Oznámenie č. 316/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov

Čiastka 97/2014
Platnosť od 21.11.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 10. decembra 2014.

316

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov


opatrenie z 12. novembra 2014 č. MF/19553/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne (oznámenie č. 607/2005 Z. z.) v znení opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/25864/2007-74 (oznámenie č. 629/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24443/2008-74 (oznámenie č. 503/2008 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/19523/2009-74 (oznámenie č. 528/2009 Z. z.), opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25054/2010-74 (oznámenie č. 457/2010 Z. z.), opatrenia z 21. októbra 2011 č. MF/24031/2011-74 (oznámenie č. 366/2011 Z. z.) a opatrenia z 30. októbra 2013 č. MF/17696/2013-74 (oznámenie č. 379/2013 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 10. decembra 2014.

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2014, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. novembra 2014 č. MF/19553/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/ 2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne (oznámenie č. 607/2005 Z. z.) v znení opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/25864/2007-74 (oznámenie č. 629/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24443/2008-74 (oznámenie č. 503/2008 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/19523/2009-74 (oznámenie č. 528/2009 Z. z.), opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25054/2010-74 (oznámenie č. 457/2010 Z. z.), opatrenia z 21. októbra 2011 č. MF/24031/2011-74 (oznámenie č. 366/2011 Z. z.) a opatrenia z 30. októbra 2013 č. MF/17696/2013-74 (oznámenie č. 379/2013 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 sa slová „v prílohách č. 1, 2 a 3“ nahrádzajú slovami „v prílohách č. 1 a 3 pre riadnu individuálnu účtovnú závierku a v prílohe č. 2 pre priebežnú účtovnú závierku“.

2. V § 1 odsek 4 znie:

(4) Zostavená riadna individuálna účtovná závierka sa doručuje do registra účtovných závierok elektronicky prostredníctvom systému štátnej pokladnice1) v termíne podľa § 23a ods. 3 zákona. Zostavená priebežná účtovná závierka sa doručuje do Štátnej pokladnice elektronicky prostredníctvom systému štátnej pokladnice v termínoch na jej zostavenie podľa osobitného predpisu.1a)“.

3. Za § 4d sa vkladá § 4e, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4e

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 10. decembra 2014

(1) Podľa opatrenia v znení účinnom od 10. decembra 2014 sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní a ukladaní riadnej individuálnej účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje k 31. decembru 2014.

(2) Podľa opatrenia v znení účinnom od 10. decembra 2014 sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje k 31. marcu 2015.“.

4. Prílohy č. 1 a 2 sa nahrádzajú prílohami č. 1 a 2 k tomuto opatreniu.

5. V prílohe č. 3 čl. II sa vypúšťa bod 12.

6. V prílohe č. 3 čl. III sa vypúšťajú body 16 a 18. Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.

Doterajšie body 17 a 19 až 29 sa označujú ako body 16 až 27.

7. Príloha č. 3 čl. III sa dopĺňa bodom 28, ktorý znie:

28. vlastných akciách, a to o:

a) dôvode nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia,

b) počte a menovitej hodnote nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia a o počte a menovitej hodnote prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia, pričom sa uvádza percentuálna hodnota týchto vlastných akcií na upísanom základnom imaní,

c) počte a hodnote, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli a o počte a hodnote, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu,

d) počte, menovitej hodnote a hodnote, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia; uvádza sa aj ich percentuálny podiel na upísanom základnom imaní.“.

8. V prílohe č. 3 čl. IX druhom bode vzorová tabuľka č. znie:

„vzorová tabuľka č.

položkaverejné zdravotné poistenie
Slovenská republikaEurópska úniatretie krajiny
ababab
Poistné v hrubej výške
Prijaté poistné v hrubej výške
Náklady na poistné plnenie v hrubej výške
Prevádzkové náklady
Počet poistencov

."

9. V prílohe č. 3 čl. IX šiestom bode uvádzacej vete sa číslo „17“ nahrádza číslom „16“.

10. V prílohe č. 3 čl. IX siedmom bode uvádzacej vete sa číslo „19“ nahrádza číslom „17“.

11. V prílohe č. 3 čl. IX ôsmom bode uvádzacej vete sa číslo „20“ nahrádza číslom „18“.

12. V prílohe č. 3 čl. IX deviatom bode uvádzacej vete sa číslo „22“ nahrádza číslom „20“.

13. V prílohe č. 3 čl. IX desiatom bode uvádzacej vete sa číslo „25“ nahrádza číslom „23“.

14. V prílohe č. 3 čl. IX jedenástom bode uvádzacej vete sa číslo „29“ nahrádza číslom „27“.

15. V prílohe č. 3 čl. IX štrnástom bode vo vzorovej tabuľke č. VI/1 sa vypúšťa riadok „Vlastné akcie“.

16. Príloha č. 5 sa vypúšťa.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 10. decembra 2014.

Peter Kažimír

podpredseda vlády a minister financií

Príloha č.1 k opatreniu č. MF/19553/2014-74

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/22933/2005-74

VZOR

Účtovná závierka zdravotnej poisťovne
Súvaha
Výkaz ziskov a strát

Vysvetlivky na vyplňovanie všeobecných náležitostí

1. Účtovný výkaz sa vyhotovuje pri zostavovaní

a) riadnej účtovnej závierky,

b) mimoriadnej účtovnej závierky.

2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

3. V účtovnom výkaze sa vyplňuje obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky a sídlo účtovnej jednotky. Údaje, ktorými sú telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, sú dobrovoľne vypĺňanými údajmi.

4. Účtovný výkaz sa vyplňuje v celých eurách.

5. Názvy a náplň riadkov účtovného výkazu nadväzujú na príslušné účty, účtové skupiny a ich náplň podľa účtovej osnovy a postupov účtovania podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne (oznámenie č. 592/2005 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Vysvetlivky na vyplňovanie výkazu súvaha

1. V jednotlivých riadkoch účtovného výkazu sa vykazujú konečné zostatky

a) jednotlivých syntetických účtov,

b) súčtu niekoľkých syntetických účtov,

c) analytických účtov,

d) súčtu niekoľkých analytických účtov.

2. V stĺpcoch 1, 2 a 3 sa vykazujú konečné zostatky príslušných účtov k poslednému dňu účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz.

3. V stĺpci 4 sa vykazujú konečné zostatky príslušných účtov k poslednému dňu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

4. Kontrolné čísla sú algebrickým súčtom absolútnych hodnôt jednotlivých čísel.

Aktíva

1. V položke B – Nehmotný majetok sa vykazuje majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako suma ustanovená osobitným predpisom2) >>§ 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.<< 2) a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. Ide najmä o goodwill, softvér, ostatný nehmotný majetok, napríklad výsledky vývojovej činnosti, autorské práva, licenčné zmluvy, obchodné známky, ak nie sú vytvorené vlastnou činnosťou, obstaranie nehmotného majetku, poskytnuté preddavky na obstaranie nehmotného majetku, oprávky, opravné položky k nehmotnému majetku a opravné položky k poskytnutým preddavkom na obstaranie nehmotného majetku. Položka sa vykazuje v členení na goodwill a poskytnuté preddavky na obstaranie nehmotného majetku. Sumy vykázané v stĺpci 1 sa znižujú o oprávky a opravné položky, ktoré sa vykazujú v stĺpci 2. V stĺpci 3 sa vykazujú rozdiely súm vykázaných v stĺpci 1 a súm vykázaných v stĺpci 2.

2. V položke C – Finančné umiestnenie sa vykazuje majetok obstaraný vo forme finančného umiestnenia prostriedkov technických rezerv a z vlastných zdrojov účtovnej jednotky. Ide najmä o pozemky a stavby, finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach, ostatné dlhodobé pohľadávky, ostatné finančné umiestnenie, cenné papiere určené na obchodovanie a cenné papiere určené na predaj, ostatné podiely, obstaranie pozemkov a stavieb, poskytnuté preddavky na obstaranie pozemkov a stavieb, oprávky k stavbám, opravné položky k pozemkom a stavbám, opravné položky k finančnému umiestneniu, ostatnému finančnému umiestneniu, k pohľadávkam voči postupiteľom a k ostatným podielom na predaj. V položke pozemky a stavby sa osobitne vykazujú pozemky a stavby pre prevádzkovú činnosť. Ako finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach a ostatné dlhodobé pohľadávky sa samostatne vykazujú podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom, podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom, dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami s rozhodujúcim vplyvom, dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami s podstatným vplyvom a ostatné dlhodobé pohľadávky. Ako ostatné finančné umiestnenie sa vykazujú cenné papiere s premenlivým výnosom, ktorými sú akcie, ostatné podiely, podielové listy, cenné papiere s pevným výnosom, ktorými sú štátne dlhopisy, ostatné dlhopisy, pokladničné poukážky, zmenky a hypotekárne záložné listy, ostatné pôžičky, vklady v bankách alebo v pobočkách zahraničných bánk, iné finančné umiestnenie a dlhové cenné papiere obstarané v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie. Sumy vykázané v stĺpci 1 sa znižujú o oprávky a opravné položky, ktoré sa vykazujú v stĺpci 2. V stĺpci 3 sa vykazujú rozdiely súm vykázaných v stĺpci 1 a súm vykázaných v stĺpci 2.

3. V položke E – Pohľadávky sa vykazujú pohľadávky z verejného zdravotného poistenia, ostatné pohľadávky, pohľadávky z upísaného základného imania, opravné položky k pohľadávkam z verejného zdravotného poistenia, k ostatným pohľadávkam. Osobitne sa vykazujú pohľadávky voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv alebo podstatný vplyv. Pohľadávky voči zamestnancom a inštitúciám sociálneho poistenia a zdravotného poistenia sa vykazujú na samostatnom riadku pohľadávky voči zamestnancom. Na samostatnom riadku sa vykazujú daňové pohľadávky. Ako pohľadávky z verejného zdravotného poistenia sa vykazujú pohľadávky voči poisteným, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, voči inej zdravotnej poisťovni a z toho pohľadávky z prerozdelenia poistného, pohľadávky voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky. Pohľadávky voči sprostredkovateľom verejného zdravotného poistenia minulých účtovných období sa vykazujú na riadku pohľadávky. Ako ostatné pohľadávky sa vykazujú pohľadávky voči spoločníkom, pohľadávky voči účastníkom združenia a pohľadávky z účtových skupín 35 a 37, ako aj dotácie zo štátneho rozpočtu a ostatné dotácie. Sumy vykázané v stĺpci 1 sa znižujú o oprávky a opravné položky, ktoré sa vykazujú v stĺpci 2. V stĺpci 3 sa vykazujú rozdiely súm vykázaných v stĺpci 1 a súm vykázaných v stĺpci 2.

4. V položke F – Ostatné aktíva sa vykazujú aktíva, ktorými sú hmotný hnuteľný majetok odpisovaný, hmotný hnuteľný majetok neodpisovaný, obstaranie hmotného majetku, poskytnuté preddavky na obstaranie hmotného majetku, pokladničné hodnoty, bankové účty, zásoby, stroje, zariadenia, dopravné prostriedky, iný majetok, oprávky a opravné položky k hmotnému hnuteľnému majetku, k poskytnutým preddavkom a ostatnému majetku, ďalej sa tu tiež vykazujú vlastné akcie zdravotnej poisťovne. V stĺpci 1 sa vlastné akcie vykazujú v obstarávacej cene. Ako iné aktíva sa vykazuje iný majetok a opravné položky k ostatnému majetku. Sumy vykázané v stĺpci 1 sa znižujú o oprávky a opravné položky, ktoré sa vykazujú v stĺpci 2. V stĺpci 3 sa vykazujú rozdiely súm vykázaných v stĺpci 1 a súm vykázaných v stĺpci 2.

5. V položke G – Účty časového rozlíšenia sa vykazujú náklady budúcich období a príjmy budúcich období. Sumy vykázané v stĺpci 1 sa rovnajú sumám vykázaným v stĺpci 3.

Pasíva

1. V položke A – Vlastné imanie sa vykazuje základné imanie, emisné ážio, ostatné kapitálové fondy, oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov, rezervné fondy, ostatné fondy tvorené zo zisku, výsledok hospodárenia minulých rokov a výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia. V položke základné imanie sa osobitne vykazuje upísané základné imanie splatené. Ako rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku sa vykazujú zostatky účtov účtovej skupiny 41. V položke výsledok hospodárenia minulých rokov sa vykazujú zostatky účtov účtovej skupiny 43. Ako výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 71. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.

2. V položke B – Podriadené pasíva sa vykazujú zostatky príslušných účtov účtových skupín 36 a 48. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.

3. V položke C – Technické rezervy sa vykazujú zostatky účtov technických rezerv účtovej skupiny 44. Osobitne sa vykazuje ich hrubá výška a výška zaistenia, ktorá sa vykazuje so znamienkom mínus. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.

4. V položke E – Ostatné rezervy sa vykazujú zostatky príslušných účtov rezerv účtovej skupiny 45. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.

5. V položke G – Záväzky sa vykazujú záväzky z verejného zdravotného poistenia, pôžičky zaručené dlhopisom, bankové úvery a ostatné záväzky. Osobitne sa vykazujú záväzky voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv. Ako záväzky z verejného zdravotného poistenia sa vykazujú záväzky z poistenia voči poisteným, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, voči inej zdravotnej poisťovni a z toho z prerozdelenia poistného, voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky. Ako pôžičky zaručené dlhopisom sa vykazujú zostatky príslušných účtov účtových skupín 36 a 48. Osobitne sa vykazujú pôžičky zaručené dlhopisom v konvertibilnej mene, krátkodobé pôžičky a dlhodobé pôžičky. V položke bankové úvery sa vykazujú bankové úvery účtované v účtových skupinách 36 a 47, pričom osobitne sa vykazujú krátkodobé úvery a eskontné úvery účtovej skupiny 36. Ako ostatné záväzky sa vykazujú záväzky z upísaného základného imania, záväzky voči spoločníkom a účastníkom združenia, krátkodobé rezervy a nevyfakturované dodávky a záväzky z účtových skupín 35, 36 a 37. V položke ostatné záväzky sa osobitne vykazujú záväzky z daní, záväzky voči zamestnancom a z toho osobitne záväzky zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia zamestnancov, záväzky z finančného prenájmu a dotácie zo štátneho rozpočtu a ostatné dotácie. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.

6. V položke H – Účty časového rozlíšenia sa vykazujú výdavky budúcich období a výnosy budúcich období. Suma sa vykazuje v stĺpci 5.

Vysvetlivky na vyplňovanie výkazu ziskov a strát

1. V jednotlivých riadkoch účtovného výkazu sa vykazujú konečné stavy analytických účtov alebo syntetických účtov účtových tried 5 a 6 zistené narastajúcim spôsobom od prvého dňa účtovného obdobia do posledného dňa účtovného obdobia.

2. Kontrolné čísla sú algebraickým súčtom absolútnych hodnôt jednotlivých čísel.

Technický účet k neživotnému poisteniu – Verejné zdravotné poistenie

1. V položke 1 – Poistné v hrubej výške sa vykazuje poistné v hrubej výške.

2. V položke 2 – Prevedený výsledok z finančného umiestnenia z netechnického účtu sa vykazuje rozdiel prevodov výnosov z finančného umiestnenia z netechnického účtu účtových skupín 61 a 51.

3. V položke 3 – Ostatné technické výnosy sa vykazujú ostatné technické výnosy účtovej skupiny 61 vrátane výnosov z prerozdelenia poistného.

4. V položke 4 – Náklady na poistné plnenia sa vykazujú osobitne náklady na poistné plnenia v hrubej výške, náklady na poistné plnenia refundované od iných subjektov, zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia v hrubej výške ako rozdiel medzi tvorbou a použitím tejto technickej rezervy. V položke Náklady na poistné plnenia sa osobitne vykazujú náklady na ambulantnú zdravotnú starostlivosť, náklady na ústavnú zdravotnú starostlivosť, náklady na lieky, na zdravotnícke pomôcky a na ostatné poistné plnenia, ktorých súčet je uvádzaný na riadku Náklady na poistné plnenia v hrubej výške, pričom tieto riadky sa v stĺpci 3 nezapočítavajú do výpočtu na riadku 13.

5. V položke 5 – Zmena stavu iných technických rezerv sa vykazuje rozdiel medzi tvorbou a použitím iných technických rezerv.

6. V položke 7 – Čistá výška prevádzkových nákladov sa osobitne vykazujú obstarávacie náklady na poistné zmluvy a správna réžia.

7. V položke 8 – Ostatné technické náklady sa vykazujú ostatné technické náklady účtovej skupiny 51 vrátane nákladov na prerozdelenie poistného.

8. V položke 10 – Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 71 k verejnému zdravotnému poisteniu.

Netechnický účet

1. V položke 1 – Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu – verejné zdravotné poistenie sa vykazuje suma, ktorá je v rovnakej výške ako suma vykázaná v položke 10 technického účtu k neživotnému poisteniu.

2. V položke 3 – Výnosy z finančného umiestnenia sa osobitne vykazujú výnosy z podielových cenných papierov a vkladov, výnosy z ostatného finančného umiestnenia, použitie opravných položiek k finančnému umiestneniu a výnosy z realizácie finančného umiestnenia. V položke výnosy z podielových cenných papierov a vkladov sa vykazujú osobitne výnosy z podielových cenných papierov a vkladov v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom. V položke výnosy z ostatného finančného umiestnenia sa vykazujú osobitne výnosy z ostatného finančného umiestnenia v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom.

3. V položke 3e – Prírastky hodnoty finančného umiestnenia sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 66.

4. V položke 5 – Náklady na finančné umiestnenie sa osobitne vykazujú náklady na finančné umiestnenie, tvorba opravných položiek k finančnému umiestneniu a náklady na realizáciu finančného umiestnenia.

5. V položke 5d – Úbytky hodnoty finančného umiestnenia sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 56.

6. V položke 6 – Prevedené výnosy z finančného umiestnenia na technický účet sa vykazuje prevod výnosov z finančného umiestnenia na technický účet k neživotnému poisteniu účtovej skupiny 65.

7. V položke 7 – Ostatné výnosy sa vykazujú ostatné výnosy, použitie opravných položiek k majetku účtovej skupiny 65 a použitie rezerv účtovej skupiny 66.

8. V položke 8 – Ostatné náklady sa vykazujú ostatné náklady, tvorba opravných položiek k majetku účtovej skupiny 55 a tvorba rezerv účtovej skupiny 56 okrem daní a poplatkov.

9. V položke 8a – Ostatné dane a poplatky sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 56.

10. V položke 9 – Daň z príjmov z bežnej činnosti sa vykazuje zostatok príslušných účtov z analytickej evidencie účtovej skupiny 57.

11. V položke 10 – Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení sa vykazuje zostatok príslušného účtu z analytickej evidencie účtovej skupiny 71.

12. V položke 11- Mimoriadne výnosy sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 66.

13. V položke 12 – Mimoriadne náklady sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 56.

14. V položke 13 – Mimoriadny výsledok hospodárenia sa vykazuje zostatok príslušného účtu z analytickej evidencie účtovej skupiny 71.

15. V položke 14 – Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti sa vykazuje zostatok príslušných účtov z analytickej evidencie účtovej skupiny 57.

16. V položke 16 – Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie sa vykazuje zostatok príslušného účtu účtovej skupiny 71.

Vysvetlivky k postupu výpočtu niektorých riadkov výkazu ziskov a strát

Číslo riadkuZákladňaMedzisúčetVýsledokBezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Poznámka
c1234
02xx++
03xx+(+/-)+(+/-)
04xx++
06+(=)x++
07xx++
08xx++
09xx++
10xx++
11xx++
12-+(=)xx
13x+(+/-)-(= =)-(= =)I. 4
14xx-(+/-)-(+/-)
16x+Xx
17x+-(= =)-(= =)I. 7
18xx--
19xx[= =][= =]I.10
21xx+[= =]+[= =]I.10 r. 14
23x+xx
25+xxx
26++(= =)xx
27x+xx
28x++(= =)+(= =)III.3
29xx++
31x+xx
32x+xx
33x+-(= =)-(= =)III.5
34xx--
35xx--
36xx++
37xx--
38xx--
39xx--
40xx+[= =]+[= =]
41xx++
42xx--
43xx+(= =)+(= =)
44xx--
45xx[= = =][= = =]III.18

Znamienko „-“ v účtovnom výkaze predstavuje skutočnú zápornú hodnotu príslušného údaja. Znamienko „+“ a „-“ v postupe výpočtu predstavuje pripočítanie údajov alebo odpočítanie údajov v príslušnom riadku a stĺpci pri výpočte medzisúčtu a výsledku. Znamienko „+/-“ predstavuje hodnotu, ktorú môže nadobudnúť príslušný údaj.

Znamienko „(=)“ predstavuje súčet údajov so zohľadnením znamienok v stĺpci 1. Znamienko „(= =)“ predstavuje medzisúčet údajov v stĺpci 1 a 2 so zohľadnením znamienok a mimoriadny výsledok hospodárenia v r. 43. Znamienko „[= =]“ predstavuje výsledok príslušného technického účtu alebo netechnického účtu v stĺpci 3. Znamienko „[= = =]“ predstavuje výsledok hospodárenia za účtovné obdobie v r. 45.

Vo výkaze ziskov a strát platia nasledovné väzby v stĺpci 3 a v stĺpci 4:

r. 6 = r.7 + r.8 + r.9 + r.10 + r. 11

r. 19 = [r. 2 + (+/-) r. 3 + r. 4- r. 13 – (+/-) r. 14 – r. 17 – r. 18],

r. 40 = [r. 21 + r. 28 + r. 29 – r. 33 – r. 34 – (+/-) r. 35 + r. 36 – r. 37 – r. 38 – r. 39],

r. 43 = r. 41 – r. 42,

r. 45 = r. 40 + r. 43 – r. 44.

Výsledok netechnického účtu sa uvádza v poznámkach a vyčísľuje sa súčtom riadkov 21, 39, 43 a 45. V poznámkach sa uvádza aj výsledok hospodárenia pred zdanením, ktorý sa vyčísľuje ako súčet riadkov 39, 40 a 43.

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/19553/2014-74

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/22933/2005-74

VZOR

Účtovná závierka zdravotnej poisťovne
Súvaha priebežnej účtovnej závierky
Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky

Vysvetlivky na vyplňovanie všeobecných náležitostí výkazu pre priebežnú účtovnú závierku

1. Účtovný výkaz sa vyhotovuje pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky.

2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

3. V účtovnom výkaze sa vyplňuje obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky a sídlo účtovnej jednotky. Údaje, ktorými sú telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, sú dobrovoľne vypĺňanými údajmi.

4. Účtovný výkaz sa vyplňuje v celých eurách.

5. Názvy a náplň riadkov účtovného výkazu nadväzujú na príslušné účty, účtové skupiny a ich náplň podľa postupov účtovania a účtovej osnovy podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 592/2005 Z. z.).

Vysvetlivky na vyplňovanie výkazu súvaha pre priebežnú účtovnú závierku

1. V súvahe priebežnej účtovnej závierky sa v časti bežné účtovné obdobie vykazujú zostatky účtov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka a v časti bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa vykazujú zostatky účtov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna účtovná závierka alebo mimoriadna účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

2. Ďalšie podrobnosti k postupu zostavovania výkazu súvaha pre priebežnú účtovnú závierku sú zhodné s postupmi zostavovania výkazu súvaha pre riadnu účtovnú závierku uvedené v prílohe č. 1.

Vysvetlivky na vyplňovanie výkazu ziskov a strát

pre priebežnú účtovnú závierku

1. V stĺpcoch 1, 2 a 3 sa vykazujú obraty účtov účtových tried 5 a 6 ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka za vykazovanú časť bežného účtovného obdobia.

2. V stĺpci 4 sa vykazujú obraty účtov účtových tried 5 a 6 ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka za vykazovanú časť bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

3. V stĺpci 5 sa vykazujú kumulatívne stavy účtov od začiatku bežného účtovného obdobia do dňa, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka.

4. V stĺpci 6 sa vykazujú kumulatívne stavy účtov od začiatku bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia do dňa, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

5. Kontrolné číslo je algebraickým súčtom absolútnych hodnôt jednotlivých čísel.

6. Ďalšie podrobnosti k postupu zostavovania výkazu ziskov a strát pre priebežnú účtovnú závierku sú zhodné s postupmi zostavovania výkazu ziskov a strát pre riadnu účtovnú závierku uvedené v prílohe č. 1.