415

VYHLÁŠKA

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z 1. októbra 2008

o spôsobe vedenia oddelenej evidencie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, o spôsobe vedenia oddelenej evidencie nákladov, výnosov, aktív a pasív a predkladaní výstupov z oddelenej evidencie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 19 ods. 8 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška sa vzťahuje na

a) výrobcu

1. elektriny,1)

2. plynu,2)

b) prevádzkovateľa

1. prenosovej sústavy,3)

2. distribučnej sústavy,4)

3. prepravnej siete,5)

4. distribučnej siete,6)

5. zásobníka,7)

c) dodávateľa

1. elektriny,8)

2. plynu.9)

§ 2

Evidencia sa vedie oddelene, a to

a) v elektroenergetike za

1. výrobu elektriny,

2. prenos elektriny,10)

3. distribúciu elektriny,11)

4. dodávku elektriny odberateľovi v domácnosti,12)

5. dodávku elektriny odberateľovi mimo domácnosti,13)

6. inú činnosť podľa predmetu podnikania,

b) v plynárenstve za

1. výrobu zemného plynu,

2. prepravu plynu,14)

3. distribúciu plynu,15)

4. uskladňovanie plynu,16)

5. dodávku plynu odberateľovi plynu v domácnosti,17)

6. dodávku plynu odberateľovi plynu mimo domácnosti,18)

7. inú činnosť podľa predmetu podnikania.

§ 3

Spôsob vedenia oddelenej evidencie

(1) Oddelená evidencia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, sa zostavuje za obdobie kalendárneho roka, bez ohľadu na účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka.19)

(2) V oddelenej evidencii podľa § 4 a 5 sa navzájom nekompenzujú výnosy s nákladmi ani aktíva s pasívami.

(3) Oddelená evidencia sa vedie preukázateľným spôsobom vo väzbe na účtovníctvo výrobcu, prevádzkovateľa a dodávateľa.

(4) Oddelená evidencia s výnimkou odseku 5 sa vedie spôsobom ustanoveným v prílohách č. 1 až 10.

(5) V obmedzenom rozsahu podľa prílohy č.11 sa vedie oddelená evidencia u malého subjektu, ktorým je výrobca, prevádzkovateľ a dodávateľ, ktorý podľa povolenia na podnikanie

a) v elektroenergetike vyrába elektrinu v objeme do 1 000 000 MWh,

b) v elektroenergetike alebo plynárenstve na distribúciu elektriny alebo plynu prevádzkuje distribučnú sústavu alebo distribučnú sieť, ktorej počet odberných miest nepresahuje 100 000,

c) v elektroenergetike na dodávku elektriny dodáva elektrinu odberateľom elektriny v objeme menšom ako 100 000 MWh,

d) v plynárenstve na distribúciu a dodávku plynu prevádzkuje distribučnú sieť, ktorej počet odberných miest nepresahuje 100 000, a dodáva plyn odberateľom plynu, ktorí sú pripojení k tejto distribučnej sieti.

(6) Na vedenie oddelenej evidencie sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu o rámcovej účtovej osnove a účtovom rozvrhu.20)

§ 4

Vedenie oddelenej evidencie nákladov a výnosov

(1) Oddelená evidencia zahŕňa údaje o prvotných nákladoch a výnosoch priamo súvisiacich s činnosťou podľa § 2, ako aj náklady súvisiace s viacerými činnosťami (ďalej len „druhotné náklady“). Oddelená evidencia sa vedie zo skutočností, o ktorých účtuje výrobca, prevádzkovateľ a dodávateľ vo svojom účtovníctve a ktoré eviduje spôsobom ustanoveným v tabuľkách podľa príloh č. 1 až 11.

(2) Prvotné náklady a výnosy, ktoré priamo súvisia so sledovanou činnosťou, sa u výrobcu, prevádzkovateľa a dodávateľa v oddelenej evidencii evidujú podľa výkazu ziskov a strát tak, že každý nákladový a výnosový druh sa eviduje oddelene z hľadiska druhu a miesta vzniku, v súlade s organizačnými a riadiacimi aktmi výrobcu, prevádzkovateľa a dodávateľa.

(3) Druhotné náklady sa rozvrhujú na činnosť podľa § 2 v závislosti od organizačného usporiadania výrobcu, prevádzkovateľa alebo dodávateľa v súlade so schválenými pravidlami pre ich rozvrhovanie.21)

(4) Náklady a výnosy za činnosť podľa § 2 s výnimkou malého subjektu podľa § 3 ods. 5 sa evidujú u výrobcu

a) elektriny podľa tabuliek č. 1 až 3 prílohy č. 1 a podľa tabuľky č. 59 prílohy č. 10,

b) plynu podľa tabuliek č. 41 a 42 prílohy č. 6 a podľa tabuľky č. 59 prílohy č. 10.

(5) Náklady a výnosy za činnosť podľa § 2 s výnimkou malého subjektu podľa § 3 ods. 5 sa evidujú u prevádzkovateľa

a) prenosovej sústavy v tabuľkách č. 8 až 13 prílohy č. 2 a v tabuľke č. 59 prílohy č. 10,

b) distribučnej sústavy v tabuľkách č. 19 až 22 prílohy č. 3 a v tabuľke č. 59 prílohy č. 10,

c) prepravnej siete v tabuľkách č. 27 až 29 prílohy č. 4, v tabuľkách č. 41 a 42 prílohy č. 6 a v tabuľke č. 59 prílohy č. 10,

d) distribučnej siete v tabuľkách č. 33 až 35 prílohy č. 5 a v tabuľkách č. 41 a 42 prílohy č. 6 a v tabuľke č. 59 prílohy č. 10,

e) zásobníka v tabuľkách č. 41 a 42 prílohy č. 6 a v tabuľke č. 59 prílohy č. 10.

(6) Náklady a výnosy za činnosť podľa § 2 s výnimkou malého subjektu podľa § 3 ods. 5 sa evidujú u dodávateľa

a) elektriny v tabuľkách č. 46 až 48 prílohy č. 8 a v tabuľke č. 59 prílohy č. 10,

b) plynu v tabuľkách č. 41 a 42 prílohy č. 6, v tabuľkách č. 53 a 54 prílohy č. 9 a v tabuľke č. 59 prílohy č. 10.

(7) Náklady a výnosy za činnosť podľa § 2 sa u malého subjektu evidujú

a) v elektroenergetike spôsobom ustanoveným v tabuľkách č. 61 a 64 prílohy č. 11,

b) v plynárenstve spôsobom ustanoveným v tabuľkách č. 62 a 64 prílohy č. 11.

§ 5

Vedenie evidencie aktív a pasív

(1) Aktíva a pasíva sa vedú vo väzbe na účtovníctvo výrobcu, prevádzkovateľa a dodávateľa na činnosť, s ktorou priamo súvisia, spôsobom podľa príloh č. 1 až 11.

(2) Evidencia aktív a pasív využívaných pre viaceré činnosti sa vedie zo skutočností, o ktorých účtuje výrobca, prevádzkovateľ a dodávateľ vo svojom účtovníctve podľa schválených pravidiel pre ich rozvrhovanie.21)

(3) Súčasťou oddelenej evidencie je aj evidencia majetku, ktorý nespĺňa limit pre zaradenie do kategórie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku v súlade s osobitným predpisom.22)

(4) U výrobcu, prevádzkovateľa a dodávateľa okrem malého subjektu sa pri dlhodobom hmotnom majetku a dlhodobom nehmotnom majetku (ďalej len „prevádzkové aktívum“) evidujú skutočnosti podľa tabuľky č. 60 prílohy č. 10.

(5) U malého subjektu sa evidujú skutočnosti o prevádzkovom aktíve v tabuľke č. 63 prílohy č. 11.

§ 6

Evidencia prevádzkových aktív výrobcu elektriny

(1) Prevádzkové aktívum sa v evidencii uvádza v štruktúre podľa tabuľky č. 4 prílohy č. 1.

(2) Pri prevádzkovom aktíve sa v evidencii uvádza aj technický parameter podľa tabuľky č. 7 prílohy č. 1.

(3) Evidencia prevádzkových aktív podľa tabuliek č. 4 a 5 prílohy č. 1 sa vedie po položkách uvedených v tabuľke č. 60 prílohy č. 10 elektronicky.

§ 7

Evidencia prevádzkových aktív prevádzkovateľa prenosovej sústavy

(1) Prevádzkové aktívum sa v evidencii uvádza v tomto členení:

a) vedenie,

b) transformátorová stanica,

c) dispečing,

d) ostatné prevádzkové aktívum.

(2) Pri prevádzkovom aktíve podľa odseku 1 písm. a) a b) sa pri každej položke zaradenej do účtovníctva uvádza aj technický parameter uvedený v tabuľke č. 18 prílohy č. 2.

(3) Pri prevádzkovom aktíve podľa odseku 1 písm. a) sa okrem mernej jednotky uvádza aj typ vedenia.

(4) Evidencia prevádzkových aktív podľa tabuliek č. 14 až 17 prílohy č. 2 sa vedie po položkách podľa tabuľky č. 60 prílohy č. 10 elektronicky.

§ 8

Evidencia prevádzkových aktív prevádzkovateľa distribučnej sústavy

(1) Prevádzkové aktívum evidované na distribúciu elektriny s výnimkou malého subjektu sa v evidencii podľa používania priraďuje k napäťovej úrovni

a) veľmi vysokého napätia,

b) vysokého napätia,

c) nízkeho napätia.

(2) Pri prevádzkovom aktíve sa pri každej položke zaradenej do účtovníctva uvádza aj technický parameter uvedený v tabuľke č. 26 prílohy č. 3.

(3) Okrem mernej jednotky sa uvádza pri

a) vzdušnom vedení aj typ vedenia,

b) káblovom vedení aj typ kábla,

c) transformátorovej stanici aj jej typ a výkon,

d) kompenzačnom rozvádzači jeho výkon.

(4) Evidencia prevádzkových aktív podľa tabuliek č. 23 až 25 prílohy č. 3 sa vedie po položkách podľa tabuľky č. 60 prílohy č. 10 elektronicky.

§ 9

Evidencia prevádzkových aktív dodávateľa elektriny a plynu

(1) Prevádzkové aktívum sa vedie samostatne za dodávku elektriny alebo za dodávku plynu odberateľovi elektriny alebo odberateľovi plynu v domácnosti a za dodávku elektriny alebo dodávku plynu odberateľovi elektriny alebo odberateľovi plynu mimo domácnosti s výnimkou malého subjektu v tomto členení:

a) dlhodobý hmotný majetok,

b) dlhodobý nehmotný majetok.

(2) Po položkách podľa tabuľky č. 60 prílohy č. 10 sa elektronicky vedie evidencia prevádzkových aktív u dodávateľa

a) elektriny podľa tabuliek č. 49 až 52 prílohy č. 8,

b) plynu podľa tabuliek č. 55 až 58 prílohy č. 9.

§ 10

Evidencia prevádzkových aktív prevádzkovateľa prepravnej siete

(1) Prevádzkové aktívum evidované na prepravu plynu sa v evidencii uvádza v tomto členení:

a) plynovod a prípojka,

b) meracie zariadenie mimo hraničnej preberacej stanice a vnútroštátnej prepúšťacej stanice,

c) ostatné plynárenské zariadenie v členení

1. hraničná preberacia stanica,

2. kompresorová stanica,

3. vnútroštátna prepúšťacia stanica,

4. ostatné prevádzkové aktívum.

(2) Pri každej položke podľa odseku 1 písm. a) sa uvádza aj druh materiálu rúry a jej priemer.

(3) Evidencia prevádzkových aktív podľa tabuliek č. 30 až 32 prílohy č. 4 sa vedie po položkách podľa tabuľky č. 60 prílohy č. 10 elektronicky.

§ 11

Evidencia prevádzkových aktív prevádzkovateľa distribučnej siete

(1) Prevádzkové aktívum evidované na distribúciu plynu s výnimkou malého subjektu sa v evidencii uvádza v tomto členení:

a) plynovod a prípojka,

b) meracie zariadenie,

c) ostatné plynárenské zariadenie v členení

1. regulačná stanica,

2. ostatné prevádzkové aktívum.

(2) Pri každej položke podľa odseku 1 písm. a) sa uvádza okrem technického parametra určeného na sledovanie podľa tabuľky č. 36 prílohy č. 5 aj druh materiálu rúry a jej priemer.

(3) Evidencia prevádzkových aktív podľa tabuliek č. 37 až 40 prílohy č. 5 sa vedie po položkách podľa tabuľky č. 60 prílohy č. 10 elektronicky.

§ 12

Evidencia aktív výrobcu plynu a prevádzkovateľa zásobníka

Evidencia prevádzkových aktív podľa tabuliek č. 43 až 45 prílohy č. 7 sa vedie po položkách elektronicky podľa tabuľky č. 60 prílohy č. 10 u prevádzkovateľa zásobníka a u výrobcu zemného plynu.

§ 13

Predkladanie výstupov z oddelenej evidencie

Výstupy z oddelenej evidencie za sledovaný rok sa v plnom rozsahu predkladajú úradu elektronicky a jedenkrát v písomnom vyhotovení s výnimkou evidencie prevádzkových aktív po jednotlivých položkách do 15 dní po schválení účtovnej závierky, najneskôr však do 30. júna nasledujúceho roka.


§ 14

Prechodné ustanovenia

(1) Evidencia podľa príloh č. 1 až 11 s výnimkou podľa odsekov 2 a 3 sa prvýkrát vedie za rok 2009.

(2) Informácia podľa § 7 ods. 3, § 8 ods. 3, § 10 ods. 2 a § 11 ods. 2 sa uvádza prvýkrát za rok 2010.

(3) Evidencia nákladov, tržieb a výnosov podľa tabuliek č. 1 a 2 prílohy č. 1 sa u výrobcu elektriny za elektrinu vyrobenú podľa jednotlivých druhov zdrojov vedie prvýkrát za rok 2010.

§ 15

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Jozef Holjenčík v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 415/2008 Z. z.

Oddelená evidencia výrobcu elektriny

Tabuľka
č.
Názov
1Evidencia nákladov výrobcu elektriny
2Evidencia tržieb a výnosov výrobcu elektriny
3Evidencia o množstve vyrobenej elektriny a nákladoch na výrobu
4Evidencia prevádzkových aktív výrobcu elektriny
5Evidencia vyradených prevádzkových aktív výrobcu elektriny
6Evidencia investičných výdavkov výrobcu elektriny
7Technické parametre sledované výrobcom elektriny

Tabuľka 01

Tabuľka 02

Tabuľka 03

Tabuľka 04

Tabuľka 05

Tabuľka 06

Tabuľka 07

Príloha č. 2 k vyhláške č. 415/2008 Z. z.

Oddelená evidencia prevádzkovateľa prenosovej sústavy

Tabuľka
č.
Názov
8Evidencia nákladov na prenos elektriny
9Evidencia o prenesenom množstve elektriny a nákladoch na prenos elektriny
10Evidencia vybraných nákladov/výnosov
11Evidencia výnosov vrátane tržieb za prenos elektriny
12Evidencia celkových nákladov na prenos elektriny
13Náklady a výnosy za zúčtovanie odchýlok
14Evidencia prevádzkových aktív na prenos elektriny
15Evidencia prevádzkových aktív súvisiacich so zúčtovaním odchýlok
16Evidencia investičných výdavkov na prenos elektriny
17Evidencia vyradených prevádzkových aktív na prenos elektriny
18Technické parametre sledované prevádzkovateľom prenosovej sústavy

Tabuľka 08

Tabuľka 09

Tabuľka 10

Tabuľka 11

Tabuľka 12

Tabuľka 13

Tabuľka 14

Tabuľka 15

Tabuľka 16

Tabuľka 17

Tabuľka 18

Príloha č. 3 k vyhláške č. 415/2008 Z. z.

Oddelená evidencia prevádzkovateľa distribučnej sústavy s výnimkou malého subjektu

Tabuľka
č.
Názov
19Evidencia nákladov na distribúciu elektriny
20Evidencia o distribuovanom množstve elektriny a nákladoch na distribúciu elektriny
21Evidencia výnosov vrátane tržieb za distribúciu elektriny
22Evidencia celkových nákladov na distribúciu elektriny
23Evidencia prevádzkových aktív na distribúciu elektriny
24Evidencia investičných výdavkov na distribúciu elektriny
25Evidencia vyradených prevádzkových aktív na distribúciu elektriny
26Technické parametre sledované prevádzkovateľom distribučnej sústavy

Tabuľka 19

Tabuľka 20

Tabuľka 21

Tabuľka 22

Tabuľka 23

Tabuľka 24

Tabuľka 25

Tabuľka 26

Príloha č. 4 k vyhláške č. 415/2008 Z. z.

Oddelená evidencia prevádzkovateľa prepravnej siete

Tabuľka
č.
Názov
27Evidencia nákladov na prepravu plynu
28Evidencia o prepravenom množstve plynu a nákladoch na prepravu plynu
29Evidencia nákladov na pripojenie do prepravnej siete
30Evidencia prevádzkových aktív na prepravu plynu
31Evidencia investičných výdavkov na prepravu plynu
32Evidencia o vyradených prevádzkových aktívach na prepravu plynu

Tabuľka 27

Tabuľka 28

Tabuľka 29

Tabuľka 30

Tabuľka 31

Tabuľka 32

Príloha č. 5 k vyhláške č. 415/2008 Z. z.

Oddelená evidencia prevádzkovateľa distribučnej siete s výnimkou malého subjektu

Tabuľka
č.
Názov
33Evidencia nákladov na distribúciu plynu
34Evidencia o distribuovanom množstve plynu a nákladoch na distribúciu plynu
35Evidencia nákladov a výnosov na pripojenie do distribučnej siete
36Technické parametre sledované prevádzkovateľom distribučnej siete
37Evidencia prevádzkových aktív na distribúciu plynu
38Evidencia prevádzkových aktív súvisiacich so zúčtovaním odchýlok
39Evidencia investičných výdavkov na distribúciu plynu
40Evidencia vyradených prevádzkových aktív na distribúciu plynu

Tabuľka 33

Tabuľka 34

Tabuľka 35

Tabuľka 36

Tabuľka 37

Tabuľka 38

Tabuľka 39

Tabuľka 40

Príloha č. 6 k vyhláške č. 415/2008 Z. z.

Oddelená evidencia výrobcu, prevádzkovateľa a dodávateľa v plynárenstve s výnimkou malého subjektu

Tabuľka
č.
Názov
41Evidencia nákladov
42Evidencia výnosov vrátane tržieb

Tabuľka 41

Tabuľka 42

Príloha č. 7 k vyhláške č. 415/2008 Z. z.

Oddelená evidencia výrobcu plynu a prevádzkovateľa zásobníka

Tabuľka
č.
Názov
43Evidencia prevádzkových aktív na výrobu a uskladňovanie plynu
44Evidencia vyradených prevádzkových aktív na výrobu a uskladňovanie plynu
45Evidencia investičných výdavkov na výrobu a uskladňovanie plynu

Tabuľka 43

Tabuľka 44

Tabuľka 45

Príloha č. 8 k vyhláške č. 415/2008 Z. z.

Oddelená evidencia dodávateľa elektriny s výnimkou malého subjektu

Tabuľka
č.
Názov
46Evidencia tržieb za dodávku elektriny
47Evidencia vybraných nákladov na dodávku elektriny odberateľovi elektriny v domácnosti
48Evidencia nákladov a výnosov za dodávku elektriny odberateľovi elektriny v domácnosti a odberateľovi elektriny mimo domácnosti
49Evidencia vyradených prevádzkových aktív na dodávku elektriny odberateľovi elektriny v domácnosti
50Evidencia prevádzkových aktív na dodávku elektriny odberateľovi elektriny v domácnosti
51Evidencia prevádzkových aktív na dodávku elektriny odberateľovi elektriny mimo domácnosti
52Evidencia investičných výdavkov na dodávku elektriny odberateľovi elektriny v domácnosti

Tabuľka 46

Tabuľka 47

Tabuľka 48

Tabuľka 49

Tabuľka 50

Tabuľka 51

Tabuľka 52

Príloha č. 9 k vyhláške č. 415/2008 Z. z.

Oddelená evidencia dodávateľa plynu s výnimkou malého subjektu

Tabuľka
č.
Názov
53Evidencia tržieb za dodávku plynu
54Evidencia nákladov a výnosov za dodávku plynu odberateľovi plynu v domácnosti a odberateľovi plynu mimo domácnosti
55Evidencia prevádzkových aktív na dodávku plynu odberateľovi plynu mimo domácnosti
56Evidencia prevádzkových aktív na dodávku plynu odberateľovi plynu v domácnosti
57Evidencia investičných výdavkov na dodávku plynu odberateľovi plynu v domácnosti
58Evidencia vyradených prevádzkových aktív na dodávku plynu odberateľovi plynu v domácnosti

Tabuľka 53

Tabuľka 54

Tabuľka 55

Tabuľka 56

Tabuľka 57

Tabuľka 58

Príloha č. 10 k vyhláške č. 415/2008 Z. z.

Jednotná evidencia výrobcu, prevádzkovateľa a dodávateľa s výnimkou malého subjektu

Tabuľka
č.
Názov
59Evidencia o osobných nákladoch, mzdových nákladoch a zamestnancoch
60Vedenie evidencie prevádzkových aktív a odpisov

Tabuľka 59

Tabuľka 60

Príloha č. 11 k vyhláške č. 415/2008 Z. z.

Oddelená evidencia malého subjektu

Tabuľka
č.
Názov
61Evidencia nákladov a výnosov malého subjektu v elektroenergetike
62Evidencia nákladov a výnosov malého subjektu v plynárenstve
63Evidencia prevádzkových aktív a odpisov malého subjektu
64Evidencia malého subjektu o osobných nákladoch, počte zamestnancov a priemernej mesačnej mzde na zamestnanca

Tabuľka 61

Tabuľka 62

Tabuľka 63

Tabuľka 64

Poznámky pod čiarou

1) § 2 písm. b) bod 1 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 2 písm. c) bod 1 zákona č. 656/2004 Z. z.

3) § 2 písm. b) bod 7 zákona č. 656/2004 Z. z.

4) § 2 písm. b) bod 10 zákona č. 656/2004 Z. z.

5) § 2 písm. c) bod 15 zákona č. 656/2004 Z. z.

6) § 2 písm. c) bod 16 zákona č. 656/2004 Z. z.

7) § 2 písm. c) bod 19 zákona č. 656/2004 Z. z.

8) § 2 písm. b) bod 20 zákona č. 656/2004 Z. z.

9) § 2 písm. c) bod 18 zákona č. 656/2004 Z. z.

10) § 2 písm. b) bod 5 zákona č. 656/2004 Z. z.

11) § 2 písm. b) bod 8 zákona č. 656/2004 Z. z.

12) § 2 písm. b) body 19 a 24 zákona č. 656/2004 Z. z.

13) § 2 písm. b) body 19 a 25 zákona č. 656/2004 Z. z.

14) § 2 písm. c) bod 4 zákona č. 656/2004 Z. z.

15) § 2 písm. c) bod 5 zákona č. 656/2004 Z. z.

16) § 2 písm. c) bod 8 zákona č. 656/2004 Z. z.

17) § 2 písm. c) body 17 a 25 zákona č. 656/2004 Z. z.

18) § 2 písm. c) body 17 a 26 zákona č. 656/2004 Z. z.

19) § 17 a 17a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

20) § 13 a 14 zákona č. 431/2002 Z. z.

21) § 19 ods. 4 zákona č. 656/2004 Z. z.

22) § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z.