Oznámenie č. 277/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov

Čiastka 87/2014
Platnosť od 15.10.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2014.

277

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov


opatrenie z 24. septembra 2014 č. MF/15523/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (oznámenie č. 628/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24101/2008-74 (oznámenie č. 502/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10154/2009-74 (oznámenie č. 100/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25454/2009-74 (oznámenie č. 527/2009 Z. z.), opatrenia z 30. novembra 2010 č. MF/25065/2010-74 (oznámenie č. 458/2010 Z. z.), opatrenia z 15. decembra 2011 č. MF/26567/2011-74 (oznámenie č. 565/2011 Z. z.) a opatrenia zo 16. decembra 2013 č. MF/17694/2013-74 (oznámenie č. 483/2013 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2014.

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2014, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. septembra 2014 č. MF/15523/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (oznámenie č. 628/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24101/2008-74 (oznámenie č. 502/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10154/2009-74 (oznámenie č. 100/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25454/2009-74 (oznámenie č. 527/2009 Z. z.), opatrenia z 30. novembra 2010 č. MF/25065/2010-74 (oznámenie č. 458/2010 Z. z.), opatrenia z 15. decembra 2011 č. MF/26567/2011-74 (oznámenie č. 565/2011 Z. z.) a opatrenia zo 16. decembra 2013 č. MF/17694/2013-74 (oznámenie č. 483/2013 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. § 22 znie:

㤠22

(1) Účtovná závierka sa zostavuje z údajov peňažného denníka, knihy pohľadávok, knihy záväzkov, pomocných kníh a z výsledkov vykonanej inventarizácie majetku a záväzkov.

(2) Vzor účtovnej závierky vrátane vysvetliviek je uvedený v prílohe.

(3) Zostavená účtovná závierka účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje toto opatrenie, sa predkladá v jednom vyhotovení miestne príslušnému daňovému úradu v termíne pre podávanie daňového priznania k dani z príjmov.

(4) Pri zostavení prvej účtovnej závierky po vzniku účtovnej jednotky sa údaje vo Výkaze o majetku a záväzkoch Úč FO 2 - 01 v stĺpcoch 1 a 3 nevykazujú.

(5) Pohľadávky a záväzky sa vo Výkaze o majetku a záväzkoch Úč FO 2 - 01 vykazujú podľa zostatkovej sumy inkasa alebo úhrady.“.

2. Za § 23f sa vklad᧠23g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„23fg

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2014

Toto opatrenie sa po prvýkrát použije pri zostavovaní účtovnej závierky k 31. decembru 2014.“.

3. Príloha č. 1 sa nahrádza prílohou k tomuto opatreniu.

4. Prílohy č. 2 až 4 sa vypúšťajú.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2014.

Peter Kažimír, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Príloha k opatreniu č. MF/27076/2007-74

Príloha k opatreniu č. MF/15523/2014-74

VZOR

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

v jednoduchom účtovníctve

Vzor tlačiva

Vysvetlivky k všeobecným náležitostiam

1. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vypĺňa podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

2. Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

3. Názov účtovnej jednotky a miesto podnikania sa vypĺňa podľa údajov uvedených v evidencii alebo v povolení, na základe ktorých je účtovná jednotka oprávnená vykonávať podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť.

4. Údaje, ktorými sú telefónne číslo a e-mailová adresa sú dobrovoľne vypĺňanými údajmi.

5. Podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou, sa uvádza len v listinnej podobe. Pri ukladaní účtovnej závierky v elektronickej podobe sa podpisový záznam neuvádza.

Vysvetlivky k Výkazu o príjmoch a výdavkoch Úč FO 1 - 01

V jednotlivých riadkoch sa vykazujú údaje z príslušných prehľadov peňažného denníka.

Vysvetlivky k Výkazu o majetku a záväzkoch Úč FO 2 - 01

1. V riadku 01 sa vykazujú údaje z knihy dlhodobého nehmotného majetku v zostatkových účtovných cenách a dlhodobý nehmotný majetok v obstarávaní.

2. V riadku 02 sa vykazujú údaje z knihy dlhodobého hmotného majetku v zostatkových účtovných cenách a dlhodobý hmotný majetok v obstarávaní.

3. V riadku 03 sa vykazujú údaje z knihy dlhodobého finančného majetku v ocenení podľa § 25 zákona. Pri dlhodobých termínových vkladoch sa vykazujú údaje z peňažného denníka z prehľadu o peňažných prostriedkoch na účtoch v bankách. Pri dlhodobých pôžičkách sa vykazujú údaje z knihy pohľadávok.

4. V riadku 04 sa vykazuje súčet súm uvedených v riadkoch 05 až 07.

5. V riadkoch 05 až 07 sa vykazujú údaje z knihy zásob v ocenení podľa § 25 zákona.

6. V riadku 08 sa vykazujú údaje z knihy pohľadávok v ocenení podľa § 25 zákona.

7. V riadku 09 sa vykazuje súčet súm uvedených v riadkoch 10 až 12.

8. V riadkoch 10 a 11 sa vykazujú údaje z peňažného denníka z prehľadu o peňažných prostriedkoch v hotovosti a ceninách a z prehľadu o peňažných prostriedkoch na účtoch v bankách v ocenení podľa § 25 zákona, vrátane peňažných prostriedkov v cudzej mene, ktoré sa vykazujú v ocenení referenčným kurzom v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

9. V riadku 12 sa vykazujú údaje o ostatnom krátkodobom finančnom majetku.

10. V riadku 13 sa vykazujú údaje z peňažného denníka z prehľadu o priebežných položkách. Ak je zostatok priebežných položiek ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v peňažnom denníku v časti „príjem“, vykáže sa v tomto riadku znamienko „+“. Ak je zostatok priebežných položiek ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v peňažnom denníku v časti „výdaj“, vykáže sa v tomto riadku znamienko „-“.

11. V riadku 14 sa vykazujú údaje z knihy opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku.

12. V riadku 16 sa vykazujú údaje z knihy rezerv.

13. V riadku 17 sa vykazujú údaje z knihy záväzkov a zostatok sociálneho fondu.

14. V riadku 18 sa vykazuje zostatok nesplateného úveru a nesplatených pôžičiek z knihy záväzkov a mínusový zostatok na kontokorentnom účte.

15. V riadku 19 sa vykazujú údaje z knihy opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku.

16. V stĺpcoch 1 a 3 Výkazu o majetku a záväzkoch Úč FO 2 - 01 účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave podvojného účtovníctva, sa nevykazujú žiadne údaje.