Oznámenie č. 416/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Čiastka 112/2015
Platnosť od 22.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2015 okrem bodov 1, 3 až 6, § 14 ods. 22 v bode 7, bodov 8 až 12 a 19 až 24, § 86k v bode 33 a bodu 34, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.

416

OZNÁMENIE


Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 2. decembra 2015 č. MF/19930/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia z 11. decembra 2003 č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.), opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10069/2004-74 (oznámenie č. 689/2004 Z. z.), opatrenia zo 14. decembra 2005 č. MF/26670/2005-74 (oznámenie č. 616/2005 Z. z.), opatrenia z 12. decembra 2006 č. MF/25814/2006-74 (oznámenie č. 671/2006 Z. z.), opatrenia z 5. decembra 2007 č. MF/16317/2007-74 (oznámenie č. 602/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/23535/2008-74 (oznámenie č. 509/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10531/2009-74 (oznámenie č. 104/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/26312/2009-74 (oznámenie č. 518/2009 Z. z.), opatrenia zo 16. júna 2010 č. MF/15653/2010-74 (oznámenie č. 295/2010 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2010 č. MF/25822/2010-74 (oznámenie č. 534/2010 Z. z.), opatrenia zo 14. decembra 2011 č. MF/27262/2011-74 (oznámenie č. 562/2011 Z. z.), opatrenia zo 16. decembra 2013 č. MF/17922/2013-74 (oznámenie č. 482/2013 Z. z.) a opatrenia z 3. decembra 2014 č. MF/23635/2014-74 (oznámenie č. 390/2014 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2015 okrem bodov 1, 3 až 6, § 14 ods. 22 v bode 7, bodov 8 až 12 a 19 až 24, § 86k v bode 33 a bodu 34, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2015, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.


Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia z 11. decembra 2003 č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.), opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10069/2004-74 (oznámenie č. 689/2004 Z. z.), opatrenia zo 14. decembra 2005 č. MF/26670/2005-74 (oznámenie č. 616/2005 Z. z.), opatrenia z 12. decembra 2006 č. MF/25814/2006-74 (oznámenie č. 671/2006 Z. z.), opatrenia z 5. decembra 2007 č. MF/16317/2007-74 (oznámenie č. 602/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/23535/2008-74 (oznámenie č. 509/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10531/2009-74 (oznámenie č. 104/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/26312/2009-74 (oznámenie č. 518/2009 Z. z.), opatrenia zo 16. júna 2010 č. MF/15653/2010-74 (oznámenie č. 295/2010 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2010 č. MF/25822/2010-74 (oznámenie č. 534/2010 Z. z.), opatrenia zo 14. decembra 2011 č. MF/27262/2011-74 (oznámenie č. 562/2011 Z. z.), opatrenia zo 16. decembra 2013 č. MF/17922/2013-74 (oznámenie č. 482/2013 Z. z.) a opatrenia z 3. decembra 2014 č. MF/23635/2014-74 (oznámenie č. 390/2014 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 10 ods. 18 a § 14 ods. 12 sa slová „podstatný vplyv“ nahrádzajú slovami „podielovú účasť“.

2. V § 13 ods. 8 písmeno b) znie:

b) dlhodobé pôžičky medzi prepojenými účtovnými jednotkami, účtovnej jednotke so spoločným rozhodujúcim vplyvom a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti,“.

3. V § 14 ods. 2 písm. a) a ods. 7 a § 80 ods. 1 sa slová „s podstatným vplyvom“ nahrádzajú slovami „alebo družstve s podielovou účasťou“.

4. V § 14 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).

5. V § 14 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).

6. V § 14 ods. 11 sa slová „podstatným vplyvom“ nahrádzajú slovami „podielovou účasťou“.

7. V § 14 odseky 22 a 23 znejú:

(22) Na účte 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou sa účtujú cenné papiere a podiely na základnom imaní spoločnosti alebo družstva, v ktorých má účtovná jednotka podielovú účasť a cenné papiere a podiely v účtovnej jednotke so spoločným rozhodujúcim vplyvom.

(23) Na účte 066 – Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti sa účtujú dlhodobé pôžičky medzi prepojenými účtovnými jednotkami podľa odseku 3 písm. c), pôžičky voči účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv podľa odseku 3 písm. d), pôžičky voči účtovnej jednotke, ktorá má v tejto účtovnej jednotke spoločný rozhodujúci vplyv podľa odseku 3 písm. d), pôžičky voči účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka podielovú účasť a pôžičky voči účtovnej jednotke, ktorá má v účtovnej jednotke podielovú účasť. Vo veľkej účtovnej jednotke sa na osobitnom analytickom účte účtujú dlhodobé pôžičky medzi prepojenými účtovnými jednotkami podľa odseku 3 písm. c).“.

8. V § 16 ods. 28 prvá veta znie: „Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 zákona.“.

9. V § 21 ods. 1 a 2 sa slová „reprodukčnou obstarávacou cenou“ nahrádzajú slovami „reálnou hodnotou“.

10. V § 24 ods. 6 sa číslo „9“ nahrádza číslom „8“.

11. V § 26 ods. 1 uvádzacej vete sa slovo „d)“ nahrádza slovom „c)“.

12. V § 26 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem majetku oceneného reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 písm. a) až c) zákona“.

13. V § 29 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo reštrukturalizácie“ a slová „alebo reštrukturalizáciou“.

14. V § 29 odsek 2 znie:

(2) V účtovníctve dlžníka sa účtuje

a) na základe potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom16a)

1. úprava výšky záväzku; zníženie výšky záväzku sa účtuje v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti,

2. záväzok, ktorý nie je zaúčtovaný v účtovníctve, ale preukázateľne existuje na základe schváleného zoznamu pohľadávok, v prospech vecne príslušného účtu záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na ťarchu účtu 429 – Neuhradená strata minulých rokov,

b) vydanie akcií alebo iných majetkových účastí16aa) na účel výmeny za pohľadávku na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť, ak sa zvyšuje suma zaúčtovaného záväzku,

c) uspokojenie pôvodnej pohľadávky veriteľa zo zisku alebo iných vlastných zdrojov dlžníka16ab) po splnení reštrukturalizačného plánu na ťarchu vecne príslušných účtov účtovej skupiny 41 – Základné imanie a kapitálové fondy, 42 – Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia a účtovej skupiny 43 – Výsledok hospodárenia a v prospech účtu 325 – Ostatné záväzky z hospodárskej činnosti.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

16a) § 153, 155 a 155a zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

15. § 29 sa dopĺňa odsekmi 3 až 7, ktoré znejú:

(3) Možnosť uspokojenia pôvodnej pohľadávky veriteľa z vytvoreného zisku alebo iných vlastných zdrojov sa u dlžníka uvádza ako podmienený záväzok v poznámkach účtovnej závierky.

(4) V účtovníctve veriteľa sa

a) na riziko nezaplatenia pohľadávky dlžníkom v reštrukturalizácii účtuje opravná položka podľa § 18,

b) uspokojenie pôvodnej pohľadávky vydaním akcií alebo iných majetkových účastí16aa) počas plnenia reštrukturalizačného plánu účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 06.

(5) V účtovníctve veriteľa sa po splnení reštrukturalizačného plánu dlžníkom účtuje

a) odpis neuspokojenej hodnoty pohľadávky z účtovníctva a zúčtuje sa opravná položka k pohľadávke,

b) uspokojenie pôvodnej hodnoty pohľadávky z vytvoreného zisku alebo iných vlastných zdrojov16ab) na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky z hospodárskej činnosti a v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

(6) Možnosť uspokojenia pôvodnej pohľadávky z vytvoreného zisku alebo iných vlastných zdrojov dlžníka sa u veriteľa uvádza ako podmienený majetok v poznámkach účtovnej závierky.

(7) Pri uplatnení pohľadávky podľa osobitného predpisu16ac) sa táto pohľadávka účtuje v súlade so zmluvou o postúpení pohľadávky.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 16aa až 16ac znejú:

16aa) § 161a zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 87/2015 Z. z.

16ab) § 155a a 159b zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 87/2015 Z. z.

16ac) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 165/2015 Z. z. na vykonanie § 4 ods. 5 zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z.“.

16. Poznámka pod čiarou k odkazu 16b znie:

16b) § 2 písm. s) druhý až piaty bod zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

17. V § 30a ods. 1 písm. b) sa vypúšťa odkaz 19a a poznámka pod čiarou k odkazu 19a.

18. V § 30a ods. 6 písm. b) druhom bode sa slová „Ostatné prevádzkové výnosy“ nahrádzajú slovami „Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti“.

19. V § 30b ods. 1 sa slová „reprodukčnou obstarávacou cenou podľa § 25 zákona“ nahrádzajú slovami „reálnou hodnotou“.

20. V § 30b ods. 2 sa slovo „tretieho“ nahrádza slovom „štvrtého“ a slová „ods. 1 písm. g)“ sa nahrádzajú slovami „ods. 2 písm. a)“.

21. V § 44 ods. 8 tretia veta znie: „Zvieratá vlastného chovu, príchovky a prírastky zvierat sa oceňujú vlastnými nákladmi.“.

22. V § 48 ods. 1 písm. e) a f) sa slová „v rámci konsolidovaného celku“ nahrádzajú slovami „medzi prepojenými účtovnými jednotkami alebo v rámci podielovej účasti“.

23. V § 52 ods. 11 písm. b) sa slová „v rámci konsolidovaného celku“ nahrádzajú slovami „voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti“.

24. Za § 52a sa vkladá § 52b, ktorý znie:

㤠52b

(1) Na účte 347 - Ostatné dotácie sa účtuje aj nárok na peňažné plnenie a nepeňažné plnenie (ďalej len „sponzorské“) podľa osobitného predpisu.33) Nárok na sponzorské sa účtuje na ťarchu účtu 347 - Ostatné dotácie na základe uzavretej zmluvy o sponzorstve v športe so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti alebo v prospech účtu 384 - Výnosy budúcich období. Suma sponzorského sa účtuje do výnosov systematicky v období zodpovedajúcemu vecnému a časovému súladu účtovania súvisiacich nákladov.

(2) Sponzorské na majetok spojené s kúpou, zhotovením alebo inou formou nadobudnutia majetku alebo technického zhodnotenia dlhodobého majetku, sa účtuje na ťarchu účtu 384 - Výnosy budúcich období pri

a) odpisovanom dlhodobom majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti systematicky a racionálne počas doby použiteľnosti majetku, kedy vznikajú súvisiace náklady, napríklad pripadajúca výška nákladov na odpisy, náklady na zostatkovú hodnotu pri vyradení majetku z účtovníctva,

b) neodpisovanom majetku, v prospech vecne príslušného účtu výnosov a to v účtovnom období, v ktorom je účtovaný súvisiaci náklad, napríklad spotreba majetku, náklad na vyradenie majetku z účtovníctva.

(3) Sponzorské na úhradu nákladov, ktoré kompenzuje konkrétne náklady sponzorovaného, sa účtuje do výnosov v účtovnom období, v ktorom sa účtuje kompenzovaný náklad. Pri účtovaní sponzorského na úhradu nákladov sa na zabezpečenie vecnej a časovej súvislosti použije účtovanie na účte 384 - Výnosy budúcich období. Tieto sa rozpúšťajú v prospech účtu 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

(4) Pri účtovaní povinnosti vrátiť poskytnuté sponzorské sa vznik záväzku účtuje najskôr s hodnotou na účte 384 - Výnosy budúcich období. V rozsahu, v ktorom suma prevýši sumu výnosov budúcich období, alebo ak neexistujú výnosy budúcich období, sa účtuje do nákladov bežného účtovného obdobia.

(5) Poskytnuté sponzorské na základe zmluvy o sponzorstve v športe,33) sa účtuje na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť. Ak sa spozorovaný zaviazal v zmluve o sponzorstve v športe k plneniu pre sponzora, napríklad k uvádzaniu loga sponzora, poskytnuté sponzorské sa časovo rozlišuje a účtuje sa do nákladov postupne počas trvania zmluvy o sponzorstve v športe alebo počas kratšieho dohodnutého obdobia.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:

33) § 50 a 51 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

25. V § 53 odsek 1 znie:

(1) Na účte 351 – Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti sa účtujú pohľadávky medzi prepojenými účtovnými jednotkami podľa § 14 ods. 3 písm. c), pohľadávky voči účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv podľa § 14 ods. 3 písm. d), pohľadávky voči účtovnej jednotke, ktorá má v účtovnej jednotke spoločný rozhodujúci vplyv podľa § 14 ods. 3 písm. d), pohľadávky voči účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka podielovú účasť a pohľadávky voči účtovnej jednotke, ktorá má v účtovnej jednotke podielovú účasť, napríklad krátkodobé pôžičky, dlhodobé dividendy a krátkodobé dividendy, úroky z omeškania pri oneskorenom splácaní peňažného vkladu spoločníka obchodnej spoločnosti. Vo veľkej účtovnej jednotke sa na osobitnom analytickom účte účtujú tieto pohľadávky medzi prepojenými účtovnými jednotkami podľa § 14 ods. 3 písm. c). Na tomto účte sa neúčtujú pohľadávky z obchodného styku.“.

26. V § 53 odsek 4 znie:

(4) Na účte 355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom sa účtujú pohľadávky medzi inak majetkovo prepojenými osobami ako sú účtovné jednotky podľa odseku 1. Na tomto účte sa účtujú pohľadávky obchodnej spoločnosti alebo družstva voči spoločníkom alebo členom a tiež pohľadávky spoločníkov alebo členov voči obchodnej spoločnosti alebo družstvu, napríklad krátkodobé pôžičky, dlhodobé dividendy a krátkodobé dividendy, úroky z omeškania pri oneskorenom splácaní peňažného vkladu spoločníka obchodnej spoločnosti, vyrovnacie podiely a podiely na likvidačnom zostatku. V účtovníctve mikro účtovnej jednotky sa na tomto účte účtujú aj účtovné prípady medzi účtovnými jednotkami podľa odseku 1. Na tomto účte sa neúčtujú pohľadávky z obchodného styku.“.

27. V § 54 odsek 1 znie:

(1) Na účte 361 – Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti sa účtujú záväzky medzi prepojenými účtovnými jednotkami podľa § 14 ods. 3 písm. c), záväzky voči účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv podľa § 14 ods. 3 písm. d), záväzky voči účtovnej jednotke, ktorá má v účtovnej jednotke spoločný rozhodujúci vplyv podľa § 14 ods. 3 písm. d), záväzky voči účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka podielovú účasť a záväzky voči účtovnej jednotke, ktorá má v účtovnej jednotke podielovú účasť, napríklad krátkodobé pôžičky. Vo veľkej účtovnej jednotke sa na osobitnom analytickom účte účtujú tieto záväzky medzi prepojenými účtovnými jednotkami podľa § 14 ods. 3 písm. c). Na tomto účte sa neúčtujú záväzky z obchodného styku.“.

28. V § 54 odsek 3 znie:

(3) Na účte 365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom sa účtujú záväzky medzi inak majetkovo prepojenými osobami ako sú účtovné jednotky podľa odseku 1. Na tomto účte sa účtujú záväzky obchodnej spoločnosti alebo družstva voči spoločníkom alebo členom a tiež záväzky spoločníkov alebo členov voči obchodnej spoločnosti alebo družstvu, napríklad krátkodobé pôžičky, dlhodobé dividendy a krátkodobé dividendy, úroky z omeškania pri oneskorenom splácaní peňažného vkladu spoločníka obchodnej spoločnosti, záväzok spoločníka alebo člena z úhrady straty v obchodnej spoločnosti alebo družstve. V účtovníctve mikro účtovnej jednotky sa na tomto účte účtujú aj účtovné prípady medzi účtovnými jednotkami podľa odseku 1. Na tomto účte sa neúčtujú pohľadávky z obchodného styku.“.

29. V § 55 ods. 9 sa vypúšťajú písmená d) a e).

30. V § 61 odsek 3 znie:

(3) Na účte 471 – Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti sa účtujú záväzky medzi prepojenými účtovnými jednotkami podľa § 14 ods. 3 písm. c), záväzky voči účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv podľa § 14 ods. 3 písm. d), záväzky voči účtovnej jednotke, ktorá má v účtovnej jednotke spoločný rozhodujúci vplyv podľa § 14 ods. 3 písm. d), záväzky voči účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka podielovú účasť a záväzky voči účtovnej jednotke, ktorá má v účtovnej jednotke podielovú účasť, napríklad krátkodobé pôžičky. Vo veľkej účtovnej jednotke sa na osobitnom analytickom účte účtujú tieto záväzky medzi prepojenými účtovnými jednotkami podľa § 14 ods. 3 písm. c). V účtovníctve mikro účtovnej jednotky sa tieto záväzky účtujú na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky. Na tomto účte sa neúčtujú záväzky z obchodného styku.“.

31. V § 80 ods. 2 sa slová „a od iných dlžníkov“ nahrádzajú slovami „alebo úroky z dlhodobých pôžičiek alebo krátkodobých pôžičiek“.

32. V § 80 ods. 5 sa slová „úroky z tohto majetku“ nahrádzajú slovami „úroky do splatnosti cenného papiera“.

33. Za § 86i sa vkladajú § 86j a 86k, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠86j

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2015

Ustanovenia § 29 ods. 2 až 7 o účtovaní v reštrukturalizácii sa použijú pri zostavovaní účtovnej závierky k 31. decembru 2015, pričom ak má účtovná jednotka účtovné obdobie hospodársky rok alebo zostavuje priebežnú účtovnú závierku, môže tieto ustanovenia použiť aj pri zostavovaní účtovnej závierky ku dňu, ktorý predchádza 31. decembru 2015, ak sa účtovná závierka zostavuje po 31. decembri 2015.

§ 86k

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Ustanovenie v § 26 ods. 1 znení účinnom od 1. januára 2016 o účtovaní reálnej hodnoty sa prvýkrát použije v hospodárskom roku, ktorý začína v priebehu roka 2016, ak má účtovná jednotka účtovné obdobie hospodársky rok.“.

34. Za § 87 sa vkladá § 87a, ktorý znie

㤠87a

Zrušujú sa:

1. opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003 č. 14875/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre Fond národného majetku Slovenskej republiky (oznámenie č. 361/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/23960/2008-74 (oznámenie č. 510/2008 Z. z.),

2. opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003 č. 14880/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Fond národného majetku Slovenskej republiky (oznámenie č. 362/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/23960/2008-74 (oznámenie č. 510/2008 Z. z.) a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. októbra 2011 č. MF/24037/2011-74 (oznámenie č. 371/2011 Z. z.).“.

35. V prílohe č. 1 účtovej triede 0 účtovej skupine 06 sa slová „062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom“ nahrádzajú slovami „Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou“.

36. V prílohe č. 1 účtovej triede 0 účtovej skupine 06 sa slová „066 – Pôžičky účtovnej jednotke v rámci podielovej účasti“ nahrádzajú slovami „066 – Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti“.

37. V prílohe č. 1 účtovej triede 3 účtovej skupine 35 sa slová „351 – Pohľadávky v rámci podielovej účasti“ nahrádzajú slovami „351 - Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti“.

38. V prílohe č. 1 účtovej triede 3 účtovej skupine 36 sa slová „361 – Záväzky v rámci podielovej účasti“ nahrádzajú slovami „361 - Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti“.

39. V prílohe č. 1 účtovej triede 4 účtovej skupine 47 sa slová „471 – Dlhodobé záväzky v rámci podielovej účasti“ nahrádzajú slovami „471 – Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2015, okrem bodov 1, 3 až 6, § 14 ods. 22 v bode 7, bodov 8 až 12 a 19 až 24, § 86k v bode 33 a bodu 34, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.


Peter Kažimír, v. r.
podpredseda vlády a minister financií