanie

412 - Emisné ážio

413 - Ostatné kapitálové fondy

414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín

416 - Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení

417 - Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov

418 - Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov

419 - Zmeny základného imania

42 - Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia

421 - Zákonný rezervný fond

422 - Nedeliteľný fond

423 - Štatutárne fondy

427 - Ostatné fondy

428 - Nerozdelený zisk minulých rokov

429 - Neuhradená strata minulých rokov

43 - Výsledok hospodárenia

431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

45 - Rezervy

451 - Rezervy zákonné

459 - Ostatné rezervy

46 - Bankové úvery

461 - Bankové úvery

47 - Dlhodobé záväzky

471 - Dlhodobé záväzky v rámci podielovej účasti

472 - Záväzky zo sociálneho fondu

473 - Vydané dlhopisy

474 - Záväzky z nájmu

475 - Dlhodobé prijaté preddavky

476 - Dlhodobé nevyfakturované dodávky

478 - Dlhodobé zmenky na úhradu

479 - Ostatné dlhodobé záväzky

48 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka

481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka

49 - Fyzická osoba – podnikateľ

491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa

Účtová trieda 5 – Náklady

50 - Spotrebované nákupy

501 - Spotreba materiálu

502 - Spotreba energie

503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok

504 - Predaný tovar

505 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám

507 - Predaná nehnuteľnosť

51 - Služby

511 - Opravy a udržiavanie

512 - Cestovné

513 - Náklady na reprezentáciu

518 - Ostatné služby

52 - Osobné náklady

521 - Mzdové náklady

522 - Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti

523 - Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva

524 - Zákonné sociálne poistenie

525 - Ostatné sociálne poistenie

526 - Sociálne náklady fyzickej osoby – podnikateľa

527 - Zákonné sociálne náklady

528 - Ostatné sociálne náklady

53 - Dane a poplatky

531 - Daň z motorových vozidiel

532 - Daň z nehnuteľnosti

538 - Ostatné dane a poplatky

54 - Iné náklady na hospodársku činnosť

541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

542 - Predaný materiál

543 - Dary

544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

546 - Odpis pohľadávky

547 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam

548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť

549 - Manká a škody

55 - Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku

551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

553 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku

555 - Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

557 - Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

56 - Finančné náklady

561 - Predané cenné papiere a podiely

562 - Úroky

563 - Kurzové straty

564 - Náklady na precenenie cenných papierov

565 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku

566 - Náklady na krátkodobý finančný majetok

567 - Náklady na derivátové operácie

568 - Ostatné finančné náklady

569 - Manká a škody na finančnom majetku

59 - Dane z príjmov a prevodové účty

591 - Splatná daň z príjmov

592 - Odložená daň z príjmov

595 - Dodatočné odvody dane z príjmov

596 - Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom

Účtová trieda 6 – Výnosy

60 - Tržby za vlastné výkony a tovar

601 - Tržby za vlastné výrobky

602 - Tržby z predaja služieb

604 - Tržby za tovar

606 - Výnosy zo zákazky

607 - Výnosy z nehnuteľnosti na predaj

61 - Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

611 - Zmena stavu nedokončenej výroby

612 - Zmena stavu polotovarov

613 - Zmena stavu výrobkov

614 - Zmena stavu zvierat

62 - Aktivácia

621 - Aktivácia materiálu a tovaru

622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb

623 - Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

64 - Iné výnosy z hospodárskej činnosti

641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

642 - Tržby z predaja materiálu

644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok

648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

65 - Zúčtovanie niektorých položiek z hospodárskej činnosti

655 - Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

657 - Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

66 - Finančné výnosy

661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov

662 - Úroky

663 - Kurzové zisky

664 - Výnosy z precenenia cenných papierov

665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku

666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku

667 - Výnosy z derivátových operácií

668 - Ostatné finančné výnosy

Účtová trieda 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty

70 - Súvahové uzávierkové účty

701 - Začiatočný účet súvahový

702 - Konečný účet súvahový

71 - Výsledkový uzávierkový účet

710 - Účet ziskov a strát

711 - Začiatočný účet nákladov a výnosov

75 až 79 - Podsúvahové účty

Účtové triedy 8 a 9 – Vnútroorganizačné účtovníctvo