Oznámenie č. 280/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších predpisov

Čiastka 87/2014
Platnosť od 15.10.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2014.

280

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov


opatrenie z 24. septembra 2014 č. MF/18007/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy (oznámenie č. 646/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 10. decembra 2008 č. MF/24545/2008-74 (oznámenie č. 594/2008 Z. z.), opatrenia z 27. decembra 2010 č. MF/027012/2010-74 (oznámenie č. 536/2010 Z. z.), opatrenia z 24. októbra 2011 č. MF/24041/2011-74 (oznámenie č. 368/2011 Z. z.), opatrenia zo 16. decembra 2011 č. MF/27547/2011-74 (oznámenie č. 567/2011 Z. z.), opatrenia z 22. marca 2012 č. MF/9713/2012-74 (oznámenie č. 120/2012 Z. z.), opatrenia zo 14. decembra 2012 č. MF/23778/2012-74 (oznámenie č. 404/2012 Z. z.) a opatrenia z 11. decembra 2013 č. MF/17945/2013-74 (oznámenie č. 481/2013 Z. z.) na účel, aby sa transponovali ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29. 6. 2013), o vykazovaní vlastných akcií a iných druhov vlastných podielov subjektmi kolektívneho investovania s právnou subjektivitou a aby sa zlepšila identifikovateľnosť fondov bez právnej subjektivity v registri účtovných závierok.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2014.

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2014, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. septembra 2014 č. MF/18007/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy (oznámenie č. 646/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 10. decembra 2008 č. MF/24545/2008-74 (oznámenie č. 594/2008 Z. z.), opatrenia z 27. decembra 2010 č. MF/027012/2010-74 (oznámenie č. 536/2010 Z. z.), opatrenia z 24. októbra 2011 č. MF/24041/2011-74 (oznámenie č. 368/2011 Z. z.), opatrenia zo 16. decembra 2011 č. MF/27547/2011-74 (oznámenie č. 567/2011 Z. z.), opatrenia z 22. marca 2012 č. MF/9713/2012-74 (oznámenie č. 120/2012 Z. z.), opatrenia zo 14. decembra 2012 č. MF/23778/2012-74 (oznámenie č. 404/2012 Z. z.) a opatrenia z 11. decembra 2013 č. MF/17945/2013-74 (oznámenie č. 481/2013 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 odsek 2 znie:

(2) Usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky fondu kolektívneho investovania, okrem účtovnej závierky špeciálneho podielového fondu nehnuteľností a okrem účtovnej závierky subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou, usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu je uvedené v prílohe č. 1 . Usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky špeciálneho podielového fondu nehnuteľností je uvedené v prílohe č. 2 a položiek účtovnej závierky subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou je uvedené v prílohe č. 7.“.

2. § 44a vrátane nadpisu znie:

㤠44a

Vlastné imanie

(1) V účtovej triede 5 - Kapitálové účty a závierkové účty účtovej skupine Základné imanie subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou sa v prospech účtu Dohodnuté základné imanie účtuje o základom imaní uvedenom v spoločenskej zmluve alebo v stanovách, ak ide o družstvo. Na ťarchu účtu Pohľadávky voči spoločníkom/členom sa účtuj e o pohľadávkach za nesplatenú časť základného imania. Na účte Emisné ážio sa účtuj e o splatenom emisnom ážiu v prospech účtu a o disážiu na ťarchu účtu k menovitej hodnote akcie alebo iného druhu vkladu spoločníka alebo člena.

(2) O vlastných akciách alebo iných druhoch vkladov do vlastného základného imania sa účtuje na účte Vlastné akcie alebo vlastné vklady na predaj účtovej skupiny Dlhodobý finančný majetok, hmotný majetok, nehmotný majetok a vlastné akcie alebo vlastné vklady na predaj v ocenení ich obstarávacou cenou. Rozdiel medzi súčtom ich menovitej hodnoty a emisného ážia na ne pripadajúceho a ich obstarávacou cenou sa účtuje na účte Iné prevádzkové výnosy alebo na účte Iné prevádzkové náklady. Súčasne s prvotným zaúčtovaním vlastných akcií alebo vlastných vkladov na predaj sa vytvorí rezervný fond na vlastné akcie alebo na vlastné vklady v hodnote súčtu obstarávacích cien týchto vlastných akcií alebo vlastných vkladov. Pri prevode vlastných akcií alebo vlastných vkladov sa rezervný fond na vlastné akcie alebo na vlastné vklady zruší v prospech účtu Nerozdelený zisk z minulých rokov účtovej skupiny Výsledok hospodárenia minulých rokov. Rozdiel predajnej ceny vlastných akcií alebo vlastných vkladov a súčtu ich menovitej hodnoty a emisného ážia na ne pripadajúceho sa účtuje na účte Iné prevádzkové výnosy alebo na účte Iné prevádzkové náklady.

(3) V účtovej triede 5 - Kapitálové účty a závierkové účty účtovej skupine Kapitálové fondy na účte Fondy z ocenenia sa účtuje o fondoch z ocenenia majetku reálnou hodnotou podľa § 44b.

(4) Na účtoch účtovej triedy 5 - Kapitálové účty a závierkové účty účtovej skupiny Rezervné fondy sa účtuje o fondoch, ktoré sú tvorené výlučne z rozdelenia zisku po zdanení alebo ktoré môžu byť tvorené aj z emisného ážia pri uhradení vkladov, ak ide o fondy, o ktorých sa účtuje na účte Zákonné rezervné fondy. Na účte Zákonné rezervné fondy sa účtuje o rezervnom fonde alebo o nedeliteľnom fonde, vrátane tej časti fondu, ktorá presahuje hodnotu povinne vytváranú podľa osobitného predpisu, a ak je uvedené v spoločenskej zmluve alebo v stanovách, že aj táto jeho časť sa môže použiť len na krytie strát spoločnosti alebo družstva z ich hospodárenia.“.

3. Príloha č. 1 sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto opatreniu.

4. Príloha č. 2 sa nahrádza prílohou č. 2 k tomuto opatreniu.

5. V prílohe č. 4 účtovej triede 2 - Ostatné pohľadávky a ostatné záväzky sa názov účtovej skupiny „Dlhodobý finančný majetok, hmotný majetok a nehmotný majetok na predaj“ nahrádza názvom „Dlhodobý finančný majetok, hmotný majetok, nehmotný majetok a vlastné akcie alebo vlastné vklady“ a táto účtová skupina sa dopĺňa účtom, ktorého názov znie „Vlastné akcie alebo vlastné vklady“.

6. V prílohe č. 4 účtovej triede 5 - Kapitálové účty a závierkové účty účtovej skupine Základné imanie subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou sa názov účtu „Upísané základné imanie/Zapísané základné imanie/Dohodnuté vklady/Zapisované základné imanie“ nahrádza názvom účtu „Dohodnuté základné imanie“ a účet s názvom „Vlastné akcie“ sa vypúšťa.

7. V prílohe č. 4 účtovej triede 5 - Kapitálové účty a závierkové účty účtová skupina Rezervné fondy znie takto:

„Rezervné fondy

Zákonné rezervné fondy

Rezervný fond na vlastné akcie

Iné rezervné fondy“.

8. V prílohe č. 4 účtovej triede 5 - Kapitálové účty a závierkové účty sa za účtovú skupinu Rezervné fondy vkladá nová účtová skupina, ktorá znie takto:

„Výsledok hospodárenia minulých rokov

Nerozdelený zisk z minulých rokov

Neuhradená strata z minulých rokov“.

9. Príloha č. 7 sa nahrádza prílohou č. 3 k tomuto opatreniu.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2014.

Peter Kažimír, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/18007/2014-74

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/25835/2007-74

VZOR

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

fondu kolektívneho investovania, okrem ŠPFN a SKISPS, dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/18007/2014-74

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/25835/2007-74

VZOR

ÚČTOVNÁ

špeciálneho podielového fondu nehnuteľností

Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/18007/2014-74

Príloha č. 7 k opatreniu č. MF/25835/2007-74

VZOR

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou