Nájdených 52
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve 01.01.2003
628/2007 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v JÚ 01.01.2008
472/2010 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania a účtovnej závierke pre nepodnikateľské subjekty - JÚ
595/2008 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení
593/2008 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení 01.01.2009
326/1948 Zb. Nariadenie ministra financií o výkone poukazovacieho práva a organizácii pokladničnej a účtovnej služby pre krajské a okresné národné výbory. 01.01.1949
27/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva 01.01.2016
26/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania v JÚ pre podnikateľov a ZSČO 01.01.2016
25/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky 01.01.2016
24/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o účtovnej závierke pre Sociálnu poisťovňu 01.01.2016
23/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre nepodnikateľské subjekty 01.01.2016
22/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre nepodnikateľské subjekty 01.01.2016
403/2011 Z. z. Vyhláška o podrobnosti výpočte obratu 01.01.2012
458/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov
527/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov
504/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2010
103/2009 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania v sústave JÚ pre nepodnikateľské subjekty
102/2009 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre nepodnikateľské subjekty 20.03.2009
100/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24101/2008-74 20.03.2009
61/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 01.03.2009